Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vbao

Chuyển mã từ ABC sang VNI

Các bài được khuyến nghị

Xin diễn đàn giúp tôi file lisp chuyển mã font từ ABC sang VNI trong acad. Cảm ơn các anh

 

Tên lệnh là T2V (TCVN to VNI)

(defun c:T2V (/ sst)
 (defun TCVN2VNIone
 (ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
  (setq
   tt   (entget ent)
   old  (assoc 1 tt)
   stsua (cdr old)
   tapsua (list
    (cons "®" "ñ")
    (cons "§" "Ñ")
    (cons "µ" "aø")
    (cons "¸" "aù")
    (cons "¶" "aû")
    (cons "·" "aõ")
    (cons "¹" "aï")
    (cons "©" "aâ")
    (cons "¢" "AÂ")
    (cons "Ç" "aà")
    (cons "Ê" "aá")
    (cons "È" "aå")
    (cons "É" "aã")
    (cons "Ë" "a/M/J")
    (cons "¨" "aê")
    (cons "¡" "AÊ")
    (cons "»" "aè")
    (cons "¾" "aé")
    (cons "¼" "aú")
    (cons "½" "aü")
    (cons "Æ" "aë")
    (cons "Ì" "eø")
    (cons "Ð" "eù")
    (cons "Î" "eû")
    (cons "Ï" "eõ")
    (cons "Ñ" "eï")
    (cons "ª" "eâ")
    (cons "£" "EÂ")
    (cons "Ò" "eà")
    (cons "Õ" "eá")
    (cons "Ó" "eå")
    (cons "Ô" "eã")
    (cons "Ö" "eä")
    (cons "×" "ì")
    (cons "Ý" "í")
    (cons "Ø" "æ")
    (cons "Ü" "ó")
    (cons "Þ" "ò")
    (cons "ß" "oø")
    (cons "ã" "où")
    (cons "á" "oû")
    (cons "â" "oõ")
    (cons "ä" "oï")
    (cons "«" "oâ")
    (cons "¤" "OÂ")
    (cons "å" "oà")
    (cons "è" "oá")
    (cons "æ" "oå")
    (cons "ç" "oã")
    (cons "é" "oä")
    (cons "¬" "ô")
    (cons "¥" "Ô")
    (cons "ê" "ôø")
    (cons "í" "ôù")
    (cons "ë" "ôû")
    (cons "ì" "ôõ")
    (cons "î" "ôï")
    (cons "ï" "uø")
    (cons "ó" "uù")
    (cons "ñ" "uû")
    (cons "ò" "uõ")
    (cons "ô" "uï")
    (cons "­" "ö")
    (cons "¦" "Ö")
    (cons "õ" "öø")
    (cons "ø" "öù")
    (cons "ö" "öû")
    (cons "÷" "öõ")
    (cons "ù" "öï")
    (cons "ú" "yø")
    (cons "ý" "yù")
    (cons "û" "yû")
    (cons "ü" "yõ")
    (cons "þ" "î")
   )
  )
  (setq
   daichuoi (strlen stsua)
   index  1
   stdich  ""
  )
  (repeat daichuoi
   (setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
    (cond
	 ((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
	 (t chuht)
    )
stdich (strcat stdich chusua)
   )
  )
  (setq tt (subst (cons 1 stdich) old tt))
  (entmod tt)
  (entupd ent)
 )
 (defun sudung	(ham ss / sodt index entdt soapp)
  (setq sodt	(cond
	 (ss (sslength ss))
	 (t 0)
	)
 soapp	0
 index	0
  )
  (repeat sodt
   (setq entdt (ssname ss index)
  index (1+ index)
   )
   (if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
   )
  )
  soapp
 )
 (princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
 (setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
 (sudung TCVN2VNIone sst)
 (princ)
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com")
(princ "\ntype T2V to start!")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tên lệnh là T2V (TCVN to VNI)

