Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
traigtmientay

[ xin lisp ] đổi chiều đối tượng ( đường cong , thẳng , gấp khúc )

Các bài được khuyến nghị

e đang gặp phải một số vấn đề phải đổi chiều đối tượng . là cung tròn , SPL , PL

e đã tìm trên diễn đàn nhưng không thấy . chỉ có đổi chiều PL .

nên e post bài này để xin lisp giải quyết dc vấn đề này .

thank các anh .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hỏi nhỏ bạn tí: đổi chiều đối tượng để làm gì vậy (vì tôi chưa gặp)?

Bạn hãy liệt kê tất cả các kiểu đối tượng cần đổi chiều (vì mỗi kiểu mỗi khác nhau).

Dạo này nhiều lisper đang bận nên chưa giúp được. Nếu ngày mai không có ai giúp thì tôi sẽ ráng vậy.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hỏi nhỏ bạn tí: đổi chiều đối tượng để làm gì vậy (vì tôi chưa gặp)?

Bạn hãy liệt kê tất cả các kiểu đối tượng cần đổi chiều (vì mỗi kiểu mỗi khác nhau).

Dạo này nhiều lisper đang bận nên chưa giúp được. Nếu ngày mai không có ai giúp thì tôi sẽ ráng vậy.

1) Khi lập trình với các đối tượng dạng đường thì chiều của các đối tượng này là yếu tố quan trọng cần được xét đến. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý. Ví dụ đơn giản: khi bạn cần tính diện tích của 1 hình pline kín bang cách sử dung danh sách đỉnh của nó. khi đó chiều của pline sẽ ảnh hưởng đến kết quả diện tích. 2) Khi vẽ các đối tượng đường sử dung các linetype có thể phân biệt chiều của chúng bang mắt thường. nếu không thuận chiều thì nảy sinh nhu cầu đổi chiều là lẽ đương nhiên. Ví dụ linetype kiểu này: -->--->--->--- sẽ có lúc cần được vẽ ra kiểu này --<---<---<---. Mình tin là mình đang múa rìu qua mắt thợ. 1 người có khả năng lập trình như bạn chắc sẽ hiểu quá rõ 2 điều mình nói trên. chỉ là chưa hiểu vì sao bạn lại đặt câu hỏi cho chủ topic thôi. Trên mạng có 1 lisp giúp đổi chiều hầu hết mọi đối tượng. bạn chủ topic thử google xem

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

e đang gặp phải một số vấn đề phải đổi chiều đối tượng . là cung tròn , SPL , PL

e đã tìm trên diễn đàn nhưng không thấy . chỉ có đổi chiều PL .

nên e post bài này để xin lisp giải quyết dc vấn đề này .

thank các anh .

"Viết" k đến 5s :

 

https://www.google.com.vn/search?q=reverse+spline+lisp&oq=reverse+spline+lisp&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình tin là mình đang múa rìu qua mắt thợ. 1 người có khả năng lập trình như bạn chắc sẽ hiểu quá rõ 2 điều mình nói trên. chỉ là chưa hiểu vì sao bạn lại đặt câu hỏi cho chủ topic thôi.

snapback.pngDoan Van Ha, on Hôm nay, 08:02 PM, said:

Hỏi nhỏ bạn tí: đổi chiều đối tượng để làm gì vậy (vì tôi chưa gặp)?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nhiều khi vẽ thoát nước hoặc line có text mình phải đổi chiều để text quay đúng chiều bản vẽ , đấy là lý do em xin cái này bác à . và một số vấn đề khi e vẽ cần phải đổi chiều bác à.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp đổi chiều đối tượng (sưu tầm).

;|
REVERSE - Reverses line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, text,
 		hatch pattern, or gradient fill.

 Reverses all line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, and
 lightweight polyline entities.

 Circles, arcs, and ellipses are converted to polylines; other objects
 retain their respective entity type. Circles and circular arcs are
 rendered as heavyweight polylines if the system variable plinetype = 0,
 or lightweight polylines if plinetype > 0. Ellipses and elliptical
 arcs are rendered as high-resolution, curve-fit polylines with up to 64
 exact vertices and tangents.

 Reverses all text entities including single-line text, attributes,
 multiline text, dimension text, and remote text. Fonts with leading or
 trailing white space, and text styles with upside down, backward, or
 vertical effects are fully supported.

 Rotates all hatch patterns 90° counterclockwise. Rotates all gradient
 fills 180°. Solid fills are ignored.

 Single-line text, multiline text, attributes, hatch patterns, and
 gradient fills may be reversed within blocks. All other block components
 are ignored. Nested blocks are not supported.

 Preserves color, layer, linetype, linetype scale, plot style, lineweight,
 thickness, elevation, global width, and text style properties. Preserves
 circular, quadratic, and cubic fitting. Preserves vertex bulge, segment
 width, and vertex tangent.

Copyright(c)2005-2011 Version 3.0(US)
 Tom Davis (tdavis@metzgerwillard.com)

Revision History:

 08/19/10 - Added support for hatch patterns and gradient fills.
 01/27/10 - Removed references.
       See http://www.metzgerwillard.us/tdavis/lisp/reverse.html
 11/06/08 - Updated reference links.
 09/21/08 - Updated reference links.
 02/15/08 - Updated email address.
 09/09/07 - Added underscores for international language support.
 08/26/07 - Added support for mtext with exact line spacing; single-
       line text fonts with leading or trailing white space; and
       upside down, backward, and vertical text effects.
 08/05/07 - Modified to select objects with nentsel instead of entsel;
       extended support to all text objects in block references
       including attributes and dimension text.
 10/05/05 - Added limited dimension text support.
 09/22/05 - Added support for single-line text, multiline text, and
       remote text.
 09/17/05 - First release with initial support for all line, arc,
       circle, ellipse, spline, and polyline entities.
|;
;------------------------------------------------------------------------------
(defun c:reverse ( / oldecho oldsnap ent e etyp)
 ;reverse text, line, arc, circle, ellipse, spline, or polyline
 (setq oldecho (getvar "cmdecho")
    oldsnap (getvar "osmode")
 )
 (setvar "cmdecho" 0)                  		;turn off echo
 (if (< oldsnap 16384) (setvar "osmode" (+ oldsnap 16384))) 	;turn off osnap
 (command "_select" "")                 		;deselect all
 (while (setq ent (nentsel "\nSelect reversible object: "))
  (setq e  (car ent)
     etyp (cdr (assoc 0 (entget e)))
  )
  ;exclude block components that are neither text nor hatching
  (if (or (< (length ent) 4)(= etyp "TEXT")(= etyp "MTEXT")(= etyp "HATCH"))
   (progn
    (while (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX")  		;skip vertices
     (setq e (entnext e))
    )
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "SEQEND")       ;get hwpolyline
     (setq e (cdr (assoc -2 (entget e))))      		;  or ellipse
    )
    (setq etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
    (princ etyp)
    (command "_undo" "_begin")
    (cond
     ((= etyp "LWPOLYLINE")(revlwpline e))
     ((= etyp "POLYLINE") (revhwpline e))
     ((= etyp "LINE")   (revline  e))
     ((= etyp "ARC")  	(revarc 	e))
     ((= etyp "CIRCLE")  (revcircle e))
     ((= etyp "HATCH") 	(revhatch  e))
     ((= etyp "ELLIPSE")  (revellipse e))
     ((= etyp "MTEXT") 	(revmtext  e))
     ((= etyp "TEXT")   (revtext  e etyp))
     ((= etyp "ATTRIB")  (revtext  e etyp) (entupd e))
     ((= etyp "RTEXT") 	(revrtext  e))
     ((= etyp "SPLINE")  (command "_splinedit" e "_e" ""))
    )
    (if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent))))  	;block text
                            		;or hatching
    (command "_undo" "_end")
   )
   (princ "INSERT")
  )
 )
 (setvar "cmdecho" oldecho)
 (setvar "osmode" oldsnap)
 (princ)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;LWPOLYLINE

