Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Chưong trình ghi diện tích - Gởi BabyArc


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 vndesperados

vndesperados

  biết lệnh xref

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 25 May 2007 - 05:15 PM

[url="http://www.cadviet.com/upfiles/Dientich_1.zip"]http://www.cadviet.c.../Dientich_1.zip[/url]

Các bác GET về dùng với lệnh DSA

Nội dung như sau: Cho phép ghi diện tích bằng cách PICK điểm hay SELECT OBJECT
Cập nhật lại diện tích nếu có sự thay đổi của đối tương (scale hoặcc rezise, không phải là xóa đi rồi vẽ lại cái mới)
Cập nhật lại diên tích nếu có sự thay đổi cách thể hiện (VD như từ hecta sang m2)


Còn dưới đây là source code
DIENTICH.LISP
;Chuong trinh tinh va ghi dien tich cho phep cap nhat lai dien tich khi thay thay doi doi tuong
;Author Vo Kien Cuong

(DEFUN DIENTICH(/ DCL_ID_DIENTICH dt)
(setq DCL_ID_DIENTICH (load_dialog "DIENTICH.DCL"))
(if (not(new_dialog "DIENTICH" DCL_ID_DIENTICH)) (exit))
(action_tile "BACK_key" "(CHANGE_SLIDE 0)")
(action_tile "NEXT_key" "(CHANGE_SLIDE 1)")
(action_tile "OPT_key" "(OPTION)")
(action_tile "info" "(ABOUT)")
(action_tile "accept" "(GETVALUE_DT) (done_dialog 1)")
(action_tile "TK_key" "(GETVALUE_DT) (done_dialog 2)")
(action_tile "UPD_key" "(GETVALUE_DT) (done_dialog 3)")
(SETVALUE_DT)
(setq RES_DT (start_dialog))
(if (= RES_DT 1)
(progn
(if (= Is_Obj "1")
(setq dt (GETOBJECT))
(setq dt (GETPOINTS))
)
(WRITEDIENTICH dt)
(DIENTICH)
)
)
(if (= RES_DT 2)
(progn
(KHOILUONG)
(DIENTICH)
)
)
(if (= RES_DT 3)
(progn
(CAPNHAT)
(DIENTICH)
)
)
(unload_dialog DCL_ID_DIENTICH)
)

(DEFUN TINHDIENTICH(dt dv / s)
(Command "AREA" "O" dt)
(setq s (getvar "AREA"))
(If (= dv "1")
(setq s (/ s 10000))
)
s
)

(DEFUN WRITEDIENTICH(dt / s Pnt blkName)
(setq Pnt Nil)
(setq s (TINHDIENTICH dt DVDT))
(setq ds (Fix (* s (atof MDDS))))
(if (= DVDS "1")
(setq ds (/ ds 1000))
)
(while (Null Pnt)
(setq Pnt (Getpoint "Chon diem chen Block "))
)
(setq kh (getString "\nNhap ky hieu: "))
(setq blkName (nth (- i_sld 1) Li_sld))
(if (= Is_Obj "1")
(setq handle (ID_HANDLE dt))
(setq handle "vkc")
)
(command "-INSERT" blkName "S" TLSC Pnt "0" kh (rtos s 2 2) (itoa ds) handle DVDT DVDS)
)

(DEFUN IMAGE_SLIDE(/ sld_name)
(setq sld_name (nth (- i_sld 1) Li_sld))
(start_image "IMAGE_key")
(fill_image 0 0 (dimx_tile "IMAGE_key") (dimy_tile "IMAGE_key") -15)
(slide_image 5 0 (dimx_tile "IMAGE_key") (dimy_tile "IMAGE_key") sld_name)
(end_image)
)

(DEFUN C:DSA()
(setvar "CMDECHO" 0)
(terpri)
(DT_INIT)
(DIENTICH)
(setvar "CMDECHO" 1)
)

(DEFUN C:SA()
(setvar "CMDECHO" 0)
(terpri)
(DT_INIT)
(if (= Is_Obj "1")
(setq dt (GETOBJECT))
(setq dt (GETPOINTS))
)
(WRITEDIENTICH dt)
(setvar "CMDECHO" 1)
)

