Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ sửa Lisp Join Dimension


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 huaductiep

huaductiep

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 85 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 13 December 2013 - 03:15 PM

Mình mới download được cái Lisp Join Dim này trên mạng. Nhưng dùng nó báo lỗi :  "Error in SpeedDraftLT"
Mong các bác sửa giúp với ah. Cám ơn các bác nhiều. :)

---------------------------

(defun c:JD (/ Flag ObjName1 ObjName2 Ang Ang2 Pt1 Pt2 Pt3 Pt4)
  (princ
    "\n convert two dimensions to total Dimension on the same position"
  )
  (princ "\n **********************************")
  (setq *error* *myerror*)
  (SD1028)
  (setq LegLen 7.0)
  (setq Flag nil)
  (get_layer&ltype&color)
  (RegistryRead_1001)
  (setvar "Clayer" Lay1)
  (setvar "Cecolor" Col1)
  (setvar "Celtype" LT1)
  (while (= Flag nil)
    (setq ObjName1 (car (entsel "\n Select 1st Dimension :")))
    (if (and ObjName1
      (= (cdr (assoc 0 (setq Data1 (entget ObjName1))))
  "DIMENSION"
      )
 )
      (setq Flag T)
    )
  )
  (redraw ObjName1 3)
  (setq theStyle (SD3511 3 ObjName1))
  (setq Flag nil)
  (while (= Flag nil)
    (setq ObjName2 (car (entsel "\n Select 2nd Dimension :")))
    (if
      (and
 ObjName2
 (= (cdr (assoc 0 (setq Data2 (entget ObjName2))))
    "DIMENSION"
 )
 (or
   (equal (abs (- (cdr (assoc 50 Data1)) (cdr (assoc 50 Data2))))
   0.0
   0.0001
   )
   (equal (abs (- (cdr (assoc 50 Data1)) (cdr (assoc 50 Data2))))
   pi
   0.0001
   )
 )
      )
       (setq Flag T)
       (princ "\n two dimensions should have same angle")
    )
  )
  (redraw ObjName1 4)
  (setq PList (list (cdr (assoc 13 Data1))
      (cdr (assoc 14 Data1))
      (cdr (assoc 13 Data2))
      (cdr (assoc 14 Data2))
       )
  )
  (setq PList2 (list (cdr (assoc 10 Data1)) (cdr (assoc 10 Data2))))
  (if (/= (distance (cdr (assoc 14 Data1)) (cdr (assoc 10 Data1)))
   0
      )
    (setq Ang (angle (cdr (assoc 14 Data1)) (cdr (assoc 10 Data1))))
    (setq Ang (+ (angle (cdr (assoc 13 Data1)) (cdr (assoc 14 Data1)))
   (* 0.5 pi)
       )
    )
  )
  (setq Ang2 (+ Ang (* -0.5 pi)))
  (setq ItsLayer (cdr (assoc 8 Data1)))

