Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Xử lý bản vẽ bị lẻ số


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 January 2007 - 03:49 PM

- Bạn đang vẽ một bản cad lẻ toét, các số cứ sêm sêm nhau cỡ: 8399.9899 thay vì 8400. Mặc dù bạn đánh kích thước thì vẫn có kết quả là 8400 nhưng rất 'ngứa ngáy'. Số lẻ này làm một lệnh (như pedit, hatch)không hoạt động tốt. Làm gì để các con số này chẵn với nhau? làm sao để các kích thước không còn lẻ?

- Đơn giản, bạn sử dụng chương trình làm chẵn của cadviet, appload chương trình lên, sau đó sử dụng lệnh chl chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn các đối tượng muốn làm chẵn và điểm gốc chẵn (để các tọa độ sẽ chẵn với điểm gốc này), và mức làm chẵn. Ví dụ bạn muốn làm chẵn đến đơn vị mét (là 1000) thì bạn nhập mức 5..


(defun c:chl (/ p ss x y solt mlt)
(defun lamtron (so / t1)
(setq
t1 (abs so)
t2 (* solt (float (fix (/ t1 solt))))
t1 (cond
((< (- t1 t2) (* 0.5 solt)) t2)
(t (+ t2 (* 1.0 solt)))
)
)
(if (> so 0.0)
t1
(* -1.0 t1)
)
)
(defun chlone (ent / p1 p2 dx dy tt x1 y1 z1 x2 y2 z2)
(setq
tt (entget ent)
)
(foreach pp tt
(if (or (= (car pp) 10)
(= (car pp) 11)
)
(progn
(setq
p1 (cdr pp)

x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
z1 (cond
((= (length p1) 3) (caddr p1))
(t nil)
)
dx1 (- x1 x)
dy1 (- y1 y)
dx1 (lamtron dx1)
dy1 (lamtron dy1)
x1 (+ x dx1)
y1 (+ y dy1)

p1m (cond
(z1 (list x1 y1 z1))
(t (list x1 y1))
)

tt (subst (cons (car pp) p1m) pp tt)
)
(entmod tt)
)
)
)

)
(H:init)
(setq ss (ssget) ;'((0 . "LINE")))
muctron (list 1.0 5.0 10.0 100.0 500.0 1000.0 2000.0 5000.0
100000.0)
p (getpoint "\nDiem chen: ")
temp (getint
"\nMuc lam tron: 0=1, 1=5, 2=10, 3=100, 4=500, 5=1000, 6=2000, 7=5000, 8=100000 <0>: "
)
mlt (cond
(temp temp)
(t 0)
)
x (car p)
y (cadr p)
solt 1.0
)
(setq solt (nth mlt muctron))
(H:sudung chlone ss)
(H:done)
)

;;------------------------------------------------------------
(defun H:newerror (msg)
(if (and (/= msg "Function cancelled")
(/= msg "quit / exit abort")
)
(princ (strcat "\n" msg))
)
(H:done)
)
;;----------
(defun H:init ()
(setq
H:VAR_CMDECHO
(getvar "CMDECHO")
H:VAR_OLDERROR
*error*
*error* H:newerror

)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
)
;;----------
(defun H:done ()
(if (null command-s)
(command ".redraw")
(command-s ".redraw")
)
(if (null command-s)
(command ".undo" "E")
(command-s ".undo" "E")
)
(if H:VAR_CMDECHO
(setvar "CMDECHO" H:VAR_CMDECHO)
)
(if H:VAR_OLDERROR
(setq *error* H:VAR_OLDERROR)
)
(princ)
)
;;----------
(defun H:sudung (hamsudung ss /)
(length
(vl-remove-if
'null
(mapcar 'hamsudung
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
)
)
)
)

(defun c:chl (/ p ss x y solt mlt)
(defun lamtron (so / t1)
(setq
t1 (abs so)
t2 (* solt (float (fix (/ t1 solt))))
t1 (cond
((< (- t1 t2) (* 0.5 solt)) t2)
(t (+ t2 (* 1.0 solt)))
)
)
(if (> so 0.0)
t1
(* -1.0 t1)
)
)
(defun chlone (ent / p1 p2 dx dy tt x1 y1 z1 x2 y2 z2)
(setq
tt (entget ent)
)
(foreach pp tt
(if (or (= (car pp) 10)
(= (car pp) 11)
)
(progn
(setq
p1 (cdr pp)

x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
z1 (cond
((= (length p1) 3) (caddr p1))
(t nil)
)
dx1 (- x1 x)
dy1 (- y1 y)
dx1 (lamtron dx1)
dy1 (lamtron dy1)
x1 (+ x dx1)
y1 (+ y dy1)

p1m (cond
(z1 (list x1 y1 z1))
(t (list x1 y1))
)

tt (subst (cons (car pp) p1m) pp tt)
)
(entmod tt)
)
)
)

)
(H:init)
(setq ss (ssget) ;'((0 . "LINE")))
muctron (list 1.0 5.0 10.0 100.0 500.0 1000.0 2000.0 5000.0
100000.0)
p (getpoint "\nDiem chen: ")
temp (getint
"\nMuc lam tron: 0=1, 1=5, 2=10, 3=100, 4=500, 5=1000, 6=2000, 7=5000, 8=100000 <0>: "
)
mlt (cond
(temp temp)
(t 0)
)
x (car p)
y (cadr p)
solt 1.0
)
(setq solt (nth mlt muctron))
(H:sudung chlone ss)
(H:done)
)