(DEFUN DT_INIT()
(setq Li_sld (List "Blk001" "Blk002" "Blk003" "Blk004"))
(if (Null i_sld)
(setq i_sld 1)
)
(CREALILA)
(if (Null Is_Obj)
(setq Is_Obj "1")
)
(if (Null Is_Pnt)
(setq Is_Pnt "0")
)
(if (Null IsCuLa_DT)
(setq IsCuLa_DT "1")
)
(if (Null IsSetLa_DT)
(setq IsSetLa_DT "0")
)
(if (Null la_DT)
(setq la_DT "0")
)
(if (Null Is_DVDT)
(setq Is_DVDT "0")
)
(if (Null Is_DVDS)
(setq Is_DVDS "0")
)
(setq Li_DT (List "m2" "ha"))
(If (Null DVDT)
(setq DVDT "1")
)
(setq Li_DS (List "1" "1000"))
(If (Null DVDS)
(setq DVDS "1")
)
(If (Null MDDS)
(setq MDDS "100")
)
(If (Null TLSC)
(setq TLSC "1")
)
(If (Null IsON)
(setq IsON "1")
)
(If (Null IsOFF)
(setq IsOFF "0")
)
)

(DEFUN CHANGE_SLIDE(n)
(if (= n 0)
(progn
(if (= i_sld 1)
(setq i_sld 4)
(setq i_sld (- i_sld 1))
)
)
)
(if (= n 1)
(progn
(if (= i_sld 4)
(setq i_sld 1)
(setq i_sld (+ i_sld 1))
)
)
)
(IMAGE_SLIDE)
)

(DEFUN OPTION (/ DCL_ID_DIENTICH_OPT)
(setq DCL_ID_DIENTICH_OPT (load_dialog "DIENTICH.DCL"))
(if (not (new_dialog "OPTION" DCL_ID_DIENTICH_OPT))(exit))
(action_tile "IsCuLA_DT" "(Is_Chk_La)")
(action_tile "IsSetLA_DT" "(Is_Chk_La)")
(action_tile "MD_DS" "(CHECKVALUE_MDDS)")
(action_tile "TL_DT" "(CHECKVALUE_TLSC)")
(action_tile "accept" "(GETOPTVALUE_DT) (done_dialog 1)")
(if (= IsSetLa_DT "1")
(mode_tile "La_DT" 0)
(mode_tile "La_DT" 1)
)
(start_list "La_DT")
(mapcar 'add_list LiLa)
(end_list)
(start_list "DV_DT")
(mapcar 'add_list Li_DT)
(end_list)
(start_list "DV_DS")
(mapcar 'add_list Li_DS)
(end_list)
(SETOPTVALUE_DT)
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID_DIENTICH_OPT)
)

(DEFUN SETVALUE_DT()
(IMAGE_SLIDE)
(set_tile "DT_OBJ" Is_Obj)
(set_tile "DT_PNT" Is_Pnt)
)

(DEFUN GETVALUE_DT()
(setq Is_Obj (get_tile "DT_OBJ"))
(setq Is_Pnt (get_tile "DT_PNT"))
)

(DEFUN SETOPTVALUE_DT()
(set_tile "IsCuLA_DT" IsCuLa_DT)
(set_tile "IsSetLA_DT" IsSetLa_DT)
(set_tile "La_DT" la_DT)
(set_tile "Is_DVDT" Is_DVDT)
(set_tile "Is_DVDS" Is_DVDS)
(set_tile "DV_DT" DVDT)
(set_tile "DV_DS" DVDS)
(set_tile "MD_DS" MDDS)
(set_tile "TL_DT" TLSC)
(set_tile "ON_key" IsON)
(set_tile "OFF_key" IsOFF)
)

(DEFUN GETOPTVALUE_DT()
(setq IsCuLa_DT (get_tile "IsCuLA_DT"))
(setq IsSetLa_DT (get_tile "IsSetLA_DT"))
(setq la_DT (get_tile "La_DT"))
(setq Is_DVDT (get_tile "Is_DVDT"))
(setq Is_DVDS (get_tile "Is_DVDS"))
(setq DVDT (get_tile "DV_DT"))
(setq DVDS (get_tile "DV_DS"))
(setq MDDS (get_tile "MD_DS"))
(setq TLSC (get_tile "TL_DT"))
(setq IsON (get_tile "ON_key"))
(setq IsOFF (get_tile "OFF_key"))
)

(DEFUN CREALILA (/ NL)
(setq LiLa (List))
(setq NL (tblnext "LAYER" T))
(while NL
(setq LiLa (append LiLa (list (cdr (assoc 2 NL)))))
(setq NL (tblnext "LAYER"))
)
(setq LiLa (Acad_strlsort LiLa))
)

