Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
oizdoi_oi

có list nào copy tăng dần với block ATT ko?

Các bài được khuyến nghị

có bác nào có lít copy tăng cho với cả block ATT ko,? nếu có cho mình với nhé thank! hoặc nếu chưa có thì rất mong các cao thủ lit viết cho cai này nhe

hình dưói được tạo bằng block ATT

 

untitled_86.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
có bác nào có lít copy tăng cho với cả block ATT ko?...

 

Thực ra , tôi nghĩ nếu oizdoi_oi viết ra lisp copy thay đổi giá trị đến 1000 thì vấn đề đó cũng ko khó lắm. Ở đây có nhiều đại ca làm đc chiêu đó... cứ xem mục test dầm của Nothien là biết ... nhưng tôi cũng chán giữ của riêng để xài rồi nên share file nay cho anh e xài thử.... Anh e có thể vào trang gốc của nó để lấy mã nguồn còn cái này tôi đã modifie một chút rồi..

Này xài tốt cho cả text lẫn attribute trong block.

 

num.jpg

renum.jpg

 

 

renumber.dvb

load lên bằng lệnh appload, để thực hiện nhấn alt+F8

 

eee_1.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cái này phải chọn từng cái một lâu lắm, nếu chọn cả thì nó lại đánh thứ tự từ phải sang trái, bạn có cách nào chọn toàn bộ mà nó đánh số từ trái sang phải không?

cám ơn bạn nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cái này phải chọn từng cái một lâu lắm, nếu chọn cả thì nó lại đánh thứ tự từ phải sang trái, bạn có cách nào chọn toàn bộ mà nó đánh số từ trái sang phải không?

cám ơn bạn nhé

Ở dòng Select Object : Bạn nhập F (Fence), kéo một đường từ trái qua phải, lập tức nó đánh số từ trái sang phải liền.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ở dòng Select Object : Bạn nhập F (Fence), kéo một đường từ trái qua phải, lập tức nó đánh số từ trái sang phải liền.

OK OK thank ngon roi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
có bác nào có lít copy tăng cho với cả block ATT ko,? nếu có cho mình với nhé thank! hoặc nếu chưa có thì rất mong các cao thủ lit viết cho cai này nhe

Bạn dùng thử lisp này. Ssg đã post lên diễn đàn lâu lắm rồi. Riêng phần Att mới bổ sung theo gợi ý của bạn:

 

;;;**********************************************
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh OCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
;;;**********************************************


;;;-------------------------------------------------
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;;;-------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
  sty (getvar "textstyle")
  d (tblsearch "style" sty)
  h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
  i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
  i (strlen c)
  c1 (substr c 1 (- i 1))
  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
  (strcat c1 c2)
)
)
;;;============================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point : "))
  (wtxt cn p)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
  e (car (entsel "\nSelect template text:"))
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entlast))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)  
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq
  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
  e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e0 "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entnext (entlast)))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)
  (command "regen")
)
(princ)
)
;;;============================

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng thử lisp này. Ssg đã post lên diễn đàn lâu lắm rồi. Riêng phần Att mới bổ sung theo gợi ý của bạn:

 

;;;**********************************************
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh OCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
;;;**********************************************
;;;-------------------------------------------------
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;;;-------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
  sty (getvar "textstyle")
  d (tblsearch "style" sty)
  h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
  i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
  i (strlen c)
  c1 (substr c 1 (- i 1))
  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
  (strcat c1 c2)
)
)
;;;============================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point : "))
  (wtxt cn p)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
  e (car (entsel "\nSelect template text:"))
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entlast))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)  
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq
  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
  e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e0 "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entnext (entlast)))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)
  (command "regen")
)
(princ)
)
;;;============================

thank bạn vài phát! hay wa'

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LISP dưới đây (của Lee Mac, CADTutor.net) có thêm nhiều chức năng hay lém, các Bác vọc thử sẽ biết.

Vì có thêm file .dcl nên nhớ phải tạo đường dẩn cho nó nhé. Hoặc cứ giải nén vào thư mục của AutoCAD thí dụ như x:\Program Files\AutoCAD xxxx\Support

http://www.cadviet.com/upfiles/2/numinc_1.zip

 

;; FUNCTION: Number Increment

;; Will sequentially place numerical

;; text upon mouse click, with optional

;; prefix and suffix.