 • 0

#2 Hieuss

Hieuss

  biết lệnh mtext

 • Vip
 • PipPipPipPip
 • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 162 (tàm tạm)

Đã gửi 19 January 2007 - 02:50 AM

Thực ra trong CAD có sẵn kô cần phải dùng chương trình . Vào FORMAT>UNIT . Trong bảng Drawing Unit chọn Precision là 0 là được . Hoành thử xem có đúng thế không
 • 0

#3 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 19 January 2007 - 11:23 AM

Vào mục như anh Hiếu vừa nói là giải pháp tình thế.
Bởi:
- Đối tượng vẫn giữ nguyên số lẻ, chỉ khác là mình không nhìn thấy số lẻ mà thôi, khi sử dụng các hàm về Joint, hatch sẽ có lỗi.
- Khi cần làm chẵn sang đơn vị 10, 100 hay 1000 thì không thể làm được.

Có nghĩa là: giải pháp sử dụng lisp vừa nêu tổng quát hơn và triệt để hơn phương pháp sử dụng Format > Units.
 • 0

#4 congchi

congchi

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 28 May 2007 - 01:59 PM

Cái này có phải lỗi của CAD không?. Rõ ràng là khi vẽ đều chẵn, nhưng khi dùng lệnh plan một hồi là toàn số lẻ, nhìn phát ghét. Có cách nào xử lý triệt để nó không?
 • 0

#5 Hai Van

Hai Van

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 28 May 2007 - 02:56 PM

Cái này có phải lỗi của CAD không?. Rõ ràng là khi vẽ đều chẵn, nhưng khi dùng lệnh plan một hồi là toàn số lẻ, nhìn phát ghét. Có cách nào xử lý triệt để nó không?


CAD làm gì có lỗi, lỗi là do con người sơ suất thôi bác ạ. Cách xử lý triệt để, bác đọc kỹ topic này!
 • 0

#6 congchi

congchi

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 28 May 2007 - 05:41 PM

CAD làm gì có lỗi, lỗi là do con người sơ suất thôi bác ạ. Cách xử lý triệt để, bác đọc kỹ topic này!

Nếu sơ suất thì nói làm gì. Để chế độ ORTHO, offset bằng nhập số, thế mà quay đi quay lại một hồi cũng lẻ. Tui nghí là khi xoay trục toạ độ, Cad nó tính sin cos một hồi rồi làm tròn, lẻ từ lưa.
Các xử lý triệt để là làm sao vẽ không bị lẻ, chứ không phải dùng tool.
Sao bác không cấp mã nguồn luôn để tham khảo. Tui cũng thử lập tool nhưng chạy không được, làm tròn các cạnh theo trục X, Y thì được, nhưng không làm tròn được theo cạnh xiên bất kỳ. Chưa nghĩ ra thuật toán.
 • 0

#7 tambat

tambat

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 16 June 2007 - 12:14 PM

- Đơn giản, bạn sử dụng chương trình làm chẵn của cadviet, appload chương trình lên, sau đó sử dụng lệnh chl chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn các đối tượng muốn làm chẵn và điểm gốc chẵn (để các tọa độ sẽ chẵn với điểm gốc này), và mức làm chẵn. Ví dụ bạn muốn làm chẵn đến đơn vị mét (là 1000) thì bạn nhập mức 5..

- Tải chương trình tại đây


LỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NAY LÀ GI VẬY? MINH TAI XỤỐNG RỒI NHƯNG KHÔNG MỞ RA ĐỌC ĐƯỢC, AP LEN CŨNG KHÔNG BIẾT GÕ LỆNH GÌ, LÀM ƠN CHỈ CỤ THỂ GIÙM.

CAM ƠN NHIỀU, CHÚC CẢ NHÀ SỨC KHOE
 • 0

#8 a_rockyheart

a_rockyheart

  biết vẽ line

 • Vip
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 16 June 2007 - 01:21 PM

LỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NAY LÀ GI VẬY? MINH TAI XỤỐNG RỒI NHƯNG KHÔNG MỞ RA ĐỌC ĐƯỢC, AP LEN CŨNG KHÔNG BIẾT GÕ LỆNH GÌ, LÀM ƠN CHỈ CỤ THỂ GIÙM.

CAM ƠN NHIỀU, CHÚC CẢ NHÀ SỨC KHOE


Cái này mình dùng rồi, lệnh là CHL đó bạn!
giải thích của tác giả là CHẵn Line.
 • 0

#9 ducgiakd6

ducgiakd6

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 19 June 2007 - 12:44 AM

Cái này mình dùng rồi, lệnh là CHL đó bạn!
giải thích của tác giả là CHẵn Line.

:s_dead: nick này ngó qua 3DVN cũng có 1 cái y hệt...có phải cùng 1 ng??? Team leader 3D bên Architype ???
 • 0

#10 truonglq

truonglq

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 January 2014 - 07:15 PM

May quá tìm được chương trình này.Em đang rất cần chương trình này nhưng k down được,hình như đã bị xóa rồi!

Bác nào có xin up lại giup e với! hay mail cho e vxlequangtruong@gmail.com.

Cảm ơn các bác!


 • 0