(DEFUN Is_Chk_La ()
(if (= (get_tile "IsSetLA_DT") "1")
(mode_tile "La_DT" 0)
(mode_tile "La_DT" 1)
)
)

(DEFUN CHECKVALUE_MDDS()
(setq temp (get_tile "MD_DS"))
(If (Not (IsNumeric temp))
(progn
(alert "Gia tri nhap vao khong hop le")
(set_tile "MD_DS" MDDS)
)
)
)

(DEFUN CHECKVALUE_TLSC()
(setq temp (get_tile "TL_DT"))
(If (Not (IsNumeric temp))
(progn
(alert "Gia tri nhap vao khong hop le")
(set_tile "TL_DT" TLSC)
)
)
)

(DEFUN GETOBJECT(/ ss dt)
(setq ss Nil)
(while (Null ss)
(princ "Chon doi tuong can tinh dien tich")
(setq ss (ssget))
)
(setq dt (ssname ss 0))
dt
)

(DEFUN GETPOINTS(/ ssLine Pnt1 Pnt2 dt)
(setq ssLine (ssAdd))
(setvar "CMDECHO" 0)
(princ "\nChon diem tren man hinh de tinh dien tich")
(setq Pnt1 (Getpoint "\nChon diem dau tien:"))
(while (Not (Null Pnt1))
(setq Pnt2 (Getpoint Pnt1 "\nChon diem tiep theo"))
(if (AND (Not (NUll Pnt1)) (Not (NUll Pnt2)))
(command "LINE" Pnt1 Pnt2 "")
)
(setq dt (entlast))
(setq ssLine (ssAdd dt ssLine))
(setq Pnt1 Pnt2)
)
(setq dt (ssname ssLine 0))
(command "PEDIT" dt "Y" "J" ssLine "" "")
(setvar "CMDECHO" 1)
(setq dt (entlast))
dt
)

(DEFUN ABOUT(/ DCL_ID_ABOUT)
(setq DCL_ID_ABOUT (load_dialog "DIENTICH.DCL"))
(if (not(new_dialog "ABOUT" DCL_ID_ABOUT))(exit))
(start_list "aboutme")
(add_list " ")
(add_list " VO KIEN CUONG - Bachelor of IT")
(add_list " =====================================================")
(add_list " Email : vkcuong_23@yahoo.com")
(add_list " Mobile: 0983616182 - 0977352125")
(add_list " CAD developer (LISP, DCL, VBA for AutoCad, ObjectARX...)")
(add_list " ")
(end_list)
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID_ABOUT)
)

(DEFUN KHOILUONG( / ss LiKH LiDT LiDS n i chuoi ss)
(setq LiKH Nil)
(setq LiDT Nil)
(setq LiDS Nil)
(setq ss Nil)
(princ "Chon nhom Block muon thong ke khoi luong")
(setq ss (ssget))
(setq n (sslength ss))
(if (> n 0)
(progn
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq dt (ssname ss i))
(if (OR (= (TENDOITUONG dt) "Blk001") (= (TENDOITUONG dt) "Blk002") (= (TENDOITUONG dt) "Blk003") (= (TENDOITUONG dt) "Blk004"))
(progn
(setq LiKH (Append LiKH (List (GetStringTag dt "KH"))))
(setq LiDT (Append LiDT (List (GetStringTag dt "DT"))))
(setq LiDS (Append LiDS (List (GetStringTag dt "DS"))))
)
)
(setq i (1+ i))
)
)
)
(setq n (length LiKH))
(If (> n 0)
(progn
(setq i 0)
(setq DCL_ID_KHOILUONG (load_dialog "DIENTICH.DCL"))
(if (not(new_dialog "KHOILUONG" DCL_ID_KHOILUONG)) (exit))
(start_list "li_KL")
(add_list (strcat " So Block: " (itoa n)))
(add_list " BANG KHOI LUONG")
(add_list " -------------------------------------------------------")
(while (< i n)
(setq chuoi (strcat " " (FIXLENGTH (nth i liKH) 15) (FIXLENGTH (nth i liDT) 15) (FIXLENGTH (nth i liDS) 15)))
(add_list chuoi)
(setq i (1+ i))
)
(add_list " -------------------------------------------------------")
(end_list)
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID_ABOUT)
)
)
)

