Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Minh Nghĩa

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  14
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  1

Cộng đồng

-1 (hơi kém)

About Minh Nghĩa

 • Cấp bậc
  biết zoom

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

Khối khách truy cập gần đây đã bị vô hiệu và không được hiển thị cho người dùng khác.

 1. Minh Nghĩa

  Chỉnh sửa lisp

  Nhờ các Pro giúp em chỉnh sửa lệnh Lisp sau Lisp em đang sử dụng là dán nhãn (CAO ĐỘ/CHIỀU DÀI) của đường Pline Nhờ các Pro giúp em chỉnh thành lệnh gán nhãn (CAO ĐỘ/ SỐ ĐỈNH PLINE) Cảm ơn các Pro (vl-load-com) (defun c:DSH ( / js htx AcDoc Space n obj ename pr pt deriv rtx nw_obj) (princ "\nSelect polylines: ") (setq js (ssget (list '(0 . "*POLYLINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) ) (cond (js (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nNhap chieu cao chu <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Label Elevation")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label Elevation") 'color 96) ) ) (repeat (setq n (sslength js)) (setq obj (ssname js (setq n (1- n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) pr (* 0.5 (vlax-curve-getEndParam ename)) pt (vlax-curve-GetpointAtParam ename pr) deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename pr) rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR"))) ) (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi))) (setq nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point (setq pt (polar pt (+ rtx (* pi 0.5)) (getvar "TEXTSIZE")))) 0.0 (strcat "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%).Elevation \\f \"%lu2%pr0\">%""/" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%).Length \\f \"%lu2%pr2\">%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation 'BackgroundFill) (list 1 (getvar "TEXTSIZE") 1 pt "Standard" "Label Elevation" rtx 0) ) ) ) ) (prin1) )
×