Công dụng: Copy giá trị attribute hoặc dynamic của block này sang các block khác (có thể làm với text, dim, text trong block, text trong xref) Lệnh:          Q1 - Copy giá trị 1 giá trị att từ block này sang các block khác (có thể làm với text, dim, text trong xref)          Q2 - Copy giá trị tất cả giá trị att          Q3 - Copy 1 thuộc tính dynamic          Q4 - Copy tất cả thuộc tính dynamic          Q5 - Copy scale          Q6 - Copy rotation (góc xoay của block - khác với cái xoay động: ví dụ Angle1, Angle2, đã có thể dùng bằng các lệnh Q3, Q4) File lisp: Copy Att, Dynamic.lsp Minh họa cách dùng: Q1, Q2:   Q3, Q4: