Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Doan Van Ha

[Đã xong] Lisp chọn nhiều file bằng dialog (tương tự hàm getfiled)

Các bài được khuyến nghị

Doan Van Ha    2.680

Hàm getfiled chỉ cho chọn 1 file duy nhất.

Hàm vl-directory-files chọn được nhiều file nhưng lại không thể chỉ đích danh từng file muốn chọn.

Nhu cầu chọn nhiều file là có thực. Vì vậy, tôi viết hàm này để ai cần thì post về dùng.

Vì gồm dialog + tiếng Việt + các thứ lăn tăn khác nên phải đóng gói VLX cho tiện.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/67029_chon_nhieu_file.zip

67029_untitled_4.png

 • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

 

Hàm getfiled chỉ cho chọn 1 file duy nhất.

Hàm vl-directory-files chọn được nhiều file nhưng lại không thể chỉ đích danh từng file muốn chọn.

Nhu cầu chọn nhiều file là có thực. Vì vậy, tôi viết hàm này để ai cần thì post về dùng.

Vì gồm dialoge + tiếng Việt + các thứ lăn tăn nên phải đóng gói VLX cho tiện.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/67029_chon_nhieu_file.zip

67029_untitled_4.png

 

Hàm getfield chọn folder thì thấy cả file trong Folder

Ở đây Nút Chọn... chỉ thấy chọn Folder, hổng có thấy file  :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lucky me    4

Thanks bác Doan Van Ha đã chia sẽ Lisp. Tôi cũng sưu tầm được Lisp tương tự như của bác và post lên để anh em nghiên cứu.

;;------------------=={ Get Files Dialog }==------------------;;
;;                              ;;
;; An analog of the 'getfiled' function for multiple files. ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com    ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Arguments:                        ;;
;; title  - String specifying the dialog box label.     ;;
;; default - Default directory; can be a null string ("")  ;;
;; ext   - Filename extension filter (e.g. "dwg;lsp")   ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Returns: List of selected files, else nil        ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.2  -  18-04-2013              ;;
;;------------------------------------------------------------;;

(defun LM:GetFiles ( title default ext / *error* dch dcl des dir dirdata lst rtn )

  (defun *error* ( msg )
    (if (= 'file (type des))
      (close des)
    )
    (if (and (= 'int (type dch)) (< 0 dch))
      (unload_dialog dch)
    )
    (if (and (= 'str (type dcl)) (findfile dcl))
      (vl-file-delete dcl)
    )
    (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
    )
    (princ)
  )  
  
  (if
    (and
      (setq dcl (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
      (setq des (open dcl "w"))
      (progn
        (foreach x
          '(
            "lst : list_box"
            "{"
            "  width = 40.0;"
            "  height = 20.0;"
            "  fixed_width = true;"
            "  fixed_height = true;"
            "  alignment = centered;"
            "  multiple_select = true;"
            "}"
            ""
            "but : button"
            "{"
            "  width = 20.0;"
            "  height = 1.8;"
            "  fixed_width = true;"
            "  fixed_height = true;"
            "  alignment = centered;"
            "}"
            ""
            "getfiles : dialog"
            "{"
            "  key = \"title\"; spacer;"
            "  : row"
            "  {"
            "    alignment = centered;"
            "    : edit_box { key = \"dir\"; label = \"Folder:\"; }"
            "    : button"
            "    {"
            "      key = \"brw\";"
            "      label = \"Browse\";"
            "      fixed_width = true;"
            "    }"
            "  }"
            "  spacer;"
            "  : row"
            "  {"
            "    : column"
            "    {"
            "      : lst { key = \"box1\"; }"
            "      : but { key = \"add\" ; label = \"Add Files\"; }"
            "    }"
            "    : column {"
            "      : lst { key = \"box2\"; }"
            "      : but { key = \"del\" ; label = \"Remove Files\"; }"
            "    }"
            "  }"
            "  spacer; ok_cancel;"
            "}"
          )
          (write-line x des)
        )
        (setq des (close des))
        (< 0 (setq dch (load_dialog dcl)))
      )
      (new_dialog "getfiles" dch)
    )
    (progn
      (setq ext (LM:getfiles:str->lst (strcase ext) ";"))
      (set_tile "title" (if (= "" title) "Select Files" title))
      (set_tile "dir"
        (setq dir
          (LM:getfiles:fixdir
            (if (or (= "" default) (not (vl-file-directory-p (LM:getfiles:fixdir default))))
              (getvar 'dwgprefix)
              default
            )
          )
        )
      )
      (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext nil))
      (mode_tile "add" 1)
      (mode_tile "del" 1)

      (action_tile "brw"
        (vl-prin1-to-string
          '(if (setq tmp (LM:getfiles:browseforfolder "" nil 512))
            (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn)
               rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
            )               
          )
        )
      )

