Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ chỉnh sữa] lsp tạo khung bản đồ


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 02 November 2012 - 08:50 PM

em có 1 lsp tạo khung bản đồ nhưng nó chưa đc đúng ý em lắm mỗi lần làm xong phải sữa thủ công vài bước nữa , anh nào cao tay có thể giúp em chỉnh sữa lại lsp này nhé, em thank trước, file minh họa
http://www.cadviet.c...104473_dc13.dwg
ah, còn xíu nữa em mún sữa là khi mình chọn tĩ lệ bản đồ là 500 thì khoảng cách mắt lưới sẽ là 25, 1000 sẽ là 50, 2000 là 100, 4000 là 150. Em chỉ cần dùng mấy tỉ lệ đó thui khỏi phải tùy chọn. Vì em tao khung lưới bên model nhưng em làm bản đồ sử dụng viewport bên layout nên em cần là nếu tỉ lệ bản đồ mình chọn là 500 thì chiều cao text sẽ là 0.9, khi in tỉ lệ 1:1 sẽ thành 1.8, tỉ lệ 1000 sẽ là 1.8, 2000 ->3.5, 4000 -> 7.0
lsp gốc

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:luoi ( / k k1 k2 st X Xt Xd Y Yt Yd p1 p2 p3 old oold)
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
(command "_style" "vaptimn" "vaptimn.ttf" "" "" "" "" "" ""))
(setq old (getvar "textstyle"))
(setq oold (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 513)
(setq r (getvar "USERR1"))
(setq TileBd (getint (strcat "\nMau So Ti Le Cua Ban Ve" "(" (rtos r 2 0) "):")))
(if (= TileBd nil)
(setq TileBd r))
(setvar "USERR1" TileBd)
(initget "Y")
(setq opt (getkword "\nBan do co xoay khung khong? <N>: "))
(setq p1 (getpoint "\nDiem dau (goc khung): "))
(setq z1 (getpoint "\nDiem cuoi(goc khung): "))
(setq x1 (car p1))
(setq y1 (cadr p1))
(setq x2 (car z1))
(setq y2 (cadr z1))
(setq na (abs(- x2 x1)))
(setq do (abs(- y2 y1)))
(setq onale (/ na (/ TileBD 10)))
(setq odole (/ do (/ TileBD 10)))
(setq ona (fix onale))
(setq odo (fix odole))
(setq LayerOld (getvar "clayer"))
(if (null (tblsearch "layer" "luoi"))
(command "_layer" "m" "luoi" ""))
(command "_layer" "s" "luoi" "")
(command "_layer" "c" "5" "luoi" "")
(setvar "osmode" 0)
(setq k (/ (cadr p1) (/ TileBd 10)))
(setq b (rtos (cadr p1) 2 0))
(setq c (rtos (car p1) 2 0))
(setq k1 (rtos k 2 0))
(if (< (atoi k1) k)
(progn
(setq k11 (+ (atoi k1) 1))
(setq k1 (rtos k11 2 0))
)
)
(setq k2 (* (/ TileBd 10) (atoi k1)))
(setq p3 (list (car p1) k2 0.0))
(setq st (strcat (substr b 6 1) (substr b 7 1)))
(if (= opt nil)
(progn
(setq i (+ odo 1))
(setq ngang (/ onale 10))
(setq doc (/ odole 10))
(if (> (- k2 (cadr p1)) (* 0.03 TileBd))
(setq i odo)
)
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq ngang (/ odole 10))
(setq doc (/ onale 10))
(setq i (+ ona 1))
(if (> (- k2 (cadr p1)) (* 0.02 TileBd))
(setq i ona)
)
)
)
(setq m 1)
(setq ii i)
(while (<= m i)
(progn
(setq X (rtos (cadr p3) 2 0))
(setq Xt (strcat (substr X 1 1) (substr X 2 1) (substr X 3 1) (substr X 4 1)))
(setq Xd (strcat (substr X 5 1) (substr X 6 1) (substr X 7 1)))
(setq p31 (list (* -0.01 TileBd) 0 0))
(setq p41 (list (* 0.005 TileBd) (* 0.001 TileBd) 0))
(setq p51 (list (* 0.005 TileBd) (* -0.003 TileBd) 0))
(setq p4 (mapcar '+ p3 p31))
(setq p5 (mapcar '+ p4 p41))
(setq p6 (mapcar '+ p4 p51))
(command "_line" p4 p3 "")
(if (= opt nil)
(progn
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" p5 (* 0.002 TileBd) "0" Xt)
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" p6 (* 0.002 TileBd) "0" Xd)
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq p41 (list (* 0.003 TileBd) 0 0))
(setq p41 (mapcar '+ p4 p41))
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "R" p41 (* 0.002 TileBd) "90" (strcat Xt " "))
(command "_text" "s" "vaptimn" p41 (* 0.002 TileBd) "90" (strcat " " Xd))
)
)
(setq p31 (list (* ngang TileBd) 0 0))
(setq p33 (mapcar '+ p3 p31))
(setq p44 (mapcar '+ p4 p31))
(setq p55 (mapcar '+ p5 p31))
(setq p66 (mapcar '+ p6 p31))
(command "_line" p44 p33 "")
(if (= opt nil)
(progn
