Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Giúp mình tạo dimension lines ( color...), kích thước arrowheads,text appearance bằng c#.


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 viet_design

viet_design

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 August 2013 - 07:56 AM

Bác nào pro giúp mình hoàn thiện tạo một dimension style đầy đủ bằng c# với, mình chỉ làm được đến phần tạo name dimension thôi, ngoài ra tạo dimension lines ( color...), kích thước arrowheads,text appearance thì mình mù tịch. Mình xin cảm ơn pro trước nha.  code của mình create name dimension trong file dưới đây. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime;   namespace ClassLibrary1 {     public class Class1     {           [CommandMethod("ODS")]         public void OverrideDimensionStyle()         {             Document acdoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;             Database accurdb = acdoc.Database;             Transaction tr = accurdb.TransactionManager.StartTransaction();             using (tr)             {                 DimStyleTable dst = (DimStyleTable)tr.GetObject(accurdb.DimStyleTableId, OpenMode.ForWrite);                 DimStyleTableRecord dstr = new DimStyleTableRecord();                 dstr.Dimtad = 2;                 dstr.Dimgap = 0.3;                 dstr.Name = "MyStyle";                 ObjectId dsId = dst.Add(dstr);                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(dstr, true);                                 AlignedDimension ad1 = new AlignedDimension(Point3d.Origin, new Point3d(5.0, 0.0, 0.0), new Point3d(2.5, 2.0, 0.0), "MyStyle", dsId);                 AlignedDimension ad2 = new AlignedDimension(new Point3d(5.0, 0.0, 0.0), new Point3d(10.0, 0.0, 0.0), new Point3d(7.5, 2.0, 0.0), "Overridden dimension", dsId);                 ad2.Dimtad = 4;                 ad2.Dimgap = 0.5;                 BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(accurdb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);                 btr.AppendEntity(ad1);                 btr.AppendEntity(ad2);                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad1, true);                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad2, true);                 tr.Commit();             }  


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi viet_design: 06 August 2013 - 07:58 AM

 • 0

#2 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 07 August 2013 - 08:28 AM

Bác nào pro giúp mình hoàn thiện tạo một dimension style đầy đủ bằng c# với, mình chỉ làm được đến phần tạo name dimension thôi, ngoài ra tạo dimension lines ( color...), kích thước arrowheads,text appearance thì mình mù tịch. Mình xin cảm ơn pro trước nha.  code của mình create name dimension trong file dưới đây. 

.............

viet_design tham khảo hàm GetOrSetDimensionStyleId trong code vẽ Text và k/thước : 

(thay đổi giá trị biến hệ thống cho phù hợp nhu cầu của mình)

#region Includes and aliases
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
#endregion

namespace GiaBach
{
  public class DimEx
  {
    [CommandMethod("AddAlignedDim")]
    public void AddAlignedDim()
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database db = doc.Database;
      Editor ed = doc.Editor;

      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        ObjectId txtStyId = GetOrSetTextStyleID(db, "Unicode", "Times.ttf");
        ObjectId VnTimeId = GetOrSetTextStyleID(db, "VnTime", "vntime.shx");
        Application.SetSystemVariable("TEXTSTYLE", "Unicode");
        ObjectId dimStyId = GetOrSetDimensionStyleId(db, "CadViet", txtStyId, ObjectId.Null);

        DBText txt = new DBText();
        txt.Position = new Point3d(25, 30, 0);
        txt.Height = 3.5;
        txt.TextString = "Chào mừng bạn đến với AutoCad.Net";
        txt.ColorIndex = 6;
        txt.Rotation = 0.261;

        AlignedDimension ad1 = new AlignedDimension(Point3d.Origin, new Point3d(50, 0, 0), new Point3d(25, 20, 0), "", dimStyId);
        AlignedDimension ad2 = new AlignedDimension(new Point3d(70, 0, 0), new Point3d(100, 30, 0), new Point3d(95, 30, 0), "", dimStyId);

