Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

lisp chặt rời các đối tượng làm hai phần


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 02 September 2008 - 11:34 AM

Em cần gấp chặt rời các đối tượng ra làm hai phần;
Bác nào có cái lisp chặt rời các đối tượng làm hai phần, tức là (_break at point) ấy
Ví dụ em muốn chặt đường 1 mà có đường 2 cắt qua nó em
se làm như sau:
gõ lệnh, sau đó chọn đối tượng cần chặt (tức đường 1) rồi Enter cái, rồi chọn đường để chặt (tức đường 2)
rồi Enter thế là đường 1 bị chặt ra làm hai phần
các bác ơi cái này mỗi ngày em làm mấy ngìn đường đấy bác ạ, mà em cứ ngồi chặt thủ công mãi chán quá rồi
các bác giúp em nhanh với
em cảm ơn các bác nhiều

 • 0

#2 be_chanh

be_chanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 02 September 2008 - 11:45 AM

hãy search trên diễn đàn với từ khóa "c:bf"

http://www.google.co...lient=firefox-a
 • 0

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#3 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 03 September 2008 - 07:50 AM

hãy search trên diễn đàn với từ khóa "c:bf"

http://www.google.co...lient=firefox-aBác ơi, cái này thì em biết rồi.
cái này em cứ đi chấm từng điểm một em mỏi tay lắm
cái em bảo là thay bằng cách nhập điểm thì khai nó bằng
đường 2 cắt qua nó cơ
bác giúp em với
em thanks các bác trước nhé!

 • 0

#4 traitimsat034

traitimsat034

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 03 September 2008 - 09:13 AM

Bác ơi, cái này thì em biết rồi.
cái này em cứ đi chấm từng điểm một em mỏi tay lắm
cái em bảo là thay bằng cách nhập điểm thì khai nó bằng
đường 2 cắt qua nó cơ
bác giúp em với
em thanks các bác trước nhé!

Mình có sưu tập được một lisp giống với yêu cầu của bạn, hi vọng giúp ích cho bạn.

;;;=======================[ BreakObjects.lsp ]==============================
;;; Author: Copyright© 2006,2007 Charles Alan Butler
;;; Contact @ www.TheSwamp.org
;;; Version: 1.3 April 9,2007
;;; Globalization by XANADU - www.xanadu.cz
;;; Purpose: Break All selected objects
;;; permitted objects are lines, lwplines, plines, splines,
;;; ellipse, circles & arcs
;;;
;;; Function c:BreakAll - Break all objects selected
;;; Function c:BreakwObjects - Break many objects with a single object
;;; Function c:BreakObject - Break a single object with many objects
;;; Function c:BreakWith - Break selected objects with other selected objects
;;; Function c:BreakTouching - Break objects touching the single Break object
;;; Function c:BreakSelected - Break selected objects with any objects that touch it
;;;
;;; Sub_Routines:
;;; break_with
;;; ssget->vla-list
;;; list->3pair
;;; onlockedlayer
;;; get_interpts Return a list of intersect points
;;; break_obj Break entity at break points in list
;;; Requirements: objects must have the same z-value
;;; Restrictions: Does not Break objects on locked layers
;;; Returns: none
;;;=====================================================================
;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED ;
;;; WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;; PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED. ;
;;; ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights ;
;;; notice below appear in all supporting documentation. ;
;;;=====================================================================


;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; M A I N S U B R O U T I N E
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(defun break_with (ss2brk ss2brkwith self / cmd intpts lst masterlist ss ssobjs
onlockedlayer ssget->vla-list list->3pair
get_interpts break_obj
)
;; ss2brk selection set to break
;; ss2brkwith selection set to use as break points
;; self when true will allow an object to break itself
;; note that plined will break at each vertex
(vl-load-com)


;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; S U B F U N C T I O N S
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(defun onlockedlayer (ename / entlst)
(setq entlst (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget ename)))))
(= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 entlst))))
)

(defun ssget->vla-list (ss / i ename lst)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ename) lst))
)
lst
)

(defun list->3pair (old / new)
(while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)
old (cdddr old))
)
(reverse new)
)

;;==============================================================
;; return a list of intersect points
;;==============================================================
(defun get_interpts (obj1 obj2 / iplist)
(if (not (vl-catch-all-error-p
(setq iplist (vl-catch-all-apply
'vlax-safearray->list
(list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith obj1 obj2 acextendnone)
))))))
iplist
)
)


