Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vantuan18nd

[Nhờ Chỉnh Sửa] Đo khoảng cách hai điểm và ghi kết quả ra nơi minh chọn

Các bài được khuyến nghị

Mình có nhờ Anh Vo Quang Tue ( hay Võ Quang Tuệ gì gì đấy :mellow: ) làm cho Lisp đo khoảng cách rất hay như sau

-chọn điểm thứ nhất

-chọn điểm thứ hai

-Kết quả thay cho một số có sẵn

 

(defun C:TL3( / ss L te p1 p2)

(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))


(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
)
)

 

 

 

-> Enter để kết thúc lệnh

 

- Bây giờ mình muốn kết quả tìm được phải ghi ra nơi mình chọn, không phải là thay cho một số có sẵn như trước.

 

Nhờ mọi người sửa giúp.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã đọc nội quy, vậy hãy cố cho code vào thẻ code nhé. Lần đầu này mình sửa hộ bạn

(defun c:tl3 (/) (vl-load-com)
(vla-addtext
(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(rtos (getdist (getpoint "\nP1 :") "\nP2 :") 2 2)
(vlax-3d-point (getpoint "\nDiem dat KQ :"))
(* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))
)
(princ))

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đang tập tành mót LISP. Mặc định, mình đo theo mét, nếu không thích thì mình sẽ bỏ đi đơn vị. Hi vọng cái này đúng ý bạn:

(defun C:TL3 (/ L p1 p2 txtht pnt)
 (while
(and
 	(setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
 	(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))
;;;	(setq te (entget (car (entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
;;;  te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
;;;	(entmod te)
(setq pnt (getpoint "\nChon diem chen text:"))
(setq txtht (getdist (strcat "\nChieu cao text <" (rtos (getvar "textsize") 2 2) ">: ")))
(if (null txtht) (setq txtht (getvar "textsize")))
(command "text" "m" pnt txtht 0 (strcat (rtos(/ L 1000) 2 2) "m"))
 )
)

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình có nhờ Anh Vo Quang Tue ( hay Võ Quang Tuệ gì gì đấy :mellow: ) làm cho Lisp đo khoảng cách rất hay như sau

-chọn điểm thứ nhất

-chọn điểm thứ hai

-Kết quả thay cho một số có sẵn

 

(defun C:TL3( / ss L te p1 p2 )

(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))


(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
)
)

-> Enter để kết thúc lệnh

 

- Bây giờ mình muốn kết quả tìm được phải ghi ra nơi mình chọn, không phải là thay cho một số có sẵn như trước.

 

Nhờ mọi người sửa giúp.

Tue_NV là nick của Võ Quang Tuệ. Võ Quang Tuệ lập ra nick Tue_NV .. hề hề

Yêu cầu của bạn đây :(defun C:TL3( / ss L te p1 p2 hei P)
(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))
(initget "T")
(setq p (getpoint "\nPick diem chen hoac go T de chon Text :"))

(if (/= p "T")
 (progn
  (if (not hei) (setq hei (getreal "\nNhap chieu cao Text:")))
  (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos L 2 2)) (cons 40 hei)
 (cons 10 p) (cons 11 p)))
 )
 (progn
 (setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
 )
)
)
)

Bạn chú ý : Text trong trường hợp mà bạn pick chọn lấy theo Style hiện hành

Tue_NV đã lập ra 2 trường hợp :

Bạn thích pick vào Text thì gõ T

thích chọn điểm chèn cho Text thì pick chọn điểm chèn cho Text

 

Đúng ý rồi nhé

 • Like 1
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã đọc nội quy, vậy hãy cố cho code vào thẻ code nhé. Lần đầu này mình sửa hộ bạn

(defun c:tl3 (/) (vl-load-com)
(vla-addtext
(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(rtos (getdist (getpoint "\nP1 :") "\nP2 :") 2 2)
(vlax-3d-point (getpoint "\nDiem dat KQ :"))
(* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))
)
(princ))

Cảm ơn nhé . mình đang rất cần. Đúng ý mình rùi đấy

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tue_NV là nick của Võ Quang Tuệ. Võ Quang Tuệ lập ra nick Tue_NV .. hề hề

Yêu cầu của bạn đây :(defun C:TL3( / ss L te p1 p2 hei P)
(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))
(initget "T")
(setq p (getpoint "\nPick diem chen hoac go T de chon Text :"))

(if (/= p "T")
 (progn
  (if (not hei) (setq hei (getreal "\nNhap chieu cao Text:")))
  (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos L 2 2)) (cons 40 hei)
 (cons 10 p) (cons 11 p)))
 )
 (progn
 (setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
 )
)
)
)

Bạn chú ý : Text trong trường hợp mà bạn pick chọn lấy theo Style hiện hành

Tue_NV đã lập ra 2 trường hợp :

Bạn thích pick vào Text thì gõ T

thích chọn điểm chèn cho Text thì pick chọn điểm chèn cho Text

 

Đúng ý rồi nhé

Cái của bác Tuệ ấy

- Khi nhấn T thì nó báo Invalid Point , không được rùi.

