Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * - - - 1 Bình chọn

Chia đất!!!


 • Please log in to reply
65 replies to this topic

#61 dungchoat

dungchoat

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 27 November 2013 - 10:53 AM

Bác nào có đầy đủ 2 file chiadat.dcl và chiadat.lsp thì up dùm e đc ko ạ. Link die rồi chán quá. Thanks


 • 0

#62 huynhphuoc213

huynhphuoc213

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 18 November 2015 - 02:53 PM

lỗi.............................

khi pick 1 điểm để chọn hướng chia thì ct báo

Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort

148016_20151118_145253.gif

 

cảm ơn


 • 0

Huỳnh Phước

0905.606.205

ttktdc.phuoc@gmail.com / phuocdiodground@yahoo.com

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường - TT Huế

 


#63 huynhphuoc213

huynhphuoc213

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 18 November 2015 - 03:07 PM

Bác nào có đầy đủ 2 file chiadat.dcl và chiadat.lsp thì up dùm e đc ko ạ. Link die rồi chán quá. Thanks

http://www.cadviet.c...6_chiadat_2.zip


 • 0

Huỳnh Phước

0905.606.205

ttktdc.phuoc@gmail.com / phuocdiodground@yahoo.com

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường - TT Huế

 


#64 huynhphuoc213

huynhphuoc213

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 18 November 2015 - 03:31 PM

ok. duoc roi. thanks


 • 0

Huỳnh Phước

0905.606.205

ttktdc.phuoc@gmail.com / phuocdiodground@yahoo.com

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường - TT Huế

 


#65 hainguyen2014

hainguyen2014

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 19 March 2016 - 09:52 AM

Chào các bạn!

 

Cũng liên quan đến chủ đề này, tôi xin trình bày vấn đề của tôi nhờ mọi người giúp đỡ.

 

Vấn đề như sau:

Tôi có 1 mảnh đất với các cao độ ở các góc đã xác định (text màu tím).

Vẽ 1 đường thẳng bất kỳ làm ranh giới chia đôi khu đất (line màu xanh dương).

 

Bây giờ tôi cần nội suy, dò tìm xác định tất cả các điểm có cao độ đặc biệt nằm trên đường thẳng này (text màu vàng). Chẳng hạn cao độ chẵn 0.05 như ví dụ.

 

Nhờ các bạn xem hộ mình! Cảm ơn.

http://www.cadviet.c.../139246_elv.dwg


 • 0

#66 dirito223

dirito223

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 11 October 2016 - 09:00 AM

Chủ đề này đã từng post trên diễn đàn nhưng đã mất vì có lần host dữ liệu bị sự cố. Nay có yêu cầu tương tự của bạn tuannguyen, ssg xin post lại.

Bài toán:
Cho 1 pline kín c và một đường thẳng d cắt c tại ít nhất 2 điểm, chia c thành 2 phần có diện tích S1 và S2.
Xác định vị trí đúng của đường d (không thay đổi phương) sao cho S1/(S1+S2) = k (số k<1 tuỳ ý).

Hình minh hoạ:
ChiaDat2.jpg

Chương trình lisp, lệnh DL (Divide Land):


;;;===========================================
;;;Chuong trinh chia dien tich pline kin theo ty le va line dinh huong
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - February 2009
;;;===========================================

