Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

buimanhxd

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  6
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi buimanhxd


 1. Cám ơn bác rất nhiều.

  Em con một thắc mắc này muốn hỏi bác. Cũng là về biến hệ thống anh ạ

  Em có đoạn lisp này.

  ( defun c:setup()

  (setq cm (getvar "cmdecho"))

  (setvar "cmdecho" 0)

  (command

  "-style" "1_vnsimple" "vnsimple" "" "0.8" "0" "n" "n" "n"

  "-style" "3_vnabch" "vn_abch" "" "0.9" "0" "n" "n" "n"

  "-style" "4_vnarial" ".vnarial" "" "1.0" "0" "n" "n" "n"

  "-style" "2_vnarialH" ".vnarialH" "" "1.0" "0" "n" "n"

  )

  (command "-layer" "n" "Hidden"

  "c" "5" "hidden"

  "l" "hidden" "hidden"

  "n" "Center"

  "c" "1" "center"

  "l" "dashdot" "center"

  "n" "Dimension"

  "c" "8" "dimension"

  "n" "Special"

  "c" "6" "special"

  "n" "Boundary"

  "c" "4" "boundary"

  "n" "Text"

  "c" "3" "text"

  "n" "Medium"

  "c" "3" "medium"

  "n" "Main_01"

  "c" "7" "Main_01"

  "n" "Main_02"

  "c" "2" "Main_02"

  "n" "Secondary"

  "c" "8" "secondary"

  "n" "defpoints"

  "c" "151" "defpoints"

  "n" "Hatch"

  "c" "9" "hatch" ""

  )

  (command "layer" "s" "main_01" "")

  (setq tyle (getreal "\n Enter main scale: "))

  (setvar "dimscale" tyle)

  (setvar "dimasz" 1.1)

  (setvar "dimclrd" 8)

  (setvar "dimclre" 8)

  (setvar "dimclrt" 3)

  (setvar "dimdec" 0)

  (setvar "dimdli" 0.5)

  (setvar "dimexe" 0.5)

  (setvar "dimexo" 0.5)

  (setvar "dimfit" 5)

  (setvar "dimgap" 0.6)

  (setvar "dimjust" 0)

  (setvar "dimtad" 1)

  (setvar "dimtxsty" "2_vnarialH")

  (setvar "dimtxt" 1.5)

  (setvar "dimtix" 1)

  (setvar "dimtoh" 0)

  (setvar "dimtih" 0)

  (setvar "dimtofl" 1)

  (command "dimstyle" "s" (rtos tyle 2 0) "")

  (setvar "ltscale" 4)

  (princ "Welcome to setup of TO QUANG CHINH TEDI-RECO-Bridge Design Department No")

  (setvar "cmdecho" cm)

  (setvar "osmode" 127)

  (setvar "lunits" 2)

  (setvar "psltscale" 1)

  );end defun

  **************************************************************

  **************************************************************

  Cái biến hệ thống cmdecho trong này gán bằng 0 để làm gì vậy anh.


 2. Em có đoạn lisp này mong các bác giúp đỡ.

  (defun c:cd1()

  (setq scale (getvar "dimscale")

  pt1 (getpoint "\nPick a point:")

  y (cadr pt1)

  y1 (/ y 1000)

  )

  (setvar "osmode" 0)

   

  (command "insert" "D:/Chinh/acad/Block/cd1.dwg" pt1 scale scale "" (rtos y1 2 3) "")

  (setvar "osmode" 127)

  )

  Trong đoạn lisp này em không hiểu hàm getvar tại sao lại phải lấy giá trị hiện hành của biến hệ thống osmode =0 sau đó lại lấy giá trị này bằng 127.

×