Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vietanh2018

Tool in hàng loạt bản vẽ ra file .pdf cả model và layout | NEW: Thêm tính năng, tăng tốc, fix lỗi

Các bài được khuyến nghị

bị báo lỗi bạn ơi :(

 

Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\Users\admin01\Desktop\XPR-PlotPro v2.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
File name: 'file:///C:\Users\admin01\Desktop\XPR-PlotPro v2.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×