Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hakhoailang

vấn đề về copy code trên mạng tạo 1 file lisp mới thì ko chạy dc

Các bài được khuyến nghị

gần đây e copy một số đoạn code của 1 số diễn đàn dán vào 1 file lisp mới nhưng ko chạy dc . ko hiểu vì sao . xưa e vẫn làm cách này vân ok . nhưng giờ ko dc . chẳng hạn như code này . các bác hướng dẫn hộ e cách khắc phục với .

thank các bác nhiều .

(Defun c:SPt ()
(setq M:err *error* *error* *merr*
cmde (getvar "CMDECHO" )
)
(Setvar "CMDECHO" 0)
(Command "Units" "" "2" "" "" "" "" )
;;;;;;;;;Khai bao ve cong trinh
(setq COTR (getstring T "\nTen cong trinh :"))
(setq Hangmuc (getstring T "\nHang muc :"))
(setq y (getint "\nCo bao nhieu lo khoan:"))
;;;;;;;
;;;;;;;;Phan luan ly
(if (> y 1)
( progn
(setq X (getint "\nBan co ve mat cat khong ! Hay nhap (0 or 1) :"))
(cond ; cond1
((= x 1)
;;;;;;;;;;Khai bao ve mat cat
(setq TLD ( getreal " \nCho ty le dung mat cat: 1 / "))
(setq TLN ( getreal " \nCho ty le ngang mat cat: 1 / "))
(setq Batdau ( getreal " \nCho cao do lon nhat = "))
(setq Saumax ( getreal " \nCho do sau ho khoan lon nhat "))
(setq TYLE (getint "\nTy le tru cat lo khoan: 1/ "))
(Setq B (getpoint "\nnhap diem muon ve mat cat :"))
;;;;;;;;;;Ve Khung mat cat
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Ve thuoc ty le
(command "Color" "7")
(setq Soo (+( / (* Saumax 100 ) TLD) 1) )
(setq Vtchu ( polar B 0 -8 )) ; Diem bat dau text coa do tren thuoc ty le
(if ( >= Batdau 0) (command "text" "style" "vntime" Vtchu "2" "0" (rtos Batdau 2 2 )))
(if ( < Batdau 0) (command "text" "style" "vntime" Vtchu "2" "0" (rtos Batdau 2 2) ))
(setq dem 1 )
(while (<= dem Soo )
(setq VTcuoit( polar B (-(/ PI 2)) (-(* dem 10) 10 )))
(setq X1( polar VTcuoit (-(/ PI 2)) 10 ) )
(setq Y1( polar X1 0 1.5 ))
(command "rectangle" VTcuoit Y1 )
(if (= (rem dem 2) 0 ) (command "solid" VTcuoit "@1.5,0" "@-1.5,-10" "@1.5,0" ""))
(setq Ghichu( polar X1 0 -8 )) ; diem text cao doj tren thuoc
(setq Khdich (/ TLD 100))
(setq Chu (- Batdau (* dem Khdich ) ) ); Cao do tren thuoc ty le
(if ( >= Chu 0) (command "text" "style" "vntime" Ghichu "2" "0" ( Rtos Chu 2 2) ))
(if ( < Chu 0) (command "text" "style" "vntime" Ghichu "2" "0" (rtos Chu 2 2) ))
(setq dem ( + 1 dem ))
); (while (<= dem Soo )
;;;;;;;;;;;;;;;;Xong thuoc ty le
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;Bat dau khung ten
(setq Dnguon( polar B (-(/ PI 2)) (* (+ Soo 1 ) 10 ) ) ) ; Diem nguon de ve.
(setq Diem1 ( polar Dnguon 0 -30 )) ; Diem tren ben trai khung ten
(setq Diem2 ( polar Diem1 (-(/ PI 2)) 8 ))
(setq Diem3 ( polar Diem2 (-(/ PI 2)) 8 ))
(setq Diem4 ( polar Diem3 (-(/ PI 2)) 8 ))
(setq Diem12 ( polar Diem1 0 50 ))
(setq Diem22 ( polar Diem2 0 50 ))
(setq Diem32 ( polar Diem3 0 50 ))
(setq Diem42 ( polar Diem4 0 50 ))
(command "Color" "1")
(command "line" Diem1 Diem4 Diem42 Diem12 "C" "")
