Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
ndtnv

Ví dụ vẽ line dùng object

Các bài được khuyến nghị

ndtnv    397

Khi cài các phiên bản khác nhau của acad và excel thì nó chạy không chính xác hay không chạy được

Khắc phục là dùng object để hỗ trợ các ver khác nhau của cad và excel

Dưới đây là ví dụ vẽ line dùng object từ (0,0,0) đến (1,1,0) lên ModelSpace của bản vẽ đang active

Sub Example_AddLine()
Dim acad As Object, anObj As Object
Dim Pt1#(0 To 2), Pt2#(0 To 2)
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")

If Err <> 0 Then
	Set acad = CreateObject("AutoCAD.Application")
	If Err <> 0 Then
		Exit Sub
	End If
End If

acad.Visible = True
Pt1(0) = 0#: Pt1(1) = 0#: Pt1(2) = 0#
Pt2(0) = 1#: Pt2(1) = 1#: Pt2(2) = 0#
Set anObj = acad.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)
	anObj.Update
End Sub

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong    204

Một việc rất quan trọng trước khi thoát khỏi thủ tục phải giải phóng biến:

 

Set acad = Nothing

 

Nếu không máy sẽ ì ạch và chẳng mấy chốc là treo máy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv    397

Cảm ơn bạn Hướng đã góp ý. Đúng như vậy, vì đây là VD nên tôi ghép nhiều hàm trên máy tôi vào đây.

Trong khi lập trình thì đầu tiên là phải tạo object Autocad chứ không phải là cứ mỗi line tạo 1 lần. Biến acad có là biến global hoặc là biến local của hàm main rồi giao tham biến cho hàm vẽ

Ngoài ra tôi còn dùng các biến global cho những object hay dùng như acad.ActiveDocument.ModelSpace

Sau khi hoàn thành các lệnh xong thì phải giải phóng tất cả các biến global.

Trong VD trên thì acad là biến local nên khi ra khỏi hàm thì tự nó cũng giải phóng. Nhưng việc giải phóng biến là 1 thói quen tốt khi lập trình.

Theo cách trên thì ta có thể vẽ mọi đối tượng từ excel ra acad.

Các bạn tham khảo trong help của acad phần ActiveX and VBA Refence -> Code Example và đổi

ThisDrawing.ModelSpace thành acad.ActiveDocument.ModelSpace

Sub Example_AddLine()
' This example adds a line in model space

Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double

' Define the start and end points for the line
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#

' Create the line in model space
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ZoomAll

End Sub

Từ đó thì nếu tổ chức data đầy đủ ở excel và các hàm vẽ cơ bản, ta chỉ cần 1 click là có thể xuất thẳng ra acad mà khỏi qua trung gian là file txt hay csv

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv    397

Nếu xem các VD của VBA của acad ta sẽ thấy hầu hết đều không có dòng

Set Object = Nothing

và nếu có cũng là chỉ thể hiện MsgBox là đã released object. Dưới đây là 2 VD trong ActiveX and VBA Reference – Code Example

Sub Example_Selection()
Dim ACADPref As AcadPreferencesSelection
. . .
' Release Selection Preferences object
Set ACADPref = Nothing
MsgBox "We have now released the Selection Preferences object!"
End Sub

Sub Example_SelectionSets()
Dim SSetColl As AcadSelectionSets
Set SSetColl = ThisDrawing.SelectionSets

' Create a SelectionSet named "TEST" in the current drawing
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = SSetColl.Add("TEST")
MsgBox "A new SelectionSet called " & ssetObj.name & " has been added to the SelectionSets collection.", vbInformation, "SelectionSets Example"
End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv    397

Dưới đây là help của VB

Object Data Type

Object variables are stored as 32-bit (4-byte) addresses that refer to objects. Using the Set statement, a variable declared as an Object can have any object reference assigned to it.

Note Although a variable declared with Object type is flexible enough to contain a reference to any object, binding to the object referenced by that variable is always late (run-time binding). To force early binding (compile-time binding), assign the object reference to a variable declared with a specific class name.

