Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
thanhmicco

Lisp Vê khung ban đồ địa hình

Các bài được khuyến nghị

Em sưu tập được lisp này nhưng vễ khung bị lỗi, không có mắt lưới, không có tọa độ khung,...vv.  không hiểu sao chạy rồi nó chỉ cho ra như hình gửi kèm, nhờ các anh sửa dùm cho hoàn thiện. Mục đích của em là vẽ khung ở tỷ lệ bất kỳ khi nhập vào,

K.LSP

khung bi loi.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 3/11/2018 tại 09:57, thanhmicco đã nói:

KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN, XIN CẢM ƠN BẠN NHÉ

@thanhmicco

Tôi sửa lại chút Lisp Vẽ khung của Duân để khi Pick điểm trái trên xong thì xuất hiện sợi dây thun để chọn điểm Dưới Phải.=> dễ quan sát

(Alert (strcat "\n Ch\U+01B0\U+01A1ng tr\U+00ECnh t\U+1EA1o khung b\U+00ECnh \U+0111\U+1ED3"
    "\n H\U+00E3y g\U+00F5 l\U+1EC7nh VK \U+0111\U+1EC3 ch\U+1EA1y ch\U+01B0\U+01A1ng tr\U+00ECnh"
    "\n Ng\U+01B0\U+1EDDi vi\U+1EBFt: Ad Nguy\U+1EC5n Thi\U+00EAn \U+0110\U+01B0\U+1EDDng"
    )
)
(Prompt (strcat "\n Ch\U+01B0\U+01A1ng tr\U+00ECnh t\U+1EA1o khung b\U+00ECnh \U+0111\U+1ED3"
    "\n H\U+00E3y g\U+00F5 l\U+1EC7nh VK \U+0111\U+1EC3 ch\U+1EA1y ch\U+01B0\U+01A1ng tr\U+00ECnh"
    "\n Ng\U+01B0\U+1EDDi vi\U+1EBFt: Ad Nguy\U+1EC5n Thi\U+00EAn \U+0110\U+01B0\U+1EDDng"
    )
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;TAO WBLOCK MAT LUOI KHUNG NGHIENG ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:Vk( / olmode P1 P2 Tleebd)
(vl-load-com)
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 1)
(setq P1 (getpoint "\n Ch\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m tr\U+00E1i tr\U+00EAn => "))
(setq P2 (getpoint P1 "\n Ch\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m ph\U+1EA3i d\U+01B0\U+1EDBi => "))
(or *Tleebd* (setq *Tleebd* 1000))
(setq Tleebd (getreal (strcat "\n \n Nh\U+1EADp t\U+1EF7 l\U+1EC7 b\U+1EA3n \U+0111\U+1ED3  <"
     (rtos *Tleebd* 2 0)
     "> :"
   )
 )
)
(if (not Tleebd) (setq Tleebd *Tleebd*) (setq *Tleebd* Tleebd))
(TML1 P1 P2 Tleebd)
(setvar "OSMODE" olmode)
(princ)
)

(defun TML1 (P1 P22 tile_tmp / Ent Height rau tHeight len_per ob ) ;;;; Tao mat luoi
(vl-load-com)

(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 1)
(setq Height (abs (- (cadr P1) (cadr P22))))
(or #tile (setq #tile 500))
(if tile_tmp (setq #tile tile_tmp))
(setq dis (/ #tile 10.0)
    rau (/ #tile 200.0)
    tHeight (/ (* 2 rau) 5)
    len_per (/ #tile 100.0)
)
(setq WithLine (* 2 (/ rau 5)))
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq P11 (list (car P1) (cadr P22)))
(setq
   Gocxoay (angle P11 P22)
   Kc (distance P11 P22)
   P3 (polar P11 (+ (/ pi 2) Gocxoay) Height)
   P4 (polar P3 Gocxoay Kc)
)
(command "Pline" P11 P3 P4 P22 P11 "")
(setq e (entlast))
(setq Elast (entlast))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'p1 'p2)
(mapcar '(lambda (a b ) (* 0.5 (+ a b )))
(setq p1 (vlax-safearray->list p1)) (setq p2(vlax-safearray->list p2)))
(setq x1 (car p1) x2 (car p2) y1 (cadr p1) y2 (cadr p2) y1_tmp (round+ y1 dis) x1_tmp (round+ x1 dis))
;;; DoX
(while (< y1_tmp y2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1 y1_tmp) (list x2 y1_tmp)))
  (setq y1_tmp (+ y1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))
    1st (car lstInter)
      2nd (cadr lstInter)
  )
  ;Trai
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list (* 2 rau) 0 0)))
  (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car 1st) WithLine) (* 2 rau)) (+ (cadr 1st) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 5) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (- (cadr 1st) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
  ;Phai
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list (* 2 rau) 0 0)))
  (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 1 4) (list (car 2nd) (+ (cadr 2nd) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 5) (list (+ (- (car 2nd) WithLine) (* 2 rau)) (- (cadr 2nd) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
 
