Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quyenpv

Hỗ trợ sửa code để Block có thể căn chỉnh theo đường curve

Các bài được khuyến nghị

Hiện tại em đang dùng Jig để căn chỉnh Block bằng cách sử dụng VB.NET. Lớp này cho phép người dùng tạo và tương tác di chuyển, xoay và chia tỷ lệ tham chiếu đến đường curve. Tuy nhiên khi di chuyển nó lại không được như mong muốn bằng lisp Align Text to Curve

 

Imports System.Collections.Generic
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports MgdAcApplication = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application

Namespace AcadNetAddinWizard_Namespace
  Public Class DynamicBlockAlignmentJig
    Inherits EntityJig

    Private mCurJigFactorNumber As Integer = 1
    Private mIsDynamicAlignment As Boolean = False
    Private mAlignmentAngle As Double = 0.0
    Private mObjectIdToAlignWith As ObjectId = ObjectId.Null
    Private mAngleOffset As Double = 0.0
    Private mPosition As Point3d = New Point3d(0, 0, 0)
    Private mRotation As Double = 0.0
    Private mScaleFactor As Double = 1.0

    Public Sub New(ByVal ent As BlockReference)
      MyBase.New(ent)
      mAngleOffset = ent.Rotation
      If ent.IsDynamicBlock Then mIsDynamicAlignment = True
    End Sub

    Protected Shared ReadOnly Property CurEditor As Editor
      Get
        Return MgdAcApplication.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
      End Get
    End Property

    Protected Shared ReadOnly Property UCS As Matrix3d
      Get
        Return CurEditor.CurrentUserCoordinateSystem
      End Get
    End Property

    Protected Overloads ReadOnly Property Entity As BlockReference
      Get
        Return CType(MyBase.Entity, BlockReference)
      End Get
    End Property

    Protected Overrides Function Update() As Boolean
      Select Case mCurJigFactorNumber
        Case 1
          Entity.Position = mPosition.TransformBy(UCS)

          If mIsDynamicAlignment AndAlso Not mObjectIdToAlignWith.IsNull Then

            If mObjectIdToAlignWith.ObjectClass.IsDerivedFrom(RXClass.GetClass(GetType(Curve))) Then
              Dim curve As Curve = CType(Entity.Database.TransactionManager.TopTransaction.GetObject(mObjectIdToAlignWith, OpenMode.ForRead), Curve)
              Dim dir As Vector3d = curve.GetFirstDerivative(curve.GetClosestPointTo(Entity.Position, False)).TransformBy(UCS.Inverse())
              mAlignmentAngle = Vector3d.XAxis.GetAngleTo(dir, Vector3d.ZAxis)
              Entity.Rotation = mAlignmentAngle + mAngleOffset
            Else
              mObjectIdToAlignWith = ObjectId.Null
            End If
          End If

        Case 2
          Entity.Rotation = mRotation + mAngleOffset
        Case 3
          Entity.ScaleFactors = New Scale3d(mScaleFactor)
        Case Else
      End Select

      Return True
    End Function

    Protected Overrides Function Sampler(ByVal prompts As JigPrompts) As SamplerStatus
      Select Case mCurJigFactorNumber
        Case 1
          Dim prOptions1 As JigPromptPointOptions = New JigPromptPointOptions(vbLf & "Block insertion point:")
          Dim prResult1 As PromptPointResult = prompts.AcquirePoint(prOptions1)
          If prResult1.Status = PromptStatus.Cancel Then Return SamplerStatus.Cancel
          Dim tempPt As Point3d = prResult1.Value.TransformBy(UCS.Inverse())

          If tempPt.IsEqualTo(mPosition) Then
            Return SamplerStatus.NoChange
          Else
            mPosition = tempPt
            mObjectIdToAlignWith = pickObjId
            Return SamplerStatus.OK
          End If

        Case 2
          Dim prOptions2 As JigPromptAngleOptions = New JigPromptAngleOptions(vbLf & "Block rotation angle:")
          prOptions2.BasePoint = mPosition.TransformBy(UCS)
          prOptions2.UseBasePoint = True
          Dim prResult2 As PromptDoubleResult = prompts.AcquireAngle(prOptions2)
          If prResult2.Status = PromptStatus.Cancel Then Return SamplerStatus.Cancel

