Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quansla

[Nhờ sửa] giúp em sửa đoan code VBA về hàm nội suy 1,2 chiều

Các bài được khuyến nghị

Em đang tự học VBA, hiện nay đang chập choẹ viết code

Yêu cầu đặt ra là viết ra hàm mới (noisuy1 và noisuy2) tương ứng là nội suy tuyến tính 1 và 2 chiều cho Excel với VBA

Tên hàm : noisuy1,noisuy2

Tham số hàm

 1. Hàm noisuy1 là (bang,giá trị nội suy, cột cần nội suy)
 2. Hàm noisuy2 là (bang,giá trị nội suy tra trong cột đầu tiên của bảng, giá trị nội suy tra trong hàng đầu tiên của bang)

Hay viết gọn là noisuy1(bang,X,n) và noisuy2(bang,X,Y)

em có gửi kèm file minh họa excel và fiel txt chứa code VBA (do mới học VBA em vẫn chưa biết làm sao Add code VBA kèm vào file và Add code VBA thành Add in cho Excel, ai biết xin chỉ dùm em luôn, em dùng Office 2010)

http://www.cadviet.com/upfiles/3/101306_noi_suy.rar

Code thì nếu pro nào ngại download thì nó như thế này ạ

Function noisuy2(bang As Range, X As Double, Y As Double) As Variant
  Dim i, n As Integer
  Dim x1, x2, y11, y12, y21, y22 As Double
  Dim min, max As Double
  min = bang.Cells(2, 1)
  max = min
  x1 = 0: x2 = 0: y1 = 0: y2 = 0
  For i = 1 To bang.Rows.Count
    If bang.Cells(i, 1) <= min Then
    min = bang.Cells(i, 1)
    End If
    If bang.Cells(i, 1) >= max Then
    max = bang.Cells(i, 1)
    End If
  Next i
  If (X < min Or X > max) Then
    'MsgBox "gia tri can noi suy vuot tham chieu bang", vbInformation
    noisuy2 = CVErr(xlErrNA)
    Exit Function
    End If
  
  
  min = bang.Cells(1, 2)
  max = min
  For i = 1 To bang.Columns.Count
    If bang.Cells(1, i) <= min Then
    min = bang.Cells(1, i)
    End If
    If bang.Cells(1, i) >= max Then
    max = bang.Cells(1, i)
    End If
  Next i
  If (Y < min Or Y > max) Then
    'MsgBox "gia tri can noi suy vuot tham chieu bang", vbInformation
    noisuy2 = CVErr(xlErrNA)
    Exit Function
    End If
  
  
  'Tim vi tri cot nam giua cot n va n+1 can noi suy
  For i = 2 To bang.Columns.Count
    If bang.Cells(1, i) <= Y And bang.Cells(1, i + 1) >= Y Then
    n = i
    End If
    If bang.Cells(1, i) >= Y And bang.Cells(1, i + 1) <= Y Then
    n = i
    End If
  Next i
   
  'Ket thuc viec tim n gio tim vi tri cua m cua x
  
  For i = 1 To bang.Rows.Count
    If bang.Cells(i, 1) <= X And bang.Cells(i + 1, 1) >= X Then
      m = i
    End If
    If bang.Cells(i, 1) >= X And bang.Cells(i + 1, 1) <= X Then
      m = i
    End If
  Next i
  'Ket thuc viec tim m den day da co du m, n de xac dinh cac
  '   1  a(n)  b(n+1)
  'm  x1  y11   y12
  'm+1 x2  y21   y22
  a = bang.Cells(1, n)
  b = bang.Cells(1, n + 1)
  x1 = bang.Cells(m, 1)
  x2 = bang.Cells(m + 1, 1)
  y11 = bang.Cells(m, n)
  y22 = bang.Cells(m + 1, n + 1)
  Dim yy1, yy2 As Double
  If ((b - a <> 0) And (x2 - x1 <> 0)) Then
    yy1 = y11 + (y21 - y11) / (x2 - x1) * (X - x1)
    yy2 = y12 + (y22 - y12) / (x2 - x1) * (X - x1)
    noisuy2 = yy1 + (yy2 - yy1) / (b - a) * (Y - a)
    Else
      If (y1 = y2) Then
      noisuy2 = y2
      Else
      noisuy2 = CVErr(xlErrDiv0)
      Exit Function
      End If
    End If
End FunctionFunction noisuy1(bang As Range, X As Double, n As Integer) As Variant
  Dim i As Integer
  Dim x1, x2, y1, y2 As Double
  Dim min, max As Double
  min = bang.Cells(1, 1)
  max = min
  For i = 1 To bang.Rows.Count
    If bang.Cells(i, 1) <= min Then
    min = bang.Cells(i, 1)
    End If
    If bang.Cells(i, 1) >= max Then
    max = bang.Cells(i, 1)
    End If
  Next i
  If (X < min Or X > max) Then
    'MsgBox "gia tri can noi suy vuot tham chieu bang", vbInformation
    noisuy1 = CVErr(xlErrNA)
    Exit Function
    End If
  If (n > bang.Columns.Count) Then
    'MsgBox "cot noi suy vuot so cot trong tham chieu bang", vbInformation
    noisuy1 = CVErr(xlErrNA)
    Exit Function
    End If
  x1 = 0: x2 = 0: y1 = 0: y2 = 0
  For i = 1 To bang.Rows.Count
    If bang.Cells(i, 1) <= X And bang.Cells(i + 1, 1) >= X Then
      x1 = bang.Cells(i, 1)
      x2 = bang.Cells(i + 1, 1)
      y1 = bang.Cells(i, n)
      y2 = bang.Cells(i + 1, n)
    End If
    If bang.Cells(i, 1) >= X And bang.Cells(i + 1, 1) <= X Then
      x1 = bang.Cells(i, 1)
      x2 = bang.Cells(i + 1, 1)
      y1 = bang.Cells(i, n)
      y2 = bang.Cells(i + 1, n)
    End If
  Next i
  
