Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ các anh sửa giùm e lips điền cao độ trên trắc ngang


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 taybacincc

taybacincc

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2013 - 05:53 PM

Chào tất cả các a trên diễn đàn

Em muốn nhờ các sửa hộ e lips điền cao độ của anh phamthanhbinh 1 chút ạ.

File lips e gửi ở link dưới.

Bây giờ e muốn rút gọn lips này là:

+ Mặc định luôn tỉ lệ 1:1

+ Chỉ cần điền cao độ chứ không cần điền khoảng cách

+ Cao độ điền bỏ dấu " + "

+ Chỉ cần điền cao độ ở trên trắc ngang chứ không cần xuất qua bảng và excel

Em muốn nói thêm là e lấy lips này từ Topic: http://www.cadviet.c...-cao-do-bi-loi/

Nhưng lips của anh Thaistreetz thì down về không dùng được, lips của a phamthanhbinh thì dùng được

Em cũng đã sửa nhưng không được như ý

Mong các bác xem giúp ạ

Cảm ơn các bác đã quan tâm !

Code lips đây ạ ( Em up mãi không được)

 

 

;============================================================
(prompt"\n[Cmd:CDX] - GHI CAO DO DIEM TREN TRAC NGANG by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
;============================================================
(defun c:Cdx (); / DZ pt y ptside ang OT sc1 scale tx ty tx1 ty1 p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 fn f)
(command "Undo" "BEGIN")
(if (not h) (setq h 1))
(if (= tx nil) (setq tx 1))
(if (= ty nil) (setq ty 1))
(if (or (= h1 nil) (= tx1 nil) (= ty1 nil))
(setq h1 (getreal (strcat "\n Cao text < " (rtos h 2 2) " >: "))
         tx1 (getreal (strcat "\nTy le theo phuong X <1/"(rtos tx 2 2)">: 1/"))
         ty1 (getreal (strcat "\nTy le theo phuong Y <1/"(rtos ty 2 2)">: 1/"))) )

(if h1 (setq h h1))
(if tx1 (setq tx tx1))
(if ty1 (setq ty ty1))
(setq ATLAST (getvar "Attreq"))
(setq CMLAST (getvar "cmdecho"))
(setq OSLAST (getvar "OSMODE"))
(setq DZ (getvar "DIMZIN"))
(setq OT (getvar "ORTHOMODE"))
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osmode" 99)
(setq pt0 (osnap (getpoint "Diem tim TN tu nhien") "end")) (print)
(setq x0 (car pt0) y0 (cadr pt0))
(setq ed (entget (car (entsel "\nChon cao do tim: "))))
(setq H0 (read (DXFcn 1 ed)))    
(command "osmode" 15359)
 
(setq p0 (getpoint "\n Chon diem dat bang tong hop"))
(styleset)
(command "osmode" 0)
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 25 h)) (+ (cadr p0) (* 2 h))) (* 2 h) 0 "BANG TONG HOP")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 5 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "STT diem")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 20 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "K.cach toi tim (m)")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 40 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "Cao do (m)")
(setq p1 (list (+ (car p0) (* 10 h)) (cadr p0))
          p2 (polar p0 0 (* 30 h))
          p3 (polar p0 0 (* 50 h))
          p4 (polar p3 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p5 (polar p2 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p6 (polar p1 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p7 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h))
)
(command "pline" p0 p3 p4 p7 "c")
(command "pline" p1 p6 "")
(command "pline" p2 p5 "")
(setq p0 p7)
(command "osmode" 15359)
(setq fn (getfiled "Select a File" "" "csv" 1))
(setq f (open fn "w"))
(write-line " STT diem, K.cach toi tim (m), Cao do (m)" f)
(setq i 1)
 
(setq pt (getpoint "\nDiem chen: "))
(While (/= pt nil)
(command "osmode" 0)
(Progn
(setq ptside (getpoint "\nPhia chen:" pt)
ang (angle pt ptside))
(setq y (- (cadr pt) y0 (- H0)))
(setq x (- (car pt) x0))
(setvar "DIMZIN" 0)         
(cond ((> x 0) (setq x (strcat "" (rtos (* x tx) 2 2))))
         ((< x 0) (setq x (rtos (abs (* x tx)) 2 2)))
         ((= x 0) (setq x "0.00"))         )
(cond ((> y 0) (setq y (strcat "+" (rtos (* y ty) 2 2))))
         ((< y 0) (setq y (rtos (* y ty) 2 2)))
         ((= y 0) (setq y "%%p0.00")))
;;;;(setq x (ustr 0 "Khoang cach: " x T))
;;;;(setq y (ustr 0 "Cao do: " y T))
(progn
(if (AND (>= ang 0) (< ang (/ pi 2)))
(setq  pt3 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 1.15 h)))
pt4 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 2.5 h)))
pt5 (list (+ (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
pt6 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
pt7 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang (/ pi 2)) (< ang pi))
(setq  pt3 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 1.15 h)))
pt4 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 2.5 h)))
pt5 (list (- (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
pt6 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
pt7 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang pi) (< ang (+ pi (/ pi 2))))
(setq  pt3 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 1.15 h)))
pt4 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2.5 h)))
pt5 (list (- (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
pt6 (list (- (car pt4) (* 2.6 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
pt7 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang (+ pi (/ pi 2))) (< ang (* 2 pi)))
(setq  pt3 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 1.15 h)))
pt4 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2.5 h)))
pt5 (list (+ (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
pt6 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
pt7 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
);progn
(command "pline" pt "w" 0 (* 0.45 h) pt3 "w" 0 0 pt4 pt5 ""
"text" "m" pt6 h 0 y
"text" "m" pt7 h 0 x)
(setvar "DIMZIN" DZ)
(command "osmode" 15359)
 
);progn
 
(command "osmode" 0)
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 5 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 (rtos i 2 0))
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 20 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 x)
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 40 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 y)
(setq p1 (list (+ (car p0) (* 10 h)) (cadr p0))
          p2 (polar p0 0 (* 30 h))
          p3 (polar p0 0 (* 50 h))
          p4 (polar p3 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p5 (polar p2 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p6 (polar p1 (* 1.5 pi) (* 3 h))
          p7 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h))
)
(command "pline" p0 p3 p4 p7 "c")
(command "pline" p1 p6 "")
(command "pline" p2 p5 "")
(setq p0 p7)
(write-line (strcat (rtos i 2 0) (chr 44) x (chr 44) y) f)
(setq i (1+ i))
(command "osmode" 15359)
(setq pt (getpoint "\nDiem chen: "))
 
);while
(close f)
(setvar "OSMODE" OSLAST)
(setvar "ORTHOMODE" OT)
(setvar "cmdecho" CMLAST)
(prompt"\n[GHI CAO DO TRAC NGANG] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
(command "Undo" "End")
(princ)
);end
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun styleset (/ h0 stl)
(setq stl (getvar "textstyle")
         h0 (getvar "textsize"))
(if (/= h0 0) (command "style" stl "" 0 "" "" "" "" ""))
)
 


 • 0

#2 taybacincc

taybacincc

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2013 - 05:38 PM

Không a nào giúp e với ạ.

Em đã thử sửa nhưng không được rùi.

Mong các anh giúp với ạ.

Cảm ơn các anh nhiều nhiều .


 • 0