Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
shuzukuto

Autocad 2012 không sử dụng được LISP!

Các bài được khuyến nghị

Mình mới vào làm ở công ty xây dựng, giờ phải bóc tách bản vẽ. Ở máy cơ quan dùng Autocad 2007 thì sử dụng LISP bình thường nhưng khi về nhà mình dùng LISP cho Cad 2012 ( bản 64 bit) thì không được, mình đã cài VBA Enabler 64bit nhưng vẫn không dùng được. Sau đó mình cũng cài Autocad 2007 nhưng cũng không sử dụng được LISP mà rõ ràng ở máy cơ quan LISP đó dùng được.

Ai biết cách sửa chỉ dùm với.

 

Thanks!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

tốt nhất bạn đưa một lisp mà có tình trạng như vậy lên cho mọi người xem thử thế nào. Vì đôi khi có lisp này nó phải liên quan tới lisp khác hoặc chi chi nữa ấy... bởi vậy nhiều lúc chỉ apload một mình nó cũng ko chạy dc

khi bạn đem về nhà ap nó xong, gõ lệnh thì nó báo gì ở dòng command line?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã thử tất cả các LISP như tl.lsp, tg2a.lsp, lencal_v17.lsp,.... đều không được trong khi máy ở công ty thì vẫn Load và dùng được bình thường.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã thử tất cả các LISP như tl.lsp, tg2a.lsp, lencal_v17.lsp,.... đều không được trong khi máy ở công ty thì vẫn Load và dùng được bình thường.

Mấy cái lisp này đâu có ai biết là gì đâu??? Có thể lisp bạn copy về nhà đang link sang 1 lisp khác nên không dùng được. Bạn hãy up lisp đó lên đây để mọi người xem và giúp đỡ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn mọi người đã giúp, cuối cùng thì cũng dùng được. Nhưng mà rất lạ là mình tạo ra 2 folder thì load lisp ở 1 folder thì được nhưng cũng cái lisp ấy cho sang folder kia và load lại thì không dùng được =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em cũng bị trường hợp gần tương tự như ông anh. ở cơ quan dùng win xp thì cài lisp cho cad 2012 dùng vẫn tốt nhưng em ở nhà dùng win 7 32bit cài không dùng được, ấn không nhận lệnh. nhờ các anh xem giúp hộ e! :(. cái lisp nó đây:

<?xml version="1.0"?>

<CustSection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<FileVersion MajorVersion="0" MinorVersion="3" IncrementalVersion="2" UserVersion="1" />

<Header>

<CommonConfiguration>

<CommonItems>

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</CommonItems>

</CommonConfiguration>

<WorkspaceRoot>

<WorkspaceConfigRoot />

</WorkspaceRoot>

</Header>

<MenuGroup Name="APLSP">

<MacroGroup Name="APLSPMacros">

<MenuMacro UID="ID_MCOPY">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0003">Copy liªn tôc</Name>

<Command>^C^CMCOPY </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0100">Copy liªn tôc ®èi t­îng b¹n chän<MCOPY</HelpString>

<SmallImage Name="MCOPY.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_TRIMF">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0005">Trim rµo th¼ng</Name>

<Command>^C^CTRIMF </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0112">Chän ®­êng biªn c¾t _ VÏ 1 ®­êng th¼ng qua c¸c ®èi t­îng cÇn c¾t:<TRIMF></HelpString>

<SmallImage Name="TRIMF.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_MTRIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0007">Trim lùa chän</Name>

<Command>^C^CMTRIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0130">Chän ®­êng biªn c¾t _ Chän c¸c ®èi t­îng cÇn c¾t _ Chän phÝa c¾t:<MTRIM></HelpString>

<SmallImage Name="MTRIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_TRIMALL">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0009">Trim tÊt c¶</Name>

<Command>^C^CTRIMALL </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0124">C¾t tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng giao nhau víi ®­êng c¾t:<TRIMALL></HelpString>

