Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 17/08/2021 trong tất cả các lĩnh vực

 1. 2 điểm
  *Khi Copy Dữ liệu Từ Bản vẽ này sang bản vẽ khác sẽ xảy ra vấn đề về Block Trùng tên trong 2 bản vẽ, nếu không để ý sẽ dán lại block đã tồn tại trong bản vẽ Lisp xử lý block trùng tên. -Lisp có thể dán đè theo tên từng block hoặc dán đè tất cả các block đã chọn. -Có thể dán và đổi tên block cũ (hiển thị song song block cũ và mới) -Có Hình Ảnh So Sánh 2 Block ở 2 Bản Vẽ
 2. 1 điểm
 3. 1 điểm
  Anh nghiên cứu cái này. (vla-put-contenttype mlo 2) => số 2 là Mtext, 1 là Block (cons 170 1) => (cons 170 2) (defun _makemleaderstyle (name txtstyle / d mld mlo) ;; RJP - 09.16.2017 (if (and (setq d (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (= 'vla-object (type (setq mld (vl-catch-all-apply 'vla-item (list d "ACAD_MLEADERSTYLE")))) ) (= 'vla-object (type (setq mlo (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list mld 'addobject name "AcDbMLeaderStyle"))) ) ) ) (progn (vla-put-contenttype mlo 2) (vla-put-alignspace mlo 0.1) (vla-put-annotative mlo :vlax-true) (vla-put-arrowsize mlo 0.18) (vla-put-blockconnectiontype mlo 0) (vla-put-breaksize mlo 0.1) (vla-put-description mlo "") (vla-put-dogleglength mlo 0.125) (vla-put-enablelanding mlo :vlax-true) (vla-put-firstsegmentangleconstraint mlo 0) (vla-put-landinggap mlo 0.05) (vla-put-maxleadersegmentspoints mlo 2) (vla-put-scalefactor mlo 1) (vla-put-secondsegmentangleconstraint mlo 0) (vlax-put mlo 'textalignmenttype 0) (vlax-put mlo 'textleftattachmenttype 1) (vlax-put mlo 'textrightattachmenttype 1) (vla-put-textheight mlo 0.1) ;; Make sure you load your texstyle first or it will default to standard (vla-put-textstyle mlo (if (tblobjname "style" txtstyle) txtstyle "standard" ) ) mlo ) ) )
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×