;;==============================================================
;; Break entity at break points in list
;;==============================================================
(defun break_obj (ent brkptlst / brkobjlst en enttype maxparam closedobj
minparam obj obj2break p1param p2 p2param
)

(setq obj2break ent
brkobjlst (list ent)
enttype (cdr (assoc 0 (entget ent)))
)

(foreach brkpt brkptlst
;; get last entity created via break in case multiple breaks
(if brkobjlst
(progn
;; if pt not on object x, switch objects
(if (not (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj2break brkpt)))
)
(foreach obj brkobjlst ; find the one that pt is on
(if (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj brkpt)))
(setq obj2break obj) ; switch objects
)
)
)
)
)

;; Handle any objects that can not be used with the Break Command
;; using one point, gap of 0.000001 is used
(cond
((and (= "SPLINE" enttype) ; only closed splines
(vlax-curve-isclosed obj2break))
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2 (vlax-curve-getpointatparam obj2break (+ p1param 0.000001))
)
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
)
((= "CIRCLE" enttype) ; break the circle
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2 (vlax-curve-getpointatparam obj2break (+ p1param 0.000001))
)
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
(setq enttype "ARC")
)
((and (= "ELLIPSE" enttype) ; only closed ellipse
(vlax-curve-isclosed obj2break))
;; Break the ellipse, code borrowed from Joe Burke 6/6/2005
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2param (+ p1param 0.000001)
minparam (min p1param p2param)
maxparam (max p1param p2param)
obj (vlax-ename->vla-object obj2break)
)
(vlax-put obj 'startparameter maxparam)
(vlax-put obj 'endparameter (+ minparam (* pi 2)))
)

;;==================================
(t ; Objects that can be broken
(setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans brkpt 0 1))
(if (not closedobj) ; new object was created
(setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))
)
)
)
)
);;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; S T A R T H E R E
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(if (and ss2brk ss2brkwith)
(progn
;; CREATE a list of entity & it's break points
(foreach obj (ssget->vla-list ss2brk) ; check each object in ss2brk
(if (not (onlockedlayer (vlax-vla-object->ename obj)))
(progn
(setq lst nil)
;; check for break pts with other objects in ss2brkwith
(foreach intobj (ssget->vla-list ss2brkwith)
(if (and (or self (not (equal obj intobj)))
(setq intpts (get_interpts obj intobj))
)
(setq lst (append (list->3pair intpts) lst)) ; entity w/ break points
)
)
(if lst
(setq masterlist (cons (cons (vlax-vla-object->ename obj) lst) masterlist))
)
)
)
)
;; masterlist = ((ent brkpts)(ent brkpts)...)
(if masterlist
(foreach obj2brk masterlist
(break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk))
)
)
)
)
;;==============================================================

)
(prompt "\nBreak Routines Loaded, Enter BreakAll, BreakEnt, or BreakWith to run.")
(princ);;==========================================
;; Break all objects selected
;;==========================================
(defun c:Breakall (/ cmd ss)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect All objects to break & press enter: ")
(if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(Break_with ss ss nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)


;;==========================================
;; Break a single object with many objects
;;==========================================
(defun c:BreakObject (/ cmd ss1 ss2)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect single object to break: ")
(if (and (setq ss1 (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (redraw (ssname ss1 0) 3))
(not (prompt "\n*** Select object(s) to break with & press enter: ***"))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (redraw (ssname ss1 0) 4)))
(Break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)

;;==========================================
;; Break many objects with a single object
;;==========================================
(defun c:breakwobjects (/ cmd ss1 ss2)
(defun ssredraw (ss mode / i num)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(redraw (ssname ss i) mode)
)
)
(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect object(s) to break & press enter: ")
(if (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 3))
(not (prompt "\n*** Select single object to break with: ***"))
(setq ss2 (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 4))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)

;;==========================================
;; Break many objects with many object
;;==========================================
(defun c:BreakWith (/ cmd ss1 ss2)
(defun ssredraw (ss mode / i num)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(redraw (ssname ss i) mode)
)
)
(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect object(s) to break & press enter: ")
(if (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 3))
(not (prompt "\n*** Select object(s) to break with & press enter: ***"))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 4))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
);;=============================================
;; Break many objects with a selected objects
;; Selected Objects create ss to be broken
;;=============================================