(defun revlwpline (e / footer done vertices header flag)
 ;reverse lightweight polyline
 (foreach item (reverse (entget e))
  (cond
   ((not done)
    (cond
     ((= (car item) 40)
      (setq footer (cons (cons 41 (cdr item)) footer)   ;swap width
         done t
      )
     )
     ((= (car item) 41)
      (setq footer (cons (cons 40 (cdr item)) footer)) 	;swap width
     )
     ((= (car item) 42)
      (setq footer (cons (cons 42 (- (cdr item))) footer)) ;negate bulge
     )
     ((= (car item) 210)
      (setq footer (cons item footer))
     )
    )
   )
   ((= (car item) 10)
    (setq vertices (cons item vertices))
   )
   ((= (car item) 40)
    (setq vertices (cons (cons 41 (cdr item)) vertices)) 	;swap width
   )
   ((= (car item) 41)
    (setq vertices (cons (cons 40 (cdr item)) vertices)) 	;swap width
   )
   ((= (car item) 42)
    (setq vertices (cons (cons 42 (- (cdr item))) vertices)) ;negate bulge
   )
   (t (setq header (cons item header)))
  )
 )
 (setq flag (assoc 70 header))
 (if (< (cdr flag) 128)     		;turn on linetype generation
  (setq header (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag header))
 )
 (entmod (append header (reverse vertices) footer))
)
;------------------------------------------------------------------------------
;POLYLINE

(defun revhwpline (e / oldname old ent1 buldge end start ent tangent radians
       		vertex vertices flag)
 ;reverse heavyweight polyline
 (setq oldname e
    old  (entget oldname)
    e 	(entnext e)
    ent1 (entget e)     		;get first vertex
    bulge (cdr (assoc 42 ent1))
    end  (cdr (assoc 41 ent1))
    start (cdr (assoc 40 ent1))
    e 	(entnext e)
    ent  (entget e)     		;get second vertex
 )
 (while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
  (if (= (logand (cdr (assoc 70 ent)) 2) 2)
   (setq tangent (assoc 50 ent)
      radians (- (cdr tangent) pi) ;reverse tangent
      ent 	(subst (cons 50 radians) tangent ent)
   )
  )
  (setq vertex  (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent) ent)  ;negate bulge
     vertex  (subst (cons 41 start)  (assoc 41 ent) vertex) ;swap width
     vertex  (subst (cons 40 end)   (assoc 40 ent) vertex) ;swap width
     bulge  (cdr (assoc 42 ent))
     end   (cdr (assoc 41 ent))
     start  (cdr (assoc 40 ent))
     vertices (cons vertex vertices)
     e    (entnext e)
     ent   (entget e)      ;get next vertex or seqend
  )
 )
 (setq flag (assoc 70 old))
 (if (< (cdr flag) 128)     		;turn on linetype generation
  (setq old (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag old))
 )
 (entmake old)             ;make new polyline
 (foreach ent vertices (entmake ent))  ;make new vertices
 (if (= (logand (cdr (assoc 70 ent1)) 2) 2)
  (setq tangent (assoc 50 ent1)
     radians (- (cdr tangent) pi)  ;reverse tangent
     ent1  (subst (cons 50 radians) tangent ent1)
  )
 )
 (setq ent1 (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent1) ent1) ;negate bulge
    ent1 (subst (cons 41 start)  (assoc 41 ent1) ent1) ;swap width
    ent1 (subst (cons 40 end)   (assoc 40 ent1) ent1) ;swap width
 )
 (entmake ent1)         		;make last new vertex
 (entmake ent)             ;make new seqend
 (entdel oldname)        		;delete old polyline
)
;------------------------------------------------------------------------------
;LINE

(defun revline (e / ent start end)
 ;reverse line
 (setq ent  (entget e)
    start (assoc 10 ent)
    end  (assoc 11 ent)   		;swap line endpoints
    ent  (subst (cons 10 (cdr end)) start ent)
    ent  (subst (cons 11 (cdr start)) end ent)
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;ARC

(defun revarc (e)
 ;reverse arc
 (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "");turn arc into polyline
 (setq e (entlast))
 (if (> (getvar "plinetype") 0)
  (revlwpline e)
  (revhwpline e)
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;CIRCLE

(defun revcircle (e / ent radius center pt1 pt2)
 ;reverse circle
 (setq ent  (entget e)
    radius (cdr (assoc 40 ent))
    center (cdr (assoc 10 ent))
    pt1  (mapcar '+ center (list radius 0 0))
    pt2  (mapcar '- center (list radius 0 0))
 )
 (command "_break" e pt1 pt2)        ;turn circle into semicircle
 (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "_c" "");turn semicircle into closed polyline
 (setq e (entlast))
 (if (> (getvar "plinetype") 0)
  (revlwpline e)
  (revhwpline e)
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;HATCH

(defun revhatch (e / ent solid item ang pi2 new y)
 ;reverse hatch
 (setq ent  (entget e)
    solid (cdr (assoc 70 ent))      		;solid fill flag
    pi2  (* 2 pi)
 )
 (cond
  ((= solid 0)               		;pattern fill
   (foreach item (reverse ent)
    (cond
     ((or (= (car item) 52) (= (car item) 53)) ;pattern or line angle
      (setq ang (+ (* pi 0.5) (cdr item))) 	;rotate 90°
      (if (>= ang pi2) (setq ang (- ang pi2))) ;normalize angle
      (setq new (cons (cons (car item) ang) new))
     )
     ((or (= (car item) 43) (= (car item) 45)) ;line origin or offset x
      ;rotate line origin or offset 90°: new y = old x; new x = - old y
      (setq new (cons (cons (1+ (car item)) (cdr item)) new)
         new (cons (cons (car item) (- y)) new))
     )
     ((or (= (car item) 44) (= (car item) 46)) ;line origin or offset y
      (setq y (cdr item))
     )
     (t (setq new (cons item new)))
    )
   )
   (entmod new)
  )
  ((= solid 1)               		;solid fill
   (if (= (cdr (assoc 450 ent)) 1)        ;gradient fill
    (progn
     (setq item (assoc 460 ent)     		;gradient angle
        ang (+ pi (cdr item))    		;rotate 180°
     )
     (if (>= ang pi2) (setq ang (- ang pi2)))  ;normalize angle
     (setq ent (subst (cons 460 ang) item ent))
     (entmod ent)
    )
   )
  )
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;RTEXT

