Gửi đến các bạn 1 lisp chèn Block hàng loạt (hoặc nhiều đối tượng bất kỳ không phải Block), xử lý được rất nhiều các đề bài đặt ra.
Tên lệnh:
   TL - Thiết lập
   IPL - Chèn Block lên các đối tượng bất kỳ
   IDT - Chèn Block trên 1 đối tượng (Pline, Arc,...) theo pick điểm hoặc nhập khoảng cách    IAX - Chèn Block từ các điểm ánh xạ từ 1 nhóm đối tượng lên đường dẫn
   ME1 - Rải Block lên nhiều đối tượng cùng lúc
   ME2 - Rải Block trên 1 đoạn bất kỳ của 1 đối tượng (Pline, Arc,...)
Cách dùng:
   - TL: Thiết lập các thông số: chèn block hay 1 nhóm đối tượng bất kỳ, khoảng cách, offset,...
   - IPL: Chèn Block lên điểm đặt của các đối tượng, ví dụ: đỉnh pline, giao cắt các pline, trọng tâm hình học,...
   - IDT: Chèn Block trên 1 đối tượng theo pick điểm hoặc nhập khoảng cách
(bonus: có thể chèn cả 2 bên pline, chèn text thể hiện khoảng cách, cài đặt trong lệnh TL)
   - ME1: Rải Block lên nhiều đối tượng cùng lúc. Cách dùng tương tự lệnh ME của CAD nhưng khai báo linh hoạt hơn và có thể chọn nhiều pline cùng lúc
   - ME2: Rải Block trên 1 đoạn bất kỳ (chọn điểm đầu, cuối) (bonus: ME1 và ME2 có thể rải Block theo cấp số cộng, cài đặt trong lệnh TL)
  File lisp: 12/05/2023: Insert+.lsp 31/10/2023: Insert+ v1.01.lsp (Thêm lệnh IAX, sửa 1 số lỗi với text lý trình)   Chúc các bạn thành công :)))