Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vbao

move text với dấu chấm thập phân

Các bài được khuyến nghị

Trong bản vẽ tôi có những đối tượng text là các số thực, xin các anh trong diễn đàn giúp hộ tiện ích move các text này với định dạng dấu chấm thập phân (không tính đến text height, width factor và có bao nhiêu ký tự đứng bên trái dấu chấm thập phân) về trùng điểm point trước text (font sử dụng là *.shx). File tham khảo

http://www.cadviet.com/upfiles/Move_text.dwg

thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong bản vẽ tôi có những đối tượng text là các số thực, xin các anh trong diễn đàn giúp hộ tiện ích move các text này với định dạng dấu chấm thập phân (không tính đến text height, width factor và có bao nhiêu ký tự đứng bên trái dấu chấm thập phân) về trùng điểm point trước text (font sử dụng là *.shx). File tham khảo

Move_text.dwg

thanks

 

Lệnh là MTP (move text point).

Chương trình yêu cầu bạn nhập text và point (lẫn lộn). Chương trình sẽ tự động phân loại, những text không có dấu chấm sẽ bị loại bỏ. Với mỗi một text có dấu chấm, chương trình tìm điểm point nào gần với điểm chèn của text nhất để di chuyển dấu chấm đến.

 

(defun c:MTP ()
 (defun 2d(p)
  (list (car p) (cadr p))
 )
 (defun moveone (ent p)
  (setq tt	(entget ent)
 pt	(cdr (assoc 10 tt))
 gt	(cdr (assoc 1 tt))
 vt	(vl-string-position (ascii ".") gt)
 gtn	(substr gt 1 (1+ vt))
 ttn	(subst (cons 1 gtn) (assoc 1 tt) tt)
 vuong	(textbox ttn)
 p1	(car vuong)
 p2	(cadr vuong)
 dxl	(- 0.0 (car p2))
 dyl	(- 0.0 (cadr p1))
 dxt	(- (car p) (car pt))
 dyt	(- (cadr p) (cadr pt))
 dxg	(+ dxt dxl)
 dyg	(+ dyt dyl)
 xm	(+ (car pt) dxg)
 ym	(+ (cadr pt) dyg)
 pm	(list xm ym (caddr pt))
 tt	(subst (cons 10 pm) (cons 10 pt) tt)
  )
  (entmod tt)
  (entupd ent)
 )
 (princ "\nMove text point © CADViet.com")
 (setq	ss	 (ssget	'((0 . "POINT,TEXT")))
lstent	 (ss2ent ss)
lsttext	 nil
lstpoint nil
 )
 (foreach pp lstent
  (if	(= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget pp))))
   (setq
lstpoint (append lstpoint (list (cdr (assoc 10 (entget pp)))))
   )
   (if (vl-string-position (ascii ".") (cdr (assoc 1 (entget pp))))
(setq lsttext (append lsttext (list pp)))
   )
  )
 )
 (if (or (= (length lsttext) 0)
 (= (length lstpoint) 0)
   )
  (princ "\nBan phai chon ca text co dau cham va point!")
  (foreach ppt lsttext
   (setq pmin nil
  kcmin nil
   )
   (foreach ppp lstpoint
(setq tmp (distance (2d ppp) (2d (cdr (assoc 10 (entget ppt))))))
(if
 (or (not pmin)
   (< tmp
	 kcmin
   )
 )
  (setq pmin ppp
	 kcmin tmp
  )
)
   )
   (moveone ppt pmin)
  )
 )
 (princ)
)
(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
 (setq
  sodt (cond
  (ss (sslength ss))
  (t 0)
 )
  index 0
 )
 (repeat sodt
  (setq ent	 (ssname ss index)
 index	 (1+ index)
 lstent (cons ent lstent)
  )
 )
 (reverse lstent)
)

(princ "\nMTP - free lisp from www.cadviet.com")
(vl-load-com)

Chỉnh sửa theo Nguyen Hoanh
Sửa lỗi text bị nhảy lung tung
 • Like 1
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lệnh là MTP (move text point).

Chương trình yêu cầu bạn nhập text và point (lẫn lộn). Chương trình sẽ tự động phân loại, những text không có dấu chấm sẽ bị loại bỏ. Với mỗi một text có dấu chấm, chương trình tìm điểm point nào gần với điểm chèn của text nhất để di chuyển dấu chấm đến.

 

cảm ơn anh Hoành, anh cho tôi hỏi thêm: chương trình chỉ cho chọn từng cặp đối tượng (text +point) một, nếu chọn nhiều cặp đối tượng tôi gặp lỗi khi move xảy ra tình trạng vị trí text 1 sẽ hoán đổi cho vị trí text 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn anh Hoành, anh cho tôi hỏi thêm: chương trình chỉ cho chọn từng cặp đối tượng (text +point) một, nếu chọn nhiều cặp đối tượng tôi gặp lỗi khi move xảy ra tình trạng vị trí text 1 sẽ hoán đổi cho vị trí text 2

Xin lỗi vì đã bỏ quên không đọc bài này của bác Vbao.

Mọi người hãy download lại bài viết đã chỉnh sửa phía trên của tôi.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin lỗi vì đã bỏ quên không đọc bài này của bác Vbao.

Mọi người hãy download lại bài viết đã chỉnh sửa phía trên của tôi.

Rất cám ơn bạn đã chỉnh lại MTP . Mr. Hoành số dzách à nghen!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×