  (ST:GGBP (car lstInter) (cadr lstInter) dis len_per)        
  (entdel objLine)
;;Do sth else    
)
(ST:Entmake-Line P11 (list (- (car P11) (* 2 rau)) (cadr P11)))
(ST:Entmake-Line P11 (list (car P11) (- (cadr P11) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P22 (list (+ (car P22) (* 2 rau)) (cadr P22)))
(ST:Entmake-Line P22 (list (car P22) (- (cadr P22) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P4 (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (cadr P4)))
(ST:Entmake-Line P4 (list (car P4) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))

(ST:Entmake-Line P3 (list (- (car P3) (* 2 rau)) (cadr P3)))
(ST:Entmake-Line P3 (list (car P3) (+ (cadr P3) (* 2 rau)) ))
;;;;;;;;GHI TOA DOA Y 2314678.789
   ;Tay Nam
(wtxt (substr (rtos (cadr P11) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car P11) WithLine) (* 2 rau) ) (+ (cadr p11) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
(wtxt (substr (rtos (cadr P11) 2 0) 5) (list (- (car P11) (/ rau 10)) (- (cadr P11) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
; Dong Nam
(wtxt (substr (rtos (cadr P22) 2 0) 1 4) (list (car P22) (+ (cadr p22) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
(wtxt (substr (rtos (cadr P22) 2 0) 5) (list (- (+ (car P22) (* 2 rau)) WithLine) (- (cadr P22) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
;Dong Bac
(wtxt (substr (rtos (cadr P4) 2 0) 1 4) (list (car P4) (+ (cadr P4) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
(wtxt (substr (rtos (cadr P4) 2 0) 5) (list (- (+ (car P4) (* 2 rau)) WithLine) (- (cadr P4) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
;Tay Bac
(wtxt (substr (rtos (cadr P3) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car P3) WithLine) (* 2 rau)) (+ (cadr P3) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
(wtxt (substr (rtos (cadr P3) 2 0) 5) (list (- (car P3) (/ rau 10)) (- (cadr P3) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TR")
;;;;;;;;GHI TOA DOA X 503456.789
  ;Tay Nam
(wtxt (substr (rtos (car P11) 2 0) 1 3) (list (- (car P11) (/ rau 10)) (+ (- (cadr P11) rau ) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
(wtxt (substr (rtos (car P11) 2 0) 4) (list (+ (car P11) (/ rau 10)) (+ (- (cadr P11)rau) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
;;;   ; Dong Nam
(wtxt (substr (rtos (car P22) 2 0) 1 3) (list (- (car P22) (/ rau 10)) (+ (- (cadr P22) rau) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
(wtxt (substr (rtos (car P22) 2 0) 4) (list (+ (car P22) (/ rau 10)) (+ (- (cadr P22) rau ) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
;;;  ;Dong Bac
(wtxt (substr (rtos (car P4) 2 0) 1 3) (list (- (car P4) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr P4) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
(wtxt (substr (rtos (car P4) 2 0) 4) (list (+ (car P4) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr P4) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
;;;  ;Tay Bac
(wtxt (substr (rtos (car P3) 2 0) 1 3) (list (- (car P3) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr P3) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
(wtxt (substr (rtos (car P3) 2 0) 4) (list (+ (car P3) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr P3) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
(setvar "CECOLOR" "40")
(command "rectangle" "w" WithLine (list (- (car P11) (* 2 rau)) (- (cadr P11) (* 2 rau))) (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))
(setvar "CECOLOR" "256")
  ;;DoY
(while (< x1_tmp x2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1_tmp y1)(list x1_tmp y2)))
  (setq x1_tmp (+ x1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (cadr x)(cadr y))))
    1st (car lstInter) 2nd (cadr lstInter)
    )
  ;Duoi
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list 0 (* 2 rau) 0)))
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 1 3) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 4) (list (+ (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
 