(defun revrtext (e / ent ins w h rot ang hd vd new)
 ;reverse rtext
 (command "_explode" e)         		;explode rtext into mtext
 (setq ent (entget (entlast))         ;get mtext
    w  (cdr (assoc 42 ent))        ;width
    h  (cdr (assoc 43 ent))        ;height
 )
 (command "_undo" 1)
 (setq ent (entget e)             ;get rtext
    ins (assoc 10 ent)           ;insertion point
    rot (assoc 50 ent)           ;rotation
    ang (cdr rot)
    hd  (polar '(0 0 0)  ang  		w) ;horizontal displacement
    vd  (polar '(0 0 0) (- ang (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
    new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd) 		;new insertion point
    ang (rem (+ ang pi) (* 2 pi))  		;normalize angle
    ent (subst (cons 50 ang) rot ent)  	;reverse direction
    ent (subst (cons 10 new) ins ent)  	;set new insertion point
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;TEXT or ATTRIB

(defun revtext (e etyp / vc ent box hj vj rot ang p1 p2 h w
        		dist phi hd vd new gf gfs sn p s done)
 ;reverse text or attribute
 (if (= etyp "TEXT")
  (setq vc 73) ;text
  (setq vc 74) ;attribute
 )
 (setq ent (entget e)
    box (textbox ent)               ;((x1 y1 z1)(x2 y2 z2))
    gf (cdr (assoc 71 ent))        		;generation flag
    sn (cdr (assoc 7 ent))        		;style name
    hj (cdr (assoc 72 ent))        		;horizontal justification
    vj (cdr (assoc vc ent))        		;vertical justification
    rot (assoc 50 ent)           		;rotation
    ang (cdr rot)                 ;angle
    p1 (assoc 10 ent)           		;first alignment point
    p2 (assoc 11 ent)           		;second alignment point
    h  (cdr (assoc 40 ent))        		;displacement height
    p  1                     ;rewind pointer
 )
 (while (not done)           ;traverse style table
  (setq s  (tblnext "Style" p)
     p  nil            ;reset pointer
  )
  (if (= sn (cdr (assoc 2 s))) 		;find style name
   (progn
    (setq done t
       gfs (cdr (assoc 71 s))  ;style generation flag
    )
    (if (= (logand (cdr (assoc 70 s)) 4) 4)
     (setq gf (1+ gf))       ;vertical
    )
   )
  )
 )
 (if (= gfs (logand gf gfs)) ;exclude conflicting generation flags
  (progn
   (cond                      ;displacement width
    ((= hj 0)            ;left
     (setq w (+ (caadr box) (caar box)))
    )
    (t            		;otherwise
     (setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
        phi (angle  (cdr p1) (cdr p2))
        dist (abs (* dist (cos (- phi ang))))
     )
     (if (= (logand gf 2) 2) (setq dist (- dist)))  	;backward
     (if (or (= hj 5) (= hj 3))
      (setq w (-(+ (caar box) (caadr box))   dist)) ;fit or aligned
      (setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) (* 2 dist))) ;right, center, middle
     )
    )
   )
   (if (= vj 1)        		;bottom
    (setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
       phi (angle  (cdr p1) (cdr p2))
       dist (abs(* dist (sin (- phi ang)))) 	;descender depth
       h  (+ h (* 2 dist))
    )
   )
   (if (= (logand gf 1) 1)      ;vertical
    (cond
     ((or (> hj 2) (= hj 1))           ;center,aligned,middle,fit
      (setq h 0)
     )
     (t                  		;otherwise
      (setq h (- (cadadr box) (cadar box)))
      (if (= (+ hj vj) 0) (setq h (- h)))    ;baseline left
      (cond
       ((and (= hj 0) (> vj 0)) (setq vj 3))  ;bottom,middle,top left
       ((= hj 2) (setq vj 0))      		;right
      )
     )
    )
   )
   (if (= (logand gf 4) 4) (setq h (- h)))     ;upside down
   (setq hd  (polar '(0 0 0)  ang  		w)  ;horizontal displacement
      vd  (polar '(0 0 0) (+ ang (/ pi 2)) h)  ;vertical displacement
   )
   (cond               ;compute new alignment point
    ((or (and (= vj 0) (= hj 1)) 	;center
  		(and (= vj 0) (= hj 2)) 	;right
  		(= vj 1))      		;bottom
     (setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd vd))
    )
    ((or (= vj 2) (= hj 4))     ;middle
     (setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd))
    )
    ((= vj 3)            ;top
     (setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd)
        new (mapcar '- new vd)
     )
    )
   )
   (cond
    ((= (+ hj vj) 0)     		;left
     (setq new (mapcar '+ (cdr p1) hd vd)
        ent (subst (cons 10 new) p1 ent) 		;set new alignment point
        ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
     )
    )
    ((or (= hj 5) (= hj 3))     ;fit or aligned
     (setq new (mapcar '+ (cdr p2) vd hd)
        ent (subst (cons 10 new) p1 ent) 		;swap alignment points
        new (mapcar '+ (cdr p1) vd hd)
        ent (subst (cons 11 new) p2 ent)
     )
    )
    (t
     (setq ent (subst (cons 11 new) p2 ent) 		;set new alignment point
        ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
     )
    )
   )
   (entmod ent)
  )
  (alert (strcat "The selected text object is not compatible with\n"
     		"its text style. When the text style is upside\n"
     		"down or backwards, the text object should also  \n"
     		"be upside down or backwards."))
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;MTEXT (including dimension text)

