Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
alibaba2209

Anh chị giúp em lsp thể hiện độ xa gần nhìn từ trên xuống

Các bài được khuyến nghị

Tự nghiên cứu (vì lisp của người ta, tôi chỉ lưu lại khi cần chứa chưa dùng): LISP ĐÁNH BÓNG


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=61922
;by PhamThanhBinh 
(defun c:kbg (/ e1 e2 a  a1 e  k p pd pc dis B)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(command "ucs" "w")
(setq e1 (car(entsel "\n Chon duong bien thu nhat"))
        e2 (car(entsel "\n Chon duong bien thu hai"))
        e (car (entsel "\n Chon duong ke chuan"))
        ;;; a (getreal "\n Nhap khoang cach chuan: ")
        k (Getreal "\n Nhap he so khoang cach: ")
        p (getpoint "\n Chon huong rai duong ke bong")
        dis (distance p (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object e) p T))
        b 0
)
(if (not a1) (setq a1 (getreal "\n Nhap khoang cach chuan: ")))
(if (/= a1 nil)
(setq a a1)
(setq a 10))
(setq la (getstring t "\n Nhap ten layer: "))
(if (= (tblsearch "layer" la) nil)
    (command "layer" "m" la "c" 8 "" "")
)
(setvar "clayer" la)
(command "change" e "" "p" "la" la "")
(while (and (< b dis) (> a 0.01))
    (command "offset" a e p "")
    (setq e (entlast)
             a (* k a)
             b (+ b a)
             pd (vlax-curve-getstartpoint e)
             pc (vlax-curve-getendpoint e)
             d1 (vlax-curve-getclosestpointto e1 pd T)
    )
    (if (setq p1 (acet-geom-intersectwith e e1 0))
        (command "trim"  e1 ""  pd "")
        (command "extend" e1 "" pd "")
    )
      
    (if (setq p2 (acet-geom-intersectwith e e2 0))
        (command "trim" e2 "" pc "")
        (command "extend" e2 "" pc "")
    )
)
;;;(command "ucs" "p")
(command "undo" "e")
(princ)
)

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×