(defun c:BreakTouching (/ cmd ss1 ss2)

;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
(defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))
objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)
)
(setq
ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")
(cons 410 (getvar "ctab"))))
)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(mapcar
'(lambda (y)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith y x acextendnone)
))))))
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
)
) objl)
) lst)
)
lstc
)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss1 (ssadd))
;; get objects to break
(if (and (not (prompt "\nSelect object(s) to break with & press enter: "))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) (gettouching ss2))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
);;==========================================================
;; Break selected objects with any objects that touch it
;;==========================================================


(defun c:BreakSelected (/ cmd ss1 ss2)

;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
(defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))
objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)
)
(setq
ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")
(cons 410 (getvar "ctab"))))
)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(mapcar
'(lambda (y)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith y x acextendnone)
))))))
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
)
) objl)
) lst)
)
lstc
)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss1 (ssadd))
;; get objects to break
(if (and (not (prompt "\nSelect object(s) to break with & press enter: "))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) (gettouching ss2))
)
(break_with ss2 ss1 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)


;;/'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\.
;; E n d O f F i l e I f y o u A r e H e r e
;;/'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\.
 • 0

#5 Phidoi_gabay

Phidoi_gabay

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 89 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 03 September 2008 - 09:30 AM

Bác ơi, cái này thì em biết rồi.
cái này em cứ đi chấm từng điểm một em mỏi tay lắm
cái em bảo là thay bằng cách nhập điểm thì khai nó bằng
đường 2 cắt qua nó cơ
bác giúp em với
em thanks các bác trước nhé!

Bạn dung cài này xem nhé. Lệnh BB
(defun c:bb () (command "break" pause "f" pause "@"))
;CIRCLE

 • 0

#6 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 04 September 2008 - 02:36 PM

Mình có sưu tập được một lisp giống với yêu cầu của bạn, hi vọng giúp ích cho bạn.

;;;=======================[ BreakObjects.lsp ]==============================
;;; Author: Copyright© 2006,2007 Charles Alan Butler
;;; Contact @ www.TheSwamp.org
;;; Version: 1.3 April 9,2007
;;; Globalization by XANADU - www.xanadu.cz
;;; Purpose: Break All selected objects
;;; permitted objects are lines, lwplines, plines, splines,
;;; ellipse, circles & arcs
;;;
;;; Function c:BreakAll - Break all objects selected
;;; Function c:BreakwObjects - Break many objects with a single object
;;; Function c:BreakObject - Break a single object with many objects
;;; Function c:BreakWith - Break selected objects with other selected objects
;;; Function c:BreakTouching - Break objects touching the single Break object
;;; Function c:BreakSelected - Break selected objects with any objects that touch it
;;;
;;; Sub_Routines:
;;; break_with
;;; ssget->vla-list
;;; list->3pair
;;; onlockedlayer
;;; get_interpts Return a list of intersect points
;;; break_obj Break entity at break points in list
;;; Requirements: objects must have the same z-value
;;; Restrictions: Does not Break objects on locked layers
;;; Returns: none
;;;=====================================================================
;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED ;
;;; WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;; PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED. ;
;;; ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights ;
;;; notice below appear in all supporting documentation. ;
;;;=====================================================================


;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; M A I N S U B R O U T I N E
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(defun break_with (ss2brk ss2brkwith self / cmd intpts lst masterlist ss ssobjs
onlockedlayer ssget->vla-list list->3pair
get_interpts break_obj
)
;; ss2brk selection set to break
;; ss2brkwith selection set to use as break points
;; self when true will allow an object to break itself
;; note that plined will break at each vertex
(vl-load-com)


;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; S U B F U N C T I O N S
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(defun onlockedlayer (ename / entlst)
(setq entlst (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget ename)))))
(= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 entlst))))
)

(defun ssget->vla-list (ss / i ename lst)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ename) lst))
)
lst
)

(defun list->3pair (old / new)
(while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)
old (cdddr old))
)
(reverse new)
)

;;==============================================================
;; return a list of intersect points
;;==============================================================
(defun get_interpts (obj1 obj2 / iplist)
(if (not (vl-catch-all-error-p
(setq iplist (vl-catch-all-apply
'vlax-safearray->list
(list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith obj1 obj2 acextendnone)
))))))
iplist
)
)