(command "line" Diem2 Diem22 "")
(command "line" Diem3 Diem32 "")
;;;Ghi chu khung ten
(command "Color" "7")
(setq Kh1chu ( polar Diem1 (-(/ PI 2)) 5)); Diem ghi "cao do lo khoan" thang dung
(setq Ghi1 ( polar Kh1chu 0 15.7)) ; Diem chen text "Cao do lo khoan"
(command "text" "style" "Chuso" ghi1 "2" "0" "Cao ®é lç khoan (m)")
(setq ghi2 ( polar ghi1 (-(/ PI 2)) 8.0)) ; Diem chen text "ky hieu lo khoan"
(command "text" "style" "Chuso" ghi2 "2" "0" "ký hiÖu lç khoan ")
(setq ghi3 ( polar ghi1 (-(/ PI 2)) 16)) ; Diem chen text "khoang cach"
(command "text" "style" "Chuso" ghi3 "2" "0" "Kho¶ng c¸ch (m)")
;;;;; Xong Khung ten
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;
;;;; Bat dau vao so lieu lo khoan de ve mat cat
(setq so 1)
(while (<= so y)
;;;;Khai bao ve cac lo khoan
(setq KYHLK (getstring T ( strcat "\nKy Hieu Lo khoan thu " (rtos so 2 0 ) " :" )))
(setq vitrilk (getstring T "\nVi tri lo khoan :"))
(setq NKC (getstring T "\Ngay khoi cong:"))
(setq NHT (getstring T "\nNgay hoan thanh:"))
(setq CAODO (getreal (strcat "\nCao do lo khoan thu" (rtos so 2 0 ) ":")))
(setq Dosau ( getreal ( strcat "\nCho do sau ho khoan thu " (rtos so 2 0 ) " :" )))
(setq SOLOP (getint ( strcat " \nCho so lop ho khoan thu " (rtos so 2 0 ) " :" )))
;;;;Xong phan khai bao ve cac lo khoan
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;Bat dau ve mat cat
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq Ktg (polar B (-(/ PI 2)) (/(*(- Batdau Caodo) 1000) TLD ))) ; Khoang chenh tu vi tri thuoc toi LK
(if (= so 1) (setq Khcach 0 ))
(setq KC (/ (* Khcach 1000 ) TLN)) ; ; khoang cach ngang tu thuoc toi LK
(setq K1 ( polar Ktg 0 (+ 25 KC ) ) ) ; Diem bat dau ve LK
(setq Tg K1)
(setq D1( polar Tg 0 2.0 )) ; Diem bat dau ve duong thu hai cua LK
(setq DC1( polar Tg (-(/ PI 2)) (* Dosau(/ 1000 TLD))) ); Diem cuoi cua duong thu nhat lo khoan
(setq DDo (polar DC1 0 1)) ; Diem bat dau ve duong dong
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Diem nguon ve tru cat
(Setq NGA (polar ghi3 (- (/ pi 2)) 100)
A (polar NGA 0 (* so 192.5))); ?diem nguon de ve tru cat
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;
(setq DC2( polar DC1 0 2.0)) ;Diem cuoi cua duong thu 2 lo khoan
(setq DC3 (polar Dnguon 0 (+ 26 KC )))
(setq DC3-1 (polar DC3 (/ PI -2) 4)) ; Diem text cao do LK tren khung ten
(setq DC4 (polar DC3 (-(/ PI 2)) 12)) ; Diem ve KYHLK
(setq KHLK0 (polar DC4 0 4.0))
(setq KHLK1 (polar DC4 0 8.0)) ; Diem ve vacch ngang KHLK
(setq KHLK2 (polar KHLK1 (-(/ PI 2)) 1.5)) ; Diem ghi do sau o ky hieu LK
(setq KHLK3 (polar KHLK1 (/ PI 2) 1.5)) ; Diem ghi cao do o ky hieu LK
;(setq DC4-1 (polar DC4 (/ PI 2) 1.3))
;(setq DC4-2 (polar DC4-1 (-(/ PI 2)) 2.6))
(setq D5 (polar Dnguon (-(/ PI 2)) 16))
(setq D5-1 (polar D5 0 (+ 26 KC ))) ; Diem ve gach
(command "Color" "7")
( command "Text" "j" "m" DC3-1 "2.0" "-90" ( Rtos CAODO 2 2))
