Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nhatphong

[Yêu cầu] nhờ làm lisp vẽ tường....

Các bài được khuyến nghị

mình làm bên thiết kế vì vẽ tường toàn dùng lệnh Xline và lệnh oset đối tượng

 

mình có thể nói rõ thế này

 

ví dụ mình có đường tim,có tường dầy 200 thay vì oset 2 lần 100 thì mình chỉ cần oset 1 lần sang 2 bên cách tim 100 (nếu mà nó thay thế được được Xline thì càng tốt) và có thể oset theo trục chéo .......

 

lisp mình tìm được này chỉ oset được đường line mình vẽ chứ kg làm được đường xline và kg oset được theo trục chéo,chỉ theo mỗi trục x và y.... >_<

 

;;OFFSET VE 2 BEN CUA 1 DOI TUONG ( )
(defun c:oo(/ data_m)
(defun import_data(/ i)
(setq data_m (ssget))
(if (= nil distan_m) (setq distan_m 110.0))
(princ "Khoang cach line cach deu sang hai ben (")
(princ distan_m)
(princ "):")
(setq i (getreal ))
(if (not (= nil i)) (setq distan_m i))
)
(defun process(/ ent check)
(defun p_check()
(setq check 0)
(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 ent))) (setq check 1))
(princ)
)
(defun p_d_offset(/ p1 p2 p3 p4)
(defun makeline(/ e2 e5)
;	(princ ent)
;	(setq e5 nil)
;	(setq e5 (cdr (assoc 5 ent)))
;	(princ e5)
;	(if (= nil e5) (setq e5 ))
(setq la (list (cons 0 "LINE")
  	(cons 5 (cdr (assoc 5 ent)) )
  	(cons 8 (cdr (assoc 8 ent)) )
  	(cons 10 p3)
  	(cons 11 p4)
))
;	(princ la)
(entmake la)
(princ)
)
(setq p1 (cdr (assoc 10 ent)) p2 (cdr (assoc 11 ent)) )
(if (not (= p1 p2)) (progn
  	(if (< (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p2))) 0.000001) (progn
    	(setq p3 (list (+ (nth 0 p1) distan_m) (nth 1 p1) (nth 2 p1) ) )
    	(setq p4 (list (+ (nth 0 p2) distan_m) (nth 1 p2) (nth 2 p2) ) )
    	(makeline)
    	(setq p3 (list (- (nth 0 p1) distan_m) (nth 1 p1) (nth 2 p1) ) )
    	(setq p4 (list (- (nth 0 p2) distan_m) (nth 1 p2) (nth 2 p2) ) )
    	(makeline)
  	))
  	(if (< (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p2))) 0.000001) (progn
    	(setq p3 (list (nth 0 p1) (+ (nth 1 p1) distan_m) (nth 2 p1) ) )
    	(setq p4 (list (nth 0 p2) (+ (nth 1 p2) distan_m) (nth 2 p2) ) )
    	(makeline)
    	(setq p3 (list (nth 0 p1) (- (nth 1 p1) distan_m) (nth 2 p1) ) )
    	(setq p4 (list (nth 0 p2) (- (nth 1 p2) distan_m) (nth 2 p2) ) )
    	(makeline)
  	))
))
(princ)
)
(if (not (= nil data_m)) (progn
  	(setq i 0)
  	(while (< i (sslength data_m)) (progn
    	(setq ent (entget (ssname data_m i)))
    	(p_check)
    	(if (= 1 check) (p_d_offset))
    	(setq i (+ i 1))
  	))
))
(princ)
)
(import_data)
 (ai_undo_push)
(process)
 (ai_undo_pop)
(princ)
)
(SETVAR "osmode" 16383)
(setvar "pickbox" 6)
(setvar "aperture" 6)
(setvar "orthomode" 1) 

 

nhờ các bạn sửa lại dùm! để có thể oset theo trục chéo và dùng đc xline thay cho đường line mình vẽ

 

thank các bạn rất nhiều :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình làm bên thiết kế vì vẽ tường toàn dùng lệnh Xline và lệnh oset đối tượng

 

mình có thể nói rõ thế này

 

ví dụ mình có đường tim,có tường dầy 200 thay vì oset 2 lần 100 thì mình chỉ cần oset 1 lần sang 2 bên cách tim 100 (nếu mà nó thay thế được được Xline thì càng tốt) và có thể oset theo trục chéo .......

 

lisp mình tìm được này chỉ oset được đường line mình vẽ chứ kg làm được đường xline và kg oset được theo trục chéo,chỉ theo mỗi trục x và y.... >_<

 

nhờ các bạn sửa lại dùm! để có thể oset theo trục chéo và dùng đc xline thay cho đường line mình vẽ

 

thank các bạn rất nhiều :D

THử cái này xem (mình chưa thử với xline nhưng arc, circle, plinespline thì đc)

 
(Defun c:o2 ()
(vl-load-com)
(command "undo" "be")

(if (= droff nil)
(setq droff1 2.00)
(setq droff1 droff)
)
(setq
droff (GETREAL (strcat "\nNhap do rong offset: <" (rtos droff1 2 2) ">"))
)
(if (= droff nil)
(setq droff droff1)
)(setq SS (ssget (list (cons 0 "ellipse,lwpolyline,spline,line,circle"))))
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)

(setq diemchuan (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0))
(setq diemdinhhuong (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0.01))
(setq goc (angle diemchuan diemdinhhuong))
(setq diembentrai (polar diemchuan (- goc (/ pi 2)) droff))
(setq diembenphai (polar diemchuan (+ goc (/ pi 2)) droff))

(command ".offset" droff textent diembentrai textent diembenphai "")

(setq i (1+ i))
(setvar "osmode" luubatdiem)
)

(command "undo" "end")
(princ)
) 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình làm bên thiết kế vì vẽ tường toàn dùng lệnh Xline và lệnh oset đối tượng

 

mình có thể nói rõ thế này

 

ví dụ mình có đường tim,có tường dầy 200 thay vì oset 2 lần 100 thì mình chỉ cần oset 1 lần sang 2 bên cách tim 100 (nếu mà nó thay thế được được Xline thì càng tốt) và có thể oset theo trục chéo .......