;;==============================================================
;; Break entity at break points in list
;;==============================================================
(defun break_obj (ent brkptlst / brkobjlst en enttype maxparam closedobj
minparam obj obj2break p1param p2 p2param
)

(setq obj2break ent
brkobjlst (list ent)
enttype (cdr (assoc 0 (entget ent)))
)

(foreach brkpt brkptlst
;; get last entity created via break in case multiple breaks
(if brkobjlst
(progn
;; if pt not on object x, switch objects
(if (not (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj2break brkpt)))
)
(foreach obj brkobjlst ; find the one that pt is on
(if (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj brkpt)))
(setq obj2break obj) ; switch objects
)
)
)
)
)

;; Handle any objects that can not be used with the Break Command
;; using one point, gap of 0.000001 is used
(cond
((and (= "SPLINE" enttype) ; only closed splines
(vlax-curve-isclosed obj2break))
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2 (vlax-curve-getpointatparam obj2break (+ p1param 0.000001))
)
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
)
((= "CIRCLE" enttype) ; break the circle
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2 (vlax-curve-getpointatparam obj2break (+ p1param 0.000001))
)
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
(setq enttype "ARC")
)
((and (= "ELLIPSE" enttype) ; only closed ellipse
(vlax-curve-isclosed obj2break))
;; Break the ellipse, code borrowed from Joe Burke 6/6/2005
(setq p1param (vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpt)
p2param (+ p1param 0.000001)
minparam (min p1param p2param)
maxparam (max p1param p2param)
obj (vlax-ename->vla-object obj2break)
)
(vlax-put obj 'startparameter maxparam)
(vlax-put obj 'endparameter (+ minparam (* pi 2)))
)

;;==================================
(t ; Objects that can be broken
(setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))
(command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt 0 1) "_non" (trans brkpt 0 1))
(if (not closedobj) ; new object was created
(setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))
)
)
)
)
);;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;; S T A R T H E R E
;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(if (and ss2brk ss2brkwith)
(progn
;; CREATE a list of entity & it's break points
(foreach obj (ssget->vla-list ss2brk) ; check each object in ss2brk
(if (not (onlockedlayer (vlax-vla-object->ename obj)))
(progn
(setq lst nil)
;; check for break pts with other objects in ss2brkwith
(foreach intobj (ssget->vla-list ss2brkwith)
(if (and (or self (not (equal obj intobj)))
(setq intpts (get_interpts obj intobj))
)
(setq lst (append (list->3pair intpts) lst)) ; entity w/ break points
)
)
(if lst
(setq masterlist (cons (cons (vlax-vla-object->ename obj) lst) masterlist))
)
)
)
)
;; masterlist = ((ent brkpts)(ent brkpts)...)
(if masterlist
(foreach obj2brk masterlist
(break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk))
)
)
)
)
;;==============================================================

)
(prompt "\nBreak Routines Loaded, Enter BreakAll, BreakEnt, or BreakWith to run.")
(princ);;==========================================
;; Break all objects selected
;;==========================================
(defun c:Breakall (/ cmd ss)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect All objects to break & press enter: ")
(if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(Break_with ss ss nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)


;;==========================================
;; Break a single object with many objects
;;==========================================
(defun c:BreakObject (/ cmd ss1 ss2)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect single object to break: ")
(if (and (setq ss1 (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (redraw (ssname ss1 0) 3))
(not (prompt "\n*** Select object(s) to break with & press enter: ***"))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (redraw (ssname ss1 0) 4)))
(Break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)

;;==========================================
;; Break many objects with a single object
;;==========================================
(defun c:breakwobjects (/ cmd ss1 ss2)
(defun ssredraw (ss mode / i num)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(redraw (ssname ss i) mode)
)
)
(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect object(s) to break & press enter: ")
(if (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 3))
(not (prompt "\n*** Select single object to break with: ***"))
(setq ss2 (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 4))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)

;;==========================================
;; Break many objects with many object
;;==========================================
(defun c:BreakWith (/ cmd ss1 ss2)
(defun ssredraw (ss mode / i num)
(setq i -1)
(while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
(redraw (ssname ss i) mode)
)
)
(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)