        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite, false);
        btr.AppendEntity(txt);
        tr.AddNewlyCreatedDBObject(txt, true);
        btr.AppendEntity(ad1);
        tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad1, true);
        btr.AppendEntity(ad2);
        tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad2, true);
        tr.Commit();
      }
    }

    private ObjectId GetOrSetDimensionStyleId(Database db, string styleName, ObjectId textStyleId, ObjectId arrowId)
    {
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        DimStyleTable dimTbl = (DimStyleTable)tr.GetObject(db.DimStyleTableId, OpenMode.ForRead);
        if (dimTbl.Has(styleName) == false)
        {
          if (dimTbl.IsWriteEnabled == false) dimTbl.UpgradeOpen();
          DimStyleTableRecord dimstyle = new DimStyleTableRecord();
          dimstyle.Name = styleName;
          dimstyle.Dimadec = 2;
          dimstyle.Dimalt = false;
          dimstyle.Dimaltd = 0;
          dimstyle.Dimaltf = 25.4;
          dimstyle.Dimaltrnd = 0.0;
          dimstyle.Dimalttd = 0;
          dimstyle.Dimalttz = 0;
          dimstyle.Dimaltu = 2;
          dimstyle.Dimaltz = 0;
          dimstyle.Dimapost = "";
          dimstyle.Dimarcsym = 0;
          dimstyle.Dimasz = 3;
          dimstyle.Dimatfit = 3;
          dimstyle.Dimaunit = 1;
          dimstyle.Dimazin = 0;
          dimstyle.Dimblk = arrowId;
          dimstyle.Dimblk1 = arrowId;
          dimstyle.Dimblk2 = arrowId;
          dimstyle.Dimcen = 0;
          dimstyle.Dimclrd = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 3);
          dimstyle.Dimclre = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 4);
          dimstyle.Dimclrt = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 5); ;
          dimstyle.Dimdec = 0;
          dimstyle.Dimdle = 0.0;
          dimstyle.Dimdli = 7;
          dimstyle.Dimdsep = char.Parse(".");
          dimstyle.Dimexe = 1;
          dimstyle.Dimexo = 1;
          dimstyle.Dimfrac = 1;
          dimstyle.Dimgap = 1;
          dimstyle.Dimldrblk = arrowId;
          dimstyle.Dimlfac = 1;
          dimstyle.Dimlim = false;
          dimstyle.Dimltex1 = db.ByBlockLinetype;
          dimstyle.Dimltex2 = db.ByBlockLinetype;
          dimstyle.Dimltype = db.ByBlockLinetype;
          dimstyle.Dimlunit = 2;
          dimstyle.Dimlwd = LineWeight.ByBlock;
          dimstyle.Dimlwe = LineWeight.ByBlock;
          dimstyle.Dimpost = "";
          dimstyle.Dimrnd = 0.5;
          dimstyle.Dimsah = true;
          dimstyle.Dimscale = 1;
          dimstyle.Dimsd1 = false;
          dimstyle.Dimsd2 = false;
          dimstyle.Dimse1 = false;
          dimstyle.Dimse2 = false;
          dimstyle.Dimsoxd = false;
          dimstyle.Dimtad = 1;
          dimstyle.Dimtdec = 1;
          //dimstyle.Dimtxtdirection = false;
          dimstyle.Dimtfac = 1.0;
          dimstyle.Dimtih = false;
          dimstyle.Dimtix = true;
          dimstyle.Dimtm = 0.0;
          dimstyle.Dimtmove = 2;
          dimstyle.Dimtofl = true;
          dimstyle.Dimtoh = false;
          dimstyle.Dimtol = false;
          dimstyle.Dimtolj = 0;
          dimstyle.Dimtp = 0.0;
          dimstyle.Dimtsz = 0.0;
          dimstyle.Dimtxsty = textStyleId;
          dimstyle.Dimtvp = 0.0;
          dimstyle.Dimtxt = 3.5;
          dimstyle.Dimtzin = 8;
          dimstyle.Dimupt = false;
          dimstyle.Dimzin = 8;
          dimTbl.Add(dimstyle);
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(dimstyle, true);
          tr.Commit();
        }
        return dimTbl[styleName];
      }
    }