(DEFUN ID_HANDLE (obj / idha)
(setq idha (CDR (ASSOC 5 (ENTGET obj))))
idha
)
(DEFUN X_SCALE (obj / sc)
(setq sc (CDR (ASSOC 41 (ENTGET obj))))
sc
)
(DEFUN CAPNHAT(/ ss LiHandle LiBlkHandle LiBLK LiKH LiDT LIDS LiDVDT LiDVDS LiTD LiSC dt i j n handle s ds blkName_temp dvdt_temp dvds_temp sc_temp)
(setq ss Nil)
(setq LiHandle (List))
(setq LiBLK (List))
(setq LiBlkHandle (List))
(setq LiKH (List))
(setq LiDT (List))
(setq LiDS (List))
(setq LiDVDT (List))
(setq LiDVDS (List))
(setq LiTD (List))
(setq LiSC (List))
(princ "Chon doi tuong muon cap nhat")
(setq ss (ssget))
(setq n (sslength ss))
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq dt (ssname ss i))
(if (OR (= (TENDOITUONG dt) "Blk001") (= (TENDOITUONG dt) "Blk002") (= (TENDOITUONG dt) "Blk003") (= (TENDOITUONG dt) "Blk004"))
(progn
(setq handle (GetStringTag dt "ID"))
(if (/= handle "vkc")
(progn
(setq LiHandle (Append LiHandle (List handle)))
(setq LiBlkHandle (Append LiBlkHandle (List (ID_HANDLE dt))))
(setq LiBLK (Append LiBLK (List (TENDOITUONG dt))))
(setq LiKH (Append LiKH (List (GetStringTag dt "KH"))))
(setq LiDT (Append LiDT (List (GetStringTag dt "DT"))))
(setq LiDS (Append LiDS (List (GetStringTag dt "DS"))))
(setq LiDVDT (Append LiDVDT (List (GetStringTag dt "DVDT"))))
(setq LiDVDS (Append LiDVDS (List (GetStringTag dt "DVDS"))))
(setq LiTD (Append LiTD (List (TOADOXY dt))))
(setq LiSC (Append LiSC (List (X_SCALE dt))))
)
)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq dt (ssname ss i))
(setq handle (ID_HANDLE dt))
(setq j (IndexHandle LiHandle handle))
(if (> j -1)
(progn
(If (= IsON "0")
(progn
(setq blkName_temp (nth j LiBLK))
(setq dvdt_temp (nth j LIDVDT))
(setq dvds_temp (nth j LIDVDS))
(setq sc_temp (nth j LISC))
)
(progn
(setq blkName_temp (nth (- i_sld 1) Li_sld))
(setq dvdt_temp DVDT)
(setq dvds_temp DVDS)
(setq sc_temp TLSC)

)
)
(setq s (TINHDIENTICH dt dvdt_temp))
(setq ds (Fix (* s (atof MDDS))))
(if (= dvds_temp "1")
(setq ds (/ ds 1000))
)
(setq kh (nth j LiKH))
(setq Pnt (nth j LiTD))
(command "-INSERT" blkName_temp "S" sc_temp Pnt "0" kh (rtos s 2 2) (itoa ds) handle dvdt_temp dvds_temp)
)
)
(setq i (1+ i))
)
(alert (strcat "Co " (itoa (Length liKH)) " doi tuong duoc cap nhat"))
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq dt (ssname ss i))
(setq handle (ID_HANDLE dt))
(setq j (IndexHandle LiBlkHandle handle))
(if (> j -1)
(command "ERASE" dt "")
)
(setq i (1+ i))
)
)

(DEFUN IndexHandle(Li handle / i id)
(setq id -1)
(setq i 0)
(While (< i (length Li))
(if (= handle (nth i Li))
(progn
(setq id i)
(setq i (length Li))
)
)
(setq i (1+ i))
)
id
)
(DEFUN TOADOXY (obj / td)
(setq td (cdr (assoc 10 (entget obj))))
td
)