(defun c:T2V (/ sst)
 (defun TCVN2VNIone
 (ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
  (setq
   tt   (entget ent)
   old  (assoc 1 tt)
   stsua (cdr old)
   tapsua (list
    (cons "®" "ñ")
    (cons "§" "Ñ")
    (cons "µ" "aø")
    (cons "¸" "aù")
    (cons "¶" "aû")
    (cons "·" "aõ")
    (cons "¹" "aï")
    (cons "©" "aâ")
    (cons "¢" "AÂ")
    (cons "Ç" "aà")
    (cons "Ê" "aá")
    (cons "È" "aå")
    (cons "É" "aã")
    (cons "Ë" "a/M/J")
    (cons "¨" "aê")
    (cons "¡" "AÊ")
    (cons "»" "aè")
    (cons "¾" "aé")
    (cons "¼" "aú")
    (cons "½" "aü")
    (cons "Æ" "aë")
    (cons "Ì" "eø")
    (cons "Ð" "eù")
    (cons "Î" "eû")
    (cons "Ï" "eõ")
    (cons "Ñ" "eï")
    (cons "ª" "eâ")
    (cons "£" "EÂ")
    (cons "Ò" "eà")
    (cons "Õ" "eá")
    (cons "Ó" "eå")
    (cons "Ô" "eã")
    (cons "Ö" "eä")
    (cons "×" "ì")
    (cons "Ý" "í")
    (cons "Ø" "æ")
    (cons "Ü" "ó")
    (cons "Þ" "ò")
    (cons "ß" "oø")
    (cons "ã" "où")
    (cons "á" "oû")
    (cons "â" "oõ")
    (cons "ä" "oï")
    (cons "«" "oâ")
    (cons "¤" "OÂ")
    (cons "å" "oà")
    (cons "è" "oá")
    (cons "æ" "oå")
    (cons "ç" "oã")
    (cons "é" "oä")
    (cons "¬" "ô")
    (cons "¥" "Ô")
    (cons "ê" "ôø")
    (cons "í" "ôù")
    (cons "ë" "ôû")
    (cons "ì" "ôõ")
    (cons "î" "ôï")
    (cons "ï" "uø")
    (cons "ó" "uù")
    (cons "ñ" "uû")
    (cons "ò" "uõ")
    (cons "ô" "uï")
    (cons "­" "ö")
    (cons "¦" "Ö")
    (cons "õ" "öø")
    (cons "ø" "öù")
    (cons "ö" "öû")
    (cons "÷" "öõ")
    (cons "ù" "öï")
    (cons "ú" "yø")
    (cons "ý" "yù")
    (cons "û" "yû")
    (cons "ü" "yõ")
    (cons "þ" "î")
   )
  )
  (setq
   daichuoi (strlen stsua)
   index  1
   stdich  ""
  )
  (repeat daichuoi
   (setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
    (cond
	 ((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
	 (t chuht)
    )
stdich (strcat stdich chusua)
   )
  )
  (setq tt (subst (cons 1 stdich) old tt))
  (entmod tt)
  (entupd ent)
 )
 (defun sudung	(ham ss / sodt index entdt soapp)
  (setq sodt	(cond
	 (ss (sslength ss))
	 (t 0)
	)
 soapp	0
 index	0
  )
  (repeat sodt
   (setq entdt (ssname ss index)
  index (1+ index)
   )
   (if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
   )
  )
  soapp
 )
 (princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
 (setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
 (sudung TCVN2VNIone sst)
 (princ)
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com")
(princ "\ntype T2V to start!")

 

tôi gặp lỗi khi sử dụng:

Command: t2v

 

Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com

Select objects: 1 found

 

Select objects:

; error: too many arguments

anh Hoành check lại giúp tôi. Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tôi gặp lỗi khi sử dụng:

Command: t2v

 

Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com

Select objects: 1 found

 

Select objects:

; error: too many arguments

anh Hoành check lại giúp tôi. Thanks

Vbao có thể upload file bị lỗi lên được không?

Tôi check lại thấy không lỗi gì cả!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi đã chạy thử lisp trên file này và không hề phát sinh lỗi.

 

Chỉ có điều lisp không chuyển đổi được font text, lý do là: Text trong bản vẽ được viết theo mã TCVN số chứ không phải theo mã TCVN thông thường (Vbao edit nó thì sẽ thấy). Chính vì vậy mà chương trình không nhận ra. Ví dụ: chữ 'ô' thay vì phải viết theo mã TCVN là '«' thì bản vẽ trên lại viết là '%%171'. Chính vì vậy, mặc dù ACAD sẽ hiển thị được theo font TCVN nhưng lisp không thể nhận ra.