;;;-------------------------------------------------------------------------------
;;;PUBLIC FUNCTIONS
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun GetMid (p1 p2)
;;;Midpoint: p1, p2
(polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun ints (e1 e2 / ob1 ob2 V L1 L2)
;;;Intersections of e1, e2. Return LIST of points
;;;Thank Mr. Hoanh for this function!
(setq
ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)
(setq V (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendOtherEntity)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound V 1) -1)
(progn
(setq L1 (vlax-safearray->list V) L2 nil)
(while L1
(setq L2 (append L2 (list (list (car L1) (cadr L1) (caddr L1)))))
(repeat 3 (setq L1 (cdr L1)))
)
)
(setq L2 nil)
)
L2
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun getVert (e / i L)
;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(vl-load-com)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
)
L
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun move_slow (e ag dr) ;;;Move e by angle ag, step dr
(command "move" e "" (list 0 0) (polar (list 0 0) ag dr))
)
;;;--------------------------------------------------------------------------------
(defun sideP (p1 p2 e / p1n p2n)
;;;Check same side of 2 points by line e, return T or nil
(command "ucs" "n" "ob" e)
(setq
p1n (trans p1 0 1)
p2n (trans p2 0 1)
)
(command "ucs" "p")
(>= (* (cadr p1n) (cadr p2n)) 0)
)
;;;--------------------------------------------------------------------------------
;;;PRIVATE FUNCTIONS
;;;--------------------------------------------------------------------------------
(defun area_DL (p)
;;;Get area. Specify by e0, e1, p
;;;Filtered vertex, same side with p
(setq Lf (ints e0 e1))
(foreach x L0
(if (sideP x p e1) (setq Lf (append Lf (list x))))
)
;;;Convert to curve-param and sort
(setq Lpara nil)
(foreach x Lf
(setq para (vlax-curve-getParamAtPoint e0 x))
(setq Lpara (append Lpara (list para)))
)
(setq Lpara (vl-sort Lpara '<))
;;;Get area
(command ".area")
(foreach x Lpara (command (vlax-curve-getPointAtParam e0 x)))
(command "")
(setq S (getvar "area"))
)
;;;--------------------------------------------------------------------------------
(defun data_DL ()
;;;Input data and calculate
(vl-load-com)
(setq e0 (car (entsel "\nChon 1 pline kin:")))
(redraw e0 3)
(setq
e1 (car (entsel "\nChon duong chia (cat pline it nhat tai 2 diem):"))
Li (ints e0 e1)
)
(redraw e1 3)
(if (< (length Li) 2) (progn (alert "\nKhong tim thay 2 giao diem!") (exit)))
(setq
i (- (length Li) 1)
di (distance (car Li) (nth i Li))
p0 (getpoint "\nPick 1 diem ben trong pline:")
k (getreal "\nTy le phan chia tuong ung voi diem pick <0.5>:")
)
(if (not k) (setq k 0.5))
(setq
S0 (vlax-curve-getArea e0)
S1 (* k S0)
L0 (getVert e0) ;;;List of all vertex
S00 (area_DL p0)
St S00
p1 (vlax-curve-getClosestPointTo e1 p0)
ag (angle p1 p0)
prec 0.00000001
oldos (getvar "osmode")
)
(cond
((<= (abs (- S00 S1)) prec) (progn (alert "Duong chia dang nam dung vi tri!") (command "regen") (exit)))
((> S00 S1) (setq flag 1))
((< S00 S1) (setq flag -1))
)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
)
;;;--------------------------------------------------------------------------------
(defun RunDL ()
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq
Li (ints e0 e1)
i (- (length Li) 1)
pM (getMid (car Li) (nth i Li))
pN (polar pM ag tol)
St (area_DL pN)
)
(if (<= (* St flag) (* S1 flag))
(progn (setq flag (* flag -1)) (setq OK T))
(move_slow e1 ag (* flag tol))
)
)
)
;;;============================================
;;;MAIN
;;;============================================
;;;Divide Land
(defun C:DL (/ e0 e1 Li i di p0 k tol s0 s1 p1 ag L0 OK Lf x
p Lpara para S oldos S00 flag pM pN St prec)
(prompt "Chuong trinh chia dien tich pline kin theo ty le va line dinh huong")
(data_DL)
(alert "Bam OK, duong chia se di chuyen va dao dong\nCu yen chi cho mot chut!")
(setq tol (* di 0.01))
(while (> (abs (- St S1)) prec) (runDL) (setq tol (* 0.1 tol)))
(alert "FINISH!")
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "osmode" oldos)
(command "regen")
(princ)
)
;;;============================================


Diễn giải:
Chọn pline kín c, chọn line d, pick 1 điểm bên trong pline, nhập hệ số tỷ lệ k tương ứng với "phần đất" tại điểm pick. Chương trình sẽ di chuyển đường d đến vị trí gần đúng, dao động quanh vị trí đúng và dừng lại khi đạt độ chính xác đến 8 chữ số thập phân.
Dùng cái này để chia đất... "từ đường hương hoả" bảo đảm công bằng, khỏi phải kình cãi làm anh chị em mất đoàn kết!

 

Các bạn đừng "kênh" nhau nữa! Dĩ hoà vi quý!
Ssg đã hoàn thiện chương trình tổng hợp, hy vọng làm hài lòng tất cả các bạn:

http://www.cadviet.c...les/ChiaDat.zip

Minh hoạ:
ChiaDat3.jpg

Các bạn dùng thử, phát hiện sai sót và phản hồi, ssg sẽ sửa.

@tuannguyen:
Anh diễn giải rõ ý hơn, ssg sẽ xem và lập trình giúp anh. Trước hết, anh post cho ssg cái bảng toạ độ bằng Excel (để khỏi phải gõ lại).

 

Ssg có mấy ý này:

1. Đúng theo bản vẽ nguyên thuỷ của anh, diện tích hợp bởi y=18, đáy và 2 đường spline mạn thuyền là 915.6771. Anh kiểm tra lại trên bản vẽ đã post sẽ thấy.

2. Khi dùng C2P, đường spline biến thành pline với nhiều đoạn thẳng nhỏ nối tiếp nhau nên buộc phải có sai số. Anh muốn giảm sai số thì khi chương trình hỏi "Length of 1 segment <0.5>:", anh nhập giá trị nhỏ tuỳ ý (trị số 0.5 trong dấu móc nhọn là mặc định của chương trình, nếu chấp nhận chỉ cần Enter mà không phải nhập số). Cái giá phải trả cho việc nâng độ chính xác là pline nhiều segments hơn, chương trình chạy lâu hơn (kể cả khi chạy lisp DL sau này). User phải tự cân nhắc giữa độ chính xác và thời gian xử lý để chọn "Length of 1 segments" hợp lý.

3. Các sai số trên, tính theo tương đối là rất nhỏ. Mọi yêu cầu kỹ thuật thông thường của ngành cơ khí cũng như của tàu bè, theo ssg là quá nhỏ, hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, đường spline anh dựng cũng dựa trên cơ sở một tập hợp rời rạc các điểm (với số lượng các điểm như ssg thấy trong bản vẽ là rất ít) -> bản thân nó đã bao hàm sai số khá lớn, không như đường cong toán học lý tưởng. Nếu anh thấy cần, hôm nào ssg sẽ làm cho anh cái lisp vẽ đồ thị từ phương trình toán học, vẽ thẳng ra pline luôn, khỏi phải dùng C2P.

bác có thể cho e xin cái lisp như trong link này được ko bác e đang cần  cảm ơn bác nhiều


 • 0