Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vanduynguyen

VIẾT LISP THEO YÊU CẦU

Các bài được khuyến nghị

Bạn nhờ ngýời khác giúp mà bạn kêu ngýời ta ði hỏi bạn là sao? Hãy cứ chờ cứ ðợi ði.

 

Chào các bạn ! 

Hiện tại mình muốn lisp sắp xếp text theo cặp , ðể rỏ hõn có gì các bạn coi file vi du mình gởi lên nhe !

Phần nào các bạn coi không hiểu  mình trả lời bổ sung http://www.cadviet.com/upfiles/3/115743_theo_yeu_cau_duy.dwg

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn nhờ người khác giúp mà bạn kêu người ta đi hỏi bạn là sao? Hãy cứ chờ cứ đợi đi.

Lời nói có cái gì không phải cho mình xin lỗi , văn chương mình kém nên đôi khi sai sót

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình cũng nghí ngoáy cái này rồi, cái don't like đầu tiên bài chủ pic là do mình tich, định bụng tích xong thì gửi lisp nên, nhưng lại mắc vướng lại phần lọc text

ý của chủ pic chắc là thế này.

yêu cầu 1 Lisp thực hiên tuần tự như sau:

 1. Gõ lệnh, quét chọn Window đối tượng, Lisp sẽ chọn các text có có dạng "*d* *" (chứa chữ "d" và ký tự dấu cách " ")
 2. Chọn điểm chèn Text(và khoảng cách các Text).
 3. Lisp phun nội dung Text quét được lên màn hình, từ trên xuống dưới, thứ tự là thứ tuwj  được đánh số bởi con số trong vòng tròn "bên cạnh" Text quét được ở bước 1.
 4. Kết thúc lệnh.

Hi vọng đúng ý chủ pic, và mọi người giúp tiếp, mình thì bị kẹt phần lấy thứ tự rồi. Hì hì

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình cũng nghí ngoáy cái này rồi, cái don't like đầu tiên bài chủ pic là do mình tich, định bụng tích xong thì gửi lisp nên, nhưng lại mắc vướng lại phần lọc text

ý của chủ pic chắc là thế này.

yêu cầu 1 Lisp thực hiên tuần tự như sau:

 1. Gõ lệnh, quét chọn Window đối tượng, Lisp sẽ chọn các text có có dạng "*d* *" (chứa chữ "d" và ký tự dấu cách " ")
 2. Chọn điểm chèn Text(và khoảng cách các Text).
 3. Lisp phun nội dung Text quét được lên màn hình, từ trên xuống dưới, thứ tự là thứ tuwj  được đánh số bởi con số trong vòng tròn "bên cạnh" Text quét được ở bước 1.
 4. Kết thúc lệnh.

Hi vọng đúng ý chủ pic, và mọi người giúp tiếp, mình thì bị kẹt phần lấy thứ tự rồi. Hì hì

Đúng vậy , ý mình như thế nhưng đôi khi mình trình bày chưa rõ lắm vì mình k nắm được ngôn ngữ thuật toán nên cách nói k rõ ràng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đúng vậy , ý mình như thế nhưng đôi khi mình trình bày chưa rõ lắm vì mình k nắm được ngôn ngữ thuật toán nên cách nói k rõ ràng

Tuy nhiên việc bố trí các vòng tròn ko theo qui luật sẽ dễ xảy ra tình trạng "râu ông này cắm cằm bà kia".15454_request.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tuy nhiên việc bố trí các vòng tròn ko theo qui luật sẽ dễ xảy ra tình trạng "râu ông này cắm cằm bà kia".15454_request.jpg

Mình k hiểu về ngôn ngữ lập trình nên mạo mụi gốp ý tí xíu nhe mong các bạn đừng trách , có thể cho chương trình nhận dạng cái vòng tròn có số hiệu gần chuỗi có chữ d nhất thì nó bắt cặp lại với nhau

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mọi người ơi cho mình xin cái lisp tính diện tích trên nova với hic tìm mãi mà chưa được cái ưng ý.. Mình cần 1 lisp sau khi chỉ điểm vào nó sẽ hatch vùng kín đó và tính diện tích sau đó nhấn vào text có sẵn nó sẽ ra diện tích. Cám ơn mọi người nhiều 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn ơi đâu rồi giúp mình với

Bạn hãy sửa lại bài toán , bằng cách quản lý chặt chẽ Circle, Text trong Circle và Text muốn xuất ra thì sẽ khả thi hơn.

