Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Đã xong] Lisp chuyển text thành attribute


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 haiphongonline

haiphongonline

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 11 October 2012 - 11:37 AM

Tìm được lisp này trên mạng của tây, thấy dùng hay, post lên cho mọi người dùng thử: code:


; copyright 2004 Rick Keller
; Date 9/30/2004


(defun c:tta (/ en sset ostr str osty sty olay lay ospt
spt ojpt jpt otxht txht otxwd txwd orot rot
oaln1 aln1 olan2 aln2 angd stytbl cursty curht
curwd curobl curupdn curlastht curfont just
newattrib entjunk junkpoint origcol col ocol)

(command "undo" "begin")
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(graphscr)


(prompt "\nSelect text object to change.")
(setq sset (entsel))
(if (null sset)
(progn
(princ "\nNo objects selected.")
(exit)
)
)


(setq en (entget (car sset))
ostr (assoc 1 en)
str (cdr ostr)
osty (assoc 7 en)
sty (cdr osty)
olay (assoc 8 en)
lay (cdr olay)
ospt (assoc 10 en)
spt (cdr ospt)
ojpt (assoc 11 en)
jpt (cdr ojpt)
otxht (assoc 40 en)
txht (cdr otxht)
otxwd (assoc 41 en)
txwd (cdr otxwd)
orot (assoc 50 en)
rot (cdr orot)
ocol (assoc 62 en)
col (cdr ocol)
oaln1 (assoc 72 en)
aln1 (cdr oaln1)
oaln2 (assoc 73 en)
aln2 (cdr oaln2)
angd (/ (* rot 180) pi)
)

(setq stytbl (tblsearch "style" sty)
cursty (cdr (assoc 2 stytbl))
curht (cdr (assoc 40 stytbl))
curwd (cdr (assoc 41 stytbl))
curobl (cdr (assoc 50 stytbl))
curupdn (cdr (assoc 71 stytbl))
curlastht (cdr (assoc 42 stytbl))
curfont (cdr (assoc 3 stytbl))
)


(command "-style" sty curfont 0 txwd 0 "n" "n" (if (> (getvar "cmdactive") 0)(command "n")))


(command "erase" sset "")

(cond
((= aln1 5)(setq horiz-just "fit"))
((= aln1 3)(setq horiz-just "aligned"))
((= aln1 4)(setq horiz-just "M"))
((= aln1 2)(setq horiz-just "R"))
((= aln1 1)(setq horiz-just "C"))
((= aln1 0)(setq horiz-just "L"))
)

(cond
((= aln2 0)(setq vert-just ""))
((= aln2 1)(setq vert-just "B"))
((= aln2 2)(setq vert-just "M"))
((= aln2 3)(setq vert-just "T"))
)

(setq just (strcat vert-just horiz-just))

(cond
((= just "aligned")(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" "aligned" spt jpt))
((= just "fit")(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" "fit" spt jpt txht))
((= just "L")(command "-attdef" "" str str str "S" sty spt txht (angtos rot)))
((or (/= just "aligned")(/= just "fit")(/= just "L"))(command "-attdef" "" str str str "S" sty "j" just spt txht (angtos rot)))
)


(setq newattrib (entlast))
(setq entjunk (entget newattrib))
(setq junkpoint (cdr (assoc 10 entjunk)))
(command "move" newattrib "" junkpoint spt)

(cond
((= col nil)(setq origcol "bylayer"))
((= col 0) (setq origcol "byblock"))
((or (/= col nil)(/= col 0))(setq origcol col))
)

(command "change" newattrib "" "p" "c" origcol "layer" lay "")

(command "-style" sty curfont curht curwd curobl "n" "n" (if (> (getvar "cmdactive") 0)(command "n")))


(command "undo" "end")
)
 • 0

#2 haiphongonline

haiphongonline

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 11 October 2012 - 11:39 AM

http://www.cadviet.c...3/31870_tta.lsp
 • 1

#3 trungnv61

trungnv61

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 161 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)

Đã gửi 08 October 2013 - 10:50 AM

các pro cho em hỏi vấn để này với. em muốn chuyển ngược lại từ attribute sang dtext nên đã dùng lệnh burst trong express tool trong cad mà khi chọn đối tượng lại không thể chọn được. Nguyên do là khi em xref bản vẽ vào 1 bản vẽ mới thì các đối tượng attribute bị biến mất. thanks


 • 0