(defun revmtext (e / ent ins w h just lss ls ch rot hd vd new)
 ;reverse mtext or dimension text
 (setq ent (entget e)
    ins (assoc 10 ent)       ;insertion point
    w  (cdr (assoc 42 ent))    ;width
    h  (cdr (assoc 43 ent))    ;displacement height
    just (cdr (assoc 71 ent))    ;justification
    rot (assoc 50 ent)       ;rotation
    lss (cdr (assoc 73 ent))    ;line spacing style
    ch  (cdr (assoc 40 ent))    ;character height
    ls  (/ ch 3)          ;interline half-space
 	;ls = (5 ch/3 - ch)/2 = ch/3
 )
 (cond
  ((and (= lss 2) (> just 6))     ;exact bottom
   (setq h (+ h ls))
  )
  ((and (= lss 2) (< just 4))     ;exact top
   (setq h (- h ls))
  )
  ((= lss 2)          		;exact middle
   (setq h ls)
  )
  ((and (> just 3) (< just 7)) 		;at least middle
   (setq h 0)
  )
 )
 (setq hd  (polar '(0 0 0)  (cdr rot)  		w) ;horizontal displacement
    vd  (polar '(0 0 0) (- (cdr rot) (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
 )
 (cond                 ;compute new insertion point
  ((= just 1)             ;top left
   (setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd))
  )
  ((= just 2)             ;top center
   (setq new (mapcar '+ (cdr ins) vd))
  )
  ((= just 3)             ;top right
   (setq new (mapcar '- (cdr ins) hd)
      new (mapcar '+ new vd)
   )
  )
  ((= just 4)             ;middle left
   (setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
      new (mapcar '- new vd)
   )
  )
  ((= just 5)             ;middle center
   (setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
  )
  ((= just 6)             ;middle right
   (setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
  )
  ((= just 7)             ;bottom left
   (setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
      new (mapcar '- new vd)
   )
  )
  ((= just 8)             ;bottom center
   (setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
  )
  ((= just 9)             ;bottom right
   (setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
  )
 )
 (setq ent (subst (cons 10 new) ins ent)       ;set new insertion point
    ent (subst (cons 50 (+ (cdr rot) pi)) rot ent) ;reverse direction
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;ELLIPSE

(defun revellipse (e / old oldent center p1 ratio start end major a b rot
       		minor inc tol 2pi i j phi closed p tan ent flag)
 ;reverse ellipse
 (setq old  e
    oldent (entget old)
    center (cdr (assoc 10 oldent))
    p1 	(cdr (assoc 11 oldent))
    ratio (cdr (assoc 40 oldent))
    start (cdr (assoc 41 oldent))
    end  (cdr (assoc 42 oldent))
    major (mapcar '+ center p1)
    a   (distance center major)
    b   (* ratio a)
    rot  (angle center major)
    minor (polar center (+ rot (/ pi 2)) B)
 )
 (setq inc 64          		;number of vertices on full ellipse
    tol 1e-5         		;closure tolerance
    2pi (* 2 pi)
    i  (1+ (fix (+ (* (/ inc 2pi) start) 0.5))) ;start index
    j  	(fix (+ (* (/ inc 2pi)  end) 0.5)) ;end index
    phi (list start)
 )
 (while (< i j)         		;build parameter list
  (setq phi (cons (* (/ 2pi inc) i) phi)
     i  (1+ i)
  )
 )
 (if (and (< start tol) (< (abs (- end 2pi)) tol))
  (setq closed t)
  (setq closed nil
     phi  (cons end phi)
  )
 )
 ;parametric ellipse in object coordinate system
 ; x = a cos(q); y = b sin(q); r = b/a
 ; dx/dq = -a sin(q); dy/dq = b cos(q)
 ; dy/dx = -b/a cot(q) = -r^2 x/y
 ; tangent direction = atan(dy/dx)

 (setq p  (mapcar '(lambda (q) 		;compute OCS points on ellipse
       		(list (* a (cos q)) (* b (sin q)))
      		)
      		phi
      )
    tan (mapcar '(lambda (q) 		;compute WCS tangent directions
       		(+ (atan (* (- (expt ratio 2)) (car q)) (cadr q)) rot)
      		)
      		p
      )
 )
 (command "_ucs" "_n" 3 center major minor) 		;create OCS
 (setq p (mapcar '(lambda (q)(trans q 1 0)) p)) 	;transform from OCS to WCS
 (command "_ucs" "_p")               ;restore UCS
 (command "_pline")
 (mapcar 'command p)
 (command "")
 (command "_matchprop" old (entlast) "")
 (if closed
  (command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" "_c" "_f" "");force hwpline creation
  (command "_pedit" (entlast) "_l" "_on"   "_f" "")
 )
 (setq e  (entnext (entlast))
    ent (entget e)      		;get first vertex
    i  0
 )
 (while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
  (setq flag (assoc 70 ent))
  (if (/= (logand (cdr flag) 1) 1) 	;skip curve fitting vertices
   (progn           		;set tangent and flag bit
    (setq ent (subst (cons 50 (nth i tan)) (assoc 50 ent) ent)
       i  (1+ i)
       ent (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 2)) flag ent)
    )
    (entmod ent)
   )
  )
  (setq e  (entnext e)
     ent (entget e)     		;get next vertex or seqend
  )
 )
 (command "_pedit" (entlast) "_f" "")  ;update fit
 (entdel old)          		;delete ellipse
)
(princ)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bên trên là version 3.0. người viết lisp trên chưa hỗ trợ chọn nhiều đối tượng 1 lần. Chưa hỗ trợ đối tượng mũi tên Leader. Mình update lên version 3.1 hỗ trợ thêm 2 tính năng này. Mình đổi luôn tên lệnh thành RV và RVV tránh trùng với lệnh Reverse của Cad

10/25/12 - Added support for Leader object by Le Thuy Linh

10/25/12 - Updated support multiselect object by Le Thuy Linh

;|
REVERSE - Reverses line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, text,
  	hatch pattern, or gradient fill.

 Reverses all line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, and
 lightweight polyline entities.

 Circles, arcs, and ellipses are converted to polylines; other objects
 retain their respective entity type. Circles and circular arcs are
 rendered as heavyweight polylines if the system variable plinetype = 0,
 or lightweight polylines if plinetype > 0. Ellipses and elliptical
 arcs are rendered as high-resolution, curve-fit polylines with up to 64
 exact vertices and tangents.

 Reverses all text entities including single-line text, attributes,
 multiline text, dimension text, and remote text. Fonts with leading or
 trailing white space, and text styles with upside down, backward, or
 vertical effects are fully supported.

 Rotates all hatch patterns 90&;#176; counterclockwise. Rotates all gradient
 fills 180&;#176;. Solid fills are ignored.

 Single-line text, multiline text, attributes, hatch patterns, and
 gradient fills may be reversed within blocks. All other block components
 are ignored. Nested blocks are not supported.

 Preserves color, layer, linetype, linetype scale, plot style, lineweight,
 thickness, elevation, global width, and text style properties. Preserves
 circular, quadratic, and cubic fitting. Preserves vertex bulge, segment
 width, and vertex tangent.

