Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
khuduba

Các Mems xem júp cái Lisp hay này sao không xài được

Các bài được khuyến nghị

(defun C:BVMAUXD ( )
 (setq  		r 	(getreal "\nNhap chieu ngang cua kho giay r = " )
			 h 	(getreal "\nNhap chieu dung cua kho giay h = " )
			 k 	(getreal "\nNhap he so ti le ban ve k = ")
	 i 	1.0
 	tl 	(* i k)
	 		P1 	(list 0.0 0.0)
		 P2 	(list (+ r (car P1)) (cadr P1))
		 P3 	(list (car P2) (+ h (cadr P2)))
		 P4 	(list (car P1) (+ h (cadr P1)))
		 d1 	(list (* 3 (+ k (car P1))) (cadr P1))
		 d2 	(list (* 3.5 (+ k (car P1))) (cadr P1))
		 d3 	(list (* 4 (+ k (car P1))) (cadr P1))
		 d4 	(list (* 4.5 (+ k (car P1))) (cadr P1))
 	d5 	(list (* 5 (+ k (car P1))) (cadr P1)) 
  		cao1 	(distance P1 d1) 
	cao2 	(distance P1 d2)
	cao3 	(distance P1 d3)
	cao4 	(distance P1 d4)
	cao5 	(distance P1 d5)	 
	sf2-1 	0.5
  sf2.5-1 	0.4
 		sf4-1 	0.25
 		sf5-1 	0.2
 		 sf10-1 	0.1
			 sf1-2 	2.0
)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "lwdisplay" 1)
 (setvar "lwunits" 1)
 (setvar "measurement" 1)
 (setvar "SHORTCUTMENU" 0)
 (setvar "LUPREC" 2)
 (setvar "Limcheck" 0)
 (setvar "DIMASZ" 2.5)
 (setvar "DIMTXT" 3)
 (setvar "DIMCLRD" 256)
 (setvar "DIMCLRE" 256)
 (setvar "DIMCLRT" 256)
 (setvar "DIMDLI" 12)
 (setvar "DIMEXO" 2)
 (setvar "DIMDLE" 2.5)
 (setvar "DIMGAP" 1.5)
 (setvar "DIMDEC" 0)
 (setvar "DIMLWD" -3)
 (setvar "DIMLWE" -3)
 (setvar "DIMEXE" 2.5)
 (setvar "DIMBLK" "_OBLIQUE")
 (setvar "HPNAME" "ANSI31")
 (command "VIEWRES" "" "15000")
 (setvar "ltscale" tl)
 (setvar "hpscale" tl)
 (setvar "DIMSCALE" k)
 (setvar "DIMTOH" 1)
 (setvar"DIMTOL" 0)
 (Command"Dimstyle" "s" "TL1-k")
 (Command"Dimstyle" "s" "TT(The k va rut gon cac kieu tren)")
 (setvar "DIMLFAC" sf2-1)
(command"Dimstyle" "s" "TL2-k")
 (setvar "DIMLFAC" sf2.5-1)
 (command"Dimstyle" "s" "TL2.5-k") 
 (setvar "DIMLFAC" sf4-1)
 (command"Dimstyle" "s" "TL4-k")
 (setvar "DIMLFAC" sf5-1)
 (command"Dimstyle" "s" "TL5-k")
 (setvar "DIMLFAC" sf10-1)
 (command"Dimstyle" "s" "TL10-k")
 (setvar "DIMLFAC" sf1-2)
 (command"Dimstyle" "s" "TL1-2k") 
 (setvar "DIMBLK" "_open")
 (setvar "DIMTOH" 1)
 (command"Dimstyle" "s" "TL1-k mui ten")
 (command "Style" "VNI" "VNI-Times" "" "" "" "" "" "Style" "tcvn" ".VnTime" "" "" "" "" "" "Style" "TCVN-H" ".VnTimeH" "" "" "" "" ""
"Style" "ISO" "ISOCP.shx" "" "" "" "" ""
)	
 (command "linetype" "l" "Hidden" "" "")