  ;Tren
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list 0 (* 2 rau) 0 )))
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 1 3) (list (- (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 3 tHeight) 2) 0 "TL")
 
  (entdel objLine)
;;Do sth else    
)
(setvar "OSMODE" olmode)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun dinhhcn (P Cdai CCao / ) ;Dinh hinh chu nhat
(setq P2 (Polar P 0 Cdai))
(setq P4 (Polar P (/ pi 2) CCao))
(setq P3 (Polar P4 0 Cdai))
(setq DHV (list P P2 P3 P4 P))
DHV
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun RTD(x) (/ (* x 180) pi) )
(defun round+ (num prec)
  (if (< 0 prec)
    (* prec
       (if (minusp (setq num (/ num prec)))
         (fix num)
         (if (= num (fix num))
           num
           (fix (1+ num))
         )
       )
    )
  num
  )
)
(defun ST:Entmake-Point (pt Len / lstEn)
  (append (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list (/ len 2) 0 0))(mapcar '+ pt (list (/ len 2) 0 0))))
  (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list 0 (/ len 2) 0))(mapcar '+ pt (list 0 (/ len 2) 0)))))
)
(defun ST:Entmake-Line (p1 p2)(entmakex (list (cons 0 "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
(defun ST:Ent-IntersObj (e1 e2 / ob1 ob2 g L i kq)
(setq
  ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
  ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)  
(setq g (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1) (setq L (vlax-safearray->list g)))
(setq i 0)
(repeat (/ (length L) 3)
  (setq kq (append (list (list (nth i L) (nth (+ i 1) L) (nth (+ i 2) L))) kq))
  (setq i (+ i 3))
)
kq
)
(defun ST:GGBP (p1 p2 dis len_perLine / x1) ;trai -> phai
    (setq x1 (round+ (car p1) dis))
    (while (< x1 (car p2))
      (ST:Entmake-Point (list x1 (cadr p1))  len_perLine)
      (setq x1 (+ x1 dis)))
)

(defun wtxt (string Point Height Ang justify / Lst)
 (setq Lst (list '(0 . "TEXT")
  (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
  (cons 62 (if Color Color 256))
  (cons 10 point)
  (cons 40 Height)
  (cons 1 string)
  (if Ang (cons 50 Ang))
  (cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle"))))
 justify (strcase justify))
 (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
        ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0)(cons 73 0) (cons 10 point)))))
      ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
      ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
      ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))  
      ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
 (entmake Lst)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 6/11/2018 tại 09:03, ketxu đã nói:

Nhìn code quen quá ^^

@ketxu Không nói nên điều gì. Hehehehe. 

Ngày ấy anh có biết gì mấy đâu. Giờ thì.....làm chủ được cái mình viết rồi

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em có chỉnh sửa lisp VK 1 chút cho đúng nhu cầu của em nhưng còn 1 số thứ không biết sửa thế nào. Nhờ các anh sửa giúp em ạ.

Em cảm ơn các anh nhiều!

Các thứ em muốn sửa là: Bóp Width factor của text lại thành 0.8 và bật tất cả chế độ Osnap sau khi chạy xong.