(command "Color" "1")
(command "insert" "LKH" DC4 "" "" ""); ve ky hieu lo khoan
;(command "line" DC4-1 DC4-2 "")
(command "line" D5-1 "@0,-8" "")
(command "Color" "2")
(command "line" DDo DC3 "")
(command "line" K1 DC1 ""); ve duong thu nhat cua lo khoan
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;Ve bieu do SPT o mat cat
(setq DSPT1 (polar K1 0 10.0)
DSPT12 (polar DSPT1 0 5.0)
DSPT13 (polar DSPT1 0 10.0)
DSPT14 (polar DSPT1 0 15.0)
DSPT15 (polar DSPT1 0 20.0)
DSPT16 (polar DSPT1 0 25.0)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DSPT2 (polar DC1 0 10.0)
DSPT22 (polar DSPT2 0 5.0)
DSPT23 (polar DSPT2 0 10.0)
DSPT24 (polar DSPT2 0 15.0)
DSPT25 (polar DSPT2 0 20.0)
DSPT26 (polar DSPT2 0 25.0))
(command "Color" "254")
(command "line" DSPT1 DSPT2 ""
"line" DSPT12 DSPT22 ""
"line" DSPT13 DSPT23 ""
"line" DSPT14 DSPT24 ""
"line" DSPT15 DSPT25 ""
"line" DSPT16 DSPT26 "" )
(command "text" "j" "m" (polar DSPT1 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "0"
"text" "j" "m" (polar DSPT12 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "10"
"text" "j" "m" (polar DSPT13 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "20"
"text" "j" "m" (polar DSPT14 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "30"
"text" "j" "m" (polar DSPT15 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "40"
"text" "j" "m" (polar DSPT16 (/ pi 2) 1.5 ) "2.0" "0" "50")
;;;;;Xong bieu do SPT o mat cat
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(command "line" D1 DC2 ""); ve duong thu hai cua lo khoan
(command "line" DC1 DC2 ""); ve duong day lo khoan
(command "line" KHLK1 "@7.0,0" "")
(command "Text" "j" "m" (polar KHLK3 0 3.50) "2.0" "0" ( Rtos CAODO 2 2))
(command "Text" "j" "m" (polar KHLK2 0 3.50) "2.0" "0" ( Rtos Dosau 2 2))
(command "Text" "j" "m" (polar KHLK0 0 1.50) "2.0" "0" KYHLK)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;Tam sang tru cat
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;; khoamg cach giua cac lo khoan la 10
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq A1 (polar A 0 182.50))
(setq A2 (Polar A1 (- (/ pi 2.00)) 275.00))
(setq A3 (polar A2 0 (- 182.50)))
(setq BO (polar A 0 15.00))
(setq G1 (polar A 0 5.00))
;(setq T1 (polar G1 (- (/ pi 2.00)) 5.00))
;(setq T2 (polar T1 (- (/ pi 2.00)) 5.00))
;(setq T3 (polar A1 (- (/ pi 2.00)) 5.00))
;(setq T4 (polar T3 0 (- 37.51)))
;(setq T5 (polar T4 (- (/ pi 2.00)) 5.00))
;(setq T6 (polar T5 0 10.00))
;(setq T7 (polar T4 0 (- 61.63)))
(command "Color" "7")
;(command "text" "style" "VntimeH" T1 "1.5" "0" "Bé Giao Th«ng VËn T¶i")
;(command "text" "style" "VntimeH" T2 "1.5" "0" "Liªn HiÖp §­êng S¾t ViÖt Nam")
;(command "text" "style" "VntimeH" T4 "1.5" "0" "CT. T­ vÊn §Çu t­ & X©y dùng")
(command "text" "style" "VntimeH" T6 "1.5" "0" "§éI Kh¶o s¸t §Þa chÊt")
(command "Color" "red")