Chẳng hạn trước khi bạn chọn toàn bộ Circle chuyển chúng về cùng một layer, cùng một Radius,  ;; và chọn toàn bộ Text trong Circle (hoặc chí ít toàn bộ text trên bản vẽ) về cùng một layer, hoặc muốn tốt hơn nữa là cùng một size cỡ chữ

Sẽ có khả năng hoàn thành lisp hơn.

Chớ nghĩ mọi thứ dễ dàng, ai cũng cần phải giúp bạn, bên ngoài người ta còn thu phí cơ bạn ạ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn hãy sửa lại bài toán , bằng cách quản lý chặt chẽ Circle, Text trong Circle và Text muốn xuất ra thì sẽ khả thi hơn.

Chẳng hạn trước khi bạn chọn toàn bộ Circle chuyển chúng về cùng một layer, cùng một Radius,  ;; và chọn toàn bộ Text trong Circle (hoặc chí ít toàn bộ text trên bản vẽ) về cùng một layer, hoặc muốn tốt hơn nữa là cùng một size cỡ chữ

Sẽ có khả năng hoàn thành lisp hơn.

Chớ nghĩ mọi thứ dễ dàng, ai cũng cần phải giúp bạn, bên ngoài người ta còn thu phí cơ bạn ạ

Cảm ơn bạn đã gốp ý có gì mình sữa lại , vì mình không rành về thuật ngữ nên mình k biết sữa như thế nào để các bạn giúp mình thực hiện lisp này

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình làm file lại theo trật tự mới nếu theo trật tự này thì khả năng thực hiện lisp được không các bạn .

Rất mong các bạn , các anh chị giúp đỡ , cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm và giúp đỡ !

http://www.cadviet.com/upfiles/3/115743_lisp_theo_yeu_cau_01.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây là Lisp sắp xếp Text theo yêu cầu.

Do có 2 "Text đặt không đúng qui luật" nên k/quả bỏ qua.

(defun c:sxt(/ ent i lst nd oo p1 p2 pt ss ss_circle ss_txt stt)
 ;; By : Gia_Bach 2013 ;;
(defun dxf(id entdata) (cdr (assoc id entdata)) )
 (if (setq ss (ssget (list(cons 0 "TEXT")(cons 1 "*d*@*")) ) )
  (progn
   (setq i 0)
   (repeat (sslength ss)
	(setq ent (entget (ssname ss i))
	   p1 (dxf 10 ent) nd (dxf 1 ent))
	(if (= (dxf 50 ent) 0) (setq p2 (polar p1 pi 426)) (setq p2 (polar p1 (* 3(/ pi 2)) 426)) )
	(if (setq ss_circle (ssget "c" p1 p2 (list(cons 0 "CIRCLE"))))
	 (progn
	  (setq oo (dxf 10 (entget(ssname ss_circle 0)))
		 p1 (polar oo (/ pi -4) 150) p2 (polar oo (* 3(/ pi 4)) 150) )
	  (if (setq ss_txt (ssget "c" p1 p2 (list(cons 0 "TEXT") ) ) )
	   (progn
		(setq stt (dxf 1 (entget(ssname ss_txt 0))))
		(if (setq stt (distof stt))
		 (setq lst (cons (cons stt nd) lst)))))))
	(setq i (1+ i)) )
   (if (> (length lst)0)
	(progn
	 (setq pt (getpoint "Diem dat text:"))
	 (command "undo" "be")
	 (foreach item (vl-sort lst '(lambda (t1 t2) (< (car t1) (car t2))))
	  (setq stt (car item) nd (cdr item))
	  (entmake (list '(0 . "TEXT")(cons 10 pt)(cons 40 294)(cons 1(rtos stt 2 0))))
	  (entmake (list '(0 . "TEXT")(cons 10(polar pt 0 1000))(cons 40 294)(cons 1 nd)))
	  (setq pt (polar pt(/ pi 2) -600)))
	 (command "undo" "e") ))))
 (princ))
Chỉnh sửa theo gia_bach