-còn cái chọn điểm pick ấy. sao Bác không làm thế này:

+chọn điểm cần ghi

+Kết quả : Chọn cái text để mình "ma" cho nó giống, thay vì phải nhập chiều cao chữ, mà chiều cao chữ thì lại phải đi tìm. hơn nữa Text của bác lại không giống bản vẽ em đang dùng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái của bác Tuệ ấy

- Khi nhấn T thì nó báo Invalid Point , không được rùi.

-còn cái chọn điểm pick ấy. sao Bác không làm thế này:

+chọn điểm cần ghi

+Kết quả : Chọn cái text để mình "ma" cho nó giống, thay vì phải nhập chiều cao chữ, mà chiều cao chữ thì lại phải đi tìm. hơn nữa Text của bác lại không giống bản vẽ em đang dùng

Theo ý bạn đây :(defun C:TL3( / ss L te p1 p2 textmau P)
(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :")) 
(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
)
(setq L (distance p1 p2))
(initget "T")
(setq p (getpoint "\nPick diem chen hoac go T de chon Text :"))

(if (/= p "T")
 (progn 
  (if (not textmau) (setq textmau (car(entsel "\nChon Text mau:"))))
  (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 40 (entget textmau)) 
 (cons 10 p) (cons 11 p) (assoc 7 (entget textmau)) 
  ))
 )
 (progn
 (setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
 )
)
)
)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

gửi lời cảm ơn đến bác @Tue_NV. lisp tl3 của bác viết giúp em nhiều lắm, em giờ sau khi dùng lệnh dal đo và ghi kích thước xong lại dung tl3 để lấy số liệu kích thước đó chuyển vào bảng nếu cải tiến cho 2 cái gộp làm 1 thì còn giảm cho em thêm hơn 1/5 thời gian nữa ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

gửi lời cảm ơn đến bác @Tue_NV. lisp tl3 của bác viết giúp em nhiều lắm, em giờ sau khi dùng lệnh dal đo và ghi kích thước xong lại dung tl3 để lấy số liệu kích thước đó chuyển vào bảng nếu cải tiến cho 2 cái gộp làm 1 thì còn giảm cho em thêm hơn 1/5 thời gian nữa ^^

Mới trả lời xong cho bạn ở chủ đề bên kia rồi. Lần sau nhớ search trước khi post bài nhé

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cập nhật thêm chức năng nữa tương tự lệnh này các bạn nhé lệnh bác Tue có đổi thành dkt ( đây là lisp bác Tue_NV viết cho em ^^ )

cái này có thể đo và ghi kích thước 2 điểm bất kỳ đồng thời copy con số kích thước dưới dạng text thẳng đứng ngay tại con trỏ cho ta đặt ở vị trí khác bất kỳ ^^ lệnh rất nhanh và gọn không có động tác giả nào^^

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/52440_dkt.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em thấy líp rất hay. Nhưng e có 1 vấn đề cần các bác giúp. lisp của bác  Tue_NV chỉ đo đc đường chéo và đường thẳng. Trong trường hơpk của e, đường thẳng cần đo là 1 đường spl thì ko dùng đc. Rất mong bác giúp đỡ. nếu đc bác sửa lại là: chọn đường cần đo, điểm 1, điểm 2. Ghi kết quả ra text có sẵn. E chân thành cảm ơn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Tue_NV giúp e với. lisp tl3 rất hay. nhưng nó chỉ đo đc đường chéo và đường thẳng. Trường hợp của e là đo khoảng cách của đường cong, hay đường spl. Bác có thể chỉnh lisp

giúp e như sau đc không ạ: chọn đường cần đo. Pick điểm 1, điểm 2, ghi kết quả ra text có sẵn. E chân thành cảm ơn !. Chúc bác mạnh giỏi !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- hi nhoc góp vui tí ^^, các dạng đường cong nhoc nghĩ chỉ có  cách chọn mới tính đc chiều dài của nó, nhoc mót đc của mấy anh, viết lại để tính riêng cho dạng đường cong, bạn dùng thử xem, còn gộp 2 cái của anh Tue lun thì suy nghĩ thêm ^^

;;;--------------------------------------------------------------------
(defun Length1(e) 
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;;;--------------------------------------------------------------------
(defun C:TLC(/ L edd ss1 e)
(prompt "Chon duong cong mun tinh kich thuoc")
(while (setq ss1 (ssget "+.:E:S" (list (cons 0 "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE"))))
(progn
(setq L 0.0)
(while (setq e (ssname ss1 0))  
	(setq L (+ L (length1 e)))  
	(ssdel e ss1))
(setq edd (entget (car (entsel "\nchon text ghi ket qua:"))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 edd) edd))
)
)
(princ "\n")
(princ "xong")
(princ)
)
 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Like ủng hộ nhoclangbat đã.

