Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
hmt

Lỗi ko thực hiện được lệnh LA

Các bài được khuyến nghị

hmt    11

Sau jkhi e cài lại cad và gõ lệnh LA thì nó báo lỗi và hiện như sau các pro xem thử giúp e với

 

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

 

************** Exception Text **************

System.ArgumentException: Only TrueType fonts are supported. This is not a TrueType font.

at System.Drawing.Font.FromLogFont(Object lf, IntPtr hdc)

at System.Drawing.Font.FromHfont(IntPtr hfont)

at Autodesk.AutoCAD.Windows.AcMgWinformPalette.ResyncToTheme(AcMgWinformPalette* )

at Autodesk.AutoCAD.Windows.AcMgWinformPalette.Create(AcMgWinformPalette* , CAdUiPaletteSet* pParentWnd)

at Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet.AddCore(String name, AcMgPalette* pPal)

at Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet.Add(String name, Control control)

at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.PaletteHost..ctor()

at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.PaletteHost.ShowModeless(Boolean bShow)

at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.PaletteHost.RunESW(LayerFilter filter)

at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.Commands.LayerESW()

at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.Commands.RunLayer()

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()

 

 

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.261 (RTMGDR.030319-2600)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll

----------------------------------------

AdApplicationFrame

Assembly Version: 0.0.0.0

Win32 Version: 3.2.23.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AdApplicationFrame.DLL

----------------------------------------

msvcm90

Assembly Version: 9.0.30729.4940

Win32 Version: 9.00.30729.4940

CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4940_none_50916076bcb9a742/msvcm90.dll

----------------------------------------

Acdbmgd

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcdbMgd.DLL

----------------------------------------

System

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.261 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

AdWindows

Assembly Version: 3.2.25.0

Win32 Version: 3.2.25.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AdWindows.DLL

----------------------------------------

PresentationFramework

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.233

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll

----------------------------------------

WindowsBase

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll

----------------------------------------

PresentationCore

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll

----------------------------------------

System.Xaml

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

PresentationFramework.Aero

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.276 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

Acmgd

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.107.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/Acmgd.DLL

----------------------------------------

System.Configuration

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

AcWindows

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.107.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcWindows.DLL

----------------------------------------

System.Core

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

----------------------------------------

AcCui

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcCui.DLL

----------------------------------------

WindowsFormsIntegration

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll

----------------------------------------

AcWindows.resources

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/en-US/AcWindows.resources.DLL

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

ManagedMC3

Assembly Version: 5.8.0.0

Win32 Version: 5.8.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/ManagedMC3.DLL

----------------------------------------

UIAutomationProvider

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll

----------------------------------------

Accessibility

Assembly Version: 4.0.0.0

Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

AcWelcomeScreen

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcWelcomeScreen.DLL

----------------------------------------

AcLayer

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcLayer.DLL

----------------------------------------

AcLayer.resources

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/en-US/AcLayer.resources.DLL

----------------------------------------

AcButterflyExt

Assembly Version: 1.0.0.23

Win32 Version: 1.0.0.23

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcButterflyExt.DLL

----------------------------------------

AcButterflyExt.resources

Assembly Version: 1.0.0.23

Win32 Version: 1.0.0.23

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/en-US/AcButterflyExt.resources.DLL

----------------------------------------

AcTaskDialogs

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcTaskDialogs.DLL

----------------------------------------

AcTaskDialogs.resources

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/en-US/AcTaskDialogs.resources.DLL

----------------------------------------

AcDialogToolTips

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/AcDialogToolTips.DLL

----------------------------------------

AcDialogToolTips.resources

Assembly Version: 18.2.0.0

Win32 Version: 18.2.51.0.0

CodeBase: file:///D:/AUTOCAD2012%20cai%20o%20D/AutoCAD%202012%20-%20English/en-US/AcDialogToolTips.resources.DLL

----------------------------------------

 

************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.

 

For example:

 

<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>

 

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ptlong04x1    8

Hic, mình cũng đang đau đầu với cái lỗi này, cad 2010 trở lên là bị hết, gỡ ra cài lại mấy lần đều ko được. Mình post thêm ảnh, bác nào biết thì tư vấn giúp. Thank!

 

27954_08062012_101009_pm.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hoangnhattu    2

1. open the file: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012\acad.exe.config.

 

2. in the 3rd line - "<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">" change "true" to "false". leave everything else as it is.

 

3. save the file.

 

4. Start AutoCAD 2012.

 

Good luck !!!!

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
AutoTay.com    19

Hic, mình cũng đang đau đầu với cái lỗi này, cad 2010 trở lên là bị hết, gỡ ra cài lại mấy lần đều ko được. Mình post thêm ảnh, bác nào biết thì tư vấn giúp. Thank!

 

27954_08062012_101009_pm.jpg

LAYERDLGMODE >>> Enter >>> 0 >>> Enter :D

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dung05x1lt    1

LAYERDLGMODE >>> Enter >>> 0 >>> Enter :D

minh cung bi y nhu zay, sao minh lam theo cac ban huong dan m akhong dc zay, giup minh voi

minh dung Autocad 2008 va 2011

giup minh voi

thank 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dung05x1lt    1

1. open the file: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012\acad.exe.config.

 

2. in the 3rd line - "<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">" change "true" to "false". leave everything else as it is.

 

3. save the file.

 

4. Start AutoCAD 2012.

 

Good luck !!!!

mình cũng bị y như zậy, bạn giúp minh với minh dung autocad 2008 va 2011

cảm ơn các bạn nhé.

mình làm theo như bạn sao vẫn không được

ban giúp mình với.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dung05x1lt    1

LAYERDLGMODE >>> Enter >>> 0 >>> Enter :D

mình cũng bị y như zậy, bạn giúp minh với minh dung autocad 2008 va 2011

cảm ơn các bạn nhé.

mình làm theo như bạn sao vẫn không được

ban giúp mình với.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407    227

Thay vì hỏi mọi người trên diễn đàn, các bạn có thể gõ trực tiếp các thông báo lỗi đó lên google.

Mình nghĩ nó sẽ trả lời cho bạn rất nhiều thứ đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×