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Đây là Lisp sắp xếp Text theo yêu cầu.

Do có 2 "Text đặt không đúng qui luật" nên k/quả bỏ qua.

(defun c:sxt(/ ent i lst nd oo p1 p2 pt ss ss_circle ss_txt stt)
 ;; By : Gia_Bach 2013 ;;
 (if (setq ss (ssget (list(cons 0 "TEXT")(cons 1 "*d*@*")) ) )
  (progn
   (setq i 0)
   (repeat (sslength ss)
	(setq ent (entget (ssname ss i))
	   p1 (dxf 10 ent) nd (dxf 1 ent))
	(if (= (dxf 50 ent) 0) (setq p2 (polar p1 pi 426)) (setq p2 (polar p1 (* 3(/ pi 2)) 426)) )
	(if (setq ss_circle (ssget "c" p1 p2 (list(cons 0 "CIRCLE"))))
	 (progn
	  (setq oo (dxf 10 (entget(ssname ss_circle 0)))
		 p1 (polar oo (/ pi -4) 150) p2 (polar oo (* 3(/ pi 4)) 150) )
	  (if (setq ss_txt (ssget "c" p1 p2 (list(cons 0 "TEXT") ) ) )
	   (progn
		(setq stt (dxf 1 (entget(ssname ss_txt 0))))
		(if (setq stt (distof stt))
		 (setq lst (cons (cons stt nd) lst)))))))
	(setq i (1+ i)) )
   (if (> (length lst)0)
	(progn
	 (setq pt (getpoint "Diem dat text:"))
	 (command "undo" "be")
	 (foreach item (vl-sort lst '(lambda (t1 t2) (< (car t1) (car t2))))
	  (setq stt (car item) nd (cdr item))
	  (entmake (list '(0 . "TEXT")(cons 10 pt)(cons 40 294)(cons 1(rtos stt 2 0))))
	  (entmake (list '(0 . "TEXT")(cons 10(polar pt 0 1000))(cons 40 294)(cons 1 nd)))
	  (setq pt (polar pt(/ pi 2) -600)))
	 (command "undo" "e") ))))
 (princ))

Đầu tiên mình cảm ơn gia bạch tận tình giúp mình cái lisp này. Gia bạch cho mình hỏi sau khi dowload về mình nhập lệnh chọn đối tượng xong nó tự kết thúc lệnh luôn nó không cho ra kết quả sắp xếp text

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sorry. Tôi quên hàm DXF.

Đã bổ sung trong bài trên. bạn vui lòng download lại.

Cảm ơn gia bạch lisp đã dùng được rồi . Mình mạo muội xin anh gia bạch 1 cái là ở bài 5 bạn quansa đã có ý tưởng làm gần được nhưng tới phần lọc text có chữ d thì bạn ấy chưa nghỉ ra . Anh gia bạch đồng ý mình sẽ nhờ bạn quansa kết hợp với cái lisp của anh để có thể sắp như dữ liệu ban đầu mình gởi . Rất mong sự chấp thuận của anh gia bạch

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

OK. Lisp là mã nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi theo nhu cầu của mình.

 

PS: nickname của tôi đọc là Gia_Bách.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

OK. Lisp là mã nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi theo nhu cầu của mình.

 

PS: nickname của tôi đọc là Gia_Bách.