(command ".line" A A1 A2 A3 "c")
(command "Color" "7")

(setq Bsai (polar BO (- (/ pi 2.00)) 45.00))
(setq B1 (polar Bsai 0 10.00));Bsai - khong dat trung bien o tren
(setq B2 (polar B1 0 10.00))
(setq B3 (polar B2 0 10.00))
(setq B4 (polar B3 0 10.00))
(setq B5 (polar B4 0 20.00))
(setq B16 (polar B5 0 33.00))
(setq B17 (polar B16 0 27.00))
(setq B6 (polar B17 0 30.00))
(setq B7 (polar B6 0 15.00))
(setq B8 (polar B7 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B9 (polar B6 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B10 (polar B5 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B11 (polar B4 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B12 (polar B3 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B13 (polar B2 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B14 (polar B1 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B15 (polar Bsai (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B19 (polar B16 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B18 (polar B17 (- (/ pi 2.00)) 33.00))
(setq B20 (polar B16 (- (/ pi 2.00)) 8.00))
(setq B21 (polar B20 0 7.00))
(setq B22 (polar B21 0 5.00))
(setq B23 (polar B22 0 5.00))
(setq B24 (polar B23 0 5.00))
(setq B25 (polar B24 0 5.00))
(setq B26 (polar B19 0 7.00))
(setq B27 (polar B26 0 5.00))
(setq B28 (polar B27 0 5.00))
(setq B29 (polar B28 0 5.00))
(setq B30 (polar B18 0 5.00))
(setq B31 (polar B30 0 5.00))
(setq B32 (polar B31 0 5.00))
(setq B33 (polar B32 0 5.00))
(setq B34 (polar B33 0 5.00))
(command "color" "7")
(command ".line" Bsai B1 B14 B15 "c")
(command ".line" B1 B2 B13 B14 "c")
(command ".line" B2 B3 B12 B13 "c")
(command ".line" B3 B4 B11 B12 "c")
(command ".line" B4 B5 B10 B11 "c")
(command ".line" B5 B6 B9 B10 "c")
(command ".line" B6 B7 B8 B9 "c")
(command ".line" B16 B19 "")
(command ".line" B17 B18 "")
(command ".line" B20 B25 "")
(command ".line" B21 B26 "")
(command ".line" B22 B27 "")
(command ".line" B23 B28 "")
(command ".line" B24 B29 "")