          If prResult2.Value.Equals(mRotation) Then
            Return SamplerStatus.NoChange
          Else
            mRotation = prResult2.Value
            Return SamplerStatus.OK
          End If

        Case 3
          Dim prOptions3 As JigPromptDistanceOptions = New JigPromptDistanceOptions(vbLf & "Block scale factor:")
          prOptions3.BasePoint = mPosition.TransformBy(UCS)
          prOptions3.UseBasePoint = True
          Dim prResult3 As PromptDoubleResult = prompts.AcquireDistance(prOptions3)
          If prResult3.Status = PromptStatus.Cancel Then Return SamplerStatus.Cancel

          If prResult3.Value.Equals(mScaleFactor) Then
            Return SamplerStatus.NoChange
          Else
            mScaleFactor = prResult3.Value
            Return SamplerStatus.OK
          End If

        Case Else
      End Select

      Return SamplerStatus.OK
    End Function

    Private Shared pickObjId As ObjectId = ObjectId.Null

    Private Shared Sub Editor_PointMonitor(ByVal sender As Object, ByVal e As PointMonitorEventArgs)
      Dim computedPt As Point3d = e.Context.ComputedPoint
      Dim pickedEnts As FullSubentityPath() = e.Context.GetPickedEntities()

      If pickedEnts IsNot Nothing AndAlso pickedEnts.Length > 0 Then
        pickObjId = pickedEnts(0).GetObjectIds()(0)
      Else
        pickObjId = ObjectId.Null
      End If
    End Sub

    Public Shared Function Jig(ByVal ent As BlockReference) As Boolean
      Try
        Dim jigger As DynamicBlockAlignmentJig = New DynamicBlockAlignmentJig(ent)
        Dim pr As PromptResult

        Do
          pr = CurEditor.Drag(jigger)
          If jigger.mCurJigFactorNumber = 1 AndAlso jigger.mIsDynamicAlignment AndAlso Not jigger.mObjectIdToAlignWith.IsNull Then jigger.mCurJigFactorNumber += 1
        Loop While pr.Status <> PromptStatus.Cancel AndAlso pr.Status <> PromptStatus.[Error] AndAlso Math.Min(System.Threading.Interlocked.Increment(jigger.mCurJigFactorNumber), jigger.mCurJigFactorNumber - 1) <= 3

        Return pr.Status = PromptStatus.OK
      Catch
        Return False
      End Try
    End Function

    <CommandMethod("DynamicBlockAlignmentJig")>
    Public Shared Sub BlockAttributeJig_Method()
      Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase

      Try
        Dim pr As PromptResult = CurEditor.GetString(vbLf & "Name of the block to jig:")

        If pr.Status = PromptStatus.OK Then

          Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim bt As BlockTable = CType(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)

            If Not bt.Has(pr.StringResult) Then
              CurEditor.WriteMessage(vbLf & "The block <{0}> does not exist.", pr.StringResult)
              Return
            End If

            Dim btr As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(bt(pr.StringResult), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)

            Using ent As BlockReference = New BlockReference(New Point3d(0, 0, 0), btr.ObjectId)
              ent.TransformBy(UCS)
              Dim modelspace As BlockTableRecord = CType(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
              modelspace.AppendEntity(ent)
              tr.AddNewlyCreatedDBObject(ent, True)
              CurEditor.TurnForcedPickOn()
              AddHandler CurEditor.PointMonitor, AddressOf Editor_PointMonitor

              If DynamicBlockAlignmentJig.Jig(ent) Then tr.Commit()
              RemoveHandler CurEditor.PointMonitor, AddressOf Editor_PointMonitor

              CurEditor.TurnForcedPickOff()
            End Using
          End Using
        End If

      Catch ex As Exception
        CurEditor.WriteMessage(ex.Message)
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace

Nhờ các anh xem điều chỉnh giúp em với nhé. Em cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu có thể, em hãy thử với một block có sẵn, scale=1 xem nó có hoạt động không? Và sử dụng c# thay vb. Vì đã có lớp arraypath nên thứ em viết cũng không quá cần.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×