Mình cảm ơn anh , dù sao đó cũng là bản quyền trí tuệ của anh gia bạch nên muốn kết hợp hay chỉnh sửa gì thì củng phải hỏi ý kiến người lập ra nó . Cảm ơn anh gia bạch đồng ý

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình cũng nghí ngoáy cái này rồi, cái don't like đầu tiên bài chủ pic là do mình tich, định bụng tích xong thì gửi lisp nên, nhưng lại mắc vướng lại phần lọc text

ý của chủ pic chắc là thế này.

yêu cầu 1 Lisp thực hiên tuần tự như sau:

 1. Gõ lệnh, quét chọn Window đối tượng, Lisp sẽ chọn các text có có dạng "*d* *" (chứa chữ "d" và ký tự dấu cách " ")
 2. Chọn điểm chèn Text(và khoảng cách các Text).
 3. Lisp phun nội dung Text quét được lên màn hình, từ trên xuống dưới, thứ tự là thứ tuwj  được đánh số bởi con số trong vòng tròn "bên cạnh" Text quét được ở bước 1.
 4. Kết thúc lệnh.

Hi vọng đúng ý chủ pic, và mọi người giúp tiếp, mình thì bị kẹt phần lấy thứ tự rồi. Hì hì

Chào bạn quansa !

Cảm ơn bạn đã quan tâm lisp theo yêu cầu của mình . Theo như bạn nói là phần lọc d đã ngăn cản bạn hoàn thành lisp . Ở bài 16 của anh gia bạch đã làm được chuyện đó nhưng nó chưa đáp ứng được file yêu cầu mà mình gởi ban đầu đề tài . Rất mong bạn kết hợp lisp củ của bạn với lisp anh gia bạch để có được lisp mới theo mong muốn được không bạn . Cảm ơn bạn quan tâm và giúp đỡ , mình nói cái nào không phải mong bạn bỏ qua cho mình

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quansa dạo này đâu rồi ta đợi lâu quá rồi mà chưa thấy trả lời

Hề hề hề,

Dùng thử cái này coi sao nhé. Đã test với bản vẽ bạn gửi mẫu thì OK. Tuy nhiên với các bản vẽ khác thì chưa rõ do cấu tạo text cũng như vòng tròn chứa text của chúng có thể khác với bản vẽ mẫu gửi lên. Tỷ như chúng cách nhau quá xa hay quá mau đều có thể gây lỗi. Hoặc giả các text và các vòng tròn nằm trên các layer bị ẩn thì cũng thua chổng vó.....

Lưu ý rằng ở bản vẽ bạn gửi lên, style hiện hành là romans. Nếu bạn không đổi style này thì các text hiển thị trên bản vẽ sẽ khác với các text mẫu. Nếu chuyển style về style Arial thì có thể nói là kết quả y chang nếu như không nói có một vài khác biệt nhỏ vể khoảng cách giữa các Text cũng như có một vài text có nội dung khác với cột text bạn đã làm mẫu. Lý do có thể là do:

1/- bạn có nhầm lẫn trong việc sao chép text.

2/- Trật tự lựa chọn của bạn có khác với trật tự các tẽt khi líp tự chọn.

 

Hy vọng bạn hài lòng. Nếu chưa thì hãy post cái chỗ chưa đó lên, may ra có thể sửa chữa được.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_loccaptext.lsp

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hêhhehehehe

Hề hề hề,

Dùng thử cái này coi sao nhé. Ðã test với bản vẽ bạn gửi mẫu thì OK. Tuy nhiên với các bản vẽ khác thì chýa rõ do cấu tạo text cũng nhý vòng tròn chứa text của chúng có thể khác với bản vẽ mẫu gửi lên. Tỷ nhý chúng cách nhau quá xa hay quá mau ðều có thể gây lỗi. Hoặc giả các text và các vòng tròn nằm trên các layer bị ẩn thì cũng thua chổng vó.....