DIENTICH.DCL
//Form chuong trinh tinh Dien tich
//Author Vo Kien Cuong
DIENTICH:dialog {
spacer_1;
label="CHUONG TRINH TINH DIEN TICH";
:boxed_column {
label="Chon hinh anh block muon hien thi";
:row {
:button {
label="<<";
key="BACK_key";
}
:image_button {
key="IMAGE_key";
width=14;
height=7;
color=dialog_background;
}
:button {
label=">>";
key="NEXT_key";
}
}
}
:row {
:boxed_column {
label="Cach tinh dien tich";
:radio_button {
label="Chon doi tuong";
key="DT_OBJ";
}
:radio_button {
label="Chon diem";
key="DT_PNT";
}
}
:column {
:button {
label="Cai dat";
key="OPT_key";
}
:button {
label="Cap nhat";
key="UPD_key";
}
:button {
label="Khoi luong";
key="TK_key";
}
}
}
spacer_0;
:row {
ok_cancel;
spacer_1;
spacer_1;
spacer_1;
:button {
label="Author";
key="info";
}
}
}
OPTION:dialog {
spacer_1;
label="Cac thong so cho block dien tich";
:boxed_radio_column{
label="Cai dat Layer";
:radio_button{
label="Su dung Layer hien huu";
key="IsCuLA_DT";
}
:radio_button{
label="Cai dat Layer";
key="IsSetLA_DT";
}
:popup_list{
key="La_DT";
}
}
:boxed_column {
label="Hien thi";
:popup_list{
label="Don vi dien tich";
key="DV_DT";
edit_width=8;
}
:toggle {
label="Hien thi don vi dien tich";
key="Is_DVDT";
is_enabled=false;
}
:popup_list{
label="Don vi dan so";
key="DV_DS";
edit_width=8;
}
:toggle {
label="Hien thi don vi dan so";
key="Is_DVDS";
is_enabled=false;
}
:edit_box{
label="Mat do dan so (N/DVDT):";
key="MD_DS";
edit_width=9;
}
:edit_box{
label="He so Scale Block:";
key="TL_DT";
edit_width=9;
}
}
:boxed_column {
label="Cap nhat block";
:radio_button {
label="Giu nguyen thong so";
key="OFF_key";
}
:radio_button {
label="Thay doi thong so";
key="ON_key";
}
}
spacer_1;
ok_cancel;
}

 • 0

#2 vndesperados

vndesperados

  biết lệnh xref

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 25 May 2007 - 05:19 PM

[url="http://www.cadviet.com/upfiles/SLIDE.zip"]http://www.cadviet.c...files/SLIDE.zip[/url]

Xin lỗi các bác, thiếu mấy file slide. Các bác GET về bỏ chung thư mục với cái trước là OK
 • 0

#3 BabyArc

BabyArc

  Chưa sử dụng CAD

 • Advance Member
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 25 May 2007 - 10:06 PM

Cảm ơn bác vndesperados đã tặng chương trình tính diện tích.

Chương trình đúng ý em, nhưng cái em cần vẫn không dùng được: Khi chọn cập nhật, chương trình báo: "co 5 doi tuong duoc cap nhat" và cả 5 block ký hiệu bay mất tiêu.

Khi chọn đối tượng để tính diện tích, chương trình cho phép chọn nhiều đối tượng, nhưng chỉ tính diện tích của 1 đối tượng đầu tiên, dễ làm bọn em nhầm khi sử dụng.

Khi chọn tính khối lượng, sau khi chọn chương trình hiển thị ra bảng kết quả. Tại dòng command, em thấy có gì hơi bất ổn: "; error: bad argument type: fixnump: nil." Tuy không ảnh hưởng đến lệnh nhưng em nghĩ bác thử xem có khắc phục triệt để được không. File bản vẽ của em lớn, em ngại có bất ổn về dữ liệu đối tượng sẽ dẫn đến hỏng cả file.

Bác xem lại rồi sửa cho em, em đang rất cần.
thanks bác.
 • 0

#4 vndesperados

vndesperados

  biết lệnh xref

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 26 May 2007 - 08:06 AM

Cảm ơn bác vndesperados đã tặng chương trình tính diện tích.

Chương trình đúng ý em, nhưng cái em cần vẫn không dùng được: Khi chọn cập nhật, chương trình báo: "co 5 doi tuong duoc cap nhat" và cả 5 block ký hiệu bay mất tiêu.

Khi chọn đối tượng để tính diện tích, chương trình cho phép chọn nhiều đối tượng, nhưng chỉ tính diện tích của 1 đối tượng đầu tiên, dễ làm bọn em nhầm khi sử dụng.

Khi chọn tính khối lượng, sau khi chọn chương trình hiển thị ra bảng kết quả. Tại dòng command, em thấy có gì hơi bất ổn: "; error: bad argument type: fixnump: nil." Tuy không ảnh hưởng đến lệnh nhưng em nghĩ bác thử xem có khắc phục triệt để được không. File bản vẽ của em lớn, em ngại có bất ổn về dữ liệu đối tượng sẽ dẫn đến hỏng cả file.