;; get objects to break
(prompt "\nSelect object(s) to break & press enter: ")
(if (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 3))
(not (prompt "\n*** Select object(s) to break with & press enter: ***"))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(not (ssredraw ss1 4))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
);;=============================================
;; Break many objects with a selected objects
;; Selected Objects create ss to be broken
;;=============================================

(defun c:BreakTouching (/ cmd ss1 ss2)

;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
(defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))
objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)
)
(setq
ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")
(cons 410 (getvar "ctab"))))
)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(mapcar
'(lambda (y)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith y x acextendnone)
))))))
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
)
) objl)
) lst)
)
lstc
)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss1 (ssadd))
;; get objects to break
(if (and (not (prompt "\nSelect object(s) to break with & press enter: "))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) (gettouching ss2))
)
(break_with ss1 ss2 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
);;==========================================================
;; Break selected objects with any objects that touch it
;;==========================================================


(defun c:BreakSelected (/ cmd ss1 ss2)

;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
(defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))
objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)
)
(setq
ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")
(cons 410 (getvar "ctab"))))
)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(mapcar
'(lambda (y)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith y x acextendnone)
))))))
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
)
) objl)
) lst)
)
lstc
)

(command "._undo" "_begin")
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss1 (ssadd))
;; get objects to break
(if (and (not (prompt "\nSelect object(s) to break with & press enter: "))
(setq ss2 (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))
(mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) (gettouching ss2))
)
(break_with ss2 ss1 nil) ; ss2break ss2breakwith (flag nil = not to break with self)
)

(setvar "CMDECHO" cmd)
(command "._undo" "_end")
(princ)
)


;;/'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\.
;; E n d O f F i l e I f y o u A r e H e r e
;;/'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\./'\.

cảm on các bác nhưng các cái các bác đưa vẫn chưa đúng ý của em
nên vẫn không giải quyết được gì cả các bác ạ
em cảm ơn các bác nhiều

 • 0

#7 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 04 September 2008 - 02:39 PM

ồ cảm ơn bác nhưng cái này vẫn chưa đúng ý của mình
cái này vẫn phải bắt điểm chặt mà
ý mình là thay bằng bắt điểm chặt thì ta chọn đường thứ 2
cắt nó là nó sẽ chặt qua điểm chúng giao nhau cơ

 • 0

#8 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 04 September 2008 - 03:08 PM

ồ cảm ơn bác nhưng cái này vẫn chưa đúng ý của mình
cái này vẫn phải bắt điểm chặt mà
ý mình là thay bằng bắt điểm chặt thì ta chọn đường thứ 2
cắt nó là nó sẽ chặt qua điểm chúng giao nhau cơ

Thực ra cậu có thể sửa 1 chút lisp trên để được như ý muốn thôi mà. Thôi được rồi để tôi sửa giúp cậu. Cái này tôi sửa 1 chút từ lisp của bác NguyenHoanh và Phidoi_gabay. Đoạn lisp này hiện tại chỉ đúng với đường thẳng và đường cung tròn. Còn với đường tròn và đa tuyến thì chưa đạt yêu cầu. Mọi người hoàn thiện nốt nhé

(defun c:Boj ()
(setq ent1 (car (setq ent (entsel "\nVao doi tuong can cat: "))))
(redraw ent1 3)
(setq ent2 (car (entsel "\nVao doi tuong dung de cat: ")))
(redraw ent1 4)
(setq giao (giaodt ent1 ent2))
(if giao
(foreach pp giao
(command "break" ent "f" pp "@")
)
(alert "2 doi tuong khong giao nhau!")
)
(princ)
)
(defun GiaoDT (ent1 ent2)
(setq ob1 (vlax-ename->vla-object ent1)
ob2 (vlax-ename->vla-object ent2)
)
(setq g (vlax-variant-value
(vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)
)
)
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1)
(setq g (vlax-safearray->list g))
(setq g nil)
)
(if g
(progn
(setq kq nil
sd (fix (/ (length g) 3))
)
(repeat sd
(setq kq (append kq (list (list (car g) (cadr g) (caddr g))))
g (cdddr g)
)
)
kq
)
nil
)
)

 • 0

#9 trieubb

trieubb

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 05 September 2008 - 09:51 AM

Cái này cũng hay nhưng có cách nào chọn được nhiều đối tượng không bác
 • 0