Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
sansimese

GROUP ĐỐI TƯỢNG SAU KHI KẾT THÚC LỆNH VBA

Các bài được khuyến nghị

Em đang tập tành code VBA nhờ các cao nhân chỉ em cách làm với ạ. Hiện tại em viết VBA tạo 1 đoạn thẳng và 1 cái text, sau khi kết thúc lệnh thì group 2 đối tượng lại để tiện di chuyển, kiểm tra sau này. Các đoạn thẳng và text tiếp theo cũng sẽ được GROUP lại. Nhưng khác GROUP đã tạo. Tạo line thì em đã viết được. Tới phần GROUP lại thì em bó tay. T_T

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sub Example_AppendItems()
  ' This example creates a group and several objects.
  ' It then appends the objects to the group.
  
  ' Create the new group
  Dim groupObj As AcadGroup
  Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add("TEST_GROUP")
      
  ' Create a Ray object in model space
  Dim rayObj As AcadRay
  Dim basePoint(0 To 2) As Double
  Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
  basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
  SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
  Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
  
  ' Create a polyline object in model space
  Dim plineObj As AcadLWPolyline
  Dim points(0 To 5) As Double
  points(0) = 3: points(1) = 7
  points(2) = 9: points(3) = 2
  points(4) = 3: points(5) = 5
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  plineObj.Closed = True

  ' Create a line object in model space
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim startPoint(0 To 2) As Double
  Dim endPoint(0 To 2) As Double
  startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
  endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
  
  ' Create a circle object in model space
  Dim circObj As AcadCircle
  Dim centerPt(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  centerPt(0) = 20: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
  radius = 3
  Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)

  ' Create an ellipse object in model space
  Dim ellObj As AcadEllipse
  Dim majAxis(0 To 2) As Double
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radRatio As Double
  center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
  majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
  radRatio = 0.3
  Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)

  ZoomAll
  
  ' Iterate through the model space collection.
  ' Collect the objects found into an array of objects
  ' to be added to the group.
  ReDim appendObjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1) As AcadEntity
  Dim I As Integer
  For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1
    Set appendObjs(I) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(I)
  Next
  
  ' Add the array of objects to the group
  groupObj.AppendItems appendObjs
  
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  
End Sub

VBA thì bạn refer code sau nhé:

Groups.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Code nhanh giúp bạn:

Sub Example_AppendItems()

    Dim groupObj As AcadGroup

    Dim appendObjs(1) As AcadEntity

    

    ' Create a line object in model space

    Dim lineObj As AcadLine

    Dim startPoint As Variant

    Dim endPoint As Variant

    Dim objText As AcadText

    

    On Error GoTo EndSub

    

    Do While Err = 0

        With ThisDrawing.Utility

            startPoint = .GetPoint(, "Pick Start point:")

            endPoint = .GetPoint(startPoint, "Pick Start point:")

        End With

        

        Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)

        

        Set objText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Round(lineObj.Length, 3), lineObj.startPoint, lineObj.Length / 10)

        

        'Create Group with Name = Line Handle

        Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add(lineObj.Handle)

        

        Set appendObjs(0) = lineObj

        Set appendObjs(1) = objText

        

        ' Add the array of objects to the group

        groupObj.AppendItems appendObjs

    Loop

EndSub:

    Err.Clear

End Sub


 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 10/3/2022 tại 15:06, CadExTools đã nói:

Code nhanh giúp bạn:


Sub Example_AppendItems()

    Dim groupObj As AcadGroup

    Dim appendObjs(1) As AcadEntity

    

    ' Create a line object in model space

    Dim lineObj As AcadLine

    Dim startPoint As Variant

    Dim endPoint As Variant

    Dim objText As AcadText

    

    On Error GoTo EndSub

    

    Do While Err = 0

        With ThisDrawing.Utility

            startPoint = .GetPoint(, "Pick Start point:")

            endPoint = .GetPoint(startPoint, "Pick Start point:")

        End With

        

        Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)

        

        Set objText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Round(lineObj.Length, 3), lineObj.startPoint, lineObj.Length / 10)

        

        'Create Group with Name = Line Handle

        Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add(lineObj.Handle)

        

        Set appendObjs(0) = lineObj

        Set appendObjs(1) = objText

        

        ' Add the array of objects to the group

        groupObj.AppendItems appendObjs

    Loop

EndSub:

    Err.Clear

End Sub


 

Cảm ơn anh đã giúp em, dựa vào code của anh em chỉnh lại cho phù hợp với VBA của mình và đã làm được. Cảm ơn anh rất nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×