Lýu ý rằng ở bản vẽ bạn gửi lên, style hiện hành là romans. Nếu bạn không ðổi style này thì các text hiển thị trên bản vẽ sẽ khác với các text mẫu. Nếu chuyển style về style Arial thì có thể nói là kết quả y chang nếu nhý không nói có một vài khác biệt nhỏ vể khoảng cách giữa các Text cũng nhý có một vài text có nội dung khác với cột text bạn ðã làm mẫu. Lý do có thể là do:

1/- bạn có nhầm lẫn trong việc sao chép text.

2/- Trật tự lựa chọn của bạn có khác với trật tự các tẽt khi líp tự chọn.

 

Hy vọng bạn hài lòng. Nếu chýa thì hãy post cái chỗ chýa ðó lên, may ra có thể sửa chữa ðýợc.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_loccaptext.lsp

LISP  của thanh bình quá hay quá nhanh nhýng nó còn kén chon vài cái nếu dùng cho file mới này nên nó chýa thể xắp xếp ðýợc nhý ý  muốn lắm .

Thằng bạn mình nó cũng có cái lisp này nhýng nó mua nên nó k cho mình ðýợc nó chi biểu diển cho mình xem thôi , 

mình nhờ nó làm file mẫu này và mình lấy lisp bạn thanh bình làm trên file mẫu ðó ðể so sánh thì kết quả co khác chút ðỉnh

nên mình gởi file này thanh bình coi dùm mình nhe !   hêhheehhttp://www.cadviet.com/upfiles/3/115743_yeu_cau_moi_5494.dwg

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề, 

hêhhehehehe

Hề hề hề,

Dùng thử cái này coi sao nhé. Ðã test với bản vẽ bạn gửi mẫu thì OK. Tuy nhiên với các bản vẽ khác thì chýa rõ do cấu tạo text cũng nhý vòng tròn chứa text của chúng có thể khác với bản vẽ mẫu gửi lên. Tỷ nhý chúng cách nhau quá xa hay quá mau ðều có thể gây lỗi. Hoặc giả các text và các vòng tròn nằm trên các layer bị ẩn thì cũng thua chổng vó.....

Lýu ý rằng ở bản vẽ bạn gửi lên, style hiện hành là romans. Nếu bạn không ðổi style này thì các text hiển thị trên bản vẽ sẽ khác với các text mẫu. Nếu chuyển style về style Arial thì có thể nói là kết quả y chang nếu nhý không nói có một vài khác biệt nhỏ vể khoảng cách giữa các Text cũng nhý có một vài text có nội dung khác với cột text bạn ðã làm mẫu. Lý do có thể là do:

1/- bạn có nhầm lẫn trong việc sao chép text.

2/- Trật tự lựa chọn của bạn có khác với trật tự các tẽt khi líp tự chọn.

 

Hy vọng bạn hài lòng. Nếu chýa thì hãy post cái chỗ chýa ðó lên, may ra có thể sửa chữa ðýợc.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_loccaptext.lsp

LISP  của thanh bình quá hay quá nhanh nhýng nó còn kén chon vài cái nếu dùng cho file mới này nên nó chýa thể xắp xếp ðýợc nhý ý  muốn lắm .

Thằng bạn mình nó cũng có cái lisp này nhýng nó mua nên nó k cho mình ðýợc nó chi biểu diển cho mình xem thôi , 

mình nhờ nó làm file mẫu này và mình lấy lisp bạn thanh bình làm trên file mẫu ðó ðể so sánh thì kết quả co khác chút ðỉnh

nên mình gởi file này thanh bình coi dùm mình nhe !   hêhheehhttp://www.cadviet.com/upfiles/3/115743_yeu_cau_moi_5494.dwg

Như đã nói ngay từ đầu là cái lisp mình viết dựa trên dầu vào là cái bản vẽ bạn cung cấp. Nay cái bản vẽ mới có những tham số khác với bản vẽ cũ thì việc lisp chạy chưa đúng cũng là tất yếu.