 (command	"Layer" "n" "Net manh" "c" "170" "Net manh" "lt" "continuous" "Net manh" "lw" "0.15" "Net manh" "" "Layer" "n" "Net khuat" "c" "6" "Net khuat" "lt" "Hidden" "Net khuat" "lw" "0.2" "Net khuat" ""	"Layer" "n" "Duong truc" "c" "2" "Duong truc" "lt" "Acad_iso04w100" "Duong truc" "lw" "0.15"  "Duong truc" "" "Layer" "n" "Kich thuoc" "c" "110" "Kich thuoc" "lt" "continuous"			  	"Kich thuoc" "lw" "0.2" "Kich thuoc" "" "Layer" "n" "Van ban" "c" "4" "Van ban" "lt" "continuous" "Van ban" "lw" "0.25" "Van ban" "" "Layer" "n" "Mat cat" "c" "3" "Mat cat" "lt" "continuous" "Mat cat" "lw" "0.15" "Mat cat" ""  "layer" "n" "Day dien" "c" "230" "Day dien" "lt" "continuous" "Day dien" "lw" "0.2" "Day dien" ""	 "layer" "n" "Ong nuoc" "c" "60" "Ong nuoc" "lt" "continuous" "Ong nuoc" "lw" "0.2" "Ong nuoc" "" "layer" "n" "Thep CL" "c" "240" "Thep CL" "lt" "continuous" "Thep CL" "lw" "0.6" "Thep CL" "" "layer" "n" "Thep dai" "c" "30" "Thep dai" "lt" "continuous" "Thep dai" "lw" "0.35" "Thep dai" "" "layer" "n" "Net dam" "c" "1" "Net dam" "lt" "continuous" "Net dam" "lw" "0.4" "Net dam" ""	 "layer" "s" "Net dam" ""
)
 (setvar "limmin" (list (car P1) (cadr P1)))
 (setvar "limmax" (list (* k (car P3)) (* k (cadr P3))))
 (command ".limits" "" "")
 ;; trên đây là phần chung cho các khung tên xây dựng
(defun DD ( )
	(princ "\DAY LA BAN VE MAU DATN CHO KHOA XAY DUNG DD & CN TRUONG DHBK DA NANG")
	(command "Pline" P1 P2 P3 P4 "c") 
	(setq 		X5 	(list (car P2) (+ 60 (cadr p2)))
			 X6 	(list (- (car X5) 180) (cadr X5))
			 X7 	(list (car X6) (- (cadr X6) 60))
			 X8 	(list (car P2) (+ 10 (cadr P2)))
		 X9 	(list (- (car X8) 20) (cadr X8))
	  	X10 	(list (- (car X9) 60) (cadr X9))
		X11 	(list (- (car X8) 180) (cadr X8)) 
		X12 	(list (car X10) (+ 10 (cadr X10)))
		X13 	(list (car X7) (cadr X12)) 
		X14 	(list (car P2) (+ 30 (cadr P2)))
		X15 	(list (- (car X14) 180) (cadr X14))
		X16 	(list (car P2) (+ 50 (cadr P2)))
		X17 	(list (- (car X16) 105) (cadr X16))
		X18 	(list (car X9) (cadr X7))
		X19 	(list (car X18) (cadr X14))
		X20 	(list (car X10) (cadr X18))
		X21 	(list (car X20) (cadr X19))
		X22 	(list (- (car X20) 25) (cadr X20))
		X23 	(list (car X22) (cadr X5))
		X24 	(list (- (car X22) 40) (cadr X22))
		X25 	(list (car X24) (cadr X14))
			vb1 	(list (* k (+ 3 (car X7))) (* k (+ 3.5 (cadr X7))))
		 vb2 	(list (* k (+ 3 (car X24))) (* k (+ 3.5 (cadr X24))))
		 vb3 	(list (* k (+ 3 (car X11))) (* k (+ 3.5 (cadr X11))))
		 vb4 	(list (* k (+ 3 (car X24))) (* k (+ 13.5 (cadr X24))))
		 vb5 	(list (* k (+ 3 (car X13))) (* k (+ 3.5 (cadr X13))))
		 vb6 	(list (* k (+ 3 (car X24))) (* k (+ 23.5 (cadr X24))))
		 vb7 	(list (* k (+ 2 (car X18))) (* k (+ 4 (cadr X18))))
		 vb8 	(list (* k (+ 3 (car X9))) (* k (+ 17.5 (cadr X18))))
	vb82 	(list (* k (+ 12 (car X9))) (* k (+ 17.5 (cadr X18))))
		 vb9 	(list (* k (+ 115 (car X15))) (- (cadr vb6) (* k 5.5)))
		vb11 	(list (* k (+ 12.5 (car X15))) (+ (* k 27.5) (cadr vb6)))