Copyright(c)2005-2012 Version 3.1 (US)
 Tom Davis (tdavis@metzgerwillard.com)

Revision History:
 10/10/12 - Added support for Leader object by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc - VietNam
 10/10/12 - Updated support multiselect object by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc - VietNam
 08/19/10 - Added support for hatch patterns and gradient fills.
 01/27/10 - Removed references.
     	See http://www.metzgerwillard.us/tdavis/lisp/reverse.html
 11/06/08 - Updated reference links.
 09/21/08 - Updated reference links.
 02/15/08 - Updated email address.
 09/09/07 - Added underscores for international language support.
 08/26/07 - Added support for mtext with exact line spacing; single-
     	line text fonts with leading or trailing white space; and
     	upside down, backward, and vertical text effects.
 08/05/07 - Modified to select objects with nentsel instead of entsel;
     	extended support to all text objects in block references
     	including attributes and dimension text.
 10/05/05 - Added limited dimension text support.
 09/22/05 - Added support for single-line text, multiline text, and
     	remote text.
 09/17/05 - First release with initial support for all line, arc,
     	circle, ellipse, spline, and polyline entities.
|;
;------------------------------------------------------------------------------
(defun c:rvv ( / oldecho oldsnap ent e etyp)
 ;reverse text, line, arc, circle, ellipse, spline, or polyline
 (setq oldecho (getvar "cmdecho")
  	oldsnap (getvar "osmode")
 )
 (setvar "cmdecho" 0)                  	;turn off echo
 (if (< oldsnap 16384) (setvar "osmode" (+ oldsnap 16384))) ;turn off osnap
 (command "_select" "")                 	;deselect all
 (while (setq ent (nentsel "\nSelect reversible object: "))
(setq e	(car ent)
   	etyp (cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;exclude block components that are neither text nor hatching
(if (or (< (length ent) 4)(= etyp "TEXT")(= etyp "MTEXT")(= etyp "HATCH"))
 	(progn
  	(while (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX")  	;skip vertices
   	(setq e (entnext e))
  	)
  	(if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "SEQEND")     	;get hwpolyline
   	(setq e (cdr (assoc -2 (entget e))))      	;	or ellipse
  	)
  	(setq etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
  	(princ etyp)
  	(command "_undo" "_begin")
  	(cond
   	((= etyp "LWPOLYLINE")(revlwpline e))
   	((= etyp "POLYLINE") (revhwpline e))
   	((= etyp "LINE") 	(revline	e))
   	((= etyp "ARC")	(revarc e))
   	((= etyp "CIRCLE")	(revcircle e))
   	((= etyp "HATCH") (revhatch  e))
   	((= etyp "LEADER")	(revleader e))
   	((= etyp "ELLIPSE")  (revellipse e))
   	((= etyp "MTEXT") (revmtext  e))
   	((= etyp "TEXT") 	(revtext	e etyp))
   	((= etyp "ATTRIB")	(revtext	e etyp) (entupd e))
   	((= etyp "RTEXT") (revrtext  e))
   	((= etyp "SPLINE")	(command "_splinedit" e "_e" ""))
  	)
  	(if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent))))	;block text
                             	;or hatching
  	(command "_undo" "_end")
 	)
 	(princ "INSERT")
)
 )
 (setvar "cmdecho" oldecho)
 (setvar "osmode" oldsnap)
 (princ)
)
(defun c:rv ( / oldecho oldsnap ent e etyp ss id)
 (prompt "\nSelect reversible object: ")
 (setq oldecho (getvar "cmdecho")
  	oldsnap (getvar "osmode"))
 (setvar "cmdecho" 0)                  		;turn off echo
 (if (< oldsnap 16384) (setvar "osmode" (+ oldsnap 16384))) 	;turn off osnap
 (command "_select" "")                 		;deselect all
 (if (setq id -1 ss (ssget))
 (repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss (setq id (1+ id)))
 		etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
;exclude block components that are neither text nor hatching
(if (or (< (length ent) 4)(= etyp "TEXT")(= etyp "MTEXT")(= etyp "HATCH"))
 	(progn
  	(while (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX")  		;skip vertices
   	(setq e (entnext e)))
  	(if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "SEQEND")     	;get hwpolyline
   	(setq e (cdr (assoc -2 (entget e)))))       	;	or ellipse
  	(setq etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
  	;(princ etyp)
  	(command "_undo" "_begin")
  	(cond
   	((= etyp "LWPOLYLINE")(revlwpline e))
   	((= etyp "POLYLINE") (revhwpline e))
   	((= etyp "SPLINE")	(command "_splinedit" e "_e" ""))
   	((= etyp "TEXT") 	(revtext	e etyp))
   	((= etyp "MTEXT") 	(revmtext  e))
   	((= etyp "HATCH") 	(revhatch  e))    
   	((= etyp "LEADER")	(revleader e))
   	((= etyp "LINE") 	(revline	e))
   	((= etyp "ARC")  	(revarc 	e))
   	((= etyp "CIRCLE")	(revcircle e))
   	((= etyp "ELLIPSE")  (revellipse e))    
   	((= etyp "ATTRIB")	(revtext	e etyp) (entupd e))
   	((= etyp "RTEXT") 	(revrtext  e)))
  	(if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent))))  	;block text ;or hatching
  	(command "_undo" "_end"))
 	(princ "INSERT"))))
 (setvar "cmdecho" oldecho)
 (setvar "osmode" oldsnap)
 (princ))
;------------------------------------------------------------------------------
;LWPOLYLINE

(defun revlwpline (e / footer done vertices header flag)
 ;reverse lightweight polyline
 (foreach item (reverse (entget e))
(cond
 	((not done)
  	(cond
   	((= (car item) 40)
    	(setq footer (cons (cons 41 (cdr item)) footer) 	;swap width
       	done t
    	)
   	)
   	((= (car item) 41)
    	(setq footer (cons (cons 40 (cdr item)) footer)) ;swap width
   	)
   	((= (car item) 42)
    	(setq footer (cons (cons 42 (- (cdr item))) footer)) ;negate bulge
   	)
   	((= (car item) 210)
    	(setq footer (cons item footer))
   	)
  	)
 	)
 	((= (car item) 10)
  	(setq vertices (cons item vertices))
 	)
 	((= (car item) 40)
  	(setq vertices (cons (cons 41 (cdr item)) vertices)) ;swap width
 	)
 	((= (car item) 41)
  	(setq vertices (cons (cons 40 (cdr item)) vertices)) ;swap width
 	)
 	((= (car item) 42)
  	(setq vertices (cons (cons 42 (- (cdr item))) vertices)) ;negate bulge
 	)
 	(t (setq header (cons item header)))
)
 )
 (setq flag (assoc 70 header))
 (if (< (cdr flag) 128)     	;turn on linetype generation
(setq header (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag header))
 )
 (entmod (append header (reverse vertices) footer))
)
;------------------------------------------------------------------------------
;POLYLINE

