Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
PhoenixA

nhờ sửa lại lisp xuất toạ độ và khoảng cách từ 1 điểm có sẵn

Các bài được khuyến nghị

em có lisp ghi cao độ ZZ, giờ em muốn nó thành thế này, nhờ các cao nhân chỉnh sửa giúp ạ 

image.thumb.png.f1bb1d153245d506f91a2319fa06f809.png

 

đây là lisp 

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=15836
(defun DXFcn (code elist)
 (cdr (assoc code elist))
)
;============================================================
(prompt"\n[Cmd:CDX] - GHI CAO DO DIEM TREN TRAC NGANG Edit by Hoang Dinh Duc 0922.27.97.33 \n")
;============================================================
(defun c:zz (); / DZ pt y ptside ang OT sc1 scale tx ty tx1 ty1 p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 fn f)
(command "Undo" "BEGIN")
(if (not h) (setq h 0.02))
(if (= tx nil) (setq tx 1))
(if (= ty nil) (setq ty 1))
;===============================
(setq h1 (getreal (strcat "\n Cao text < " (rtos h 2 2) " >: "))
     tx1 (getreal (strcat "\nTy le theo phuong X <1/"(rtos tx 2 2)">: 1/")) 
     ty1 (getreal (strcat "\nTy le theo phuong Y <1/"(rtos ty 2 2)">: 1/")))
(if h1 (setq h h1))
(if tx1 (setq tx tx1))
(if ty1 (setq ty ty1))
(setq ATLAST (getvar "Attreq"))
(setq CMLAST (getvar "cmdecho"))
(setq OSLAST (getvar "OSMODE"))
(setq DZ (getvar "DIMZIN"))
(setq OT (getvar "ORTHOMODE"))
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osmode" 99)

;========================================================
(setq p0 (getpoint "\n Chon diem dat bang tong hop"))
(styleset)
(command "osmode" 0) 
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 25 h)) (+ (cadr p0) (* 2 h))) (* 2 h) 0 "BANG TONG HOP")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 5 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "STT diem")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 20 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "K.cach toi tim (m)")
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 40 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 "Cao đo (m)")
(setq p1 (list (+ (car p0) (* 10 h)) (cadr p0))
     p2 (polar p0 0 (* 30 h))
     p3 (polar p0 0 (* 50 h))
     p4 (polar p3 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p5 (polar p2 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p6 (polar p1 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p7 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h))
)
(command "pline" p0 p3 p4 p7 "c")
(command "pline" p1 p6 "")
(command "pline" p2 p5 "")
(setq p0 p7)
(command "osmode" 15359) 
(setq fn (getfiled "Select a File" "" "csv" 1))
(setq f (open fn "w"))
(write-line " STT diem, K.cach toi tim (m), Cao đo (m)" f)
(setq i 1)

;================================================================================================


(setq pt0 (osnap (getpoint "Diem tim TN tu nhien") "end")) (print)
(setq x0 (car pt0) y0 (cadr pt0))
(setq ed (entget (car (entsel "\nChon cao do tim: "))))
(setq H0 (read (DXFcn 1 ed)))  
(command "osmode" 15359) 


(setq pt (getpoint "\nDiem chen: "))
(While (/= pt nil)
(command "osmode" 0)
(Progn
(setq ptside (getpoint "\nPhia chen:" pt)
ang (angle pt ptside))
(setq y (- (cadr pt) y0 (- H0)))
(setq x (- (car pt) x0))
(setvar "DIMZIN" 0)     
(cond ((> x 0) (setq x (strcat "" (rtos (* x tx) 2 2))))
     ((< x 0) (setq x (rtos (* x tx) 2 2)))
     ((= x 0) (setq x "0.00"))     )
(cond ((> y 0) (setq y (strcat "+" (rtos (* y ty) 2 2))))
     ((< y 0) (setq y (rtos (* y ty) 2 2)))
     ((= y 0) (setq y "%%p0.00")))
;;;;(setq x (ustr 0 "Khoang cach: " x T))
;;;;(setq y (ustr 0 "Cao do: " y T))
(progn
(if (AND (>= ang 0) (< ang (/ pi 2)))
(setq 	pt3 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 1.15 h)))
	pt4 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 2.5 h)))
	pt5 (list (+ (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
	pt6 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
	pt7 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang (/ pi 2)) (< ang pi))
(setq 	pt3 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 1.15 h)))
	pt4 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* 2.5 h)))
	pt5 (list (- (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
	pt6 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
	pt7 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang pi) (< ang (+ pi (/ pi 2))))
(setq 	pt3 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 1.15 h)))
	pt4 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2.5 h)))
	pt5 (list (- (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
	pt6 (list (- (car pt4) (* 2.6 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
	pt7 (list (- (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
(if (AND (>= ang (+ pi (/ pi 2))) (< ang (* 2 pi)))
(setq 	pt3 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 1.15 h)))
	pt4 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2.5 h)))
	pt5 (list (+ (car pt4) (* 5 h)) (cadr pt4))
	pt6 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (+ (cadr pt4) (* 0.8 h)))
	pt7 (list (+ (car pt4) (* 2.5 h)) (- (cadr pt4) (* 0.8 h)))))
);progn
(command "pline" pt "w" 0 (* 0.45 h) pt3 "w" 0 0 pt4 pt5 ""
	 "text" "m" pt6 h 0 y
	 "text" "m" pt7 h 0 x)
(setvar "DIMZIN" DZ)
(command "osmode" 15359)

);progn

(command "osmode" 0)
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 5 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 (rtos i 2 0))
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 20 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 x)
(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 40 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h))) h 0 y)
(setq p1 (list (+ (car p0) (* 10 h)) (cadr p0))
     p2 (polar p0 0 (* 30 h))
     p3 (polar p0 0 (* 50 h))
     p4 (polar p3 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p5 (polar p2 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p6 (polar p1 (* 1.5 pi) (* 3 h))
     p7 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h))
)
(command "pline" p0 p3 p4 p7 "c")
(command "pline" p1 p6 "")
(command "pline" p2 p5 "")
(setq p0 p7)
(write-line (strcat (rtos i 2 0) (chr 44) x (chr 44) y) f)
(setq i (1+ i))
(command "osmode" 15359)
(setq pt (getpoint "\nDiem chen: "))

);while 
(close f)
(setvar "OSMODE" OSLAST)
(setvar "ORTHOMODE" OT)
(setvar "cmdecho" CMLAST)
(prompt"\n[GHI CAO DO TRAC NGANG] Edit by Hoang Dinh Duc 0922.27.97.33\n")
(command "Undo" "End")
(princ)
);end

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun styleset (/ h0 stl)
(setq stl (getvar "textstyle")
     h0 (getvar "textsize"))
(if (/= h0 0) (command "style" stl "" 0 "" "" "" "" ""))
) 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×