		vb10 	(list (* k (+ 102.5 (car X15))) (+ (* k 1.5) (cadr vb11)))
		vb12 	(list (* k (+ 14 (car X15))) (- (cadr vb11) (* k 8)))
		vb13 	(list (* k (+ 30 (car X15))) (- (cadr vb12) (* k 8)))
		vb14 	(list (* k (+ 110 (car X15))) (cadr vb12))
	 vb140 	(list (* k (+ 78 (car X15))) (+ (* k 1) (cadr vb12)))
		vb15 	(list (* k (+ 88.5 (car X15))) (- (cadr vb13) (* k 1)))
		vb16 	(list (* k (+ 112.5 (car X15))) (- (cadr vb6) (* k 15.2)))
)	 
	(setvar "Osmode" 0)
	(command "layer" "s" "Net dam" "" "line" X5 X6 X7 "" "line" X14 X15 "" "line" X16 X17 "" "line" X18 X19 "" "Line" X20 X21 "" "line" 
	X22 X23 "" "line" X24 X25 ""
)
	(command "Layer" "s" "Net manh" "" "Line" X8 X9 "" "line" X10 X11 "" "line" X12 X13 ""
) 
	(command "Scale" "all" "" p1 k)
	(command "zoom" "all")
	(command "layer" "s" "Van ban" "")
	(command "Style" "VNs" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" "" "Text" vb2 cao1 "" "NGUYễN PH. HOàNG" “Text" vb3 cao1 "" "GVHD KếT CấU" "Text" vb4 cao1 "" "KS PHAN ĐìNH HàO" "Text" vb5 cao1 "" "GVHD CHíNH"  "text" vb6 cao1 "" "KS PHAN DìNH HàO" "Text" vb7 cao1 "" "12-12-2005" "text" vb82 cao1 "" "4/08" 
) 
	(command "Style" "VNv" "VNvogue" "" "1" "" "" "" "text" vb8 cao4 "" "KC" "text" vb11 cao2 "" "TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA "
"text" vb9 cao3 "" "bố trí thép" "text" vb10 cao5 "" "Đồ áN TốT NGHIệP" "text" vb12 cao2 "" "KHOA XÂY DựNG DD & CN"
"text" vb13 cao2 "" "LớP 00X1" "text" vb14 cao4 "" "NHà LàM VIệC" "text" vb15 cao3 "" "CÔNG TY XĂNG DầU QUảNG NGãI" "text" vb16 cao3 "" "KHUNG TRụC 3" 
)
	(command "Style" "VNs" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" "" "Text" vb1 cao1 "" "SV THựC HIệN " "Text" vb140 cao1 "" "Đề TàI :"
)
	(setvar "Osmode" 4287)
)
(defun TL ( )
(princ "\DAY LA BAN VE MAU DATN CHO KHOA XAY DUNG TL & TD TRUONG DHBK DA NANG")
	(command "Pline" P1 P2 P3 P4 "c") 
	(setq 		TL5 	(list (car P2) (+ 60 (cadr P2)))
			 TL6 	(list (- (car TL5) 180) (cadr TL5))
 		TL7 	(list (car TL6) (- (cadr TL6) 60))
 		  TL8 	(list (car P2) (+ 50 (cadr P2)))	 
 		  TL9 	(list (- (car TL8) 75) (cadr TL8))	 
 		 TL10 	(list (car P2) (+ 32 (cadr P2)))
 		 TL11 	(list (- (car TL10) 180) (cadr TL10))	 
 		 TL12 	(list (car TL9) (+ 24 (cadr P2)))
 		 TL13 	(list (car TL6) (cadr TL12))	 
 		 TL14 	(list (car P2) (+ 16 (cadr P2)))
 		 TL15 	(list (- (car TL14) 75) (cadr TL14))	 
 		 TL16 	(list (car TL13) (cadr TL15))	 
 		 TL17 	(list (car P2) (+ 8 (cadr P2)))	 
 		 TL18 	(list (car TL16) (cadr TL17))	 
 		 TL19 	(list (- (car P2) 35) (cadr P2))
 		 TL20 	(list (car TL19) (cadr TL14))	 
 		 TL21 	(list (car TL15) (cadr P2))
 		 TL22 	(list (car TL15) (cadr TL5))	 
 		 TL23 	(list (- (car TL21) 50) (cadr TL21))
 TL24 	(list (car TL23) (cadr TL10))	 
 TL25 	(list (- (car TL23) 25) (cadr TL23))
 TL26 	(list (car TL25) (cadr TL5))	 
			 vb1 	(list (* k (+ 3 (car TL7))) (* k (+ 2.5 (cadr TL7))))
			 vb2 	(list (* k (+ 3 (car TL23))) (* k (+ 2.5 (cadr TL23))))
			 vb3 	(list (* k (+ 3 (car TL21))) (* k (+ 2.5 (cadr TL21))))
			 vb4 	(list (* k (+ 3 (car TL19))) (* k (+ 2.5 (cadr TL19))))
			 vb5 	(list (* k (+ 3 (car TL18))) (* k (+ 10.5 (cadr TL7))))
			 vb6 	(list (* k (+ 3 (car TL23))) (* k (+ 10.5 (cadr TL23))))
			 vb7 	(list (* k (+ 3 (car TL21))) (* k (+ 10.5 (cadr TL21))))
			 vb8 	(list (* k (+ 3 (car TL19))) (* k (+ 10.5 (cadr TL19))))	 
			 vb9 	(list (* k (+ 3 (car TL16))) (* k (+ 2.5 (cadr TL16))))
			vb10 	(list (* k (+ 3 (car TL23))) (* k (+ 18.5 (cadr TL23))))
			vb11 	(list (* k (+ 3 (car TL13))) (* k (+ 2.5 (cadr TL13))))
			vb12 	(list (* k (+ 3 (car TL23))) (* k (+ 26.5 (cadr TL23))))	 
			vb13 	(list (* k (+ 12.5 (car TL15))) (* k (+ 2.5 (cadr TL15))))	 
vb14 	(list (* k (+ 21 (car TL15))) (* k (+ 9.5 (cadr TL15))))	
	 	vb15 	(list (* k (+ 76 (car TL24))) (* k (+ 2.5 (cadr TL24))))
 vb16 	(list (* k (+ 57.5 (car TL24))) (* k (+ 10 (cadr TL24))))
 vb17 	(list (* k (+ 9.5 (car TL9))) (* k (+ 2 (cadr TL9))))	 
	 	vb18 	(list (* k (+ 32.5 (car TL11))) (* k (+ 6 (cadr TL11))))
 vb19 	(list (* k (+ 41.5 (car TL11))) (* k (+ 13 (cadr TL11))))
	 		vb20 	(list (* k (+ 51.5 (car TL11))) (* k (+ 20 (cadr TL11))))
)
	(setvar "Osmode" 0)
	(command "layer" "s" "Net dam" "" "line" TL5 TL6 TL7 "" "line" TL10
	TL11 "" "line" TL14 TL15 "" "line" TL19 TL20 "" "line" TL21
	TL22 "" "line" TL23 TL24 "" "line" TL25 TL26 ""
)
	(command "Layer" "s" "Net manh" "" "Line" TL8 TL9 "" "line" TL12
	TL13 "" "line" TL15 TL16 "" "line" TL17 TL18 ""
) 
	(command "Scale" "all" "" P1 k)
	(command "zoom" "all") 
	(command "layer" "s" "Van ban" "")
	(command "Style" "vn" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" ""
"Text" vb1 cao1 "" "SV. THựC HIệN " "Text" vb2 cao1 "" "NGUYễN T.M. UYÊN" "Text" vb3 cao1 "" "NGàY HT : 15/06/2006"
"Text" vb4 cao1 "" "BảN Vẽ 1/07" "Text" vb5 cao1 "" "GV. HƯớNG DẫN " "text" vb6 cao1 "" "KS. NGUYễN VĂN HOàNG"		 
"Text" vb7 cao1 "" "NGàY GIAO: 15/03/2006" "text" vb8 cao1 "" "THIếT Kế TC" "text" vb9 cao1 "" "GV. DUYệT " "text" vb10 cao1 "" "ThS. LÊ VĂN HợI" "text" vb11 cao1 "" "CN. KHOA" 	"text" vb12 cao1 "" "ThS. LÊ VĂN HợI" "text" vb18 cao2 "" "KHOA XÂY DựNG THUỷ LợI & THUỷ ĐIệN" "text" vb19 cao2 "" "TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA" "text" vb20 cao2 "" "ĐạI HọC ĐÀ NẵNG "		 
)
	(command "layer" "s" "Van ban" "")	
