Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Thành Công WRU

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  22
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  2

Bài đăng được đăng bởi Thành Công WRU


 1. Lệnh SBT chỉ chọn text trong vùng chọn

  SB Chỉ chọn Block trong vùng chọn

  SHA chỉ chọn hatch trong vùng chọn

  SD chỉ chọn Dim trong vùng chọn

  SBL chỉ chọn đối tượng mang layer theo đối tượng mẫu

  SBO chỉ chọn đối tượng giống đối tượng mẫu

  SBN chỉ chọn block có tên giống với block mẫu

  SGN chỉ chọn các text có nội dung giống với text mẫu

  SBC chỉ chọn đối tượng có color giống đối tượng mẫu

  Code theo anh Ketxu trên diễn đàn.

  QuickSelect.lsp


 2. thôi thì em tự mò cop nhặt trên mạng và tự chế thêm chút ít cũng phần nào giải quyết được bài toán rồi ạ

  code em đây

   

  Quote

  Option Explicit
  Public radQ As Double
  Public lengthL As Double


  Sub GetBulgeRadius()

  Dim lastA As String
  lastA = radQ
  Dim radA As String
  On Error GoTo check
     radA = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf & "Nhap ban kinh toi da: " & "< " & radQ & " > __")
  check:
  On Error Resume Next
    If radA <> "" Then radQ = radA
   

  ' lengthL = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "Nhap chieu dai toi da: " & "< " & lengthL & " > __")
  On Error GoTo 0
  Dim plineObj As AcadPolyline
  Dim points(0 To 5) As Double
  Dim oent As AcadEntity
  Dim varpt
  Dim opoly As AcadLWPolyline
  Dim rad As Double, ang As Double, b As Double, d As Double
  Dim c As Double, i As Long, j As Long, bulge As Double, pi As Double
  Dim coors As Variant, p1 As Variant, p2 As Variant, cpt(2) As Double
  Dim Pt1(2) As Double, Pt2(2) As Double, s As String
  pi = 3.14159265358979: s = ""
  On Error Resume Next

  Dim newVertex(0 To 1) As Double
     
  Dim tapXuLy As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(0) As Integer
  Dim FilterData(0) As Variant
  Dim doiTuong As Variant
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "LWPOLYLINE"
  Set tapXuLy = ThisDrawing.SelectionSets("MySS")
  If Err Then
  Err.Clear
  Set tapXuLy = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySS")
  Else
  tapXuLy.Clear
  End If
  tapXuLy.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  For Each doiTuong In tapXuLy
   

  'ThisDrawing.Utility.GetEntity oent, varpt, "Chon doi tuong"
  Set opoly = doiTuong

  coors = doiTuong.Coordinates

   newVertex(0) = coors(0)
   newVertex(1) = coors(1)
     doiTuong.AddVertex (UBound(coors) + 1) / 2, newVertex
     doiTuong.AddVertex (UBound(coors) + 3) / 2, newVertex
      doiTuong.Update
      Set opoly = doiTuong
      coors = opoly.Coordinates
      'MsgBox UBound(coors)
      
  j = 0
  For i = 0 To (UBound(coors) / 2 - 1) - 1

  'bulge : do phinh ra ARC
  bulge = opoly.GetBulge(j)
  If bulge <> 0 Then
  p1 = opoly.Coordinate(i)
  p2 = opoly.Coordinate(i + 1)

  Pt1(0) = p1(0): Pt1(1) = p1(1): Pt1(2) = opoly.Elevation
  Pt2(0) = p2(0): Pt2(1) = p2(1): Pt2(2) = opoly.Elevation


  'ang : goc giua 2 diem pt1 va pt2
  ang = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(Pt1, Pt2)


  'b ArcTan cua goc Bulge
  b = Atn(bulge) * 2

  'd Tinh khoang cach giua 2 dau mut cua ARC
  d = Get_Distance(p1, p2) / 2


  If bulge > 0 Then
  c = ang + pi / 2 - b
  Else
  c = ang - pi / 2 - b
  End If

  'Ban kinh
  rad = Abs(d / Sin(b))

  'tam cung tron
  cpt(0) = p1(0) + Cos(c) * rad
  cpt(1) = p1(1) + Sin(c) * rad
  cpt(2) = 0

   If rad <= radQ Then
      
   
   'them cung tron
   
  points(0) = Pt1(0)
  points(1) = Pt1(1)
  points(2) = Pt1(2)
  points(3) = Pt2(0)
  points(4) = Pt2(1)
  points(5) = Pt2(2)
   
   
   
       Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
  plineObj.SetBulge 0, bulge
   
   opoly.SetBulge j, 0
   
   End If
   

   
   

  End If

  j = j + 1
  Next i


  Next doiTuong

  kt:
  Exit Sub
  End Sub
  Public Function Get_Distance(fPoint As Variant, sPoint As Variant) As Double

  Dim x1 As Double, x2 As Double
  Dim y1 As Double, y2 As Double
  Dim z1 As Double, z2 As Double
  Dim cDist As Double

  x1 = fPoint(0): y1 = fPoint(1)
  If UBound(fPoint) = 2 Then z1 = fPoint(2) Else z1 = 0#
  x2 = sPoint(0): y2 = sPoint(1)
  If UBound(sPoint) = 2 Then z2 = sPoint(2) Else z2 = 0#

  cDist = Sqr(((x2 - x1) ^ 2) + ((y2 - y1) ^ 2) + ((z2 - z1) ^ 2))
  Get_Distance = cDist

  End Function

   

   


 3.  

  Chào mọi người, em đang có một bài toán lặp đi lặp lại như sau và mong có được giải pháp bằng lisp (*.lsp để có thể tùy chỉnh bán kính được ) :

  - Ban đầu có layer 1 và 2 như ở hình bên trái, biết rằng chúng đều là các polyline tạo bởi line + arc

  - Sau đó tại 2 đầu của ARC có R<=[40] thì nối 2 điểm đó lại , break đối tượng layer 2 cũ tại 2 điểm đó và tạo được polyline mới như hình bên phải, đoạn ARC sẽ là layer 0

  Xin cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc post này, rất mong nhận được sự góp ý phản hồi từ mọi người. Chúc mọi người sức khỏe !

   

  image.thumb.png.21c566bdb07dffe0da36f6d3b62c1a9b.png

  hoiCad.dwg


 4. Chào các anh chị, em đang làm việc về thiết kế cải tạo nền cho các công trình, hiện tại em gặp bài toán lặp đi lặp lại với yêu cầu như sau :

  1. Đã có các line là đường trung trực thể hiện bằng màu đỏ ở file đính kèm

  2. Cần Fillet các đường trung trực trong 1 ô , sao cho không bị trùng chéo lên nhau

  3. Nối các giao điểm lại bằng line để tạo ra kết quả như file đính kèm

  Vậy em xin nhờ các anh chị nếu có thể hãy giúp đỡ em ạ. Em xin cảm ơn anh chị, chúc anh chị thành công trong cuộc sống !

   

  Fillet_red.dwg


 5. xin chào các bác, em có tải về dùng thử thì bị tình trạng như sau :

  + Nếu vẽ vu vơ các đường LINE thì lisp rất ngon lành

  + Nếu vẽ bắt điểm vào đâu đó thì không còn dùng được lisp nữa

  + chỉ dùng được với LINE, PLINE thì không ?

  Mong các bác sửa lại cho ứng dụng được nhiều hơn ạ.

   

×