Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

dim kích thước


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 nguyenvanphuoc

nguyenvanphuoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 08:08 AM

may anh cho em hỏi làm sao để chình chiều dài đoạn dim kich thước ngăn' lại một chút vậy.em không mun' no' đặt ngay sát đối tượng của minh.với làm sao để tăng khoảng cách của chữ số kích thước với đoạn thẳng có mũi tên.e thanks trươc.chúc cadviet luôn phat' triển


 • 0

#2 nguyenngoc971

nguyenngoc971

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)

Đã gửi 22 April 2014 - 09:11 AM

Bạn vào Dimension Style Manager -> Modify Dimension Style Manager

-> Lines : Chỉnh thông số ở phần Offset from origin càng lớn thì khoảng cách chân Dim tới đối tượng càng lớn.

-> Text : Chỉnh thông số ở phần Offset from dim line càng lớn thì khoảng cách text tới Dim càng lớn.


 • 1

#3 banhtephunhi

banhtephunhi

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 09:19 AM

chúc bác phát triển


 • 0

in ô dù - phông bạt - áo mưa quảng cáo - 0936.286.858


#4 zhuge_vn

zhuge_vn

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 09:24 AM

Bác tìm các video hướng dẫn về học cho nhanh. trước em cũng thế. tự học, vướng mắc chỗ nào vào cadviet tìm có hết


 • 0

#5 nguyenvanphuoc

nguyenvanphuoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 10:38 AM

Bạn vào Dimension Style Manager -> Modify Dimension Style Manager

-> Lines : Chỉnh thông số ở phần Offset from origin càng lớn thì khoảng cách chân Dim tới đối tượng càng lớn.

-> Text : Chỉnh thông số ở phần Offset from dim line càng lớn thì khoảng cách text tới Dim càng lớn.

cảm ơn anh nhiều.em làm được rồi.hehe.


 • 0

#6 nguyenvanphuoc

nguyenvanphuoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 10:40 AM

nút mũi tên xanh có phải là nút thank ko vậy mọi người.mình muốn thank mà không biêt no ở chỗ nào hết


 • 0

#7 jzuoglee

jzuoglee

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 11:09 AM

đúng rồi đấy bạn! không tin ấn vào mũi tên xanh bài post của tớ mà xem! :v


 • 1

#8 jzuoglee

jzuoglee

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 12:03 PM

bạn có thể tham khảo lisp : lệnh xx, yy hiệu chỉnh ghi kích thước này, hoặc download trên diễn đàn

;ReWrite By : PMD!
 
(VMON)
(defun dtr (dtr) (* pi (/ dtr 180.0)))
(defun rtd (rtd) (* 180.0 (/ rtd pi)))
(setvar "mirrtext" 0)
(SETVAR "FILLETRAD" 0)
(setvar "tracewid" 220)
(setvar "DIMTIX" 1)
 
; NEW *****************************************************************
 
;;; LAYER *****************************************
;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;CHANGE LAYER **************
;;;--------------------------------------------------------------------------;
(defun C:l0 () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "0" ""))
(defun C:lt () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "tuong" ""))
(defun C:lth () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "thay" ""))
(defun C:lta () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "tam" ""))
(defun C:lm () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "manh" ""))
(defun C:lcm () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cuc manh" ""))
(defun C:lcc () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cua" ""))
(defun C:lch () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "chu" ""))
(defun C:lc () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cat" ""))
(defun C:ld () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "dim" ""))
(defun C:ln () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "noi that" ""))
 
;;;--------------------------------------------------------------------------;
 
; DIMENSION **************
 
(defun vectophap (v01 v02 / vectochiphuong) (setq vectochiphuong (mapcar '- v01 v02)) 
(list (cadr vectochiphuong) (* -1 (car vectochiphuong))))
;;Xac dinh vi tri hinh chieu 1 diem len 1 duong thang
;;da biet 2 diem thuoc duong thang
(defun ha:giaodiem (dc1 p1 p2 / hc hc1 diem1)
(setq diem1 (vectophap p1 p2))
(setq hc1 (polar dc1 (angle '(0.0 0.0) diem1) 100))
(setq hc (inters p1 p2 dc1 hc1 nil))
)
;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;LENH CAT DUONG KICH THUOC 
;;;--------------------------------------------------------------------------;
 