(defun revhwpline (e / oldname old ent1 buldge end start ent tangent radians
        	vertex vertices flag)
 ;reverse heavyweight polyline
 (setq oldname e
  	old  (entget oldname)
  	e (entnext e)
  	ent1 (entget e)     	;get first vertex
  	bulge (cdr (assoc 42 ent1))
  	end  (cdr (assoc 41 ent1))
  	start (cdr (assoc 40 ent1))
  	e (entnext e)
  	ent  (entget e)     	;get second vertex
 )
 (while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
(if (= (logand (cdr (assoc 70 ent)) 2) 2)
 	(setq tangent (assoc 50 ent)
    	radians (- (cdr tangent) pi) ;reverse tangent
    	ent (subst (cons 50 radians) tangent ent)
 	)
)
(setq vertex  (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent) ent)	;negate bulge
   	vertex  (subst (cons 41 start)	(assoc 41 ent) vertex) ;swap width
   	vertex  (subst (cons 40 end) 	(assoc 40 ent) vertex) ;swap width
   	bulge	(cdr (assoc 42 ent))
   	end 	(cdr (assoc 41 ent))
   	start	(cdr (assoc 40 ent))
   	vertices (cons vertex vertices)
   	e  	(entnext e)
   	ent 	(entget e)    	;get next vertex or seqend
)
 )
 (setq flag (assoc 70 old))
 (if (< (cdr flag) 128)     	;turn on linetype generation
(setq old (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag old))
 )
 (entmake old)           	;make new polyline
 (foreach ent vertices (entmake ent))  ;make new vertices
 (if (= (logand (cdr (assoc 70 ent1)) 2) 2)
(setq tangent (assoc 50 ent1)
   	radians (- (cdr tangent) pi)  ;reverse tangent
   	ent1	(subst (cons 50 radians) tangent ent1)
)
 )
 (setq ent1 (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent1) ent1) ;negate bulge
  	ent1 (subst (cons 41 start)	(assoc 41 ent1) ent1) ;swap width
  	ent1 (subst (cons 40 end) 	(assoc 40 ent1) ent1) ;swap width
 )
 (entmake ent1)         	;make last new vertex
 (entmake ent)           	;make new seqend
 (entdel oldname)        	;delete old polyline
)
;------------------------------------------------------------------------------
;LINE

(defun revline (e / ent start end)
 ;reverse line
 (setq ent  (entget e)
  	start (assoc 10 ent)
  	end  (assoc 11 ent)   	;swap line endpoints
  	ent  (subst (cons 10 (cdr end)) start ent)
  	ent  (subst (cons 11 (cdr start)) end ent)
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;ARC

(defun revarc (e)
 ;reverse arc
 (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "");turn arc into polyline
 (setq e (entlast))
 (if (> (getvar "plinetype") 0)
(revlwpline e)
(revhwpline e)
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;CIRCLE

(defun revcircle (e / ent radius center pt1 pt2)
 ;reverse circle
 (setq ent	(entget e)
  	radius (cdr (assoc 40 ent))
  	center (cdr (assoc 10 ent))
  	pt1	(mapcar '+ center (list radius 0 0))
  	pt2	(mapcar '- center (list radius 0 0))
 )
 (command "_break" e pt1 pt2)      	;turn circle into semicircle
 (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "_c" "");turn semicircle into closed polyline
 (setq e (entlast))
 (if (> (getvar "plinetype") 0)
(revlwpline e)
(revhwpline e)
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;HATCH

(defun revhatch (e / ent solid item ang pi2 new y)
 ;reverse hatch
 (setq ent  (entget e)
  	solid (cdr (assoc 70 ent))      	;solid fill flag
  	pi2  (* 2 pi)
 )
 (cond
((= solid 0)               	;pattern fill
 	(foreach item (reverse ent)
  	(cond
   	((or (= (car item) 52) (= (car item) 53)) ;pattern or line angle
    	(setq ang (+ (* pi 0.5) (cdr item))) ;rotate 90°
    	(if (>= ang pi2) (setq ang (- ang pi2))) ;normalize angle
    	(setq new (cons (cons (car item) ang) new))
   	)
   	((or (= (car item) 43) (= (car item) 45)) ;line origin or offset x
    	;rotate line origin or offset 90°: new y = old x; new x = - old y
    	(setq new (cons (cons (1+ (car item)) (cdr item)) new)
       	new (cons (cons (car item) (- y)) new))
   	)
   	((or (= (car item) 44) (= (car item) 46)) ;line origin or offset y
    	(setq y (cdr item))
   	)
   	(t (setq new (cons item new)))
  	)
 	)
 	(entmod new)
)
((= solid 1)               	;solid fill
 	(if (= (cdr (assoc 450 ent)) 1)      	;gradient fill
  	(progn
   	(setq item (assoc 460 ent)     	;gradient angle
      	ang (+ pi (cdr item))    	;rotate 180°
   	)
   	(if (>= ang pi2) (setq ang (- ang pi2)))  ;normalize angle
   	(setq ent (subst (cons 460 ang) item ent))
   	(entmod ent)
  	)
 	)
)
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;RTEXT

(defun revrtext (e / ent ins w h rot ang hd vd new)
 ;reverse rtext
 (command "_explode" e)         	;explode rtext into mtext
 (setq ent (entget (entlast))       	;get mtext
  	w	(cdr (assoc 42 ent))      	;width
  	h	(cdr (assoc 43 ent))      	;height
 )
 (command "_undo" 1)
 (setq ent (entget e)           	;get rtext
  	ins (assoc 10 ent)         	;insertion point
  	rot (assoc 50 ent)         	;rotation
  	ang (cdr rot)
  	hd  (polar '(0 0 0)	ang  	w) ;horizontal displacement
  	vd  (polar '(0 0 0) (- ang (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
  	new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd) 	;new insertion point
  	ang (rem (+ ang pi) (* 2 pi))  	;normalize angle
  	ent (subst (cons 50 ang) rot ent)	;reverse direction
  	ent (subst (cons 10 new) ins ent)	;set new insertion point
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;TEXT or ATTRIB