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_TRIMOLD">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0011">Trim trim</Name>

<Command>^C^CTRIMOLD </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0108">C¾t tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng lµ ®­êng c¾t:<TRIMOLD></HelpString>

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_EXTENF">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0013">Extend rµo th¼ng</Name>

<Command>^C^CEXTENF </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0109">Chän ®­êng giíi h¹n _ VÏ 1 ®­êng th¼ng qua c¸c ®èi t­îng cÇn kÐo dµi:<EXTENF></HelpString>

<SmallImage Name="EXTENF.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_MTPEDIT">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0015">§æi line thµnh Pline</Name>

<Command>^C^CMTPEDIT </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0101">§æi c¸c ®èi t­îng (LINE, POLYLINE, ARC, CIRCLE) cã ®Çu mót trïng nhau thµnh 1 PLYLINE:<MTPEDIT></HelpString>

<SmallImage Name="MTPEDIT.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_FILLETR">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0017">Bo trßn</Name>

<Command>^C^CFILLETR </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0102">Bo trßn theo b¸n kÝnh cña cung trßn mµ b¹n nhËp vµo:<FILLETR></HelpString>

<SmallImage Name="FILLETR.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_CHAMFERD">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0019">V¸t gãc</Name>

<Command>^C^CCHAMFERD </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0122">V¸t ®Òu gãc theo kho¶ng c¸ch b¹n nhËp vµo:<CHAMFERD></HelpString>

<SmallImage Name="CHAMFERD.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_LINEWIOBJ">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0021">§æi bÒ dµy</Name>

<Command>^C^CLINEWIOBJ </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0111">§æi bÒ dµy cho ®èi t­îng b¹n chän:<LINEWIOBJ></HelpString>

<SmallImage Name="LINEWIOBJ.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_LTSC">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0023">§æi tû lÖ nÐt</Name>

<Command>^C^CLTSC </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0107">§æi tû lÖ nÐt cho ®èi t­îng b¹n chän:<LTSC></HelpString>

<SmallImage Name="LTSC.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_LAYERCU">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0025">§æi líp</Name>

<Command>^C^CLAYERCU </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0127">Líp hiÖn hµnh sÏ lµ líp cña ®èi t­îng b¹n chän:<LAYERCU></HelpString>

<SmallImage Name="LAYERCU.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_BREAK1">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0027">Break 1 ®iÓm</Name>

<Command>^C^CBREAK1 </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0119">Ng¾t ®èi t­îng t¹i vÞ trÝ b¹n chän:<BREAK1></HelpString>

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_RO90">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0029">Xoay 90 ®é</Name>

<Command>^C^CRO90 </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0126">Xoay ®èi t­îng 90 ®é quanh ®iÓm gèc b¹n chän:<RO90></HelpString>

<SmallImage Name="RO90.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_ROAM90">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0031">Xoay ©m 90 ®é</Name>

<Command>^C^CROAM90 </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0115">Xoay ®èi t­îng ©m 90 ®é quanh ®iÓm gèc b¹n chän:<ROAM90></HelpString>

<SmallImage Name="ROAM90.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_LISRB">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0034">Thèng kª thÐp</Name>

<Command>^C^CLISRB </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0116">T¹o b¶ng thèng kª thÐp:<LISRB></HelpString>

<SmallImage Name="LISRB.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_REATTBLLIS">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0036">Söa thèng kª thÐp</Name>

<Command>^C^CREATTBLLIS </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0106">Söa b¶ng thèng kª thÐp:<REATTBLLIS></HelpString>

<SmallImage Name="REATTBLLIS.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_RECOMPONEL">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0038">§æi sè l­îng cÊu kiÖn</Name>

<Command>^C^CRECOMPONEL </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0118">§æi sè l­îng cÊu kiÖn trong b¶ng thèng kª thÐp:<ROCOMPONEL></HelpString>

<SmallImage Name="RECOMPONEL.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_DRRB">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0040">VÏ thÐp</Name>