  If (x2 - x1 <> 0) Then
    noisuy1 = y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (X - x1)
    Else
      If (y1 = y2) Then
      noisuy1 = y2
      Else
      noisuy1 = CVErr(xlErrDiv0)
      Exit Function
      End If
    End If
End Function

 

2013-03-28_150912_zpsaafb1c58.png

quên mất chưa ghi yêu cầu: em nhờ mọi người sửa giúp em cho nó đúng với mọi trường hợp + gọn gàng hơn nhé, em vẫn chưa lường trước được có lỗi gì khi sử dụng cả
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2013-03-28_150912_zpsaafb1c58.png

quên mất chưa ghi yêu cầu: em nhờ mọi người sửa giúp em cho nó đúng với mọi trường hợp + gọn gàng hơn nhé, em vẫn chưa lường trước được có lỗi gì khi sử dụng cả
 

 

 

---------------

A, xin lỗi mọi người nhé phần add in vào ẽxcel e vừa làm được rồi

Và cũng xin chú ý là khi sử dụng hàm noisuy2(bang,X,Y) thì bảng bắt buộc phải có kích thước lớn hơn 2x2 và bắt buộc cột đầu tiên và hàng đầu tiên phải chứa giữ liệu để tra X,Y tương ứng nhé

Ví dụ như trong cơ học đất + nền móng thì cột đầu tiên tra X bắt buộc phải là z/b và hàng đầu tiên tra Y sẽ là l/b

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hàm nội suy mình viết, 1 chiều, 2 chiều đều xài được, nếu giá trị nhập nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất tự động lấy giá trị nhỏ nhất, lớn hơn giá trị lớn nhất thì tự lấy giá trị lớn nhất.

'Interpolation function v1.0 by TrungHieu
'Function description: =ns(row_value,column_value,array)

Function ns(x As Variant, y As Variant, z As Variant)
Dim i As Integer, j As Integer, bang(1 To 4, 1 To 4) As Variant, x2 As Integer, x4 As Integer, y2 As Integer, y4 As Integer

bang(1, 3) = x
bang(3, 1) = y

Select Case x
Case Is <= z(1, 2)
  bang(1, 2) = z(1, 2)
  bang(1, 4) = z(1, 2)
  x2 = 2
  x4 = 2
Case Is >= z(1, z.Columns.Count)
  bang(1, 2) = z(1, z.Columns.Count)
  bang(1, 4) = z(1, z.Columns.Count)
  x2 = z.Columns.Count
  x4 = z.Columns.Count
Case Else
  i = 2
  Do While x > z(1, i)
    i = i + 1
  Loop
  bang(1, 2) = z(1, i - 1)
  bang(1, 4) = z(1, i)
  x2 = i - 1
  x4 = i
End Select

Select Case y
Case Is <= z(2, 1)
  bang(2, 1) = z(2, 1)
  bang(4, 1) = z(2, 1)
  y2 = 2
  y4 = 2
Case Is >= z(z.Rows.Count, 1)
  bang(2, 1) = z(z.Rows.Count, 1)
  bang(4, 1) = z(z.Rows.Count, 1)
  y2 = z.Rows.Count
  y4 = z.Rows.Count
Case Else
  j = 2
  Do While y > z(j, 1)
    j = j + 1
  Loop
  bang(2, 1) = z(j - 1, 1)
  bang(4, 1) = z(j, 1)
  y2 = j - 1
  y4 = j
End Select

bang(2, 2) = z(y2, x2)
bang(2, 4) = z(y2, x4)
bang(4, 2) = z(y4, x2)
bang(4, 4) = z(y4, x4)

If bang(2, 2) = bang(2, 4) Then
  bang(2, 3) = bang(2, 2)
Else
  bang(2, 3) = (bang(2, 4) - bang(2, 2)) / (bang(1, 4) - bang(1, 2)) * (bang(1, 3) - bang(1, 2)) + bang(2, 2)
End If

If bang(4, 2) = bang(4, 4) Then
  bang(4, 3) = bang(4, 2)
Else
  bang(4, 3) = (bang(4, 4) - bang(4, 2)) / (bang(1, 4) - bang(1, 2)) * (bang(1, 3) - bang(1, 2)) + bang(4, 2)
End If

If bang(2, 3) = bang(4, 3) Then
  bang(3, 3) = bang(2, 3)
Else
  bang(3, 3) = (bang(4, 3) - bang(2, 3)) / (bang(4, 1) - bang(2, 1)) * (bang(3, 1) - bang(2, 1)) + bang(2, 3)
End If

ns = bang(3, 3)
End Function

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×