(DEFUN C:XX ()
 (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "W")
 (SETVAR "CMDECHO" 1)
 (PROMPT"\nChon cac kich thuoc can thay doi goc")
 (SETQ SET (SSGET))
 (PROMPT"\nChon vi tri diem goc moi cho duong dong")
 (SETQ P1 (GETPOINT))
 (SETQ X3 (CAR P1))
 (SETQ QUANT (SSLENGTH SET))
 (SETQ INDEX 0)
  (WHILE (< INDEX QUANT)
   (IF (AND(= "DIMENSION" (CDR (ASSOC 0 (SETQ A (ENTGET (SSNAME SET INDEX))))))
       )
    (PROGN
     (SETQ L13 (ASSOC 13 A))
     (SETQ M13 (CDR L13))
     (SETQ L14 (ASSOC 14 A))
     (SETQ M14 (CDR L14))
     (SETQ L10 (ASSOC 10 A))
     (SETQ M10 (CDR L10))
     (IF (/= M10 M14)
      (progn
       (setq ang (angle m14 m10)
           P2 (polar P1 (+ ang (/ pi 2)) 100)
           m131 (polar M13 ang 100)
           m142 (inters p1 p2 m14 m10 nil)
           m132 (inters p1 p2 m13 m131 nil)
           )
     (SETQ P13 (LIST 13 (car m132) (CADR M132) (CADDR M132)))
     (SETQ P14 (LIST 14 (car m142) (CADR M142) (CADDR M142)))
))
     (IF (and (= (car M10) (car M14)) (= (cadr M10) (cadr M14)))
        (PROGN
             (INITGET "catX catY")
            (SETQ T (GETSTRING "\ncat X hay cat Y : "))
             (SETQ T (STRCASE T))
            (cond 
             ((= T "X")
                (SETQ P13 (LIST 13 X3 (CADR M13) (CADDR M13)))
               (SETQ P14 (LIST 14 X3 (CADR M14) (CADDR M14)))
               )
             ((= "Y" T)
               (SETQ P13 (LIST 13 (CAR M13) Y3 (CADDR M13)))
              (SETQ P14 (LIST 14 (CAR M14) Y3 (CADDR M14)))
        )
        )
     ) )      
     (SETQ A (SUBST P13 L13 A))
     (SETQ A (SUBST P14 L14 A))
     (ENTMOD A)
    )
   )
  (SETQ INDEX (+ INDEX 1))
 )
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "P")
 (SETVAR "CMDECHO" CMD)
 (PRINC)
)
 
;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;LENH DONG THANG DUONG KICH THUOC 
;;;--------------------------------------------------------------------------;
 
(defun c:yy (/ p10 p13 p14 p1 p2 d1
                new10 old10 ang dstyle
                taphop phantu sophantu sodem lis1)
 (defun *error* (msg)
  (princ "\nError: ")(princ msg)(princ "  ")
  (if (null d1) (princ "\nChuong trinh chi dung voi linear dimension "))  
  (setq *error* olderr)
  (princ)
 )
 (setq olderr *error*)
 (setq taphop (SSGET '((0 . "DIMENSION")))
       P1 (getpoint "\nSelect new dimension position")
       sophantu (SSLENGTH taphop)
       sodem 0)
 (WHILE (< sodem sophantu)
  (setq lis1 (entget (ssname taphop sodem))
        old10 (assoc 10 lis1)
        p10 (cdr (assoc 10 lis1))
        p13 (cdr (assoc 13 lis1))
p14 (cdr (assoc 14 lis1))
ang (cdr (assoc 50 lis1))
        dstyle (cdr (assoc 70 lis1))
)
  (cond
    ((or (= dstyle 1)(= dstyle 32)(= dstyle 160)) (setq  p2 (polar p1 ang 500)))
    ((= dstyle 33)
     (progn
       (setq ang (angle p13 p14)
             p2 (polar p1 ang 500))
    ))
  )  
    (setq d1 (ha:giaodiem p10 p1 p2)
             new10 (list 10 (car d1) (cadr d1) 0)
             lis1 (subst new10 old10 lis1)
             sodem (1+ sodem))
    (entmod lis1)
 )
(setq *error* olderr)
(princ)
)

 • 0

#9 jzuoglee

jzuoglee

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2014 - 02:13 PM

;ReWrite By : PMD!

(VMON)
(defun dtr (dtr) (* pi (/ dtr 180.0)))
(defun rtd (rtd) (* 180.0 (/ rtd pi)))
(setvar "mirrtext" 0)
(SETVAR "FILLETRAD" 0)
(setvar "tracewid" 220)
(setvar "DIMTIX" 1)

; NEW *****************************************************************

;;; LAYER *****************************************
;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;CHANGE LAYER **************
;;;--------------------------------------------------------------------------;
(defun C:l0 () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "0" ""))
(defun C:lt () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "tuong" ""))
(defun C:lth () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "thay" ""))
(defun C:lta () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "tam" ""))
(defun C:lm () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "manh" ""))
(defun C:lcm () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cuc manh" ""))
(defun C:lcc () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cua" ""))
(defun C:lch () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "chu" ""))
(defun C:lc () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "cat" ""))
(defun C:ld () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "dim" ""))
(defun C:ln () (ssget) (command "change" "p" "" "p" "la" "noi that" ""))