;;

;; >> Enter = Exit

;; >> Space = Rotate ACW

;; >> Shift + Space = Rotate CW

;; >> Tab = Rotate 90

;; >> Shift + Tab = Mirror Rotation

;; >> C = Curve Aligned

;; >> R = Replace Text/Attribute

;;

;; << Hit Space for no Prefix/Suffix >>

 

Lệnh: NumInc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lisp của bác SSG hay khủng khiếp

1- lisp copy tăng số bình thường bị lỗi khi tăng 100 sẽ thành 11

2 - lisp của bác thêm att

 

Chân thành cảm ơn bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng thử lisp này. Ssg đã post lên diễn đàn lâu lắm rồi. Riêng phần Att mới bổ sung theo gợi ý của bạn:

 

;;;**********************************************
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh OCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
;;;**********************************************
;;;-------------------------------------------------
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;;;-------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
  sty (getvar "textstyle")
  d (tblsearch "style" sty)
  h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
  i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
  i (strlen c)
  c1 (substr c 1 (- i 1))
  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
  (strcat c1 c2)
)
)
;;;============================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point : "))
  (wtxt cn p)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
  e (car (entsel "\nSelect template text:"))
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entlast))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)  
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq
  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
  e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))
  (command "copy" e0 "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entnext (entlast)))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)
  (command "regen")
)
(princ)
)
;;;============================

Sao khi mình sử dụng lệnh OD thì đôi khi bị báo lỗi :Base point : ; error: too few arguments Mong bạn xe lại giúp.Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cảm ơn bác SSG! nhưng bác có thể chỉnh lại dc ko? hiện tại mình tạo att với 2 dòng text, mình muốn dòng đầu giữ nguyên, dòng sau thay đổi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn dùng thử lisp này. Ssg đã post lên diễn đàn lâu lắm rồi. Riêng phần Att mới bổ sung theo gợi ý của bạn:

 

;;;**********************************************;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san;;;3. Lenh OCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008;;;**********************************************;;;-------------------------------------------------(defun etype (e) ;;;Entity Type(cdr (assoc 0 (entget e))));;;-------------------------------------------------(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting(setq  sty (getvar "textstyle")  d (tblsearch "style" sty)  h (cdr (assoc 40 d)))(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))(entmake  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))));;;-------------------------------------------------(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n(setq  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))  i (- (strlen n) (strlen n2)))(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))(strcat n1 n2));;;-------------------------------------------------(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c(setq  i (strlen c)  c1 (substr c 1 (- i 1))  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1)))))(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))  (strcat c1 c2)));;;============================(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format(setq  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)  dn (getint "\nIncrement <1>: "))(if (not dn) (setq dn 1))(if (= cn "") (setq cn "1"))(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))(setq n (vl-string-subst "" c cn))(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))(while (setq p (getpoint "\nBase point <exit>: "))  (wtxt cn p)  (if (= n "")     (setq cn (incC cn))    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))      ))(princ));;;============================(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template(setq  e (car (entsel "\nSelect template text:"))  dn (getint "\nIncrement <1>: ")  p1 (getpoint "\nBase point:")  cn (cdr (assoc 1 (entget e))))(if (not dn) (setq dn 1))(if (= cn "") (setq cn "1"))(setq  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)  n (vl-string-subst "" c cn))(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))  (command "copy" e "" p1 p2)  (if (= n "")     (setq cn (incC cn))    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))      )  (setq    dat (entget (entlast))    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)  )  (entmod dat)  )(princ));;;============================(defun C:OCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block(setq  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))  e (entnext e0))(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))(setq  dn (getint "\nIncrement <1>: ")  p1 (getpoint "\nBase point:")  cn (cdr (assoc 1 (entget e))))(if (not dn) (setq dn 1))(if (= cn "") (setq cn "1"))(setq  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)  n (vl-string-subst "" c cn))(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))  (command "copy" e0 "" p1 p2)  (if (= n "")     (setq cn (incC cn))    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))      )  (setq    dat (entget (entnext (entlast)))    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)  )  (entmod dat)  (command "regen"))(princ));;;============================

 

Sao cái lisp này mình ko chạy đc vậy pro?

Báo lỗi: 

Select attribute block:; error: no function definition: ETYPE

http://www.cadviet.com/upfiles/3/31951_block_att_1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×