 

Đoạn mã dưới đây đã được chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu cụ thể trong file đính kèm của Vbao. Vbao thử dùng xem sao nhé, lệnh vẫn thế:

(defun c:T2V (/ sst)
 (setq	tapsua (list
	 (cons "®" "ñ")
	 (cons "§" "Ñ")
	 (cons "µ" "aø")
	 (cons "¸" "aù")
	 (cons "¶" "aû")
	 (cons "·" "aõ")
	 (cons "¹" "aï")
	 (cons "©" "aâ")
	 (cons "¢" "AÂ")
	 (cons "Ç" "aà")
	 (cons "Ê" "aá")
	 (cons "È" "aå")
	 (cons "É" "aã")
	 (cons "Ë" "aä")
	 (cons "¨" "aê")
	 (cons "¡" "AÊ")
	 (cons "»" "aè")
	 (cons "¾" "aé")
	 (cons "¼" "aú")
	 (cons "½" "aü")
	 (cons "Æ" "aë")
	 (cons "Ì" "eø")
	 (cons "Ð" "eù")
	 (cons "Î" "eû")
	 (cons "Ï" "eõ")
	 (cons "Ñ" "eï")
	 (cons "ª" "eâ")
	 (cons "£" "EÂ")
	 (cons "Ò" "eà")
	 (cons "Õ" "eá")
	 (cons "Ó" "eå")
	 (cons "Ô" "eã")
	 (cons "Ö" "eä")
	 (cons "×" "ì")
	 (cons "Ý" "í")
	 (cons "Ø" "æ")
	 (cons "Ü" "ó")
	 (cons "Þ" "ò")
	 (cons "ß" "oø")
	 (cons "ã" "où")
	 (cons "á" "oû")
	 (cons "â" "oõ")
	 (cons "ä" "oï")
	 (cons "«" "oâ")
	 (cons "¤" "OÂ")
	 (cons "å" "oà")
	 (cons "è" "oá")
	 (cons "æ" "oå")
	 (cons "ç" "oã")
	 (cons "é" "oä")
	 (cons "¬" "ô")
	 (cons "¥" "Ô")
	 (cons "ê" "ôø")
	 (cons "í" "ôù")
	 (cons "ë" "ôû")
	 (cons "ì" "ôõ")
	 (cons "î" "ôï")
	 (cons "ï" "uø")
	 (cons "ó" "uù")
	 (cons "ñ" "uû")
	 (cons "ò" "uõ")
	 (cons "ô" "uï")
	 (cons "­" "ö")
	 (cons "¦" "Ö")
	 (cons "õ" "öø")
	 (cons "ø" "öù")
	 (cons "ö" "öû")
	 (cons "÷" "öõ")
	 (cons "ù" "öï")
	 (cons "ú" "yø")
	 (cons "ý" "yù")
	 (cons "û" "yû")
	 (cons "ü" "yõ")
	 (cons "þ" "î")
	 (cons "%%174" "ñ")
	 (cons "%%167" "Ñ")
	 (cons "%%181" "aø")
	 (cons "%%184" "aù")
	 (cons "%%182" "aû")
	 (cons "%%183" "aõ")
	 (cons "%%185" "aï")
	 (cons "%%169" "aâ")
	 (cons "%%162" "AÂ")
	 (cons "%%199" "aà")
	 (cons "%%202" "aá")
	 (cons "%%200" "aå")
	 (cons "%%201" "aã")
	 (cons "%%203" "aä")
	 (cons "%%168" "aê")
	 (cons "%%161" "AÊ")
	 (cons "%%187" "aè")
	 (cons "%%190" "aé")
	 (cons "%%188" "aú")
	 (cons "%%189" "aü")
	 (cons "%%198" "aë")
	 (cons "%%204" "eø")
	 (cons "%%208" "eù")
	 (cons "%%206" "eû")
	 (cons "%%207" "eõ")
	 (cons "%%209" "eï")
	 (cons "%%170" "eâ")
	 (cons "%%163" "EÂ")
	 (cons "%%210" "eà")
	 (cons "%%213" "eá")
	 (cons "%%211" "eå")
	 (cons "%%212" "eã")
	 (cons "%%214" "eä")
	 (cons "%%215" "ì")
	 (cons "%%221" "í")
	 (cons "%%216" "æ")
	 (cons "%%220" "ó")
	 (cons "%%222" "ò")
	 (cons "%%223" "oø")
	 (cons "%%227" "où")
	 (cons "%%225" "oû")
	 (cons "%%226" "oõ")
	 (cons "%%228" "oï")
	 (cons "%%171" "oâ")
	 (cons "%%164" "OÂ")
	 (cons "%%229" "oà")
	 (cons "%%232" "oá")
	 (cons "%%230" "oå")
	 (cons "%%231" "oã")
	 (cons "%%233" "oä")
	 (cons "%%172" "ô")
	 (cons "%%165" "Ô")
	 (cons "%%234" "ôø")
	 (cons "%%237" "ôù")
	 (cons "%%235" "ôû")
	 (cons "%%236" "ôõ")
	 (cons "%%238" "ôï")
	 (cons "%%239" "uø")
	 (cons "%%243" "uù")
	 (cons "%%241" "uû")
	 (cons "%%242" "uõ")
	 (cons "%%244" "uï")
	 (cons "%%173" "ö")
	 (cons "%%166" "Ö")
	 (cons "%%245" "öø")
	 (cons "%%248" "öù")
	 (cons "%%246" "öû")
	 (cons "%%247" "öõ")
	 (cons "%%249" "öï")
	 (cons "%%250" "yø")
	 (cons "%%253" "yù")
	 (cons "%%251" "yû")
	 (cons "%%252" "yõ")
	 (cons "%%254" "î")
    )
 )
 (defun cf (stsua)
  (defun pos (sub st / l1 l2 index)
   (setq index 1
  l1	 (strlen sub)
  l2	 (strlen st)
   )
   (while
(and (	 (setq index (1+ index))
   )
   (if (= sub (substr st index l1))
index
nil
   )
  )