;;;--------------------------------------------------------------------------;

; DIMENSION **************

(defun vectophap (v01 v02 / vectochiphuong) (setq vectochiphuong (mapcar '- v01 v02))
(list (cadr vectochiphuong) (* -1 (car vectochiphuong))))
;;Xac dinh vi tri hinh chieu 1 diem len 1 duong thang
;;da biet 2 diem thuoc duong thang
(defun ha:giaodiem (dc1 p1 p2 / hc hc1 diem1)
(setq diem1 (vectophap p1 p2))
(setq hc1 (polar dc1 (angle '(0.0 0.0) diem1) 100))
(setq hc (inters p1 p2 dc1 hc1 nil))
)
;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;LENH CAT DUONG KICH THUOC
;;;--------------------------------------------------------------------------;

(DEFUN C:XX ()
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND "UCS" "W")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PROMPT"\nChon cac kich thuoc can thay doi goc")
(SETQ SET (SSGET))
(PROMPT"\nChon vi tri diem goc moi cho duong dong")
(SETQ P1 (GETPOINT))
(SETQ X3 (CAR P1))
(SETQ QUANT (SSLENGTH SET))
(SETQ INDEX 0)
(WHILE (< INDEX QUANT)
(IF (AND(= "DIMENSION" (CDR (ASSOC 0 (SETQ A (ENTGET (SSNAME SET INDEX))))))
)
(PROGN
(SETQ L13 (ASSOC 13 A))
(SETQ M13 (CDR L13))
(SETQ L14 (ASSOC 14 A))
(SETQ M14 (CDR L14))
(SETQ L10 (ASSOC 10 A))
(SETQ M10 (CDR L10))
(IF (/= M10 M14)
(progn
(setq ang (angle m14 m10)
P2 (polar P1 (+ ang (/ pi 2)) 100)
m131 (polar M13 ang 100)
m142 (inters p1 p2 m14 m10 nil)
m132 (inters p1 p2 m13 m131 nil)
)
(SETQ P13 (LIST 13 (car m132) (CADR M132) (CADDR M132)))
(SETQ P14 (LIST 14 (car m142) (CADR M142) (CADDR M142)))
))
(IF (and (= (car M10) (car M14)) (= (cadr M10) (cadr M14)))
(PROGN
(INITGET "catX catY")
(SETQ T (GETSTRING "\ncat X hay cat Y : "))
(SETQ T (STRCASE T))
(cond
((= T "X")
(SETQ P13 (LIST 13 X3 (CADR M13) (CADDR M13)))
(SETQ P14 (LIST 14 X3 (CADR M14) (CADDR M14)))
)
((= "Y" T)
(SETQ P13 (LIST 13 (CAR M13) Y3 (CADDR M13)))
(SETQ P14 (LIST 14 (CAR M14) Y3 (CADDR M14)))
)
)
) )
(SETQ A (SUBST P13 L13 A))
(SETQ A (SUBST P14 L14 A))
(ENTMOD A)
)
)
(SETQ INDEX (+ INDEX 1))
)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(PRINC)
)

;;;--------------------------------------------------------------------------;
;;;LENH DONG THANG DUONG KICH THUOC
;;;--------------------------------------------------------------------------;

(defun c:yy (/ p10 p13 p14 p1 p2 d1
new10 old10 ang dstyle
taphop phantu sophantu sodem lis1)
(defun *error* (msg)
(princ "\nError: ")(princ msg)(princ " ")
(if (null d1) (princ "\nChuong trinh chi dung voi linear dimension "))
(setq *error* olderr)
(princ)
)
(setq olderr *error*)
(setq taphop (SSGET '((0 . "DIMENSION")))
P1 (getpoint "\nSelect new dimension position")
sophantu (SSLENGTH taphop)
sodem 0)
(WHILE (< sodem sophantu)
(setq lis1 (entget (ssname taphop sodem))
old10 (assoc 10 lis1)
p10 (cdr (assoc 10 lis1))
p13 (cdr (assoc 13 lis1))
p14 (cdr (assoc 14 lis1))
ang (cdr (assoc 50 lis1))
dstyle (cdr (assoc 70 lis1))
)
(cond
((or (= dstyle 1)(= dstyle 32)(= dstyle 160)) (setq p2 (polar p1 ang 500)))
((= dstyle 33)
(progn
(setq ang (angle p13 p14)
p2 (polar p1 ang 500))
))
)
(setq d1 (ha:giaodiem p10 p1 p2)
new10 (list 10 (car d1) (cadr d1) 0)
lis1 (subst new10 old10 lis1)
sodem (1+ sodem))
(entmod lis1)
)
(setq *error* olderr)
(princ)
)
 • 1