<Command>^C^CDRRB </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0117">VÏ mét sè thanh thÐp th­êng gÆp:<DRRB></HelpString>

<SmallImage Name="DRRB.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_DOORWIN">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0042">Cöa</Name>

<Command>^C^CDOORWIN </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0128">VÏ 9 kiÓu cöa ®iÓn h×nh:<DOORWIN></HelpString>

<SmallImage Name="DOORWIN.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_CUTPL">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0045">C¾t th¼ng</Name>

<Command>^C^CCUTPL </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0129">VÏ ký hiÖu c¾t th¼ng:<CUTPL></HelpString>

<SmallImage Name="CUTPL.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_CUTSPL">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0047">C¾t èng</Name>

<Command>^C^CCUTSPL </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0110">VÏ ký hiÖu c¾t èng:<CUTSPL></HelpString>

<SmallImage Name="CUTSPL.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_SPIRAL">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0049">Xo¾n èc</Name>

<Command>^C^CSPIRAL </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0114">VÏ ®­êng xo¾n èc d¹ng: X = @^m*K theo to¹ ®é cùc:<SPIRAL></HelpString>

<SmallImage Name="SPIRAL.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_SECTIONS">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0051">MÆt c¾t dÇm</Name>

<Command>^C^CSECTIONS </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0105">VÏ mét sè mÆt c¾t dÇm ®iÓn h×nh:<SECTIONS></HelpString>

<SmallImage Name="SECTIONS.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_XDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0054">VÞ trÝ ®­êng kÝch th­íc</Name>

<Command>^C^CXDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0123">S¾p xÕp c¸c ®­êng kÝch th­íc th¼ng hµng víi nhau:<XDIM></HelpString>

<SmallImage Name="XDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_YDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0056">VÞ trÝ ®iÓm giãng</Name>

<Command>^C^CYDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0120">S¾p xÕp c¸c ®iÓm giãng kÝch th­íc th¼ng hµng víi nhau:<YDIM></HelpString>

<SmallImage Name="YDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_SETDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0058">Chän kiÓu kÝch th­íc</Name>

<Command>^C^CSETDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0125">KiÓu kÝch th­íc hiÖn hµnh sÏ lµ kiÓu cña kÝch th­íc b¹n chän:<SETDIM></HelpString>

<SmallImage Name="SETDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_ADIMTM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0060">VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th­íc</Name>

<Command>^C^CADIMTM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0113">§iÒu chØnh vÞ trÝ ch÷ sè cña kÝch th­íc: <ADIMTM></HelpString>

<SmallImage Name="ADIMTM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_MPOIDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0063">§¸nh dÊu</Name>

<Command>^C^CMPOIDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0121">§¸nh dÊu trôc ®Þnh vÞ(H·y nhËp sè <= 64 ®Ó ®¸nh sè; > 64 ®Ó viÕt ch÷):<MPOIDIM></HelpString>

<SmallImage Name="MPOIDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_XPOIDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0065">Dãng th¼ng ®øng</Name>

<Command>^C^CXPOIDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0103">S¾p xÕp c¸c ký hiÖu ®Þnh vÞ th¼ng hµng víi nhau theo trôc "Y":<XPOIDIM></HelpString>

<SmallImage Name="XPOIDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

<MenuMacro UID="ID_YPOIDIM">

<Macro type="Any">

<Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" />

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0067">Dãng th¼ng ngang</Name>

<Command>^C^CYPOIDIM </Command>

<HelpString xlate="true" UID="XLS_0104">S¾p xÕp c¸c ký hiÖu ®Þnh vÞ th¼ng hµng víi nhau theo trôc "X":<YPOIDIM></HelpString>

<SmallImage Name="YPOIDIM.bmp" />

<LargeImage Name="ICON_16" />

</Macro>

</MenuMacro>

</MacroGroup>

<MenuRoot>

<AcceleratorRoot />

<OverrideRoot />

<MouseButtonRoot />

<DigitizerButtonRoot />

<PopMenuRoot>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_MnAUTOLISP">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Alias>POP1</Alias>