  (setq stdich stsua)
  (foreach pt	tapsua
   (setq
cansua	(car pt)
suabang	(cdr pt)
   )
   (while (wcmatch stdich (strcat "*" cansua "*"))
(setq
 vitri	 (pos cansua stdich)
 stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))
		 suabang
		 (substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))
	 )
)
   )
  )
  stdich
 )
 (defun TCVN2VNIone
	   (ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)
  (setq
   tt   (entget ent)
   old  (assoc 1 tt)
   stsua (cdr old)
   stdich (cf stsua)
   tt   (subst (cons 1 stdich) old tt)
  )
  (entmod tt)
  (entupd ent)
 )
 (defun sudung	(ham ss / sodt index entdt soapp)
  (setq sodt	(cond
	 (ss (sslength ss))
	 (t 0)
	)
 soapp	0
 index	0
  )
  (repeat sodt
   (setq entdt (ssname ss index)
  index (1+ index)
   )
   (if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
   )
  )
  soapp
 )
 (princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
 (setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
 (sudung TCVN2VNIone sst)
 (princ)
)
(princ
 "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com"
)
(princ "\ntype T2V to start!")
(princ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đã chạy thử lisp trên file này và không hề phát sinh lỗi.

 

Chỉ có điều lisp không chuyển đổi được font text, lý do là: Text trong bản vẽ được viết theo mã TCVN số chứ không phải theo mã TCVN thông thường (Vbao edit nó thì sẽ thấy). Chính vì vậy mà chương trình không nhận ra. Ví dụ: chữ 'ô' thay vì phải viết theo mã TCVN là '«' thì bản vẽ trên lại viết là '%%171'. Chính vì vậy, mặc dù ACAD sẽ hiển thị được theo font TCVN nhưng lisp không thể nhận ra.

 

Đoạn mã dưới đây đã được chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu cụ thể trong file đính kèm của Vbao. Vbao thử dùng xem sao nhé, lệnh vẫn thế:

(defun c:T2V (/ sst)
 (setq	tapsua (list
	 (cons "®" "ñ")
	 (cons "§" "Ñ")
	 (cons "µ" "aø")
	 (cons "¸" "aù")
	 (cons "¶" "aû")
	 (cons "·" "aõ")
	 (cons "¹" "aï")
	 (cons "©" "aâ")
	 (cons "¢" "AÂ")
	 (cons "Ç" "aà")
	 (cons "Ê" "aá")
	 (cons "È" "aå")
	 (cons "É" "aã")
	 (cons "Ë" "aä")
	 (cons "¨" "aê")
	 (cons "¡" "AÊ")
	 (cons "»" "aè")
	 (cons "¾" "aé")
	 (cons "¼" "aú")
	 (cons "½" "aü")
	 (cons "Æ" "aë")
	 (cons "Ì" "eø")
	 (cons "Ð" "eù")
	 (cons "Î" "eû")
	 (cons "Ï" "eõ")
	 (cons "Ñ" "eï")
	 (cons "ª" "eâ")
	 (cons "£" "EÂ")
	 (cons "Ò" "eà")
	 (cons "Õ" "eá")
	 (cons "Ó" "eå")
	 (cons "Ô" "eã")
	 (cons "Ö" "eä")
	 (cons "×" "ì")
	 (cons "Ý" "í")
	 (cons "Ø" "æ")
	 (cons "Ü" "ó")
	 (cons "Þ" "ò")
	 (cons "ß" "oø")
	 (cons "ã" "où")
	 (cons "á" "oû")
	 (cons "â" "oõ")
	 (cons "ä" "oï")
	 (cons "«" "oâ")
	 (cons "¤" "OÂ")
	 (cons "å" "oà")
	 (cons "è" "oá")
	 (cons "æ" "oå")
	 (cons "ç" "oã")
	 (cons "é" "oä")
	 (cons "¬" "ô")
	 (cons "¥" "Ô")
	 (cons "ê" "ôø")
	 (cons "í" "ôù")
	 (cons "ë" "ôû")
	 (cons "ì" "ôõ")
	 (cons "î" "ôï")
	 (cons "ï" "uø")
	 (cons "ó" "uù")
	 (cons "ñ" "uû")
	 (cons "ò" "uõ")
	 (cons "ô" "uï")
	 (cons "­" "ö")
	 (cons "¦" "Ö")
	 (cons "õ" "öø")
	 (cons "ø" "öù")
	 (cons "ö" "öû")
	 (cons "÷" "öõ")
	 (cons "ù" "öï")
	 (cons "ú" "yø")
	 (cons "ý" "yù")
	 (cons "û" "yû")
	 (cons "ü" "yõ")
	 (cons "þ" "î")
	 (cons "%%174" "ñ")
	 (cons "%%167" "Ñ")
	 (cons "%%181" "aø")
	 (cons "%%184" "aù")
	 (cons "%%182" "aû")
	 (cons "%%183" "aõ")
	 (cons "%%185" "aï")
	 (cons "%%169" "aâ")
	 (cons "%%162" "AÂ")
	 (cons "%%199" "aà")
	 (cons "%%202" "aá")
	 (cons "%%200" "aå")
	 (cons "%%201" "aã")
	 (cons "%%203" "aä")
	 (cons "%%168" "aê")
	 (cons "%%161" "AÊ")
	 (cons "%%187" "aè")
	 (cons "%%190" "aé")
	 (cons "%%188" "aú")
	 (cons "%%189" "aü")
	 (cons "%%198" "aë")
	 (cons "%%204" "eø")
	 (cons "%%208" "eù")
	 (cons "%%206" "eû")
	 (cons "%%207" "eõ")
	 (cons "%%209" "eï")
	 (cons "%%170" "eâ")
	 (cons "%%163" "EÂ")
	 (cons "%%210" "eà")
	 (cons "%%213" "eá")
	 (cons "%%211" "eå")
	 (cons "%%212" "eã")
	 (cons "%%214" "eä")
	 (cons "%%215" "ì")
	 (cons "%%221" "í")
	 (cons "%%216" "æ")
	 (cons "%%220" "ó")
	 (cons "%%222" "ò")
	 (cons "%%223" "oø")
	 (cons "%%227" "où")
	 (cons "%%225" "oû")
	 (cons "%%226" "oõ")
	 (cons "%%228" "oï")
	 (cons "%%171" "oâ")
	 (cons "%%164" "OÂ")
	 (cons "%%229" "oà")
	 (cons "%%232" "oá")
	 (cons "%%230" "oå")
	 (cons "%%231" "oã")
	 (cons "%%233" "oä")
	 (cons "%%172" "ô")
	 (cons "%%165" "Ô")
	 (cons "%%234" "ôø")
	 (cons "%%237" "ôù")
	 (cons "%%235" "ôû")
	 (cons "%%236" "ôõ")
	 (cons "%%238" "ôï")
	 (cons "%%239" "uø")
	 (cons "%%243" "uù")
	 (cons "%%241" "uû")
	 (cons "%%242" "uõ")
	 (cons "%%244" "uï")
	 (cons "%%173" "ö")
	 (cons "%%166" "Ö")
	 (cons "%%245" "öø")
	 (cons "%%248" "öù")
	 (cons "%%246" "öû")
	 (cons "%%247" "öõ")
	 (cons "%%249" "öï")
	 (cons "%%250" "yø")
	 (cons "%%253" "yù")
	 (cons "%%251" "yû")
	 (cons "%%252" "yõ")
	 (cons "%%254" "î")
    )
 )
 (defun cf (stsua)
  (defun pos (sub st / l1 l2 index)
   (setq index 1
  l1	 (strlen sub)
  l2	 (strlen st)
   )
   (while
(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))
 (setq index (1+ index))
   )
   (if (= sub (substr st index l1))
index
nil
   )
  )

