Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
trungkien8338

thay đổi HANDLE của một đối tượng autocad

Recommended Posts

Chào mọi người, mình có một vấn đề nhờ các bạn giúp: có cách nào thay đổi HANDLE của một đối tượng autocad bằng autolisp hay visual lisp không.

Vd một đường thẳng có handle như sau (5 . "1234") mình muốn đổi thành (5 . "duong thang").

Cảm ơn mọi người

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataca    553
Chào mọi người, mình có một vấn đề nhờ các bạn giúp: có cách nào thay đổi HANDLE của một đối tượng autocad bằng autolisp hay visual lisp không.

Vd một đường thẳng có handle như sau (5 . "1234") mình muốn đổi thành (5 . "duong thang").

Cảm ơn mọi người

Handle không thay đổi từ khi bạn tạo ra đối tượng. Kể cả bạn tắt bản vẽ đi rồi mở lại nó vẫn có Handle như thế. Thay Handle tức là thay bằng 1 đối tượng khác. Handle và ename do cad tự mặc định đặt. Cái này không thể thay đổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tdvn    53
Handle không thay ðổi từ khi bạn tạo ra ðối týợng. Kể cả bạn tắt bản vẽ ði rồi mở lại nó vẫn có Handle nhý thế. Thay Handle tức là thay bằng 1 ðối týợng khác. Handle và ename do cad tự mặc ðịnh ðặt. Cái này không thể thay ðổi.

Một ðối týợng có 1 Handle có giá trị không thay ðổi trong mọi trýờng hợp (nó là số thập lục phân và không trùng nhau), cad cố tình nhý vậy, có lẽ ðó là cái ID ðể liên kết cõ sở dữ liệu ngoài vào ðối týợng. Nhýng ename thì mỗi lần mở bản vẽ cad mới ðặt tên. Có nghĩa là một ðối týợng luôn có handle không ðổi nhýng ename thì thýờng khác nhau sau mỗi lần mở bản vẽ. Nếu bạn muốn "gắn" một dữ liệu gì ðó vào ðối týợng bạn hãy tham khảo phần dữ liệu mở rộng. cad cho phép một ðối týợng có thể mang thêm 16K dữ liệu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×