<Name xlate="true" UID="XLS_0001">&Aplsp</Name>

<PopMenuRef pUID="ID_MODIFY" UID="PMRU_0001">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</PopMenuRef>

<PopMenuRef pUID="ID_RBBAR" UID="PMRU_0002">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</PopMenuRef>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0020">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0043" xlate="true">Cö&a</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_DOORWIN" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuRef pUID="ID_CUT" UID="PMRU_0003">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</PopMenuRef>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0023">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0050" xlate="true">&Xo¾n èc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SPIRAL" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0024">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0052" xlate="true">&MÆt c¾t dÇm</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SECTIONS" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuRef pUID="ID_MNDIM" UID="PMRU_0005">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</PopMenuRef>

</PopMenu>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_MODIFY">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0002">&Biªn tËp</Name>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0001">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0004" xlate="true">Cop&y liªn tôc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MCOPY" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0002">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0006" xlate="true">Trim &rµo th¼ng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_TRIMF" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0003">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0008" xlate="true">Trim &lùa chän</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MTRIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0004">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0010" xlate="true">Trim &tÊt c¶</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_TRIMALL" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0005">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0012" xlate="true">Trim tr&im</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_TRIMOLD" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0006">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0014" xlate="true">E&xtend rµo th¼ng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_EXTENF" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0007">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0016" xlate="true">§æi &line thµnh Pline</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MTPEDIT" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0008">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0018" xlate="true">Bo trß&n</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_FILLETR" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0009">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0020" xlate="true">V¸t &gãc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CHAMFERD" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0010">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0022" xlate="true">§æi bÒ dµy</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LINEWIOBJ" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0011">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0024" xlate="true">§æi tû lÖ nÐt</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LTSC" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0012">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0026" xlate="true">§æi lí&p</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LAYERCU" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0013">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0028" xlate="true">Break &1 ®iÓm</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_BREAK1" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0014">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0030" xlate="true">Xoa&y 90 ®é</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_RO90" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0015">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0032" xlate="true">Xo&ay ©m 90 ®é</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_ROAM90" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

</PopMenu>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_RBBAR">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0033">&Cèt thÐp</Name>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0016">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0035" xlate="true">&Thèng kª thÐp</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LISRB" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0017">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0037" xlate="true">&Söa thèng kª thÐp</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_REATTBLLIS" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0018">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0039" xlate="true">§æi sè l­îng cÊu &kiÖn</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_RECOMPONEL" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0019">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0041" xlate="true">&VÏ thÐp</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_DRRB" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

</PopMenu>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_CUT">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0044">&NÐt c¾t</Name>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0021">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0046" xlate="true">C¾t &th¼ng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CUTPL" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0022">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0048" xlate="true">C¾t è&ng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CUTSPL" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

</PopMenu>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_MNDIM">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0053">&KÝch th­íc</Name>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0025">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0055" xlate="true">&VÞ trÝ ®­êng kÝch th­íc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_XDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0026">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0057" xlate="true">VÞ trÝ ®iÓm &giãng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_YDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0027">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0059" xlate="true">&Chän kiÓu kÝch th­íc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SETDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0028">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0061" xlate="true">VÞ trÝ ch÷ &sè kÝch th­íc</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_ADIMTM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuRef pUID="ID_POIDIM" UID="PMRU_0004">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

</PopMenuRef>

</PopMenu>

<PopMenu hasDiesel="false" UID="ID_POIDIM">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0062">&Trôc ®Þnh vÞ</Name>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0029">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0064" xlate="true">§¸nh &dÊu</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MPOIDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0030">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0066" xlate="true">Dãng &th¼ng ®øng</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_XPOIDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

<PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0031">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<NameRef UID="XLS_0068" xlate="true">Dãng th¼ng &ngang</NameRef>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_YPOIDIM" />