(defun revtext (e etyp / vc ent box hj vj rot ang p1 p2 h w
         	dist phi hd vd new gf gfs sn p s done)
 ;reverse text or attribute
 (if (= etyp "TEXT")
(setq vc 73) ;text
(setq vc 74) ;attribute
 )
 (setq ent (entget e)
  	box (textbox ent)             	;((x1 y1 z1)(x2 y2 z2))
  	gf (cdr (assoc 71 ent))        	;generation flag
  	sn (cdr (assoc 7 ent))        	;style name
  	hj (cdr (assoc 72 ent))        	;horizontal justification
  	vj (cdr (assoc vc ent))        	;vertical justification
  	rot (assoc 50 ent)           	;rotation
  	ang (cdr rot)               	;angle
  	p1 (assoc 10 ent)           	;first alignment point
  	p2 (assoc 11 ent)           	;second alignment point
  	h  (cdr (assoc 40 ent))        	;displacement height
  	p  1                   	;rewind pointer
 )
 (while (not done)         	;traverse style table
(setq s  (tblnext "Style" p)
   	p  nil          	;reset pointer
)
(if (= sn (cdr (assoc 2 s))) 	;find style name
 	(progn
  	(setq done t
     	gfs (cdr (assoc 71 s))	;style generation flag
  	)
  	(if (= (logand (cdr (assoc 70 s)) 4) 4)
   	(setq gf (1+ gf))     	;vertical
  	)
 	)
)
 )
 (if (= gfs (logand gf gfs)) ;exclude conflicting generation flags
(progn
 	(cond                    	;displacement width
  	((= hj 0)          	;left
   	(setq w (+ (caadr box) (caar box)))
  	)
  	(t            	;otherwise
   	(setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
      	phi (angle	(cdr p1) (cdr p2))
      	dist (abs (* dist (cos (- phi ang))))
   	)
   	(if (= (logand gf 2) 2) (setq dist (- dist)))	;backward
   	(if (or (= hj 5) (= hj 3))
    	(setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) 	dist)) ;fit or aligned
    	(setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) (* 2 dist))) ;right, center, middle
   	)
  	)
 	)
 	(if (= vj 1)        	;bottom
  	(setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
     	phi (angle	(cdr p1) (cdr p2))
     	dist (abs(* dist (sin (- phi ang)))) ;descender depth
     	h	(+ h (* 2 dist))
  	)
 	)
 	(if (= (logand gf 1) 1)    	;vertical
  	(cond
   	((or (> hj 2) (= hj 1))         	;center,aligned,middle,fit
    	(setq h 0)
   	)
   	(t                  	;otherwise
    	(setq h (- (cadadr box) (cadar box)))
    	(if (= (+ hj vj) 0) (setq h (- h)))  	;baseline left
    	(cond
     	((and (= hj 0) (> vj 0)) (setq vj 3))	;bottom,middle,top left
     	((= hj 2) (setq vj 0))      	;right
    	)
   	)
  	)
 	)
 	(if (= (logand gf 4) 4) (setq h (- h)))   	;upside down
 	(setq hd  (polar '(0 0 0)	ang  	w)  ;horizontal displacement
    	vd  (polar '(0 0 0) (+ ang (/ pi 2)) h)  ;vertical displacement
 	)
 	(cond             	;compute new alignment point
  	((or (and (= vj 0) (= hj 1)) ;center
   	(and (= vj 0) (= hj 2)) ;right
   	(= vj 1))      	;bottom
   	(setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd vd))
  	)
  	((or (= vj 2) (= hj 4))   	;middle
   	(setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd))
  	)
  	((= vj 3)          	;top
   	(setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd)
      	new (mapcar '- new vd)
   	)
  	)
 	)
 	(cond
  	((= (+ hj vj) 0)     	;left
   	(setq new (mapcar '+ (cdr p1) hd vd)
      	ent (subst (cons 10 new) p1 ent) 	;set new alignment point
      	ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
   	)
  	)
  	((or (= hj 5) (= hj 3))   	;fit or aligned
   	(setq new (mapcar '+ (cdr p2) vd hd)
      	ent (subst (cons 10 new) p1 ent) 	;swap alignment points
      	new (mapcar '+ (cdr p1) vd hd)
      	ent (subst (cons 11 new) p2 ent)
   	)
  	)
  	(t
   	(setq ent (subst (cons 11 new) p2 ent) 	;set new alignment point
      	ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
   	)
  	)
 	)
 	(entmod ent)
)
(alert (strcat "The selected text object is not compatible with\n"
      	"its text style. When the text style is upside\n"
      	"down or backwards, the text object should also	\n"
      	"be upside down or backwards."))
 )
)
;------------------------------------------------------------------------------
;MTEXT (including dimension text)

(defun revmtext (e / ent ins w h just lss ls ch rot hd vd new)
 ;reverse mtext or dimension text
 (setq ent (entget e)
  	ins (assoc 10 ent)     	;insertion point
  	w	(cdr (assoc 42 ent))  	;width
  	h	(cdr (assoc 43 ent))  	;displacement height
  	just (cdr (assoc 71 ent))  	;justification
  	rot (assoc 50 ent)     	;rotation
  	lss (cdr (assoc 73 ent))  	;line spacing style
  	ch  (cdr (assoc 40 ent))  	;character height
  	ls  (/ ch 3)        	;interline half-space
;ls = (5 ch/3 - ch)/2 = ch/3
 )
 (cond
((and (= lss 2) (> just 6))   	;exact bottom
 	(setq h (+ h ls))
)
((and (= lss 2) (< just 4))   	;exact top
 	(setq h (- h ls))
)
((= lss 2)          	;exact middle
 	(setq h ls)
)
((and (> just 3) (< just 7)) 	;at least middle
 	(setq h 0)
)
 )
 (setq hd  (polar '(0 0 0)	(cdr rot)  	w) ;horizontal displacement
  	vd  (polar '(0 0 0) (- (cdr rot) (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
 )
 (cond               	;compute new insertion point
((= just 1)           	;top left
 	(setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd))
)
((= just 2)           	;top center
 	(setq new (mapcar '+ (cdr ins) vd))
)
((= just 3)           	;top right
 	(setq new (mapcar '- (cdr ins) hd)
    	new (mapcar '+ new vd)
 	)
)
((= just 4)           	;middle left
 	(setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
    	new (mapcar '- new vd)
 	)
)
((= just 5)           	;middle center
 	(setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
)
((= just 6)           	;middle right
 	(setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
)
((= just 7)           	;bottom left
 	(setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
    	new (mapcar '- new vd)
 	)
)
((= just 8)           	;bottom center
 	(setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
)
((= just 9)           	;bottom right
 	(setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
)
 )
 (setq ent (subst (cons 10 new) ins ent)     	;set new insertion point
  	ent (subst (cons 50 (+ (cdr rot) pi)) rot ent) ;reverse direction
 )
 (entmod ent)
)
;------------------------------------------------------------------------------
;ELLIPSE

(defun revellipse (e / old oldent center p1 ratio start end major a b rot
        	minor inc tol 2pi i j phi closed p tan ent flag)
 ;reverse ellipse
 (setq old	e
  	oldent (entget old)
  	center (cdr (assoc 10 oldent))
  	p1 (cdr (assoc 11 oldent))
  	ratio (cdr (assoc 40 oldent))
  	start (cdr (assoc 41 oldent))
  	end	(cdr (assoc 42 oldent))
  	major (mapcar '+ center p1)
  	a 	(distance center major)
  	b 	(* ratio a)
  	rot	(angle center major)
  	minor (polar center (+ rot (/ pi 2)) B)
 )
 (setq inc 64          	;number of vertices on full ellipse
  	tol 1e-5         	;closure tolerance
  	2pi (* 2 pi)
  	i  (1+ (fix (+ (* (/ inc 2pi) start) 0.5))) ;start index
  	j	(fix (+ (* (/ inc 2pi)  end) 0.5)) ;end index
  	phi (list start)
 )
 (while (< i j)         	;build parameter list
(setq phi (cons (* (/ 2pi inc) i) phi)
   	i  (1+ i)
)
 )
 (if (and (< start tol) (< (abs (- end 2pi)) tol))
(setq closed t)
(setq closed nil
   	phi	(cons end phi)
)
 )
 ;parametric ellipse in object coordinate system
 ; x = a cos(q); y = b sin(q); r = b/a
 ; dx/dq = -a sin(q); dy/dq = b cos(q)
 ; dy/dx = -b/a cot(q) = -r^2 x/y
 ; tangent direction = atan(dy/dx)