      (action_tile "dir"
        (vl-prin1-to-string
          '(if (= 1 $reason)
            (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:fixdir $value))) ext rtn)
               rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "box1"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm tmp )
              (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" $value ")"))))
              (if (= 4 $reason)
                (cond
                  (  (equal '("..") itm)
                    (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:updir dir))) ext rtn)
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                    )
                  )
                  (  (and
                      (not (vl-filename-extension (car itm)))
                      (vl-file-directory-p (setq tmp (LM:getfiles:checkredirect (strcat dir "\\" (car itm)))))
                    )
                    (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn)
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                    )
                  )
                  (  (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm)))
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                       lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                    )
                  )
                )
                (if (vl-some 'vl-filename-extension itm)
                  (mode_tile "add" 0)
                )
              )
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "box2"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n rtn)) (read (strcat "(" $value ")"))))
              (if (= 4 $reason)
                (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (vl-remove (car itm) rtn))
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
                (mode_tile "del" 0)
              )
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "add"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (if
                (setq itm
                  (vl-remove-if-not 'vl-filename-extension
                    (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" (get_tile "box1") ")")))
                  )
                )
                (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm)))
                   rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
              )
              (mode_tile "add" 1)
              (mode_tile "del" 1)
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "del"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (if (setq itm (read (strcat "(" (get_tile "box2") ")")))
                (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (LM:getfiles:removeitems itm rtn))
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
              )
              (mode_tile "add" 1)
              (mode_tile "del" 1)
            )
          )
        )
      )
     
      (if (zerop (start_dialog))
        (setq rtn nil)
      )
    )
  )
  (*error* nil)
  rtn
)

(defun LM:getfiles:listbox ( key lst )
  (start_list key)
  (foreach x lst (add_list x))
  (end_list)
  lst
)

(defun LM:getfiles:listfiles ( dir ext lst )
  (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (strcat dir "\\" x) lst))
    (cond
      (  (cdr (assoc dir dirdata)))
      (  (cdar
          (setq dirdata
            (cons
              (cons dir
                (append
                  (LM:getfiles:sortlist (vl-remove "." (vl-directory-files dir nil -1)))
                  (LM:getfiles:sort
                    (if (member ext '(("") ("*")))
                      (vl-directory-files dir nil 1)
                      (vl-remove-if-not
                        (function
                          (lambda ( x / e )
                            (and
                              (setq e (vl-filename-extension x))
                              (setq e (strcase (substr e 2)))
                              (vl-some '(lambda ( w ) (wcmatch e w)) ext)
                            )
                          )
                        )
                        (vl-directory-files dir nil 1)
                      )
                    )
                  )
                )
              )
              dirdata
            )
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:checkredirect ( dir / itm pos )
  (cond
    (  (vl-directory-files dir)
      dir
    )
    (  (and
        (= (strcase (getenv "UserProfile"))
          (strcase (substr dir 1 (setq pos (vl-string-position 92 dir nil t))))
        )
        (setq itm
          (cdr
            (assoc (substr (strcase dir t) (+ pos 2))
              '(
                ("my documents" . "Documents")
                ("my pictures" . "Pictures")
                ("my videos"  . "Videos")
                ("my music"   . "Music")
              )
            )
          )
        )
        (vl-file-directory-p (setq itm (strcat (substr dir 1 pos) "\\" itm)))
      )
      itm
    )
    (  dir  )
  )
)

(defun LM:getfiles:sort ( lst )
  (apply 'append
    (mapcar 'LM:getfiles:sortlist
      (vl-sort
        (LM:getfiles:groupbyfunction lst
          (lambda ( a b / x y )
            (and
              (setq x (vl-filename-extension a))
              (setq y (vl-filename-extension b))
              (= (strcase x) (strcase y))
            )
          )
        )
        (function
          (lambda ( a b / x y )
            (and
              (setq x (vl-filename-extension (car a)))
              (setq y (vl-filename-extension (car b)))
              (< (strcase x) (strcase y))
            )
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:sortlist ( lst )
  (mapcar (function (lambda ( n ) (nth n lst)))
    (vl-sort-i (mapcar 'LM:getfiles:splitstring lst)
      (function
        (lambda ( a b / x y )
          (while
            (and
              (setq x (car a))
              (setq y (car b))
              (= x y)
            )
            (setq a (cdr a)
               b (cdr b)
            )
          )
          (cond
            (  (null x) b)
            (  (null y) nil)
            (  (and (numberp x) (numberp y)) (< x y))
            (  (= "." x))
            (  (numberp x))
            (  (numberp y) nil)
            (  (< x y))
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:groupbyfunction ( lst fun / tmp1 tmp2 x1 )
  (if (setq x1 (car lst))
    (progn
      (foreach x2 (cdr lst)
        (if (fun x1 x2)
          (setq tmp1 (cons x2 tmp1))
          (setq tmp2 (cons x2 tmp2))
        )
      )
      (cons (cons x1 (reverse tmp1)) (LM:getfiles:groupbyfunction (reverse tmp2) fun))
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:splitstring ( str )
  (
    (lambda ( l )
      (read
        (strcat "("
          (vl-list->string
            (apply 'append
              (mapcar
                (function
                  (lambda ( a b c )
                    (cond
                      (  (= 92 b)
                        (list 32 34 92 b 34 32)
                      )
                      (  (or (< 47 b 58)
                          (and (= 45 b) (< 47 c 58) (not (< 47 a 58)))
                          (and (= 46 b) (< 47 a 58) (< 47 c 58))
                        )
                        (list b)
                      )
                      (  (list 32 34 b 34 32))
                    )
                  )
                )
                (cons nil l) l (append (cdr l) '(( )))
              )
            )
          )
          ")"
        )
      )
    )
    (vl-string->list (strcase str))
  )
)