</MenuItem>

</PopMenuItem>

</PopMenu>

</PopMenuRoot>

<ToolbarRoot>

<Toolbar ToolbarOrient="floating" ToolbarVisible="hide" xval="340" yval="167" rows="1" UID="ID_BIENTAP_0">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Alias>TB_BIªN TËP</Alias>

<Alias>BIªN TËP</Alias>

<Alias>TB_BIªN_TËP</Alias>

<Alias>Biªn_tËp</Alias>

<Name xlate="true" UID="XLS_0069">Biªn tËp</Name>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0001">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0070">Copy liªn tôc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MCOPY" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0002">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0071">Trim rµo th¼ng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_TRIMF" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0003">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0072">Trim lùa chän</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MTRIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0004">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0073">Extend rµo th¼ng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_EXTENF" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0005">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0074">§æi line thµnh polyline</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MTPEDIT" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0006">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0075">Bo trßn</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_FILLETR" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0007">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0076">V¸t gãc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CHAMFERD" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0008">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0077">§æi bÒ dµy nÐt</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LINEWIOBJ" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0009">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0078">§æi tû lÖ nÐt</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LTSC" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0010">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0079">§æi líp</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LAYERCU" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0011">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0080">Xoay 90 ®é</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_RO90" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0012">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0081">Xoay ©m 90 ®é</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_ROAM90" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

</Toolbar>

<Toolbar ToolbarOrient="floating" ToolbarVisible="hide" xval="29" yval="286" rows="1" UID="TBU_0003">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Alias>TB_X©Y DÙNG</Alias>

<Alias>X©Y DÙNG</Alias>

<Alias>TB_X©Y_DÙNG</Alias>

<Alias>X©y_dùng</Alias>

<Name xlate="true" UID="XLS_0082">X©y dùng</Name>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0013">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0083">Thèng kª thÐp</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_LISRB" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0014">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0084">Söa thèng kª thÐp</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_REATTBLLIS" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0015">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0085">VÏ thÐp</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_DRRB" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0016">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0086">§æi sè l­îng cÊu kiÖn</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_RECOMPONEL" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0017">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0087">VÏ cöa</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_DOORWIN" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0018">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0088">C¾t th¼ng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CUTPL" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0019">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0089">C¾t èng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_CUTSPL" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0020">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0090">Xo¾n èc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SPIRAL" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0021">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0091">MÆt c¾t dÇm</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SECTIONS" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

</Toolbar>

<Toolbar ToolbarOrient="floating" ToolbarVisible="hide" xval="233" yval="271" rows="1" UID="TBU_0005">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Alias>TB_KÝCH TH­ÍC</Alias>

<Alias>KÝCH TH­ÍC</Alias>

<Alias>TB_KÝCH_TH­ÍC</Alias>

<Alias>KÝch_th­íc</Alias>

<Name xlate="true" UID="XLS_0092">KÝch th­íc</Name>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0022">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0093">VÞ trÝ ®­êng kÝch th­íc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_XDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0023">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0094">VÞ trÝ ®iÓm giãng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_YDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0024">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0095">Chän kiÓu kÝch th­íc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_SETDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0025">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0096">Dãng trôc ®Þnh vÞ th¼ng ®øng</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_XPOIDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0026">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0097">Dãng trôc ®Þnh vÞ ngang</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_YPOIDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0027">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0098">VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th­íc</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_ADIMTM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

<ToolbarButton IsSeparator="false" UID="TBBU_0028">

<ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />

<Name xlate="true" UID="XLS_0099">§¸nh dÊu trôc ®Þnh vÞ</Name>

<MenuItem>

<MacroRef MenuMacroID="ID_MPOIDIM" />

</MenuItem>

</ToolbarButton>

</Toolbar>

</ToolbarRoot>

<ScreenMenuRoot />

<ImageMenuRoot />

<TabletMenuRoot />

<DoubleClickRoot />

</MenuRoot>

</MenuGroup>

</CustSection>

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×