 (setq p  (mapcar '(lambda (q) 	;compute OCS points on ellipse
        	(list (* a (cos q)) (* b (sin q)))
       	)
       	phi
    	)
  	tan (mapcar '(lambda (q) 	;compute WCS tangent directions
        	(+ (atan (* (- (expt ratio 2)) (car q)) (cadr q)) rot)
       	)
       	p
    	)
 )
 (command "_ucs" "_n" 3 center major minor) 	;create OCS
 (setq p (mapcar '(lambda (q)(trans q 1 0)) p)) ;transform from OCS to WCS
 (command "_ucs" "_p")             	;restore UCS
 (command "_pline")
 (mapcar 'command p)
 (command "")
 (command "_matchprop" old (entlast) "")
 (if closed
(command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" "_c" "_f" "");force hwpline creation
(command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" 	"_f" "")
 )
 (setq e  (entnext (entlast))
  	ent (entget e)      	;get first vertex
  	i  0
 )
 (while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
(setq flag (assoc 70 ent))
(if (/= (logand (cdr flag) 1) 1) ;skip curve fitting vertices
 	(progn           	;set tangent and flag bit
  	(setq ent (subst (cons 50 (nth i tan)) (assoc 50 ent) ent)
     	i  (1+ i)
     	ent (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 2)) flag ent)
  	)
  	(entmod ent)
 	)
)
(setq e  (entnext e)
   	ent (entget e)     	;get next vertex or seqend
)
 )
 (command "_pedit" (entlast) "_f" "")  ;update fit
 (entdel old)          	;delete ellipse
)
(princ)
;------------------------------------------------------------------------------
;LEADER by Le Thuy Linh - Tri Tue Viet.jsc
(defun revleader (e / lst1 lst2 lst10)
(if (> (atoi (getvar "acadver")) 17) (vl-cmdf "._Chprop" e "" "A" "N" ""))
(foreach asoc (entget e)
 (if (/= (car asoc) 10)
 (if lst10
(setq lst2 (cons asoc lst2))
(setq lst1 (cons asoc lst1)))
 (setq lst10 (cons asoc lst10))))
(entmod (append (reverse lst1) lst10 (reverse lst2)))
(if (> (atoi (getvar "acadver")) 17) (vl-cmdf "._Chprop" e "" "A" "Y" "")))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khó sử dụng ở chỗ nào vậy bạn? topic bạn yêu cầu lisp đổi chiều đối tượng đường thì lisp trên sử dụng cho mục đích đó thôi. Lệnh RV dùng cho 1 lúc nhiều đối tượng 1 lần, Chọn các đối tượng bạn muốn đổi chiều rồi enter. RVV dùng cho đổi chiều từng đối tượng 1 bằng cách pick chọn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hơi lạ vì máy của mình chạy bản vẽ của bạn dùng bình thường. Mình dùng cad 2013. Code của lisp trên cũng rất khó để có thể sảy ra lỗi với đối tượng là LWPOLYLINE. Mình không có cad thấp hơn để kiểm tra lỗi. nhờ các bạn khác tìm giúp bạn vậy. (Mình còn trẻ, đừng kêu mình là bác, mình tổn thọ mất)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vâng em đang chạy sô mấy công trình nên test hơi khó . 2 nữa là em ko biết tí gì về lisp chỉ biết sử dụng nên hoi gà , khi e test thì nó báo lỗi vậy .

các bác có thể sử giúp e từ lisp gốc cho chọn nhiều đối tượng 1 lúc cad 2007 dc ko a . lisp bác thuylinh313 bị lỗi .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vâng em đang chạy sô mấy công trình nên test hơi khó . 2 nữa là em ko biết tí gì về lisp chỉ biết sử dụng nên hoi gà , khi e test thì nó báo lỗi vậy .

các bác có thể sử giúp e từ lisp gốc cho chọn nhiều đối tượng 1 lúc cad 2007 dc ko a . lisp bác thuylinh313 bị lỗi .

Tôi test trên 2007, file của bạn: không lỗi. Mà nói như bạn ThuyLinh thì cũng khó lỗi lắm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi test trên 2007, file của bạn: không lỗi. Mà nói như bạn ThuyLinh thì cũng khó lỗi lắm.

bác có cách nào khắc phục cái này ko bác , e rất mong líp này chọn dc nhiều đối tượng 1 lúc và các đối tượng có thể khác nhau như arc , pl , L ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi test bản vẽ bạn gởi lên, cũng cad2007 như bạn, thì thấy mượt. Vậy thì làm sao biết lỗi gì mà tư vấn. Bạn chạy xong, báo lỗi, nhấn F2, copy tất cả rồi paste lên xem đó là lỗi gì?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Command: rv

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

 

Select objects:

Delta <1>: ( nó đòi nhập )

và ko di chuyển hay đổi hướng gì cả .

bác sửa hộ e tí xem nó có vấn đề gì

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có nhầm với 1 lệnh RV nào trùng tên với 1 lệnh của 1 lisp nào cài sẵn không đó?

Trong lisp này không có 2 dòng như bạn nói là:

Select objects:

Delta <1>:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vậy là tôi đoán bậy mà trúng tới... 100% :lol:

Cách hay nhất là bạn lấy cái lisp vừa down đó, tìm đến dòng có chữ C:RV.

Sau đó bạn sửa thành C:OBAMA là được.

Khi dùng thì đánh lệnh OBAMA.

Không thích OBAMA thì sửa là ROMEY. v.v... và v.v...

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thôi thì e tìm anh BINLADEN cũng dc . keke . thanh các bác .

tiện đây cho e hỏi tí e có cái lisp tạo style mới nhưng e sửa bằng cách copy 1 lần nữa xuống dưới để tạo mấy font cùng lúc nhưng ko dc . bác chỉ hộ e cách sửa cái .

thêm bớt đoạn code nào vào để tạo liên tục bằng lệnh : TAOC1 , TAOC2 ..... bác nhỉ . thank

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=143
(defun c:TaoC()
 (command "style" "VnArial NarrowH" ".VnArial NarrowH" "" "" "" "" "")
 (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thôi thì e tìm anh BINLADEN cũng dc . keke . thanh các bác .

tiện đây cho e hỏi tí e có cái lisp tạo style mới nhưng e sửa bằng cách copy 1 lần nữa xuống dưới để tạo mấy font cùng lúc nhưng ko dc . bác chỉ hộ e cách sửa cái .

thêm bớt đoạn code nào vào để tạo liên tục bằng lệnh : TAOC1 , TAOC2 ..... bác nhỉ . thank

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=143
(defun c:TaoC()
 (command "style" "VnArial NarrowH" ".VnArial NarrowH" "" "" "" "" "")
 (princ)
)

Ví dụ, tạo thêm 2 sytle nữa thành 3 sytle.

(defun c:TaoC()
 (command "style" "VnArial NarrowH" ".VnArial NarrowH" "" "" "" "" "")  ;dong co san
 (command "style" "VnArial NarrowH" ".VnArial NarrowH" "" "" "" "" "")  ;sua dong nay
 (command "style" "VnArial NarrowH" ".VnArial NarrowH" "" "" "" "" "")  ;sua dong nay
 (princ)
)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×