(defun c:VKK( / olmode P1 P2 Tleebd)

  (setvar "PLINEWID" 0)
  (command "Layer" "M" "--KHUNG" "C" "7" "" "")
  (command "_Style" "--KHUNG" "txt.shx" "0" "0.8" "0" "" "" "")

(vl-load-com)
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 1)
(setq P1 (getpoint "\n Top Left >>> "))
(setq P2 (getpoint P1 "\n Right Bottom >>> "))
(or *Tleebd* (setq *Tleebd* 1000))
(setq Tleebd (getreal (strcat "\n \n Scale 1/...  <"
     (rtos *Tleebd* 2 0)
     "> :"
   )
 )
)
(if (not Tleebd) (setq Tleebd *Tleebd*) (setq *Tleebd* Tleebd))
(TML1 P1 P2 Tleebd)
(setvar "OSMODE" olmode)
(princ)
)

(defun TML1 (P1 P22 tile_tmp / Ent Height rau tHeight len_per ob ) ;;;; Tao mat luoi
(vl-load-com)

(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 1)
(setq Height (abs (- (cadr P1) (cadr P22))))
(or #tile (setq #tile 500))
(if tile_tmp (setq #tile tile_tmp))
(setq dis (/ #tile 10.0)
    rau (/ #tile 200.0)
    tHeight (/ (* 1.7 rau) 5) 		; Chieu cao text
    len_per (/ #tile 125.0) 		; Chieu dai rau
)
(setq WithLine (* 0.6 (/ rau 5))) 		; Chieu rong Pline
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq P11 (list (car P1) (cadr P22)))
(setq
   Gocxoay (angle P11 P22)
   Kc (distance P11 P22)
   P3 (polar P11 (+ (/ pi 2) Gocxoay) Height)
   P4 (polar P3 Gocxoay Kc)
)
(command "Pline" P11 P3 P4 P22 P11 "")
(setq e (entlast))
(setq Elast (entlast))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'p1 'p2)
(mapcar '(lambda (a b ) (* 0.5 (+ a b )))
(setq p1 (vlax-safearray->list p1)) (setq p2(vlax-safearray->list p2)))
(setq x1 (car p1) x2 (car p2) y1 (cadr p1) y2 (cadr p2) y1_tmp (round+ y1 dis) x1_tmp (round+ x1 dis))
;;; DoX
(while (< y1_tmp y2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1 y1_tmp) (list x2 y1_tmp)))
  (setq y1_tmp (+ y1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))
    1st (car lstInter)
      2nd (cadr lstInter)
  )
  ;Trai
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car 1st) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (+ (cadr 1st) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 5) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (- (cadr 1st) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
  ;Phai
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 1 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (cadr 2nd) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 5) (list (+ (- (car 2nd) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (- (cadr 2nd) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
 
  (ST:GGBP (car lstInter) (cadr lstInter) dis len_per)        
  (entdel objLine)
)
(ST:Entmake-Line P11 (list (- (car P11) (* 2 rau)) (cadr P11)))
(ST:Entmake-Line P11 (list (car P11) (- (cadr P11) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P22 (list (+ (car P22) (* 2 rau)) (cadr P22)))
(ST:Entmake-Line P22 (list (car P22) (- (cadr P22) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P4 (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (cadr P4)))
(ST:Entmake-Line P4 (list (car P4) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))

(ST:Entmake-Line P3 (list (- (car P3) (* 2 rau)) (cadr P3)))
(ST:Entmake-Line P3 (list (car P3) (+ (cadr P3) (* 2 rau)) ))


(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(command "rectangle" "w" WithLine (list (- (car P11) (* 2 rau)) (- (cadr P11) (* 2 rau))) (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))
(setvar "CECOLOR" "256")
  ;;DoY
(while (< x1_tmp x2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1_tmp y1)(list x1_tmp y2)))
  (setq x1_tmp (+ x1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (cadr x)(cadr y))))
    1st (car lstInter) 2nd (cadr lstInter)
    )
  ;Duoi
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list 0 (* 2 rau) 0)))
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 1 3) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 4) (list (+ (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  ;Tren
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list 0 (* 2 rau) 0 )))
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 1 3) (list (- (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  (entdel objLine)
)
(princ)

  (command "-LAYER" "S" "0" "")
  (command "RECTANG" "W" "0" ^C)

)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun dinhhcn (P Cdai CCao / ) ;Dinh hinh chu nhat
(setq P2 (Polar P 0 Cdai))
(setq P4 (Polar P (/ pi 2) CCao))
(setq P3 (Polar P4 0 Cdai))
(setq DHV (list P P2 P3 P4 P))
DHV
)