(setq B151 (polar B15 0 5.00))
(setq KH (polar B151 (/ PI 2.00) 16.50))
;(command "text" "style" "" "VntimeH" "c")
(command "text" "J" "M" KH "2.0" "90" "§é s©u ®¸y líp (m)")
(setq B141 (polar B14 0 5.00))
(setq CD (polar B141 (/ PI 2.00) 16.50))
(command "text" "J" "M" CD "2.0" "90" "Cao ®é ®¸y líp (m)")
(setq B131 (polar B13 0 5.00))
(setq DS (polar B131 (/ PI 2) 16.50))
(command "text" "J" "M" DS "2.0" "90" "ChiÒu dµy líp (m)")
(setq B121 (polar B12 0 5.00))
(setq BD (polar B121 (/ PI 2.00) 16.50))
(command "text" "J" "M" BD "2.0" "90" "Ký hiÖu líp")
(setq B411 (polar B4 0 10.00))
(setq TC (polar B411 (- (/ PI 2)) 8.68))
(command "text" "j" "m" TC "2.50" "0" "Trô c¾t")
(setq B412 (polar B4 0 10.00))
(setq LK (polar B412 (- (/ PI 2)) 15.65))
(command "text" "j" "m" LK "2.5" "0" "Lç khoan")
(setq B413 (polar B4 0 10.00))
(setq TL (polar B413 (- (/ PI 2.00)) 24.06))
(setq B51 (polar B5 0 17.50))
(setq MT (polar B51 (- (/ PI 2.00)) 18.00))
(command "text" "j" "m" MT "3.0" "0" "M« t¶ ®Êt ®¸")
(setq B611 (polar B6 0 5.0))
(setq SH (polar B611 (- (/ PI 2.00)) 16.50))
(command "text" "j" "m" SH "2.0" "90" "Sè hiÖu vµ ®é s©u")
(setq B612 (polar B6 0 10.0))
(setq DA (polar B612 (- (/ PI 2.00)) 16.50))
(command "text" "j" "m" DA "1.80" "90" "LÊy mÉu ThÝ nghiÖm (m)")
(setq Bgiatri (polar B16 0 12.50))
(setq Bgiatri1 (polar Bgiatri (- (/ PI 2.00)) 4.00))
(command "text" "j" "m" Bgiatri1 "2.50" "0" "Gi¸ TrÞ N")
(setq BDSX (polar B19 0 3.5))
(setq BDSX1 (polar BDSX (/ PI 2.00) 12.50))
(command "text" "j" "m" BDSX1 "2.00" "90" "§é s©u x.spt")
(setq Bx151 (polar B26 0 2.5))
(setq Bx1511 (polar Bx151 (/ PI 2.00) 12.50))
(command "text" "j" "m" Bx1511 "2.00" "90" "N1 (15cm)")
(setq Bx152 (polar B27 0 2.5))
(setq Bx1512 (polar Bx152 (/ PI 2.00) 12.50))
(command "text" "j" "m" Bx1512 "2.00" "90" "N2 (15cm)")
(setq Bx153 (polar B28 0 2.5))
(setq Bx1513 (polar Bx153 (/ PI 2.00) 12.50))
(command "text" "j" "m" Bx1513 "2.00" "90" "N3 (15cm)")
(setq Bx154 (polar B29 0 2.5))
(setq Bx1514 (polar Bx154 (/ PI 2.00) 12.50))
(command "text" "j" "m" Bx1514 "2.00" "90" " N = N2 + N3 ")
(setq BDN (polar B17 0 15.00))
(setq BDN1 (polar BDN (- (/ PI 2.00)) 16.50))
(command "text" "j" "m" BDN1 "2.50" "0" "BiÓu ®å X.SPT")
(setq BS10 (polar B30 (/ pi 2.0) 2.0))
(command "text" "j" "m" Bs10 "2.00" "0" "10")
(setq BS20 (polar B31 (/ pi 2.0) 2.0))
(command "text" "j" "m" Bs20 "2.00" "0" "20")
(setq BS30 (polar B32 (/ pi 2.0) 2.0))
(command "text" "j" "m" Bs30 "2.00" "0" "30")
(setq BS40 (polar B33 (/ pi 2.0) 2.0))
(command "text" "j" "m" Bs40 "2.00" "0" "40")
(setq BS50 (polar B34 (/ pi 2.0) 2.0))
(command "text" "j" "m" Bs50 "2.00" "0" "50")
(setq B21 (polar Bsai (/ PI 2.00) 5.00))
(setq B22 (polar Bsai (/ PI 2.00) 10.00))
(setq B62 (polar B6 0 -25.00))
(setq B621 (polar B62 (/ PI 2.00) 5.00))
(setq B622 (polar B62 (/ PI 2.00) 10.00))
(setq B42 (polar B4 (/ PI 2.00) 26.27))
Nguồn bài viết: http://forum.diachatvietnam.net/baiviet/82-Lisp-dung-cho-ve-mat-cat-dia-chat-cong-trinh.epi#ixzz2AwJy1Bod

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

gần đây e copy một số đoạn code của 1 số diễn đàn dán vào 1 file lisp mới nhưng ko chạy dc . ko hiểu vì sao . xưa e vẫn làm cách này vân ok . nhưng giờ ko dc . chẳng hạn như code này . các bác hướng dẫn hộ e cách khắc phục với .

thank các bác nhiều .

Nếu ăn xổi ở thì được như vậy cả thì các lisper thất nghiệp hết!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các bác hiểu nhầm e rồi . trên mạng nó chỉ có thế , mà e lại ko biết về lip chỉ biết copy mã về dùng . nếu biết thiếu thì e đã ko hỏi rồi .

đây là link của nó :http://forum.diachatvietnam.net/baiviet/82-Lisp-dung-cho-ve-mat-cat-dia-chat-cong-trinh.epi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

gần đây e copy một số đoạn code của 1 số diễn đàn dán vào 1 file lisp mới nhưng ko chạy dc . ko hiểu vì sao . xưa e vẫn làm cách này vân ok . nhưng giờ ko dc . chẳng hạn như code này . các bác hướng dẫn hộ e cách khắc phục với .

thank các bác nhiều .

..........

các bác hiểu nhầm e rồi . trên mạng nó chỉ có thế , mà e lại ko biết về lip chỉ biết copy mã về dùng . nếu biết thiếu thì e đã ko hỏi rồi .

đây là link của nó :http://forum.diachatvietnam.net/baiviet/82-Lisp-dung-cho-ve-mat-cat-dia-chat-cong-trinh.epi

Lisp của người anh em diachatvietnam, thế mà bạn viết cứ như là của Cadviet vậy !

Cách khắc phục : liên hệ tác giả.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×