Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Chỉnh sửa Lisp chỉnh căn text trái phải giữa


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 anhhaicd2

anhhaicd2

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 April 2014 - 11:00 PM

Mình sưu tập được 1 lisp rất hay trên diễn dàn của mình. Nhưng khi mình sử dụng thì ko có chức năng căn text phải và giữa. Bạn nào chỉnh lại giùm mình. Thank !;Viet boi: KTS_DUY  BINH SON - QUANG NGAI

;Dien dan: tailieukythuat.com

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(Defun c:clt ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))

(setq diemcanhle (getpoint "\nChon diem canh le :"))

(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)

  (setq luubatdiem (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)

   (setq DT (ssname ss i))
   (setq DTT (entget DT))
   (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTT)))
   (setq Xcanhle (list (car diemcanhle)(cadr text)))
   (command ".move" DT "" TEXT Xcanhle)

  (setvar "osmode" luubatdiem)

   (setq i (1+ i))

)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**TAILIEUKYTHUAT.COM**")
      (Princ)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(Defun c:cln ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))

(setq diemcanhle (getpoint "\nChon diem canh le :"))

(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)

  (setq luubatdiem (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)

   (setq DT (ssname ss i))
   (setq DTT (entget DT))
   (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTT)))
   (setq Xcanhle (list (car text)(cadr diemcanhle))) 
   (command ".move" DT "" TEXT Xcanhle)

  (setvar "osmode" luubatdiem)

   (setq i (1+ i))

)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**TAILIEUKYTHUAT.COM**")
      (Princ)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(Defun c:clp ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
(setvar "mirrtext" 0)
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))

(setq diemcanhle (getpoint "\nChon diem canh le :"))

(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)

  (setq luubatdiem (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)

   (setq DT (ssname ss i))
   (setq DTT (entget DT))
   (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTT)))
   (setq Xcanhle (list (car diemcanhle)(cadr text)))
   (command ".move" DT "" TEXT Xcanhle)
   (command ".mirror" DT "" Xcanhle diemcanhle "y")

  (setvar "osmode" luubatdiem)

   (setq i (1+ i))

)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**TAILIEUKYTHUAT.COM**")
      (Princ)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(Defun c:clg ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
;(setvar "mirrtext" 0)
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))

(setq diemcanhle (getpoint "\nChon diem canh le :"))

(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)

  (setq luubatdiem (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)

   (setq DT (ssname ss i))
   (setq DTT (entget DT))
   (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTT)))
   (setq Xcanhle (list (car diemcanhle)(cadr text)))
   (command ".move" DT "" TEXT Xcanhle)
   (command ".mirror" DT "" Xcanhle diemcanhle "y")

   (setq DTTG (entget DT))
   (setq TEXTG (cdr (assoc 10 DTTG)))
  (setq  daitextg (distance Xcanhle TEXTG))
  (setq goctextg(angle Xcanhle TEXTG))
  (setq dainuatextg (/ daitextg 2))
  (setq diemquayg (polar Xcanhle goctextg dainuatextg))
  ;(setq diemlatg (list (car diemquayg) (+ (cadr diemquayg) 100)))
   (command ".move" DT "" diemquayg Xcanhle)
   ;(command ".mirror" DT "" diemquayg diemlatg "y")

  (setvar "osmode" luubatdiem)

   (setq i (1+ i))

)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**TAILIEUKYTHUAT.COM**")
      (Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;---------------------------------------
(defun nstr (stri def)
(princ stri)
(princ "<")
(princ " ")
(princ def)
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr
;--------------------
(defun nstr1 (stri)
(princ stri)
(princ "<")
(princ "Nhap vao")
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr1
;---------------------
(defun nint (prompt def / temp)
(if def
  (setq temp (getint (nstr prompt def)))
  (setq def (getint (nstr1 prompt)))
);if def
(if temp
  (setq def temp)
  def
);if temp
);defun nint
;---------------------
(defun dnint (prompt def / temp)
(if def
  (setq temp (getreal (nstr prompt def)))
  (setq def (getreal (nstr1 prompt)))
);if def
(if temp
  (setq def temp)
  def
);if temp
);defun nint
;--------------------
(defun ndist (po prompt def / temp) ;nhan kh/cach va luu gia tri mac dinh
(if def
  (setq temp (getdist po (nstr prompt def)))
  (setq def (getdist po (nstr1 prompt)))
)if def
(if temp
    (setq def temp)
    def
);if temp
);defun ndist
;-----------------------------------
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


(Defun zoomduy ( )
  (command ".zoom" "")
    (Princ))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


(Defun thoi ()
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(setvar "MODEMACRO" "**TAILIEUKYTHUAT.COM**")
      (Princ)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


 • 0

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 07 April 2014 - 09:33 AM

có đủ rồi mà bạn không biết đấy thôi. lệnh CLT canh lề trái, CLP canh lề phải, CLG canh lề giữa, CLN canh theo chiều đứng.


 • 0

#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 07 April 2014 - 10:30 AM

Srr spam , Phong cách Việt hóa và Modemacro của bác Duy :) Lâu rồi k thấy lên đây nữa hén


 • 0

#4 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)

Đã gửi 07 April 2014 - 12:12 PM

:D :D :D

2 lúa nghe giang hồ đồn rằng cad 2015 không còn cần lisp này nữa, bác nào rành rẽ vui lòng chỉ giáo.

:D :D :D


 • 0

HỘI HAI LÚA

 

 

FB: https://www.facebook...oups/HaiLuaHoi/


#5 anhhaicd2

anhhaicd2

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 09 April 2014 - 01:41 PM

Thank các bác nhé. Em mới dùng cad các bác ah


 • 0

#6 Hoan1111

Hoan1111

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)

Đã gửi 09 April 2014 - 03:25 PM

:D :D :D

2 lúa nghe giang hồ đồn rằng cad 2015 không còn cần lisp này nữa, bác nào rành rẽ vui lòng chỉ giáo.

:D :D :D

 

Anh Hai Lúa hơi bị "võ đoán" rồi! :) :) :)

Nó có từ AutoCAD2010, anh xem bài viết số 15 của chị Hà em:

http://www.cadviet.c...fit-giong-word/


 • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...