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" p55 (* 0.002 TileBd) "0" Xt)
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" p66 (* 0.002 TileBd) "0" Xd)
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq p331 (list (* -0.001 TileBd) 0 0))
(setq p331 (mapcar '+ p33 p331))
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "R" p331 (* 0.002 TileBd) "90" (strcat Xt " "))
(command "_text" "s" "vaptimn" p331 (* 0.002 TileBd) "90" (strcat " " Xd))
)
)
(setq p31 (list 0 (* 0.1 TileBd) 0))
(setq p3 (mapcar '+ p3 p31))
(setq m (+ 1 m))
)
)
(setq j (/ (car p1) (/ TileBd 10)))
(setq j1 (rtos j 2 0))
(if (< (atoi j1) j)
(progn
(setq j11 (+ (atoi j1) 1))
(setq j1 (rtos j11 2 0))
)
)
(setq j2 (* (* 0.1 TileBd) (atoi j1)))
(setq q3 (list j2 (cadr p1) 0.0))
(setq st (strcat (substr c 5 1) (substr c 6 1)))
(if (= opt nil)
(progn
(setq ngang (/ onale 10))
(setq doc (/ odole 10))
(setq i (+ ona 1))
(if (> (- j2 (car p1)) (* 0.02 TileBd))
(setq i ona)
)
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq ngang (/ odole 10))
(setq doc (/ onale 10))
(setq i (+ odo 1))
(if (> (- j2 (car p1)) (* 0.03 TileBd))
(setq i odo)
)
)
)
(setq m 1)
(setq jj i)
(while (<= m i)
(progn
(setq Y (rtos (car q3) 2 0))
(setq Yt (strcat (substr Y 1 1) (substr Y 2 1) (substr Y 3 1)))
(setq Yd (strcat (substr Y 4 1) (substr Y 5 1) (substr Y 6 1)))
(setq q31 (list 0 (* -0.01 TileBd) 0))
(setq q41 (list 0 (* 0.0005 TileBd) 0))
(setq q4 (mapcar '+ q3 q31))
(setq q5 (mapcar '+ q4 q41))
(command "_line" q4 q3 "")
(if (= opt nil)
(progn
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "R" q5 (* 0.002 TileBd) "0" (strcat Yt " "))
(command "_text" "s" "vaptimn" q5 (* 0.002 TileBd) "0" (strcat " " Yd))
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq q555 (list (* -0.001 TileBd) (* 0.005 TileBd) 0))
(setq q666 (list (* 0.003 TileBd) (* 0.005 TileBd) 0))
(setq q5551 (mapcar '+ q5 q555))
(setq q6661 (mapcar '+ q5 q666))
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" q5551 (* 0.002 TileBd) "90" Yt)
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" q6661 (* 0.002 TileBd) "90" Yd)
)
)
(setq q31 (list 0 (* doc TileBd) 0))
(setq q41 (list 0 (* (+ doc 0.0065) TileBd) 0))
(setq q33 (mapcar '+ q3 q31))
(setq q44 (mapcar '+ q4 q31))
(setq q55 (mapcar '+ q5 q41))
(command "_line" q44 q33 "")
(if (= opt nil)
(progn
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "R" q55 (* 0.002 TileBd) "0" (strcat Yt " "))
(command "_text" "s" "vaptimn" q55 (* 0.002 TileBd) "0" (strcat " " Yd))
)
)
(if (/= opt nil)
(progn
(setq q555 (list (* -0.001 TileBd) (* 0.005 TileBd) 0))
(setq q666 (list (* 0.003 TileBd) (* 0.005 TileBd) 0))
(setq q5551 (mapcar '+ q44 q555))
(setq q6661 (mapcar '+ q44 q666))
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" q5551 (* 0.002 TileBd) "90" Yt)
(command "_text" "s" "vaptimn" "j" "C" q6661 (* 0.002 TileBd) "90" Yd)
)
)
(setq q31 (list (* 0.1 TileBd) 0 0))
(setq q3 (mapcar '+ q3 q31))
(setq m (+ 1 m))
)
)
(setq tl TileBd)
(setq goc (list j2 k2 0))
(setq gocd goc)
(setq n 1)
(while (<= n ii)
(progn
(setq m 1)
(setq gocn gocd)
(while (<= m jj)
(progn
(setq r gocn)
(setq r1 (list (* -0.0025 tl) 0 0))
(setq r2 (list (* 0.0025 tl) 0 0))
(setq r3 (list 0 (* -0.0025 tl) 0))
(setq r4 (list 0 (* 0.0025 tl) 0))
(setq r11 (mapcar '+ r r1))
(setq r22 (mapcar '+ r r2))
(setq r33 (mapcar '+ r r3))
(setq r44 (mapcar '+ r r4))
(command "_line" r11 r22 "")
(command "_line" r33 r44 "")
(setq aa (list (* 0.1 tl) 0 0))
(setq gocn (mapcar '+ gocn aa))
(setq m (+ 1 m))
)
)
(setq bb (list 0 (* 0.1 tl) 0))
(setq gocd (mapcar '+ gocd bb))
(setq n (+ 1 n))
)
)
(setvar "clayer" LayerOld)
(setvar "osmode" oold)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 03 November 2012 - 11:08 AM

ko ai giúp em hết ah mấy anh
 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^