P/s : Yêu cầu của bạn trangnhung khác với của nhoclangbat viết 1 chút, k phải tính toàn bộ length mà tính chiều dài 2 điểm trên đối tượng đó. Mấy hôm trước vừa có người hỏi trong topic Hỏi về thuật toán hay sao ý 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- ? nếu chỉ tính chiều dài 2 điểm pick thì nhoc thấy lsp anh Tue đâu quan tâm nó dạng thẳng hay dạng cong nhỉ ^^

- 1 chỗ nữa thì lsp TL3 của anh Tue hình như thiếu hay sao ấy nhoc thấy nó ngộ ngộ ở dòng này ^^

(setq te (entget(car("\n Chon Text de gan ket qua :")))

- sao ko có entsel sau car nhỉ, nhoc chạy thử nguyên bản báo lỗi, nên  thêm entsel vào thì ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chắc diễn đàn đang bị lỗi view :)

Đến giờ nghỉ rồi, quick code cho nhoc phần 2 point length này, nhóc hoàn thành yêu cầu cho cứng tay. :)

(defun _d2p(e p1 p2) ;Getdist along curve by : Ename P1 P2	
	(abs (apply '- (mapcar '(lambda(x)(vlax-curve-getDistAtPoint e (trans (vlax-curve-getclosestpointto e x) 1 0))) (list p1 p2))))
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- ? nếu chỉ tính chiều dài 2 điểm pick thì nhoc thấy lsp anh Tue đâu quan tâm nó dạng thẳng hay dạng cong nhỉ ^^

- 1 chỗ nữa thì lsp TL3 của anh Tue hình như thiếu hay sao ấy nhoc thấy nó ngộ ngộ ở dòng này ^^

- sao ko có entsel sau car nhỉ, nhoc chạy thử nguyên bản báo lỗi, nên  thêm entsel vào thì ok

1). Chắc Tue_NV sơ ý viết thiếu, như hôm qua DVH cũng sơ ý và có Nhoc cứu đó.

2). Chủ top muốn lấy khoảng cách giữa 2 điểm thuộc đường cong Nhoc à.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tiện đây e muôn hỏi 1 vấn đề: e có 1 đường gấp khúc ABCDE, công việc của e là đo kc từng đoạn thẳng AB, BC,..và các góc giữa các đoạn thẳng. Liệu có lisp nào có thể thống kê luôn chiều dài các đoạn thẳng và góc các đoạn thẳng không ạ. Mong các bác giúp 1 tay. e chân thành cảm ơn !

http://www.cadviet.com/upfiles/3/83858_vidu.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- ah vậy ý bạn đó là lấy khoảng cách 2 điểm bất kỳ thuộc đường đã chọn ^^, theo gợi ý anh Ket nhoc viết lại thế này xem bạn đó vừa ý chưa hì :)

;=======================
(defun _d2p(e p1 p2) ;Getdist along curve by : Ename P1 P2	
	(abs (apply '- (mapcar '(lambda(x)(vlax-curve-getDistAtPoint e (trans (vlax-curve-getclosestpointto e x) 1 0))) (list p1 p2))))
)
;====================================
(defun C:TL3(/ ss L te p1 p2 textmau P enty old)
(setq old (getvar 'osmode))
(setvar 'osmode 545)
(prompt "chon doi tuong")
(while (and 
      (setq ss (ssget "+.:E:S" (list (cons 0 "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE"))))
      (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :")) 
      (setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
			)
(setq enty (ssname ss 0))
(setq L (_d2p enty p1 p2))
(setq p (getpoint "\nPick diem chen hoac enter bo qua de chon Text :"))
 
(cond ((/= p nil)
 
  (if (not textmau) (setq textmau (car(entsel "\nChon Text mau:"))))
  (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 40 (entget textmau)) 
 (cons 10 p) (cons 11 p) (assoc 7 (entget textmau)) 
  ))
 )
 ((= p nil)
 (setq te (entget (car (entsel "\n Chon Text de gan ket qua :")))
    te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
 )
)
(princ "\n")
(prompt "chon doi tuong")
)
(setvar 'osmode old)
(princ)
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×