(Defun RTD(x) (/ (* x 180) pi) )
(defun round+ (num prec)
  (if (< 0 prec)
    (* prec
       (if (minusp (setq num (/ num prec)))
         (fix num)
         (if (= num (fix num))
           num
           (fix (1+ num))
         )
       )
    )
  num
  )
)

(defun ST:Entmake-Point (pt Len / lstEn)
  (append (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list (/ len 2) 0 0))(mapcar '+ pt (list (/ len 2) 0 0))))
  (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list 0 (/ len 2) 0))(mapcar '+ pt (list 0 (/ len 2) 0)))))
)
(defun ST:Entmake-Line (p1 p2)(entmakex (list (cons 0 "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
(defun ST:Ent-IntersObj (e1 e2 / ob1 ob2 g L i kq)
(setq
  ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
  ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)  
(setq g (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1) (setq L (vlax-safearray->list g)))
(setq i 0)
(repeat (/ (length L) 3)
  (setq kq (append (list (list (nth i L) (nth (+ i 1) L) (nth (+ i 2) L))) kq))
  (setq i (+ i 3))
)
kq
)
(defun ST:GGBP (p1 p2 dis len_perLine / x1) ;trai -> phai
    (setq x1 (round+ (car p1) dis))
    (while (< x1 (car p2))
      (ST:Entmake-Point (list x1 (cadr p1))  len_perLine)
      (setq x1 (+ x1 dis)))
)

(defun wtxt (string Point Height Ang justify / Lst)
 (setq Lst (list '(0 . "TEXT")
  (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
  (cons 62 (if Color Color 256))
  (cons 10 point)
  (cons 40 Height)
  (cons 1 string)
  (if Ang (cons 50 Ang))
  (cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle"))))
 justify (strcase justify))
 (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
        ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0)(cons 73 0) (cons 10 point)))))
      ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
      ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
      ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))  
      ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
 (entmake Lst)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ} trướ}c, AutoTay.com đã nói:

Em có chỉnh sửa lisp VK 1 chút cho đúng nhu cầu của em nhưng còn 1 số thứ không biết sửa thế nào. Nhờ các anh sửa giúp em ạ.

Em cảm ơn các anh nhiều!

Các thứ em muốn sửa là: Bóp Width factor của text lại thành 0.8 và bật tất cả chế độ Osnap sau khi chạy xong.


(defun c:VKK( / olmode P1 P2 Tleebd)

  (setvar "PLINEWID" 0)
  (command "Layer" "M" "--KHUNG" "C" "7" "" "")
  (command "_Style" "--KHUNG" "txt.shx" "0" "0.8" "0" "" "" "")

(vl-load-com)
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 1)
(setq P1 (getpoint "\n Top Left >>> "))
(setq P2 (getpoint P1 "\n Right Bottom >>> "))
(or *Tleebd* (setq *Tleebd* 1000))
(setq Tleebd (getreal (strcat "\n \n Scale 1/...  <"
     (rtos *Tleebd* 2 0)
     "> :"
   )
 )
)
(if (not Tleebd) (setq Tleebd *Tleebd*) (setq *Tleebd* Tleebd))
(TML1 P1 P2 Tleebd)
(setvar "OSMODE" olmode)
(princ)
)

(defun TML1 (P1 P22 tile_tmp / Ent Height rau tHeight len_per ob ) ;;;; Tao mat luoi
(vl-load-com)

(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 1)
(setq Height (abs (- (cadr P1) (cadr P22))))
(or #tile (setq #tile 500))
(if tile_tmp (setq #tile tile_tmp))
(setq dis (/ #tile 10.0)
    rau (/ #tile 200.0)
    tHeight (/ (* 1.7 rau) 5) ; Chieu cao text
    len_per (/ #tile 125.0) ; Chieu dai rau
)
(setq WithLine (* 0.6 (/ rau 5))) ; Chieu rong Pline
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq P11 (list (car P1) (cadr P22)))
(setq
   Gocxoay (angle P11 P22)
   Kc (distance P11 P22)
   P3 (polar P11 (+ (/ pi 2) Gocxoay) Height)
   P4 (polar P3 Gocxoay Kc)
)
(command "Pline" P11 P3 P4 P22 P11 "")
(setq e (entlast))
(setq Elast (entlast))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'p1 'p2)
(mapcar '(lambda (a b ) (* 0.5 (+ a b )))
(setq p1 (vlax-safearray->list p1)) (setq p2(vlax-safearray->list p2)))
(setq x1 (car p1) x2 (car p2) y1 (cadr p1) y2 (cadr p2) y1_tmp (round+ y1 dis) x1_tmp (round+ x1 dis))
;;; DoX
(while (< y1_tmp y2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1 y1_tmp) (list x2 y1_tmp)))
  (setq y1_tmp (+ y1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))
    1st (car lstInter)
      2nd (cadr lstInter)
  )
  ;Trai
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car 1st) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (+ (cadr 1st) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 5) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (- (cadr 1st) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
  ;Phai
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 1 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (cadr 2nd) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 5) (list (+ (- (car 2nd) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (- (cadr 2nd) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
 