  (setq stdich stsua)
  (foreach pt	tapsua
   (setq
cansua	(car pt)
suabang	(cdr pt)
   )
   (while (wcmatch stdich (strcat "*" cansua "*"))
(setq
 vitri	 (pos cansua stdich)
 stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))
		 suabang
		 (substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))
	 )
)
   )
  )
  stdich
 )
 (defun TCVN2VNIone
	   (ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)
  (setq
   tt   (entget ent)
   old  (assoc 1 tt)
   stsua (cdr old)
   stdich (cf stsua)
   tt   (subst (cons 1 stdich) old tt)
  )
  (entmod tt)
  (entupd ent)
 )
 (defun sudung	(ham ss / sodt index entdt soapp)
  (setq sodt	(cond
	 (ss (sslength ss))
	 (t 0)
	)
 soapp	0
 index	0
  )
  (repeat sodt
   (setq entdt (ssname ss index)
  index (1+ index)
   )
   (if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
   )
  )
  soapp
 )
 (princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
 (setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
 (sudung TCVN2VNIone sst)
 (princ)
)
(princ
 "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com"
)
(princ "\ntype T2V to start!")
(princ)

 

cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ và chia sẻ nhưng tôi vẫn gặp lỗi :

Convert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com

type T2V to start!

 

Command: t2v

; error: too many arguments

(tôi sử dụng win 98SE và cad 2000 không hiểu có ảnh hưởng đến kết quả? )

một lần nữa lại làm phiền đến anh, nhờ anh giúp cho anh em địa hình chúng tôi

Thay mặt anh em, chân thành cảm ơn anh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ và chia sẻ nhưng tôi vẫn gặp lỗi :

Convert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com

type T2V to start!

 

Command: t2v

; error: too many arguments

(tôi sử dụng win 98SE và cad 2000 không hiểu có ảnh hưởng đến kết quả? )

một lần nữa lại làm phiền đến anh, nhờ anh giúp cho anh em địa hình chúng tôi

Thay mặt anh em, chân thành cảm ơn anh.

Vbao thử download file test này về, rồi upload lên và dùng lại lệnh t2v. Sau đó cho tôi biết trên màn hình Text Window có những dòng gì nhé!

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn2vnitest.vlx

 

Vì tôi xem lại rất kỹ, các mã lệnh cực đơn giản. Test đi test lại trên các version CAD khác nhau không thấy lỗi gì cả.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vbao thử download file test này về, rồi upload lên và dùng lại lệnh t2v. Sau đó cho tôi biết trên màn hình Text Window có những dòng gì nhé!

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn2vnitest.vlx

 

Vì tôi xem lại rất kỹ, các mã lệnh cực đơn giản. Test đi test lại trên các version CAD khác nhau không thấy lỗi gì cả.

 

Chương trình chạy rất chính xác, tôi xin up lên những ghi nhận trên màn hình test window để anh tham khảo

Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com

Test 11

Select objects: 1 found

 

Select objects:

 

Test 12

Test 07

Test 08

Test 04

Test 02

Test 03

Test 04

Test 06

Test 09

Test 13

một lần nữa chân thành cảm ơn anh, chúc anh và gia quyến có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1. Khi chuyển từ từ ABC sang VNI ở dạng text thì được nhưng ở Mtext thì sao hở bạn, hay có cách gì chuyển đổi từ mtext sang text không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×