Bác xem lại rồi sửa cho em, em đang rất cần.
thanks bác.


http://www.cadviet.com/upfiles/Dientich_3.zip

Cái này mình FIX lại rồi đó, nhưng mà có những lỗi kiểm tra mãi không ra

Khi chọn cập nhật, chương trình báo: "co 5 doi tuong duoc cap nhat" và cả 5 block ký hiệu bay mất tiêu.

Vậy nên tốt nhất là bác gửi đến mình một FILE mà bác thao tác để mình kiểm tra. Mà bác nhớ ZIP lại nhé. Mình chỉ dùng AUTOCAD 2005 thôi, bác dùng phiên bản nào?
 • 0

#5 hiepga1981

hiepga1981

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 April 2008 - 02:11 PM

bác ơi chương trình ghi diên tích này có thể chọn nhiều đối tượng 1 lúc được không (chọn một lúc nhiều region ) hoặc có thể pick được liên tục các region (mà số thứ tự cũng tự thay đổi được ko? VD: ô đất biệt thự ký hiệu là : BT - 01, diện tích 300m2 . Trong 1 miếng đất có khoảng 30 lô biệt thự như thế thì số thứ tự sẽ thay đổi như sau : BT-02, diện tích 310m2 ............BT-30, diện tích 350m2. Mong bác giúp e vấn đề này với (e chỉ cần 2 thông số : ký hiệu và diện tích thôi), cám ơn bác rất nhiều
 • 0

#6 Ar_Chanwoo

Ar_Chanwoo

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)

Đã gửi 15 April 2008 - 03:09 PM

bác ơi chương trình ghi diên tích này có thể chọn nhiều đối tượng 1 lúc được không (chọn một lúc nhiều region ) hoặc có thể pick được liên tục các region (mà số thứ tự cũng tự thay đổi được ko? VD: ô đất biệt thự ký hiệu là : BT - 01, diện tích 300m2 . Trong 1 miếng đất có khoảng 30 lô biệt thự như thế thì số thứ tự sẽ thay đổi như sau : BT-02, diện tích 310m2 ............BT-30, diện tích 350m2. Mong bác giúp e vấn đề này với (e chỉ cần 2 thông số : ký hiệu và diện tích thôi), cám ơn bác rất nhiều

E muốn hỏi tại sao lại không hiể thị đc các block mà mình muốn hiển thị !
 • 0

#7 Ar_Chanwoo

Ar_Chanwoo

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)

Đã gửi 15 April 2008 - 03:52 PM

E muốn hỏi tại sao lại không hiể thị đc các block mà mình muốn hiển thị !

Àh ! Đc rồi ! Tạo ra các file sld cho nó là đc ! Nhưng cái "Authour" gì đó bị lối ở Dialog About anh a`
 • 0

#8 dacvien2007

dacvien2007

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)

Đã gửi 08 December 2008 - 04:32 PM

Àh ! Đc rồi ! Tạo ra các file sld cho nó là đc ! Nhưng cái "Authour" gì đó bị lối ở Dialog About anh a`

Nhờ Bác viết thêm cho một dạng vòng tròn và các số tình theo mẫu này nửa đi Bác
http://www.cadviet.c...ron_ki_hieu.rar
 • 0

#9 tuanchung

tuanchung

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 August 2013 - 11:27 AM

cái này sao em chả text nó to thế anh, có thể sửa lại đc ko anh
đây là link ảnh http://www.upanh.com...&id=fvpabo9f7dn
Bác xem hộ em xem có sửa lại cho cỡ chữ = 1.0 hoặc 0.9 được ko, chứ cỡ bây giờ là 12.7 với 19.05
mong bác giúp em, em đang rất cần !
Thanks bác !
 • 0

#10 cuthanhvuong

cuthanhvuong

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 58 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 03 September 2013 - 11:57 AM

các bác em có góp ý nho nhỏ thế này xin được giúp đỡ . có thể phát triển lisp này khi píc vào các cạnh thì sẽ tính diện tích vùng bên trong của nhiều hình cùng lúc và cộng vào làm 1 kết quả không ? . và píc vào vùng cần tính diện tích không cần píc vào cạnh nữa . mong được sự giúp đỡ , xin cảm ơn rất nhiều


 • 0

bố thường nói những điều con chưa hiểu 

mẹ thường hiểu những điều con chưa nói :)