  (setq PList_n (mapcar '(lambda (x) (SD1862 x Ang2)) PList))
  (setq PList2_n (mapcar '(lambda (x) (SD1862 x Ang2)) PList2))
  (setq PList_n_x (mapcar 'car PList_n))
  (setq PList2_n_y (mapcar 'cadr PList2_n))
  (setq Position1 (vl-position (apply 'min PList_n_x) PList_n_x))
  (setq Position2 (vl-position (apply 'max PList_n_x) PList_n_x))
  (setq Position3 (vl-position (apply 'max PList2_n_y) PList2_n_y))
  (setq Pt1 (nth Position1 PList))
  (checkcircle Pt1 1.0 "A21")
  (setq Pt2 (nth Position2 PList))
  (checkcircle Pt2 1.0 "A31")
  (setq Pt3 (nth Position3 PList2))
  (checkcircle Pt3 1.0 "A51")
  (setq Pt4 (polar Pt3 Ang (* LegLen Scale)))
  (checkcircle Pt4 1.0 "A21")
  (setq Pt1 (trans Pt1 0 1)
 Pt2 (trans Pt2 0 1)
 Pt3 (trans Pt3 0 1)
 Pt4 (trans Pt4 0 1)
  )
  (setq UAng (angle '(0 0) (getvar "UCSXDIR")))
  (setq Ang2 (- Ang2 UAng))
  (command "._dimstyle" "RE" theStyle)
  (command "dimrotated" (* 180 (/ Ang2 pi)) Pt1 Pt2 Pt3)
  (command "change" (entlast) "" "P" "LA" ItsLayer "")
  (entdel ObjName1)
  (entdel ObjName2)
  (SD2056)
  (setq *error* nil)
  (princ)
)
;-----------------------------------------
(defun RegistryRead_1001 ()
  (setq Path1001 "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\SpeedDraftLT\\SD_1001")
  (if (vl-registry-read Path1001 "LegLen")
    (progn (set_tile "LegLen" (vl-registry-read Path1001 "LegLen"))
    (setq LegLen (atof (vl-registry-read Path1001 "LegLen")))
    )
    (setq LegLen 7.0)
  )
  (if (and (vl-registry-read Path1001 "Lay1")
    (member (vl-registry-read Path1001 "Lay1") Laylist1)
      )
    (progn (set_tile
      "Lay1"
      (itoa
        (vl-position (vl-registry-read Path1001 "Lay1") Laylist1)
      )
    )
    (setq Lay1 (vl-registry-read Path1001 "Lay1"))
    )
    (progn (setq Lay1 (getvar "Clayer"))
    (set_tile "Lay1" (itoa (vl-position Lay1 Laylist1)))
    )
  )
  (if (and (vl-registry-read Path1001 "LT1")
    (member (vl-registry-read Path1001 "LT1") Laylist3)
      )
    (progn (set_tile
      "LT1"
      (itoa
        (vl-position (vl-registry-read Path1001 "LT1") Laylist3)
      )
    )
    (setq LT1 (vl-registry-read Path1001 "LT1"))
    )
    (progn (setq LT1 "ByLayer") (set_tile "LT1" "0"))
  )
  (if (and (vl-registry-read Path1001 "Col1")
    (member (vl-registry-read Path1001 "Col1") Laylist2)
      )
    (progn (set_tile
      "Col1"
      (itoa
        (vl-position (vl-registry-read Path1001 "Col1") Laylist2)
      )
    )
    (setq Col1 (vl-registry-read Path1001 "Col1"))
    )
    (progn (setq Col1 "ByLayer") (set_tile "Col1" "0"))
  )
)
;
(defun SD1028 ()
  (setq OldCmdEcho (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "undo" "be")
  (setq OldOsmode (getvar "OSMODE"))
  (setq OldLayer (getvar "CLAYER"))
  (setq OldLType (getvar "CeLType"))
  (setq OldCeLWeight (getvar "CeLWeight"))
  (setq OldColor (getvar "CeColor"))
  (setq OldOrtho (getvar "ORTHOMODE"))
  (setq OldDStyle (getvar "DIMSTYLE"))
  (setq OldExpert (getvar "Expert"))
  (setvar "EXPERT" 0)
  (setq Path_Lang "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\SpeedDraftLT")
  (princ)
)
;********************************
(defun SD2056 ()
  (setvar "OSMODE" OldOsmode)
  (command "undo" "end")
  (setvar "CLAYER" OldLayer)
  (setvar "CeLType" OldLType)
  (setvar "CeLWeight" OldCeLWeight)
  (setvar "CeColor" OldColor)
  (setvar "ORTHOMODE" OldOrtho)
  (setvar "Expert" OldExpert)
  (if (and (/= (getvar "DIMSTYLE") OldDStyle)
    (tblsearch "DIMSTYLE" OldDStyle)
      )
    (command "-dimstyle" "Restore" OldDStyle)
  )
  (setvar "CMDECHO" OldCmdEcho)
  (princ)
)
;********************************
(defun get_layer&ltype&color ()
  (setq Lay  (tblnext "LAYER" T)
 LT  (tblnext "LTYPE" T)
 Laylist1 (list)
 Laylist2 (list "ByLayer"  "Red"      "Yellow" "Green"
         "Cyan"   "Blue"     "Magenta" "B/W"
        )
 Laylist3 (list "ByLayer")
  )
  (While Lay
    (setq lay1    (list (cdr (assoc 2 Lay)))
   lay2    (cdr (assoc 62 Lay))
   lay3    (list (cdr (assoc 6 Lay)))
   Laylist1 (append Laylist1 lay1)
   Laylist3 (append Laylist3 lay3)
   Lay    (tblnext "LAYER")
    )
    (if (> lay2 7)
      (setq lay2     (list (itoa lay2))
     Laylist2 (append Laylist2 lay2)
      )
    )
  )
  (While LT
    (setq lay3    (list (cdr (assoc 2 LT)))
   Laylist3 (append Laylist3 lay3)
   LT    (tblnext "LTYPE")
    )
  )
  (setq Laylist1 (RemoveOverlap Laylist1)
 Laylist2 (RemoveOverlap Laylist2)
 Laylist3 (RemoveOverlap Laylist3)
  )
)
;************************
(defun RemoveOverlap (List2 / List1)
  (while List2
    (setq List1 (append List1 (list (car List2))))
    (setq List2 (vl-remove (car List2) List2))
  )
  List1
)
;;;---------Rotate----------------------------
(defun SD8446 (PointA PointB Ang / XA YA XB YB PointC)
  (setq XA2 (- (car PointA) (car PointB))
 YA2 (- (cadr PointA) (cadr PointB))
  )
  (setq PointC (list (- (* XA2 (cos Ang)) (* YA2 (sin Ang)))
       (+ (* XA2 (sin Ang)) (* YA2 (cos Ang)))
        )
  )
  (setq PointC (mapcar '+ PointC PointB))
  PointC
)
;****************************************************
(defun SD1862 (OldPt Ang / NewCs)
  (setq NewCs (SD8446 '(1 0) '(0 0) Ang))
  (setq NewPt (trans OldPt 0 NewCs))
  (setq NewPt (list (nth 2 NewPt) (nth 0 NewPt)))
  NewPt
)
;**********************
(defun SD3511 (g e)
  (cond
    ((= (type e) 'ename) (cdr (assoc g (entget e))))
    ((= (type e) 'list) (cdr (assoc g e)))
  )
)
;********************************
(defun *myerror* (msg)
  (setq *error* nil)
  (SD2056)
  (princ "\n Error in SpeedDraftLT")
  (princ)
)
(princ "\n Command Name: JDIMS")
(princ)

