Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Mình cần giúp sửa file lisp


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 martin

martin

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 30 May 2013 - 05:05 PM

2 file lisp này tìm được từ forum, 

bạn nào giúp mình sửa lại file lisp  khi in ra dữ liệu chính xác đến 8 chữ số thập phân, trong file này chỉ xuất ra số có 4 chữ số thập phân thôi.

Thêm cả tl.lisp cho xuất ra dữ liệu txt được không?

Cảm ơn

 

 

http://www.cadviet.c...30445_btk_2.lsp

 

http://www.cadviet.c.../30445_tl_1.lsp

 


 • 0

#2 martin

martin

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2013 - 05:37 PM

Bác nào giúp mình định nghĩa lại 2 cái lisp trên với. Làm cách nào cho nó xuất ra data chính xác đến 8 chữ số sau dấu phẩy?
 • 0

#3 phongtran86

phongtran86

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 31 May 2013 - 09:35 PM

Có vẻ mọi người ngại xem nội dung lisp là gì nên ko giúp :D. Mình cũng ko am hiểu lắm nên ko giúp dc


 • 0

#4 phongtran86

phongtran86

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 31 May 2013 - 09:40 PM

(rtos number [mode [precision]])

GIẢI THÍCH:

number : Là một số

mode: Là mã điều khiển dạng xuất ra chuỗi ký tự

Mode nhận các giá trị sau:

1 : Dạng khoa học

2 : Dạng thập phân

3 : Dạng kỹ thuật

4 : Dạng kiến trúc

5 : Dạng hữu tỷ (phân số)

precision : Là độ chính xác (số chữ số sau dấu phảy thập phân)

Bạn tìm dòng 2t (lambda(x)(rtos x 2 4)) chỉnh 4 thành 8 là ok nhé :D


 • 1

#5 martin

martin

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2013 - 11:36 PM

Sao bài viết nó không hiện code lên tab mà chỉ hiên link thế nhỉ? Kỳ quặc.
 • 0

#6 martin

martin

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2013 - 11:41 PM

Code đây các bác, làm cách nào cho chính xác đến 8 chữ số sau dấu phẩy và in ra file txt. Cảm ơn.


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...tyle-hien-thoi/
(defun C:TL( / Length1 SSdelete MakePoint GET-M2P MakeText
HT I K LST LST1 LSTL LSTP OSMLAST OTHLAST PT PT0 PT1 SS SSMOVE SSNX SSP TBSS)
(vl-load-com)
(defun MakeText (point string Height Ang justify Style Layer Color xdata / Lst); Ang: Radial
(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
(cons 62 (if Color Color 256))
(cons 10 point)
(cons 40 Height)
(cons 1 string)
(if Ang (cons 50 Ang))
(cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle")))
(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))
justify (strcase justify))
(cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
(entmakex Lst))
(defun SSdelete (SS / ) (setq SS (acet-ss-to-list SS))(foreach SSN SS (entdel SSN)))
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
(defun GET-M2P (PT1 PT2) (polar PT1 (angle PT1 PT2) (* 0.5 (distance PT1 PT2))));end
(defun MakePoint (point layer color)
(entmakex (list '(0 . "POINT")'(100 . "AcDbEntity")
(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
(cons 62 (if Color Color 256))
'(100 . "AcDbPoint")(cons 10 point))))
(setq lst '() lst1 '() lstL '() k (getvar "dimlfac") ssmove (ssadd))
(setq ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE"))) i 0)
(repeat (sslength ss)
(if (= 1 (car (setq ssnx (car(ssnamex ss i)))))
(if lst1(progn
(setq ssp (ssadd))
(foreach ssn lst1 (setq ssp(ssadd(MakePoint(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS ssn)))(cadr lstp))nil 250)ssp)))
(setq tbss (ACET-GEOM-SS-EXTENTS-FAST ssp))(ssdelete ssp)
(if (>(abs(-(car(car tbss))(car(cadr tbss))))(abs(-(cadr(car tbss))(cadr(cadr tbss)))))
(setq lst1 (vl-sort lst1 '(lambda (e1 e2)
(< (car (get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e1)))(cadr lstp)))
(car (get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e2)))(cadr lstp))))))) ;;; hang
(setq lst1 (vl-sort lst1 '(lambda (e1 e2)
(> (cadr(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e1)))(cadr lstp)))
(cadr(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e2)))(cadr lstp)))))))) ;;; cot
(setq lst (append (list (cadr ssnx)) lst1) lst1 '()))
(setq lst (append (list (cadr ssnx)) lst)))
(setq lst1 (append (list (cadr ssnx)) lst1)))
(setq i (1+ i)))
(if lst1 (progn
(setq ssp (ssadd))
(foreach ssn lst1 (setq ssp(ssadd(MakePoint(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS ssn)))(cadr lstp))nil 250)ssp)))
(setq tbss (ACET-GEOM-SS-EXTENTS-FAST ssp))(ssdelete ssp)
(if (>(abs(-(car(car tbss))(car(cadr tbss))))(abs(-(cadr(car tbss))(cadr(cadr tbss)))))
(setq lst1 (vl-sort lst1 '(lambda (e1 e2)
(> (car (get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e1)))(cadr lstp)))
(car (get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e2)))(cadr lstp))))))) ;;; hang
(setq lst1 (vl-sort lst1 '(lambda (e1 e2)
(< (cadr(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e1)))(cadr lstp)))
(cadr(get-m2p(car(setq lstp(ACET-GEOM-EXTENTS e2)))(cadr lstp)))))))))) ;;; cot
(if (setq lst(append lst1 lst)) (progn
(setq ht (getreal "nhap chieu cao text: ") pt (cadr (grread 't 15 0)) pt0 pt i 0)
(foreach ll (reverse lst)
(setq ssmove (ssadd (maketext pt (itoa(setq i (1+ i))) ht 0 "C" nil nil nil nil) ssmove)
ssmove (ssadd (maketext (polar pt 0 (* 5 ht)) (rtos (* k(length1 ll)) 2 3) ht 0 "R" nil nil nil nil) ssmove)
pt (list (car pt) (- (cadr pt) (* 1.5 ht)))))
(acet-ss-redraw ssmove 2)
(setq OTHLAST (getvar "orthomode")) (setvar "orthomode" 0)
(if (setq pt1 (acet-ss-drag-move ssmove pt0 "\nChon diem dat bang"))
(progn (vl-cmdf "move" ssmove "" pt0 pt1) (setvar "orthomode" OTHLAST))
(ssdelete ssmove))))
(print "free lisp from cadviet.com") (princ))
 • 0

#7 tien2005

tien2005

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 264 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 01 June 2013 - 05:57 PM

mình ko co autocad nen chua thử được

Bạn tìm dòng "(rtos (* k(length1 ll)) 2 3)" rồi thay số 3 (3 số lẻ thập phân) bằng số 8 theo như ý bạn


 • 1