(defun LM:getfiles:browseforfolder ( msg dir flg / err fld pth shl slf )
  (setq err
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ( / app hwd )
          (if (setq app (vlax-get-acad-object)
               shl (vla-getinterfaceobject app "shell.application")
               hwd (vl-catch-all-apply 'vla-get-hwnd (list app))
               fld (vlax-invoke-method shl 'browseforfolder (if (vl-catch-all-error-p hwd) 0 hwd) msg flg dir)
            )
            (setq slf (vlax-get-property fld 'self)
               pth (vlax-get-property slf 'path)
               pth (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" pth))
            )
          )
        )
      )
    )
  )
  (if slf (vlax-release-object slf))
  (if fld (vlax-release-object fld))
  (if shl (vlax-release-object shl))
  (if (vl-catch-all-error-p err)
    (prompt (vl-catch-all-error-message err))
    pth
  )
)

(defun LM:getfiles:full->relative ( dir path / p q )
  (setq dir (vl-string-right-trim "\\" dir))
  (cond
    (  (and
        (setq p (vl-string-position 58 dir))
        (setq q (vl-string-position 58 path))
        (not (eq (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q))))
      )
      path
    )
    (  (and
        (setq p (vl-string-position 92 dir))
        (setq q (vl-string-position 92 path))
        (eq (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q)))
      )
      (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (substr path (+ 2 q)))
    )
    (  (and
        (setq q (vl-string-position 92 path))
        (eq (strcase dir) (strcase (substr path 1 q)))
      )
      (strcat ".\\" (substr path (+ 2 q)))
    )
    (  (eq "" dir)
      path
    )
    (  (setq p (vl-string-position 92 dir))
      (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (strcat "..\\" path))
    )
    (  (LM:getfiles:full->relative "" (strcat "..\\" path)))
  )
)

(defun LM:getfiles:str->lst ( str del / pos )
  (if (setq pos (vl-string-search del str))
    (cons (substr str 1 pos) (LM:getfiles:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del))
    (list str)
  )
)

(defun LM:getfiles:updatefilelist ( dir ext lst )
  (LM:getfiles:listbox "box1" (LM:getfiles:listfiles dir ext lst))
)

(defun LM:getfiles:updateselected ( dir lst )
  (LM:getfiles:listbox "box2" (mapcar '(lambda ( x ) (LM:getfiles:full->relative dir x)) lst))
  lst
)

(defun LM:getfiles:updir ( dir )
  (substr dir 1 (vl-string-position 92 dir nil t))
)

(defun LM:getfiles:fixdir ( dir )
  (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" dir))
)

(defun LM:getfiles:removeitems ( itm lst / idx )
  (setq idx -1)
  (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (setq idx (1+ idx)) itm)) lst)
)

(vl-load-com)
(princ)


(defun c:test nil
  (mapcar 'print (LM:GetFiles "Select Drawings" "" "dwg"))
  (princ)
)
 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
toanmda    1

Hôm qua mới hỏi về hàm getfiled, bác Do Van Ha chỉ cho hàm vl-directory-files, thế mà hôm nay đã có cái ý tưởng hay vậy. Bác có thế cho mình xin cái file *.lsp và mấy thứ linh tinh để học hỏi được không? Cám ơn bạn trước.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.680

Không tài giỏi gì đến nỗi hôm qua bạn hỏi mà hôm nay viết xong lisp. Cái này tôi viết lâu rồi, phục vụ cho 1 mục đích rộng hơn. Nhân tiện hôm qua bạn hỏi bên topic kia nên hôm nay tôi "trích" ra để post lên.

Tôi gởi kèm LSP+DCL để bạn hoặc ai thích thì nghiên cứu. Vì như đã nói, nên trong lisp này có thể chứa các hàm thừa.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/67029_chon_nhieu_file_cviet.zip

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×