 

lisp mình tìm được này chỉ oset được đường line mình vẽ chứ kg làm được đường xline và kg oset được theo trục chéo,chỉ theo mỗi trục x và y.... >_<

 

nhờ các bạn sửa lại dùm! để có thể oset theo trục chéo và dùng đc xline thay cho đường line mình vẽ

 

thank các bạn rất nhiều :D

Sao ko dùng MLINE nhỉ, khỏi offset. :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

THử cái này xem (mình chưa thử với xline nhưng arc, circle, plinespline thì đc)

(Defun c:o2 ()
(vl-load-com)
(command "undo" "be")

(if (= droff nil)
(setq droff1 2.00)
(setq droff1 droff)
)
(setq
droff (GETREAL (strcat "\nNhap do rong offset: <" (rtos droff1 2 2) ">"))
)
(if (= droff nil)
(setq droff droff1)
)(setq SS (ssget (list (cons 0 "ellipse,lwpolyline,spline,line,circle"))))
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)

(setq diemchuan (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0))
(setq diemdinhhuong (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0.01))
(setq goc (angle diemchuan diemdinhhuong))
(setq diembentrai (polar diemchuan (- goc (/ pi 2)) droff))
(setq diembenphai (polar diemchuan (+ goc (/ pi 2)) droff))

(command ".offset" droff textent diembentrai textent diembenphai "")

(setq i (1+ i))
(setvar "osmode" luubatdiem)
)

(command "undo" "end")
(princ)
) 

sửa cái code

(setq SS (ssget (list (cons 0 "ellipse,lwpolyline,spline,line,circle"))))

thêm cái xline là được

 

(setq SS (ssget (list (cons 0 "ellipse,lwpolyline,spline,line,xline,circle"))))

 

 

thank bạn nhé :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quick code :

(defun c:test()
(vl-load-com)
(or #d (setq #d 1))
(setq #d (cond ((getdist (strcat "\nKhoang cach Offset < " (vl-princ-to-string #d) " > :")))(#d)))
(princ "\n Chon doi tuong :")
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "Ellipse,Lwpolyline,Spline,Line,Circle,Arc,Pline"))))
(foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object (acet-ss-to-list ss))
(vla-offset item #d)
(vla-offset item (- #d))
)
))

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quick code :

(defun c:test()
(vl-load-com)
(or #d (setq #d 1))
(setq #d (cond ((getdist (strcat "\nKhoang cach Offset < " (vl-princ-to-string #d) " > :")))(#d)))
(princ "\n Chon doi tuong :")
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "Ellipse,Lwpolyline,Spline,Line,Circle,Arc,Pline"))))
(foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object (acet-ss-to-list ss))
(vla-offset item #d)
(vla-offset item (- #d))
)
))

thank bạn lisp này thêm tham số Xline cũng được như cái kia :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

À quê nk cho Xline :) Lisp này ngắn hơn cái kia + ghi nhớ dis chứ hè ?

 

Chuẩn :D dù sao cũng thank bạn nha....nếu về tiện dụng thì cái lisp này tốt hơn lisp kia

 

thử về đường bao kín nếu mà offset thì cái lisp của bạn duy782006 thì nó chỉ có 1 đường

 

còn của bạn ketxu thì nó vẫn cho 2 đường nhưng kg bị trùng đối tượng....khá hay :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác ketxu ơi bác giúp em sửa cái líp này với, khi opset sang 2 bên thì đối tượng mới chuyển thành màu khác ko trùng với màu đối tượng gốc được ko bác cảm ơn bác nhiều lắm.

 

 

 

;; free lisp from cadviet.com
 (Defun c:oo ()
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
 
(if (= droff nil)
(setq droff1 2.00)
(setq droff1 droff)
)
(setq
droff (GETREAL (strcat "\nNhap do rong offset: <" (rtos droff1 2 2) ">"))
)
(if (= droff nil)
(setq droff droff1)
)
 
 
 
(setq SS (ssget (list (cons 0 "ellipse,lwpolyline,spline,line,xline,circle"))))
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
 
(setq diemchuan (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0))
(setq diemdinhhuong (vlax-curve-getPointAtDist TEXTENT 0.01))
(setq goc (angle diemchuan diemdinhhuong))
(setq diembentrai (polar diemchuan (- goc (/ pi 2)) droff))
(setq diembenphai (polar diemchuan (+ goc (/ pi 2)) droff))
 
(command ".offset" droff textent diembentrai textent diembenphai "")
 
(setq i (1+ i))
(setvar "osmode" luubatdiem)
)
 
(command "undo" "end")
(princ)
)  
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×