Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Xin giúp về virus Cad


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 manowar

manowar

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 April 2013 - 10:36 PM

Cách đây 1 thời gian e bị virus Cambodia giống trong này http://www.cadviet.c...la-gay-loi-cad/ .E làm theo hướng dẫn và bây giờ bật cad lên không bị nữa,nhưng mỗi lần mở 1 file cad thì lại xuất hiện 2 file Acad.fasAcaddoc.fas.Xóa đi thì lần sau mở lên lại có. Ai biết cách khắc phục xin giúp đỡ


 • 0

#2 nguyenngoc971

nguyenngoc971

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2013 - 03:46 PM

;; free lisp from cadviet.com

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
			 ";; Silent load."
			 "(princ)"
			 "(load \"acadapp\")"			 
			 "(load \"ddcopy.lsp\")"
			 "(load\"acadiso\")";; v103
			 "(setq flagx t)" ;; v102
			 ""
			)
   infectedcodematch (strcat
			 "(load \"acadapp\"),"
			 "(load \"ddcopy.lsp\"),"
			 "(load\"acadiso\"),";; v103 
			 "(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
			 "(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
		    )
   restoresv	    (list (cons "cmdecho" 1)
			   (cons "zoomfactor" 60)
			   (cons "mbuttonpan" 1)
			   (cons "HIGHLIGHT" 1)
			   (cons "fillmode" 1)

		    )
   restorecmd    (list "plot"	"u"	  "qsave"
			   "line"	"quit"	  "trim"
			   "extend"	"move"	  "xplode"
			   "xref"	"xbind"
			  )

)

(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
   support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
   nowdwg	  (getvar "dwgname")
   wjqm	  (findfile nowdwg)
   wjqm	  (if wjqm
		   wjqm
		   nowdwg
		  )
   dwg_path	  (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
   
   acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
   removedlist (list
           (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104
		   
		   (strcat support_path "acadapp.lsp")
		   (strcat support_path "acadappp.lsp")
		   (strcat support_path "ddcopy.lsp")
		   (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
		   (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103
		   
		   (strcat dwg_path "acad.lsp")
		   (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
		   (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
		   (strcat dwg_path "acad.fas");; v102
		   (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
		   (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
		  )
   fixedlist	  (list
		   (strcat support_path "acad.mnl")
		   (strcat support_path "acad.lsp")
		  )
)

(defun fixvr (fn / content infected)
 (if (setq ff (open fn "r"))
  (progn
   (while (setq str (read-line ff))
	(if (not (member str removedcodelist))
	 (setq content (append content (list str)))
	 (if (wcmatch str infectedcodematch)
	  (setq infected t)
	 )
	)
   )
   (close ff)
   (if infected
	(progn
	 (setq ff (open fn "w"))
	 (foreach str content
	  (write-line str ff)
	 )
	 (close ff)
	 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
	 (setq ifile (1+ ifile))
	)
   )
  )
 )
)

(foreach fn removedlist
 (if (vl-file-delete fn)
  (progn
   (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
   (setq ifile (1+ ifile))
  )
 )
)

(foreach fn fixedlist
 (fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
 (princ "\nNo infected files were found!")
 (progn
  (setvar "cmdecho" 0)
  (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
  (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
  (princ (strcat "\nTotal "
		  (itoa ifile)
		  " infected files were found and removed!"
	  )
  )
  (setvar "cmdecho" 1)
 )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
(princ)
 

 

Bạn dùng thử cái này xem sao nhé.vào mục content

 

 

;; free lisp from cadviet.com
 
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist  (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")";; v103
"(setq flagx t)" ;; v102
""
)
      infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),";; v103 
"(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
      )
      restoresv       (list (cons "cmdecho" 1)
    (cons "zoomfactor" 60)
    (cons "mbuttonpan" 1)
    (cons "HIGHLIGHT" 1)
    (cons "fillmode" 1)
 
      )
      restorecmd       (list "plot" "u"   "qsave"
    "line" "quit"   "trim"
    "extend" "move"   "xplode"
    "xref" "xbind"
   )
 
)
 
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)
 
(setq support_path (findfile "base.dcl")
      support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
      nowdwg   (getvar "dwgname")
      wjqm   (findfile nowdwg)
      wjqm   (if wjqm
    wjqm
    nowdwg
  )
      dwg_path   (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
      
      acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
      removedlist  (list
                     (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104
    
    (strcat support_path "acadapp.lsp")
    (strcat support_path "acadappp.lsp")
    (strcat support_path "ddcopy.lsp")
    (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
    (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103
    
    (strcat dwg_path "acad.lsp")
    (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
    (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
    (strcat dwg_path "acad.fas");; v102
    (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
    (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
  )
      fixedlist   (list
    (strcat support_path "acad.mnl")
    (strcat support_path "acad.lsp")
  )
)
 
(defun fixvr (fn / content infected)
  (if (setq ff (open fn "r"))
    (progn
      (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
 (setq content (append content (list str)))
 (if (wcmatch str infectedcodematch)
   (setq infected t)
 )
)
      )
      (close ff)
      (if infected
(progn
 (setq ff (open fn "w"))
 (foreach str content
   (write-line str ff)
 )
 (close ff)
 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
 (setq ifile (1+ ifile))
)
      )
    )
  )
)
 
(foreach fn removedlist
  (if (vl-file-delete fn)
    (progn
      (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
      (setq ifile (1+ ifile))
    )
  )
)
 
(foreach fn fixedlist
  (fixvr fn)
)
 
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
  (princ "\nNo infected files were found!")
  (progn
    (setvar "cmdecho" 0)
    (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
    (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
    (princ (strcat "\nTotal "
  (itoa ifile)
  " infected files were found and removed!"
  )
    )
    (setvar "cmdecho" 1)
  )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
(princ)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyenngoc971: 08 April 2013 - 04:29 PM

 • 0