Cụ thể lísp mình viết dựa trên khoảng cách từ tâm vòng tròn tới các text cần thống kê mà theo bản vẽ cũ thì khoảng cách đó là 2 lần bán kinh vòng tròn là đủ. Trong khi ở bản vẽ mới các text không thống kê được đều có khoảng cách này lớn hơn đường kinh vòng tròn. Vì thế nó không thống kê được là chẳng oan.

Với bản vẽ mới của bạn thì khi mình tăng khoảng cah này lên thành 4 lần bán kính tức 2 lần đường kinh thì mình thấy nó thống kê ra quá nhiều và nhiều hơn cả cái mà lisp của ai đó đã thống kê được.

Mình không dám nói lisp của ai đó sai , song mình nghĩ rằng lisp của mình chạy đúng theo ý mình hiểu.

Cần nói rõ là mình chạy lisp mình viết trên bản vẽ mà bạn đã chạy lisp của mình chứ không phải là bản vẽ bạn chạy lisp của người nào đó. Do vậy việc sai lệch kết quả giữa hai lisp có nhẽ cũng là đúng .

Việc bạn yêu cầu lisp chạy không cần dựa vào vòng tròn theo mình không phải là không làm được, song như vậy là sẽ phức tạp hơn cho việc chọn chuẩn và có nhẽ cũng vì lẽ đó mà lisp của anh bạn nào đó chạy chậm hơn một chút so với lisp của mình.

Cái phức tạp này mình có giải quyết được hay không thì còn phải suy nghĩ chứ chưa thể trả lời bạn được.

Do vậy tùy ý bạn lựa chọn mà sử dụng chứ mình không thể làm thay bạn được đâu.

Nhân đây xin nhắc bạn luôn là để có thể sử dụng công cụ lisp hỗ trợ cho công việc tốt hơn, bạn cần có suy nghĩ để quản lý thống nhất các cách thể hiện trên bản vẽ, sử dụng các thuộc tính của đối tượng như layer, color  ...., Như vậy khi cần dùng lisp sẽ thuận lợi hơn nhiều. 

Trên các bản vẽ bạn gửi, cách quản lý này khá lung tung và tùy tiện, do đó nó cũng gây khó khăn khá nhiều cho lísp và làm cho lisp chạy chậm hơn rất nhiều.

 Mong bạn hiểu và thông cảm với khả năng có hạn của mình, chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của bạn.

Hãy test lại lisp mình gửi với lưu ý tăng khoảng cách tìm kiếm giữa tâm vòng tròn tới các text cần thống kê lên thành 4 lần bán kinh như mình đã nói với bản vẽ mới để hiểu hơn những lời giải thích của mình.

Chúc bạn vui.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề, 

hêhhehehehe

Hề hề hề,

Dùng thử cái này coi sao nhé. Ðã test với bản vẽ bạn gửi mẫu thì OK. Tuy nhiên với các bản vẽ khác thì chýa rõ do cấu tạo text cũng nhý vòng tròn 

......

 Mong bạn hiểu và thông cảm với khả năng có hạn của mình, chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của bạn.

Hãy test lại lisp mình gửi với lưu ý tăng khoảng cách tìm kiếm giữa tâm vòng tròn tới các text cần thống kê lên thành 4 lần bán kinh như mình đã nói với bản vẽ mới để hiểu hơn những lời giải thích của mình.

Chúc bạn vui.

Hè, đỡ quá, vấn đề của chủ pic xong rồi à, bạn réo tên mình ghê thế, dạo này mình vừa bận mà lại hiểu biết ít, quá tầm với lâu rồi, chuẩn bị ghi danh xin lỗi, nhờ người khác, mờ bác Bình giúp được thì hay qúa.

Chúc bác Bình mạnh khỏe, công tác tốt, tinh thần nhiệt huyết luôn sục sôi :D

P./s Thanhk bác 2 cái cả 2 tay, thanks chủ thớt cho bớt màu đỏ diễn đàn. (hè hè)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×