Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
HOABAN_QD

CONVERT PLINE TO LINE

Các bài được khuyến nghị

Mình có đoạn lisp dùng để chuyển đối tượng Pline thành Line, nhưng khi thực hiện lệnh xong thì nó chỉ cho Pick có một đối tượng, nhờ anh em cao nhân chỉ giáo giúp hộ làm sao mà chọn được cùng lúc nhiều đối tượng. Thank you nhiều !

PTL.LSP

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã sửa thành nhiều đối tượng đây nhé:

 

(defun c:PTLs (/ ent elist wid p1 line elist2 start end r1 r2 r3 r4)
  (defun dtr (d)
    (* pi d (/ 1.0 180.0))
  )
  (command "_.undo" "_g")

  (foreach ent1    (vl-remove-if
          'listp
          (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*POLYLINE")))))
        )

    (setq elist (entget ent1))
    (setq wid (cdr (assoc 43 elist)))
    (setq p1 ent1)
    (command "_.explode" p1)

    (setq line (entlast))
    (setq elist2 (entget line))
    (setq start (cdr (assoc 10 elist2)))
    (setq end (cdr (assoc 11 elist2)))
    (setq r1 (polar start (+ (angle start end) (dtr 270)) (/ wid 2)))
    (setq r2 (polar start (+ (angle start end) (dtr 90)) (/ wid 2)))
    (setq r3 (polar end (+ (angle start end) (dtr 90)) (/ wid 2)))
    (setq r4 (polar end (+ (angle start end) (dtr 270)) (/ wid 2)))
    (command "_.line" r1 r2 r3 r4 "c")
    (entdel line)
  )

  (command "_.undo" "_end")
  (princ)
)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×