    private ObjectId GetOrSetTextStyleID(Database db, string styleName, string fontFileName)
    {
      ObjectId result = new ObjectId();
      using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        TextStyleTable tab = (TextStyleTable)trans.GetObject(db.TextStyleTableId, OpenMode.ForWrite, false);
        if (!tab.Has(styleName))
        {
          TextStyleTableRecord rec = new TextStyleTableRecord();
          rec.Name = styleName;
          rec.FileName = fontFileName;
          tab.Add(rec);
          trans.AddNewlyCreatedDBObject(rec, true);
          result = rec.ObjectId;
        }
        else
          result = tab[styleName];
        trans.Commit();
      }
      return result;
    }
  }
}
#region Includes and aliases
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
#endregion
 
namespace GiaBach
{
    public class DimEx
    {
        [CommandMethod("AddAlignedDim")]
        public void AddAlignedDim()
        {
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
 
            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
            {
                ObjectId txtStyId = GetOrSetTextStyleID(db, "Unicode", "Times.ttf");
                ObjectId VnTimeId = GetOrSetTextStyleID(db, "VnTime", "vntime.shx");
                Application.SetSystemVariable("TEXTSTYLE", "Unicode");
                ObjectId dimStyId = GetOrSetDimensionStyleId(db, "CadViet", txtStyId, ObjectId.Null);
 
                DBText txt = new DBText();
                txt.Position = new Point3d(25, 30, 0);
                txt.Height = 3.5;
                txt.TextString = "Chao m?ng b?n ??n v?i AutoCad.Net";
                txt.ColorIndex = 6;
                txt.Rotation = 0.261;
 
                AlignedDimension ad1 = new AlignedDimension(Point3d.Origin, new Point3d(50, 0, 0), new Point3d(25, 20, 0), "", dimStyId);
                AlignedDimension ad2 = new AlignedDimension(new Point3d(70, 0, 0), new Point3d(100, 30, 0), new Point3d(95, 30, 0), "", dimStyId);
 
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite, false);
                btr.AppendEntity(txt);
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(txt, true);
                btr.AppendEntity(ad1);
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad1, true);
                btr.AppendEntity(ad2);
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(ad2, true);
                tr.Commit();
            }
        }
 