Set Statement

Assigns an object reference to a variable or property.

Syntax

Set objectvar = {[New] objectexpression | Nothing}

The Set statement syntax has these parts:

Part Description

objectvar Required. Name of the variable or property; follows standard variable naming conventions.

New Optional. New is usually used during declaration to enable implicit object creation. When New is used with Set, it creates a new instance of the class. If objectvar contained a reference to an object, that reference is released when the new one is assigned. The New keyword can't be used to create new instances of any intrinsic data type and can't be used to create dependent objects.

objectexpression Required. Expression consisting of the name of an object, another declared variable of the same object type, or a function or method that returns an object of the same object type.

 

Nothing Optional. Discontinues association of objectvar with any specific object. Assigning Nothing to objectvar releases all the system and memory resources associated with the previously referenced object when no other variable refers to it.

 

Remarks

To be valid, objectvar must be an object type consistent with the object being assigned to it.

The Dim, Private, Public, ReDim, and Static statements only declare a variable that refers to an object. No actual object is referred to until you use the Set statement to assign a specific object.

. . .

Generally, when you use Set to assign an object reference to a variable, no copy of the object is created for that variable. Instead, a reference to the object is created. More than one object variable can refer to the same object. Because such variables are references to the object rather than copies of the object, any change in the object is reflected in all variables that refer to it. However, when you use the New keyword in the Set statement, you are actually creating an instance of the object.

 

Và đây là Example

Set Statement Example

This example uses the Set statement to assign object references to variables. YourObject is assumed to be a valid object with a Text property.

Dim YourObject, MyObject, MyStr

Set MyObject = YourObject ' Assign object reference.

' MyObject and YourObject refer to the same object.

YourObject.Text = "Hello World" ' Initialize property.

MyStr = MyObject.Text ' Returns "Hello World".

 

' Discontinue association. MyObject no longer refers to YourObject.

Set MyObject = Nothing ' Release the object.

 

Như vậy việc Set MyObject = Nothing là ngắt liên kết của MyObject với đối tượng mà nó tham chiếu. Dòng trên có thể chỉ cần thiết khi tiếp theo còn nhiều đoạn code khác nữa.

Còn nếu biến MyObject dùng đến cuối hàm thì vì nó là 1 biến local nên khi ra khỏi hàm thì VB sẽ tự động ngắt liên kết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv    397

Dưới đây là các hàm tôi đã dùng để kiểm tra

Function GetAcad(bSet As Boolean)
Dim obj As Object
Set obj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err <> 0 Then GetAcad = 0 Else GetAcad = 1
If bSet Then Set obj = Nothing
End Function

Sub TestAcad()
Dim i As Long
i = 0
While i < 200000
 i = i + GetAcad(False)
Wend
End Sub

Mở Windows Task Manager, gọi hàm GetAcad 200.000 lần với bSet là True hay False thì không có gì khác biệt về bộ nhớ của hệ thống

Vì kiểu object chỉ chiếm 4 byte (hàm set cũng có thể lấy các tài nguyên khác của hệ thống) nên có thể sau khi gọi 200000 lần có thể không thể hiện sự khác biệt.

Tuy nhiên hàm GetObject(, "AutoCAD.Application") tốn thời gian , vì vậy tôi đã dùng hàm lấy object là 1 cell của excel như sau

Function GetCell(r&, c&)
Dim obj As Object
Set obj = Cells(r, c)
If Err <> 0 Then GetCell = 0 Else GetCell = 1
End Function

Sub TestCell()
Dim i&, r&, c&
i = 0: r = 1: c = 1
While i < 50000000
 i = i + GetCell(r, c)
 c = c + 1
 If c > 256 Then
	 c = 1: r = r + 1
	 If r > 65536 Then r = 1
 End If
Wend
End Sub

Sau khi gọi 50 triệu lần thì bộ nhớ và tốc độ của hệ thống hầu như không đổi.

Điều này chứng tỏ là VB đã " Release the object " với biến local và các tài nguyên khác nếu có của hệ thống sau khi ra khỏi hàm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×