Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
BKXD98

Xin lisp / vba xác định chiều dài của nhiều đường polyline

Các bài được khuyến nghị

Tôi đang cần lisp hay vba để xác định tổng chiều dài của nhiều đường polyline, bác nào có vui lòng cho tôi xin với.

Tôi cũng biết lisp và vba nhưng chưa tìm ra được giải thuật để viết (trong acad tôi ko tìm thấy system variable nào chứa chiều dài của nó (giống như biến area chứa diện tích sau khi dùng lệnh area), còn bảng mã dxf của đối tượng polyline chỉ chứa tọa độ các điểm, nếu tính tay từng đoạn thì đối với phân đoạn arc trong poline thì sao ??), nếu bác nào đã biết vui lòng hướng dẫn tôi phương pháp cũng được.

Xin cảm ơn.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đang cần lisp hay vba để xác định tổng chiều dài của nhiều đường polyline, bác nào có vui lòng cho tôi xin với.

Tôi cũng biết lisp và vba nhưng chưa tìm ra được giải thuật để viết (trong acad tôi ko tìm thấy system variable nào chứa chiều dài của nó (giống như biến area chứa diện tích sau khi dùng lệnh area), còn bảng mã dxf của đối tượng polyline chỉ chứa tọa độ các điểm, nếu tính tay từng đoạn thì đối với phân đoạn arc trong poline thì sao ??), nếu bác nào đã biết vui lòng hướng dẫn tôi phương pháp cũng được.

Xin cảm ơn.

- Lisp: để tính chiều dài của đối tượng bạn xem ở đây:

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=763

 

- VBA: để tính chiều dài của đối tượng, bạn dùng thuộc tính (property) Length của nó.

Đây là ví dụ mẫu của AutoCAD:

 

Sub Example_Length()
 ' This example adds a line in model space and returns the length of the new line

  Dim lineObj As AcadLine
  Dim startPoint(0 To 2) As Double, endPoint(0 To 2) As Double

  ' Define the start and end points for the line
  startPoint(0) = 1: startPoint(1) = 1: startPoint(2) = 0
  endPoint(0) = 5: endPoint(1) = 5: endPoint(2) = 0

  ' Create the line in model space
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)

  ThisDrawing.Application.ZoomAll

  MsgBox "The length of the new Line is: " & lineObj.length
End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin cảm ơn các bác !

 

Qua đây, tôi mới biết thêm là lệnh "lengthen" có chức năng là xác định chiều dài 1 đối tượng và biến "PERIMETER" lưu giá trị này, còn vba thì quá đơn giản (do tôi vội quá nên nhờ vả mà ko chịu đọc help).

 

Tôi cũng đã search trên google tìm được đoạn code này trên 1 forum của nước ngoài, chức năng là xác định tổng chiều dài / diện tích của các đường polyline thuộc 1 layer

;  Length/Area of Polyline by Layer
;  David Bethel May 2004 from an original idea by David Watson
;  This command will give a total area or length for all polylines on a specified layer.
;
(defun c:zone ( / ss la rv i tv op en) 

 (while (not ss) 
	 (princ "\nPick any object on the required layer") 
	 (setq ss (ssget))) 

 (initget "Length Area") 
 (setq rv (getkword "\nWould you like to measure Length/<Area> : ")) 
 (and (not rv) 
	(setq rv "Area")) 

 (setq la (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))) 
	 ss (ssget "X" (list (cons 0 "*POLYLINE") 
						 (cons 8 la))) 
	 i (sslength ss) 
	 tv 0 
	 op 0) 
 (while (not (minusp (setq i (1- i)))) 
	 (setq en (ssname ss i)) 
	 (command "_.AREA" "_E" en) 
	 (cond ((= rv "Length") 
			 (setq tv (+ tv (getvar "PERIMETER")))) 
			(T 
			 (setq tv (+ tv (getvar "AREA"))) 
			 (if (/= (logand (cdr (assoc 70 (entget en))) 1) 1) 
				 (setq op (1+ op)))))) 

 (princ (strcat "\nTotal " rv 
			 " for layer " la 
			 " = " (rtos tv 2 2) 
			 " in " (itoa (sslength ss)) " polylines\n" 
			 (if (/= rv "Length") 
				 (strcat (itoa op) " with open polylines") ""))) 
 (prin1))

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×