  (ST:GGBP (car lstInter) (cadr lstInter) dis len_per)        
  (entdel objLine)
)
(ST:Entmake-Line P11 (list (- (car P11) (* 2 rau)) (cadr P11)))
(ST:Entmake-Line P11 (list (car P11) (- (cadr P11) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P22 (list (+ (car P22) (* 2 rau)) (cadr P22)))
(ST:Entmake-Line P22 (list (car P22) (- (cadr P22) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P4 (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (cadr P4)))
(ST:Entmake-Line P4 (list (car P4) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))

(ST:Entmake-Line P3 (list (- (car P3) (* 2 rau)) (cadr P3)))
(ST:Entmake-Line P3 (list (car P3) (+ (cadr P3) (* 2 rau)) ))


(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(command "rectangle" "w" WithLine (list (- (car P11) (* 2 rau)) (- (cadr P11) (* 2 rau))) (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))
(setvar "CECOLOR" "256")
  ;;DoY
(while (< x1_tmp x2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1_tmp y1)(list x1_tmp y2)))
  (setq x1_tmp (+ x1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (cadr x)(cadr y))))
    1st (car lstInter) 2nd (cadr lstInter)
    )
  ;Duoi
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list 0 (* 2 rau) 0)))
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 1 3) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 4) (list (+ (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  ;Tren
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list 0 (* 2 rau) 0 )))
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 1 3) (list (- (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  (entdel objLine)
)
(princ)

  (command "-LAYER" "S" "0" "")
  (command "RECTANG" "W" "0" ^C)

)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun dinhhcn (P Cdai CCao / ) ;Dinh hinh chu nhat
(setq P2 (Polar P 0 Cdai))
(setq P4 (Polar P (/ pi 2) CCao))
(setq P3 (Polar P4 0 Cdai))
(setq DHV (list P P2 P3 P4 P))
DHV
)

(Defun RTD(x) (/ (* x 180) pi) )
(defun round+ (num prec)
  (if (< 0 prec)
    (* prec
       (if (minusp (setq num (/ num prec)))
         (fix num)
         (if (= num (fix num))
           num
           (fix (1+ num))
         )
       )
    )
  num
  )
)

(defun ST:Entmake-Point (pt Len / lstEn)
  (append (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list (/ len 2) 0 0))(mapcar '+ pt (list (/ len 2) 0 0))))
  (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list 0 (/ len 2) 0))(mapcar '+ pt (list 0 (/ len 2) 0)))))
)
(defun ST:Entmake-Line (p1 p2)(entmakex (list (cons 0 "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
(defun ST:Ent-IntersObj (e1 e2 / ob1 ob2 g L i kq)
(setq
  ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
  ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)  
(setq g (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1) (setq L (vlax-safearray->list g)))
(setq i 0)
(repeat (/ (length L) 3)
  (setq kq (append (list (list (nth i L) (nth (+ i 1) L) (nth (+ i 2) L))) kq))
  (setq i (+ i 3))
)
kq
)
(defun ST:GGBP (p1 p2 dis len_perLine / x1) ;trai -> phai
    (setq x1 (round+ (car p1) dis))
    (while (< x1 (car p2))
      (ST:Entmake-Point (list x1 (cadr p1))  len_perLine)
      (setq x1 (+ x1 dis)))
)

