Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tvkill

[ nhờ chỉnh sửa] lisp Đo diện tích(a)

Các bài được khuyến nghị

Mình có cái lisp này,

1.không hiêu tại sao load lệnh xong,đo được một vài mắt cắt thì TRUY BẮT ĐIỂM bị tắt hết

2. Muôn cái lisp này chon màu do mình tự chọn khi xuất ra text co săn.

Mình dung 3g nên up phai len chận nên xin mạo muội copy pate vao vậy.

mong cả nhà giúp

 

(defun c:A()

(princ "\nCHAO cadviet")

(if (= Ty_le nil)

(progn

(initget (+ 1 2 4))

(print)

(print)

(setq Ty_le (getreal "\nXin a nhap ty le! : "))

)

)

(setq ntl (/ 1 Ty_le))

(setq tl2 (* ntl ntl))

(print)

 

(setq dtl 0)

(setq ss (ssadd))

(setq oslast (getvar "OSMODE"))

(command "osnap" "")

(print)

(print)

(setq pt1 (getpoint "\nem xin anh chon vung: "))

(while (/= pt1 nil)

(command "-boundary" pt1 "")

(setq et (entlast))

(ssadd et ss)

(command "area" "e" "last")

(command "hatch" "ANSI31" 4 "0" "last" "")

(setq et (entlast))

(ssadd et ss)

(setq dtcon (getvar "AREA"))

(setq dtl (+ dtcon dtl))

(print)

(print)

(setq pt1 (getpoint "\n xin a chon diem: "))

)

(command "setvar" "OSMODE" oslast)

(command "erase" ss "")

(setq ss nil)

(command "redraw")

(setq dtl (/ dtl tl2))

;;(setq dtl (/ dtl 2.0))

(setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))

(setq elst (entget en))

(setq elst (subst (cons 1 (rtos dtl 2 2)) (assoc 1 elst) elst))

(entmod elst)

(command "change" en "" "p" "layer" 6 "" "")

; (print)

; (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dtl 2 2)))

; (print)

; (setq pt2 (getpoint "\n Viet ra !: "))

; (command "text" pt2 "0" "2" (rtos dtl 4 2))

);defun

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thêm 2 dòng vào như mình đã đánh dấu

(defun c:A()
(princ "\nCHAO cadviet")
(if (= Ty_le nil)
(progn
(initget (+ 1 2 4))
(print)
(print)
(setq Ty_le (getreal "\nXin a nhap ty le! : "))
)
)
(setq ntl (/ 1 Ty_le))
(setq tl2 (* ntl ntl))
(print)
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(setq oslast (getvar "OSMODE"))
(command "osnap" "")
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\nem xin anh chon vung: "))
(while (/= pt1 nil)
(command "-boundary" pt1 "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(command "area" "e" "last")
(command "hatch" "ANSI31" 4 "0" "last" "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq dtcon (getvar "AREA"))
(setq dtl (+ dtcon dtl))
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\n xin a chon diem: "))
)
(command "setvar" "OSMODE" oslast)
(command "erase" ss "")
(setq ss nil)
(command "redraw")
(setq dtl (/ dtl tl2))
;;(setq dtl (/ dtl 2.0))
(setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
(setq elst (entget en))
(setq elst (subst (cons 1 (rtos dtl 2 2)) (assoc 1 elst) elst))
(entmod elst)
(setq mau (getint "\nXin anh chon mau: "));; Dong viet them
(command "change" en "" "p" "COLOR" mau "" "") ;; Sua lai dong nay
; (print)
; (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dtl 2 2)))
; (print)
; (setq pt2 (getpoint "\n Viet ra !: "))
; (command "text" pt2 "0" "2" (rtos dtl 4 2))
(setvar "OSMODE" oslast) ;; Dong viet them
);defun

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có thể giúp :

1.chỉ 1 lần chọn màu thôi,lisp này mỗi lần tính điện tích lại mất công chon mầu

2.truy bắt điểm vẫn lỗi bạn à

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×