	(command "Style" "vn1" "VNvogue" "" "1" "" "" "" "text" vb13 cao3 "" "cốt thép đoạn 2" "text" vb14 cao3 "" "tràn xã lũ" "text" vb15 cao3 "" "suối lơ" "text" vb16 cao3 "" "THIếT Kế Hồ ChứA NƯớC"	 "text" vb17 cao5 "" "Đồ áN TốT NGHIệP "
) 
	(setvar "Osmode" 4287)	
 )
(defun CD ()
(princ "\DAY LA BAN VE MAU DATN CHO KHOA XAY DUNG CAU DUONG TRUONG DHBK DA NANG")
(command "Pline" P1 P2 P3 P4 "c") 
(setq 			CD5 	(list (car P2) (+ 60 (cadr P2)))
			 CD6 	(list (- (car CD5) 180) (cadr CD5))
			 CD7 	(list (car CD6) (cadr P2))
	.......	............................................................
 CD26 	(list (- (car CD12) 80) (cadr CD12)) 
		 vb1 	(list (* k (+ 3 (car CD7))) (* k (+ 2.5 (cadr CD7))))
		 vb2 	(list (* k (+ 3 (car CD24))) (* k (+ 2.5 (cadr CD24))))
	.......	............................................................
 	vb24 	(list (* k (+ 12 (car CD26))) (* k (+ 27 (cadr CD26))))
		 )
 	(setvar "Osmode" 0)
 	(command "layer" "s" "Net dam" "" "line" CD5 CD6 CD7 "" "line" CD8 CD9 "" "line" CD12 CD26 "" "line" CD18 CD19 "" "line"
 CD20 CD21 "" "line" CD22 CD23 "" "line" CD24 CD25 ""
 )
 	(command "Layer" "s" "Net manh" "" "Line" CD10 CD11 "" "line" CD26 CD13 "" "line" CD14 CD15"" "line" CD16 CD17 ""  ) 
 	(command "Scale" "all" "" P1 k)
 	(command "zoom" "all") 
 	(command "layer" "s" "Van ban" "")
 	(command "Style" "VNs" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" "" "Text" vb1 cao1 "" "CN. KHOA" "Text" vb2 cao1 "" "ThS. LÊ VĂN LạC" "Text" vb3 cao1 "" "BảN Vẽ Số :" "Text" vb4 cao1 "" "Tỉ Lệ" "Text" vb5 cao1 "" "GV. DUYệT " "text" vb6 cao1 "" "ThS. PHAN CAO THọ" "Text" vb7 cao1 "" "NGàY HOàN THàNH" "text" vb8 cao1 "" "05/06/2006" "text" vb9 cao1 "" "GV. HƯớNG DẫN " "text" vb10 cao1 "" "ThS. CHÂU TR. LINH" "text" vb11 cao1 "" "NGAỳ GIAO" "text" vb12 cao1 "" "25/03/2006" "text" vb13 cao1 "" "SV. THựC HIệN " "text" vb14 cao1 "" "THáI VĂN HIềN" "text" vb15 cao1 "" "CHứC DANH" "text" vb16 cao1 "" "Họ Và TÊN" "text" vb17 cao1 "" "CHữ Ký" "text" vb18 cao2 "" "KHOA XÂY DựNG CầU ĐƯờNG" "text" vb19 cao2 "" “TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA ĐÀ NẵNG" "text" vb20 cao2 "" "đạI HÄC đà NẵNG "
)
	(command "layer" "s" "Van ban" "")	
	(command "Style" "VNv" "VNvogue" "" "1" "" "" ""  "text" vb21 cao3 "" "Phương án 1" "text" vb22 cao3 "" "trắc dọc sơ bộ" "text" vb23 cao2 "" "Khoá 2001-2006 – lớp 01 X3" "text" vb24 cao5 "" "Đồ áN TốT NGHIệP " 
) 
	(setvar "Osmode" 4287)
 ) 	
(initget 1 "Dandung TLoi Cauduong Thoat")
	(setq 		kt 	(getkword "\nNhap loai khung ten DO AN TOT NGHIEP [Dandung/TLoi/Cauduong/Thoat]:"))
	(setq 		Thoat 	"Exit")
	(Cond	  
	 ((= "Dandung" kt)(DD))
	 ((= "TLoi" kt)(TL))
	 ((= "Cauduong" kt)(CD))
	)
(princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ui. Sao không có bác nào cho ý kiến thế.