(defun wtxt (string Point Height Ang justify / Lst)
 (setq Lst (list '(0 . "TEXT")
  (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
  (cons 62 (if Color Color 256))
  (cons 10 point)
  (cons 40 Height)
  (cons 1 string)
  (if Ang (cons 50 Ang))
  (cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle"))))
 justify (strcase justify))
 (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
        ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0)(cons 73 0) (cons 10 point)))))
      ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
      ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
      ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))  
      ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
 (entmake Lst)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Gửi bạn nhé

(defun c:VKK( / olmode P1 P2 Tleebd)

  (setvar "PLINEWID" 0)
  (command "Layer" "M" "--KHUNG" "C" "7" "" "")
  (command "_Style" "--KHUNG" "txt.shx" "0" "0.8" "0" "" "" "")

(vl-load-com)
(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq P1 (getpoint "\n Top Left >>> "))
(setq P2 (getpoint P1 "\n Right Bottom >>> "))
(or *Tleebd* (setq *Tleebd* 1000))
(setq Tleebd (getreal (strcat "\n \n Scale 1/...  <"
     (rtos *Tleebd* 2 0)
     "> :"
   )
 )
)
(if (not Tleebd) (setq Tleebd *Tleebd*) (setq *Tleebd* Tleebd))
(TML1 P1 P2 Tleebd)
(setvar "OSMODE" olmode)
(princ)
)

(defun TML1 (P1 P22 tile_tmp / Ent Height rau tHeight len_per ob ) ;;;; Tao mat luoi
(vl-load-com)

;(setq olmode (getvar "OSMODE"))
;(setvar "Osmode" 1)
(setq Height (abs (- (cadr P1) (cadr P22))))
(or #tile (setq #tile 500))
(if tile_tmp (setq #tile tile_tmp))
(setq dis (/ #tile 10.0)
    rau (/ #tile 200.0)
    tHeight (/ (* 1.7 rau) 5) 		; Chieu cao text
    len_per (/ #tile 125.0) 		; Chieu dai rau
)
(setq WithLine (* 0.6 (/ rau 5))) 		; Chieu rong Pline
;(setq olmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq P11 (list (car P1) (cadr P22)))
(setq
   Gocxoay (angle P11 P22)
   Kc (distance P11 P22)
   P3 (polar P11 (+ (/ pi 2) Gocxoay) Height)
   P4 (polar P3 Gocxoay Kc)
)
(command "Pline" P11 P3 P4 P22 P11 "")
(setq e (entlast))
(setq Elast (entlast))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'p1 'p2)
(mapcar '(lambda (a b ) (* 0.5 (+ a b )))
(setq p1 (vlax-safearray->list p1)) (setq p2(vlax-safearray->list p2)))
(setq x1 (car p1) x2 (car p2) y1 (cadr p1) y2 (cadr p2) y1_tmp (round+ y1 dis) x1_tmp (round+ x1 dis))
;;; DoX
(while (< y1_tmp y2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1 y1_tmp) (list x2 y1_tmp)))
  (setq y1_tmp (+ y1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))
    1st (car lstInter)
      2nd (cadr lstInter)
  )
  ;Trai
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 1 4) (list (- (+ (car 1st) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (+ (cadr 1st) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 1st) 2 0) 5) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (- (cadr 1st) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
  ;Phai
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list (* 2 rau) 0 0)))
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 1 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (cadr 2nd) (/ rau 10))) tHeight 0 "L")
   (wtxt (substr (rtos (cadr 2nd) 2 0) 5) (list (+ (- (car 2nd) (* 1.5 WithLine)) (* 2 rau)) (- (cadr 2nd) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TR")
 
  (ST:GGBP (car lstInter) (cadr lstInter) dis len_per)        
  (entdel objLine)
)
(ST:Entmake-Line P11 (list (- (car P11) (* 2 rau)) (cadr P11)))
(ST:Entmake-Line P11 (list (car P11) (- (cadr P11) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P22 (list (+ (car P22) (* 2 rau)) (cadr P22)))
(ST:Entmake-Line P22 (list (car P22) (- (cadr P22) (* 2 rau)) ))

(ST:Entmake-Line P4 (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (cadr P4)))
(ST:Entmake-Line P4 (list (car P4) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))