 


 • 0

#2 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 13 December 2013 - 04:51 PM

Link SpeedDraft mình up lên Cadviet rồi, muốn dùng được cái lisp bên trên bạn phải cài đặt bộ cài của nó mới dùng được

 

http://www.offshorec...14bbf18d63.html

 

Bạn download file này về, đánh lệnh Menuload chọn đường dẫn đến Folder bạn vừa giải nén, chọn 04_Dims.mns nó sẽ hiện lên thanh công cụ bạn chọn hình  sẽ join được Dim (tên lệnh của nó là Sd_1005).


 • 1

#3 huaductiep

huaductiep

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 85 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2013 - 12:01 PM

Cám ơn bạn. Mình down về dùng ngon lành rồi. Nhưng hơi lạ là mình chỉ cần load Lísp Sd_1005 rồi gõ lệnh Sd_1005 là dùng được chứ đâu cần phải Load cả MenuLoad đâu nhỉ? Nếu ko load Menu Load liệu có lỗi gì ko bạn ?

 

Link SpeedDraft mình up lên Cadviet rồi, muốn dùng được cái lisp bên trên bạn phải cài đặt bộ cài của nó mới dùng được

 

http://www.offshorec...14bbf18d63.html

 

Bạn download file này về, đánh lệnh Menuload chọn đường dẫn đến Folder bạn vừa giải nén, chọn 04_Dims.mns nó sẽ hiện lên thanh công cụ bạn chọn hình  sẽ join được Dim (tên lệnh của nó là Sd_1005).


 • 0

#4 thanhchipnuce

thanhchipnuce

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2013 - 12:08 PM

mình mới tham gia diễn đàn ...ae cho mình hỏi muốn đăng bài lên forum thì làm thế nào nhỉ


 • 0

#5 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 14 December 2013 - 01:19 PM

@ThanhChipnuce ... bạn tìm mục Gửi bài mới để post 1 chủ đề mới.

 

@Huaduchiep ... không ảnh hưởng gì khi bạn ko load menu, chỉ là trong đó nó còn 1 số tính năng nữa có thể bạn sẽ cần :)


 • 0

#6 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6019 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 December 2013 - 04:45 PM

Link SpeedDraft mình up lên Cadviet rồi, muốn dùng được cái lisp bên trên bạn phải cài đặt bộ cài của nó mới dùng được

 

http://www.offshorec...14bbf18d63.html

 

Bạn download file này về, đánh lệnh Menuload chọn đường dẫn đến Folder bạn vừa giải nén, chọn 04_Dims.mns nó sẽ hiện lên thanh công cụ bạn chọn hình  sẽ join được Dim (tên lệnh của nó là Sd_1005).

Hề hề hề,

Mình đã down file speeddraft_basic và speeddraft_full về rồi, nhưng chưa rõ cách cài và sử dụng nó. bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không.

Hai file này đều là file .lzh. Sau khi xả nén thì dược rất nhiều các file nhỏ bên trong. Sử dụng file nào để cài đặt và khi cài có cần phải mỡ Cad lên hay không??? Rất mong bạn chỉ dẫn.  


 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#7 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 14 December 2013 - 11:33 PM

http://www.cadviet.c...ay/#entry263469
mình có post bộ này ở đây và cũng không biết cài bộ full như nào vì cài theo hướng dẫn của bọn nhật cũng chỉ là copy folder Speeddraft_full vào C:\Program Files\ sau đó load lisp nhưng làm rồi vẫn ko dc :D
 • 0

#8 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 15 December 2013 - 07:01 AM

http://www.cadviet.c...ay/#entry263469
mình có post bộ này ở đây và cũng không biết cài bộ full như nào vì cài theo hướng dẫn của bọn nhật cũng chỉ là copy folder Speeddraft_full vào C:\Program Files\ sau đó load lisp nhưng làm rồi vẫn ko dc :D
 • 0