Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Vạn Vô Thường

Vấn Đề Bảo Vệ Chống View Code Trong Excel

Các bài được khuyến nghị

chúng ta thường đặt mật khẩu chống view code trong excel, nhưng phương pháp này có thực sự hiệu quả, đây là một bài viết copy từ trên mạng share về cách thức làm thế nào để view code excel :
 
trước tiên giả sử chúng ta có một file excel trong đó có module vba bị đặt mật khẩu, các bạn hãy mở file excel đó lên, và tạo thêm một tài liệu mới bằng cách vào file->new->create trên chính cái excel đang mở bị đặt mật khẩu chống viewcode này và sau đó dĩ nhiên file mới này có thể tạo module vba như thường:
 
b1 : tạo module1 và dán code này vào :

Option Explicit

Private Const PAGE_EXECUTE_READWRITE = &H40

Private Declare Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (Destination As Long, Source As Long, ByVal Length As Long)

Private Declare Function VirtualProtect Lib "kernel32" (lpAddress As Long, _
    ByVal dwSize As Long, ByVal flNewProtect As Long, lpflOldProtect As Long) As Long

Private Declare Function GetModuleHandleA Lib "kernel32" (ByVal lpModuleName As String) As Long

Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, _
    ByVal lpProcName As String) As Long

Private Declare Function DialogBoxParam Lib "user32" Alias "DialogBoxParamA" (ByVal hInstance As Long, _
    ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
    ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer

Dim HookBytes(0 To 5) As Byte
Dim OriginBytes(0 To 5) As Byte
Dim pFunc As Long
Dim Flag As Boolean

Private Function GetPtr(ByVal Value As Long) As Long
  GetPtr = Value
End Function

Public Sub RecoverBytes()
  If Flag Then MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), 6
End Sub

Public Function Hook() As Boolean
  Dim TmpBytes(0 To 5) As Byte
  Dim p As Long
  Dim OriginProtect As Long

  Hook = False

  pFunc = GetProcAddress(GetModuleHandleA("user32.dll"), "DialogBoxParamA")


  If VirtualProtect(ByVal pFunc, 6, PAGE_EXECUTE_READWRITE, OriginProtect) <> 0 Then

    MoveMemory ByVal VarPtr(TmpBytes(0)), ByVal pFunc, 6
    If TmpBytes(0) <> &H68 Then

      MoveMemory ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), ByVal pFunc, 6

      p = GetPtr(AddressOf MyDialogBoxParam)

      HookBytes(0) = &H68
      MoveMemory ByVal VarPtr(HookBytes(1)), ByVal VarPtr(p), 4
      HookBytes(5) = &HC3

      MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(HookBytes(0)), 6
      Flag = True
      Hook = True
    End If
  End If
End Function

Private Function MyDialogBoxParam(ByVal hInstance As Long, _
    ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
    ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer
  If pTemplateName = 4070 Then
    MyDialogBoxParam = 1
  Else
    RecoverBytes
    MyDialogBoxParam = DialogBoxParam(hInstance, pTemplateName, _
              hWndParent, lpDialogFunc, dwInitParam)
    Hook
  End If
End Function


 

 

B2: tao module2 dán code này vào mục đích để chạy :

 

Sub unprotected()
  If Hook Then
    MsgBox "VBA Project is unprotected!", vbInformation, "*****"
  End If
End Sub
 

tiếp theo chỉ việc chạy module2 này và cái workbook chống viewcode kia đã bị phá password
 
tham khảo thêm tại : 

 
https://stackoverflow.com/questions/1026483/is-there-a-way-to-crack-the-password-on-an-excel-vba-project

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

VBA Excel thì view được ngay :D

Không chặn được nếu dùng cách bạn nói ở trên, kể cả VBA Cad vẫn dùng cách này được

Cách của bạn nó chỉ cho phép nhìn code thôi  nhe chứ ko biêt được hoặc sửa mật khẩu của file Excel gốc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×