Bạn fải nói xem nó thực hiện ra làm sao, ko chạy được thế nào, báo lỗi gì ... thì anh em mới sửa giúp bạn được chứ.

Ko lẽ bạn đi khám bệnh mà bảo bác sỹ "Bác xem tôi làm sao mà ko ...xài được" :) Bác sỹ nào mà biết được bạn ko xài đuợc những j :) (Mọi ng ko có nhiều thời gian để mà đọc hết mấy trang màn hình rồi mò mẫm test lệnh đâu)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn fải nói xem nó thực hiện ra làm sao, ko chạy được thế nào, báo lỗi gì ...

 

Nội dung làm ra sao thì các bro xem ở file sau, nói rất chi tiết.

http://www.cadviet.com/upfiles/Ban_ve_mau_xay_dungBVMAUXD.rar

 

Lỗi là như sau, mặc dù tôi đã Load Application và còn cẩn thận cho vào fần Contents

111111.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin trích nội dung file mà bạn up lên để trả lời thay cho câu hỏi của bạn

Chương trình này có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học môn Ngôn ngữ lập trình đồ hoạ AutoLISP

Riêng tôi thì nghĩ cái lisp này chỉ nên dùng làm tài liệu tham khảo mà thôi vì kết quả nó tạo ra (theo như bài báo) ko bằng ... copy một khung tên mẫu có sẵn (thậm chí lấy nguyên đồ án mẫu mà vẽ trên đó cho nhanh :lol: )

 

Đoạn lisp của bạn up lên mắc khá nhiều lỗi cú pháp (dấu " bị viết thành “) ví dụ:

(command "Style" "VNs" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" "" "Text" vb2 cao1 "" "NGUYễN PH. HOàNG" Text" vb3 cao1 "" "GVHD KếT CấU" "Text" vb4 cao1 "" "KS PHAN ĐìNH HàO" "Text" vb5 cao1 "" "GVHD CHíNH" "text" vb6 cao1 "" "KS PHAN DìNH HàO" "Text" vb7 cao1 "" "12-12-2005" "text" vb82 cao1 "" "4/08"

)

và đoạn này:

(command "Style" "VNs" "Vnswitzerlandcondlight" "" "" "" "" "" "Text" vb1 cao1 "" "CN. KHOA" "Text" vb2 cao1 "" "ThS. LÊ VĂN LạC" "Text" vb3 cao1 "" "BảN Vẽ Số :" "Text" vb4 cao1 "" "Tỉ Lệ" "Text" vb5 cao1 "" "GV. DUYệT " "text" vb6 cao1 "" "ThS. PHAN CAO THọ" "Text" vb7 cao1 "" "NGàY HOàN THàNH" "text" vb8 cao1 "" "05/06/2006" "text" vb9 cao1 "" "GV. HƯớNG DẫN " "text" vb10 cao1 "" "ThS. CHÂU TR. LINH" "text" vb11 cao1 "" "NGAỳ GIAO" "text" vb12 cao1 "" "25/03/2006" "text" vb13 cao1 "" "SV. THựC HIệN " "text" vb14 cao1 "" "THáI VĂN HIềN" "text" vb15 cao1 "" "CHứC DANH" "text" vb16 cao1 "" "Họ Và TÊN" "text" vb17 cao1 "" "CHữ Ký" "text" vb18 cao2 "" "KHOA XÂY DựNG CầU ĐƯờNG" "text" vb19 cao2 "" [b]“[/b]TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA ĐÀ NẵNG" "text" vb20 cao2 "" "đạI HÄC đà NẵNG "
)

(Bác Vndesperados mà nhìn cái đoạn này thì ko bít bác nghĩ gì :) )

 

 

Còn có một đoạn tác giả ...trích bớt (đoạn dòng toàn dấu " .......") dẫn đến lisp ko thể chạy được. Sửa dấu “ thì dễ, còn đoạn thiếu thì ...liên hệ với bạn sinh viên nào đó của DH BK Đà Nẵng vậy :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hì :) , biết là dùng sẵn bản đồ án trước cho lành rồi.

 

Nhưng vẫn muốn xem cái được gọi là mẫu đó ntn nên hỏi anh em xem sao.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(Bác Vndesperados mà nhìn cái đoạn này thì ko bít bác nghĩ gì :) )

 

 

Lạy Chúa, người đã tạo ra ngôn ngữ LISP sao còn tạo ra kẻ nào viết LISP như thế này. :)

 

Câu này chỉ là đùa thôi, nhưng mà giới SE đánh giá LISP là ngôn ngữ trong sáng nhất của tất cả ngôn ngữ lập trình. Vậy nên khi viết LISP hãy giữ nguyên tính trong sáng ấy, đừng làm cho nó rối lên rồi bảo sao khó quá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lạy Chúa, người đã tạo ra ngôn ngữ LISP sao còn tạo ra kẻ nào viết LISP như thế này. :)

 

Câu này chỉ là đùa thôi, nhưng mà giới SE đánh giá LISP là ngôn ngữ trong sáng nhất của tất cả ngôn ngữ lập trình. Vậy nên khi viết LISP hãy giữ nguyên tính trong sáng ấy, đừng làm cho nó rối lên rồi bảo sao khó quá

Có PM chuyên dùng nào để viết LISP không vậy Bác Vndesperados?

Nếu không thì Bác hay dùng soft nào để viết vậy? Thanks you.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có PM chuyên dùng nào để viết LISP không vậy Bác Vndesperados?

Nếu không thì Bác hay dùng soft nào để viết vậy? Thanks you.

 

Chuyên để viết AutoLISP thì vào trong AutoCAD rồi gõ 'VLIDE thôi.

Nhưng mà mình không dùng cái đó. Mình dùng Notepad++.

http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm

Cái này khi viết thì check code dễ hơn là dùng trình biên sọan LISP sẵn có của AutoCAD

Có một điều những người code chưa có kinh nghiệm là họ hay dùng Indent là SPACE, mà nên dùng TAB.

 

notepad.jpg

 

Cái này nhìn rõ ràng hơn Visual LISP Editor của AutoCAD nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trang web trên có nhiều parts quá, với người bắt đầu học viết LISP thì nhờ Bác Vndesperados giới thiệu nên down và install những phần nào nhé.

Chứ down & install hết thì sợ bị tẩu hoả nhập ma quá. Thanks you.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×