(ST:Entmake-Line P3 (list (- (car P3) (* 2 rau)) (cadr P3)))
(ST:Entmake-Line P3 (list (car P3) (+ (cadr P3) (* 2 rau)) ))


(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(command "rectangle" "w" WithLine (list (- (car P11) (* 2 rau)) (- (cadr P11) (* 2 rau))) (list (+ (car P4) (* 2 rau)) (+ (cadr P4) (* 2 rau))))
(setvar "CECOLOR" "256")
  ;;DoY
(while (< x1_tmp x2)
  (setq objLine (ST:Entmake-Line (list x1_tmp y1)(list x1_tmp y2)))
  (setq x1_tmp (+ x1_tmp dis)
    lstInter (ST:Ent-IntersObj (entlast) e)
    lstInter (vl-sort lstInter '(lambda (x y) (< (cadr x)(cadr y))))
    1st (car lstInter) 2nd (cadr lstInter)
    )
  ;Duoi
  (ST:Entmake-Line 1st (mapcar '- 1st (list 0 (* 2 rau) 0)))
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 1 3) (list (- (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 1st) 2 0) 4) (list (+ (car 1st) (/ rau 10)) (+ (- (cadr 1st) rau) (/ rau 10))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  ;Tren
  (ST:Entmake-Line 2nd (mapcar '+ 2nd (list 0 (* 2 rau) 0 )))
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 1 3) (list (- (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) tHeight 0 "TR")
  (wtxt (substr (rtos (car 2nd) 2 0) 4) (list (+ (car 2nd) (/ rau 10)) (+ (+ (cadr 2nd) rau) (* 2 (/ rau 10)))) (/ (* 2.1 tHeight) 1.7) 0 "TL")
 
  (entdel objLine)
)
(princ)

  (command "-LAYER" "S" "0" "")
  (command "RECTANG" "W" "0" ^C)

)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun dinhhcn (P Cdai CCao / ) ;Dinh hinh chu nhat
(setq P2 (Polar P 0 Cdai))
(setq P4 (Polar P (/ pi 2) CCao))
(setq P3 (Polar P4 0 Cdai))
(setq DHV (list P P2 P3 P4 P))
DHV
)

(Defun RTD(x) (/ (* x 180) pi) )
(defun round+ (num prec)
  (if (< 0 prec)
    (* prec
       (if (minusp (setq num (/ num prec)))
         (fix num)
         (if (= num (fix num))
           num
           (fix (1+ num))
         )
       )
    )
  num
  )
)

(defun ST:Entmake-Point (pt Len / lstEn)
  (append (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list (/ len 2) 0 0))(mapcar '+ pt (list (/ len 2) 0 0))))
  (list (ST:Entmake-Line (mapcar '- pt (list 0 (/ len 2) 0))(mapcar '+ pt (list 0 (/ len 2) 0)))))
)
(defun ST:Entmake-Line (p1 p2)(entmakex (list (cons 0 "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
(defun ST:Ent-IntersObj (e1 e2 / ob1 ob2 g L i kq)
(setq
  ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
  ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)  
(setq g (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1) (setq L (vlax-safearray->list g)))
(setq i 0)
(repeat (/ (length L) 3)
  (setq kq (append (list (list (nth i L) (nth (+ i 1) L) (nth (+ i 2) L))) kq))
  (setq i (+ i 3))
)
kq
)
(defun ST:GGBP (p1 p2 dis len_perLine / x1) ;trai -> phai
    (setq x1 (round+ (car p1) dis))
    (while (< x1 (car p2))
      (ST:Entmake-Point (list x1 (cadr p1))  len_perLine)
      (setq x1 (+ x1 dis)))
)

(defun wtxt (string Point Height Ang justify / Lst)
 (setq Lst (list '(0 . "TEXT")
  (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
  (cons 62 (if Color Color 256))
  (cons 10 point)
  (cons 41 0.8)
  (cons 40 Height)
  (cons 1 string)
  (if Ang (cons 50 Ang))
  (cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle"))))
 justify (strcase justify))
 (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
        ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0)(cons 73 0) (cons 10 point)))))
      ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
      ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
      ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
      ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))  
      ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
      ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
 (entmake Lst)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×