        private ObjectId GetOrSetDimensionStyleId(Database db, string styleName, ObjectId textStyleId, ObjectId arrowId)
        {
            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
            {
                DimStyleTable dimTbl = (DimStyleTable)tr.GetObject(db.DimStyleTableId, OpenMode.ForRead);
                if (dimTbl.Has(styleName) == false)
                {
                    if (dimTbl.IsWriteEnabled == false) dimTbl.UpgradeOpen();
                    DimStyleTableRecord dimstyle = new DimStyleTableRecord();
                    dimstyle.Name = styleName;
                    dimstyle.Dimadec = 2;
                    dimstyle.Dimalt = false;
                    dimstyle.Dimaltd = 0;
                    dimstyle.Dimaltf = 25.4;
                    dimstyle.Dimaltrnd = 0.0;
                    dimstyle.Dimalttd = 0;
                    dimstyle.Dimalttz = 0;
                    dimstyle.Dimaltu = 2;
                    dimstyle.Dimaltz = 0;
                    dimstyle.Dimapost = "";
                    dimstyle.Dimarcsym = 0;
                    dimstyle.Dimasz = 3;
                    dimstyle.Dimatfit = 3;
                    dimstyle.Dimaunit = 1;
                    dimstyle.Dimazin = 0;
                    dimstyle.Dimblk = arrowId;
                    dimstyle.Dimblk1 = arrowId;
                    dimstyle.Dimblk2 = arrowId;
                    dimstyle.Dimcen = 0;
                    dimstyle.Dimclrd = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 3);
                    dimstyle.Dimclre = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 4);
                    dimstyle.Dimclrt = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByBlock, 5); ;
                    dimstyle.Dimdec = 0;
                    dimstyle.Dimdle = 0.0;
                    dimstyle.Dimdli = 7;
                    dimstyle.Dimdsep = char.Parse(".");
                    dimstyle.Dimexe = 1;
                    dimstyle.Dimexo = 1;
                    dimstyle.Dimfrac = 1;
                    dimstyle.Dimgap = 1;
                    dimstyle.Dimldrblk = arrowId;
                    dimstyle.Dimlfac = 1;
                    dimstyle.Dimlim = false;
                    dimstyle.Dimltex1 = db.ByBlockLinetype;
                    dimstyle.Dimltex2 = db.ByBlockLinetype;
                    dimstyle.Dimltype = db.ByBlockLinetype;
                    dimstyle.Dimlunit = 2;
                    dimstyle.Dimlwd = LineWeight.ByBlock;
                    dimstyle.Dimlwe = LineWeight.ByBlock;
                    dimstyle.Dimpost = "";
                    dimstyle.Dimrnd = 0.5;
                    dimstyle.Dimsah = true;
                    dimstyle.Dimscale = 1;
                    dimstyle.Dimsd1 = false;
                    dimstyle.Dimsd2 = false;
                    dimstyle.Dimse1 = false;
                    dimstyle.Dimse2 = false;
                    dimstyle.Dimsoxd = false;
                    dimstyle.Dimtad = 1;
                    dimstyle.Dimtdec = 1;
                    //dimstyle.Dimtxtdirection = false;
                    dimstyle.Dimtfac = 1.0;
                    dimstyle.Dimtih = false;
                    dimstyle.Dimtix = true;
                    dimstyle.Dimtm = 0.0;
                    dimstyle.Dimtmove = 2;
                    dimstyle.Dimtofl = true;
                    dimstyle.Dimtoh = false;
                    dimstyle.Dimtol = false;
                    dimstyle.Dimtolj = 0;
                    dimstyle.Dimtp = 0.0;
                    dimstyle.Dimtsz = 0.0;
                    dimstyle.Dimtxsty = textStyleId;
                    dimstyle.Dimtvp = 0.0;
                    dimstyle.Dimtxt = 3.5;
                    dimstyle.Dimtzin = 8;
                    dimstyle.Dimupt = false;
                    dimstyle.Dimzin = 8;
                    dimTbl.Add(dimstyle);
                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(dimstyle, true);
                    tr.Commit();
                }
                return dimTbl[styleName];
            }
        }
 
        private ObjectId GetOrSetTextStyleID(Database db, string styleName, string fontFileName)
        {
            ObjectId result = new ObjectId();
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
            {
                TextStyleTable tab = (TextStyleTable)trans.GetObject(db.TextStyleTableId, OpenMode.ForWrite, false);
                if (!tab.Has(styleName))
                {
                    TextStyleTableRecord rec = new TextStyleTableRecord();
                    rec.Name = styleName;
                    rec.FileName = fontFileName;
                    tab.Add(rec);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(rec, true);
                    result = rec.ObjectId;
                }
                else
                    result = tab[styleName];
                trans.Commit();
            }
            return result;
        }
    }
}

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi gia_bach: 08 August 2013 - 08:19 AM

 • 0

#3 viet_design

viet_design

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 August 2013 - 11:04 AM

Cảm ơn anh gia_bach.


 • 0

#4 viet_design

viet_design

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 August 2013 - 03:18 PM

anh gia_bach giúp em chỗ này với, em đổi thành font có đuôi .shx ( vd: vnsimli.shx) thì bị báo lỗi vậy anh.


 • 0

#5 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 08 August 2013 - 08:09 AM

anh gia_bach giúp em chỗ này với, em đổi thành font có đuôi .shx ( vd: vnsimli.shx) thì bị báo lỗi vậy anh.

viet_design nhầm lẫn giữa "Font Name" và "Font Filename".

Đã update code ở trên cho t/hợp "Font Filename".


 • 0