Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Vào lúc 3/3/2022 tại 23:27, nguyenhahuy đã nói:

(defun c:PrintPDF (popup20: popup_list{width = 20; fixed_width = true; alignment = left;}
popup24: popup_list{width = 24; fixed_width = true; alignment = left;}
popup30: popup_list{width = 30; fixed_width = true; alignment = left;}
popup35: popup_list{width = 35; fixed_width = true; alignment = left;}butt20 : button{width = 20; fixed_width = true; alignment = centered;}
imgbutt20 : image_button{fixed_width = true;fixed_height = true; width = 3.6;aspect_ratio = 1.0;alignment = centered;}
Plot:dialog{key ="dcl_title";width = 45; fixed_width = true;
: image{height = 0.15; fixed_height = true; width = 2.0; color = green;}
:row{
:column{width = 35;fixed_width = true;
:row{
:column{width = 12;fixed_width = true;
: text{label ="Plotter";height=1.1;}
: text{label ="Paper";height=1.1;}
: text{label ="Plotstyle";height=1.1;}
: text{label ="Block"; key ="S_MET";height=1.1;}
}
:column{width = 35;fixed_width = true;
:popup35{key="PLO";}
:popup35{key="PAG";}
:row{
:popup30{key="PST";}
:imgbutt20{key="CTB";}
}
:row{
:edit_box{alignment = left;key ="LiBLK";}
:imgbutt20{key="BLN";}
}
}
}
:row{
:column{width = 20;fixed_width = true;
:popup20{key="SORT";list ="L -> R , T -> B\nR -> L , B -> T\nT -> B , L -> R\nB -> T , R -> L\nSelected order";}
:popup20{key="SCA";list="Auto scale for metric\nFit to page\nCustom";}
}
:column{
:row{:popup20{key="PRE";}
:imgbutt20{key="S_PRE";}
}
:row{
:edit_box{alignment = left;edit_width = 5;key ="FuzzScale";}
:edit_box{alignment = left;edit_width = 5;label ="Scale 1/";key ="CUS-SCALE";}
}
}
}
: text{key = OUTFOL;label ="Path out flie ";}
}
:boxed_row{label="Options";width = 20;fixed_width = true;
:column{width = 5;fixed_width = true;
:row{:edit_box{alignment = left;edit_width = 5;fixed_width = true;key ="NCOPY";label ="Number copy:";}
}
:popup24{key="COLL";list ="Uncollated 1,1/2,2/3,3\nCollated 1,2,3/1,2,3";}
:popup24{key="ARO";list ="Auto rotation\nLandscape\nPortrait";}
:row{
: toggle{label ="Mark plotted";key ="MAR";}
:imgbutt20{key="DMAR";}
}
: toggle{label ="Center plot";key ="CENTER_PL";}
: toggle{label ="Plot to file";key ="P2F";}
:row{:edit_box{alignment = left;edit_width =5;fixed_width = true;label ="X:";key ="X_ORIGIN";}
:edit_box{alignment = left;edit_width = 5;fixed_width = true;label ="Y:";key ="Y_ORIGIN";}
}
}
}
}
spacer_1;
:row{:butt20{label ="Exit";key ="Exit";is_cancel = true;}
:butt20{label ="Select";key ="S_OBJ";}
:butt20{label ="Plot <ALL>";key ="Print";}
:imgbutt20{key="CVIET";}
}
spacer_1;
: image{height = 0.15; fixed_height = true; width = 2.0; color = green;}

  • Vote giảm 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×