Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Danh Cong

Moderator
 • Số lượng nội dung

  1.353
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  113

Bài đăng được đăng bởi Danh Cong


 1. + Ở Cad đời mới thì việc lựa chọn vùng Hatch xong, thì viền ngoài của vùng Hatch được thể hiện "sáng lên". ( Hình 2 của bạn)

  + Với 1 số Cad đời cũ  ( Tôi dùng 2007 và 2012 ) thì viền ngoài của Hatch được thể hiện nét đứt.

  Tóm lại bạn cần tinh mắt 1 tí, là biết được vùng nào đã chọn :)) Tôi thấy ko mấy khó khăn .


 2. 1. Bạn hiểu nôm na là lisp bị lỗi đi :))) Ko dùng được lisp này thì tìm lisp khác.

  2. Nếu công việc của bạn đơn giản là đưa Hatch xuống dưới đối tượng khác ; thì tại sao trước lúc tắt bản vẽ -->  Bạn đưa toàn bộ Hatch xuống dưới ?

  Thao tác này đơn giản chỉ là chọn Hatch ( Chọn nhiều thì dùng Filter ), Chuột phải  >> Draw Order , mất thêm vài giây là xong :)))

  • Like 1

 3. 11 giờ trước, 790312 đã nói:

  Cảm ơn bác nhiều. Lisp chạy ok, nhưng nếu để nó là một file thì OK, còn nếu mình đưa nó vào chung file với một lisp khác thì nó k chạy. Mong các bác bỏ tí thời gian check giùm mình với.

  
  ;; ===========SAP XEP DIM CACH DEU NHAU==============================
  
  (defun c:sd ()
   (defun ss2ent	(ss / sodt index lstent)
    (setq
     sodt (cond
  	   (ss (sslength ss))
  	   (t 0)
  	  )
     index 0
    )
    (repeat sodt
     (setq ent	  (ssname ss index)
  	  index (1+ index)
  	  lstent (cons ent lstent)
     )
    )
    (reverse lstent)
   )
   (defun hoanh_newerror	(msg)
    (if	(and (/= msg "Function cancelled")
  	   (/= msg "quit / exit abort")
  	)
     (princ (strcat "\n" msg))
    )
    (done)
   )
   ;;----------
   (defun init ()
    (setq
     HOANH_CMD	   (getvar "CMDECHO")
     HOANH_OLDERROR *error*
     *error*	   hoanh_newerror
  
    )
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (command ".undo" "BE")
   )
   ;;----------
   (defun done ()
    (command ".redraw")
    (command ".undo" "E")
    (if	HOANH_CMD
     (setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)
    )
    (if	HOANH_OLDERROR
     (setq *error* HOANH_OLDERROR)
    )
    (princ)
   )
   ;;----------
  
   (defun cdim (entdt	pchan	 pduong	 /	  tt	  old10
  	    old13	old14	 new10	 new13	  new14  p10n
  	    p13n	p14n	 p10o	 p13o	  p14o	  gocduong
  	    gocchan	pchanb	 pduongb loaidim
  	   )
    (defun chanvuonggoc	(ph p1 p2 / ptemp pkq goc)
     (setq
  	goc  (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.0))
  	ptemp (polar ph goc 1000.0)
  	pkq  (inters ph ptemp p1 p2 nil)
     )
     pkq
    )
    (setq
     tt    (entget entdt)
     old10  (assoc '10 tt)
     old13  (assoc '13 tt)
     old14  (assoc '14 tt)
     p10o   (cdr old10)
     p13o   (cdr old13)
     p14o   (cdr old14)
     loaidim (logand (cdr (assoc '70 tt)) 7)
     gocduong (cond
  		 ((= loaidim 1) (angle p13o p14o))
  		 ((= loaidim 0) (cdr (assoc '50 tt)))
  		 (t nil)
  	    )
     pchan  (cond
  		 (pchan (list (car pchan) (cadr pchan) 0.0))
  		 (t pchan)
  	    )
     pduong  (cond
  		 (pduong (list (car pduong) (cadr pduong) 0.0))
  		 (t pduong)
  	    )
  
    )
    (if	gocduong
     (progn
  	(if pchan
  	 (setq
  	  pchanb (polar pchan gocduong 1000.0)
  	  p13n  (chanvuonggoc
  		   (list (car p13o) (cadr p13o) 0.0)
  		   pchan
  		   pchanb
  		  )
  	  p14n  (chanvuonggoc
  		   (list (car p14o) (cadr p14o) 0.0)
  		   pchan
  		   pchanb
  		  )
  	  new13 (cons 13 p13n)
  	  new14 (cons 14 p14n)
  	  tt	  (subst new13 old13 tt)
  	  tt	  (subst new14 old14 tt)
  	 )
  	)
  	(if pduong
  	 (setq
  	  pduongb (polar pduong gocduong 1000.0)
  	  p10n  (chanvuonggoc
  		   (list (car p10o) (cadr p10o) 0.0)
  		   pduong
  		   pduongb
  		  )
  	  new10  (cons 10 p10n)
  	  tt	  (subst new10 old10 tt)
  	 )
  	)
  	(entmod tt)
     )
    )
    gocduong
   )
  
   (defun textdimheight (ent / tmp)
    (command ".copy" ent "" (list 0.0 0.0 0.0) "@")
    (command ".explode" (entlast) "")
    (setq tmp (cdr (assoc 40 (entget (entlast)))))
    (command ".erase" "p" "")
    tmp
   )
   (defun phia (p1 p2 p3 / x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3)
    (setq
     x1 (car p1)
     y1 (cadr p1)
     z1 (caddr p1)
     x2 (car p2)
     y2 (cadr p2)
     z2 (caddr p2)
     x3 (car p3)
     y3 (cadr p3)
     z3 (caddr p3)
     tmp (+ (* (- x1 x2) x3)
  	   (* (- y1 y2) y3)
  	   (* (- z1 z2) z3)
  	 )
    )
    (cond
     ((= tmp 0.0) 0.0)
     (t (/ tmp (abs tmp)))
    )
   )
   (defun khoangcachdim (p1 ent goc / tt p2 A B D)
    (setq tt (entget ent)
  	 p2 (cdr (assoc 10 tt))
  	 B (cdr (assoc 50 tt))
  	 A (angle p1 p2)
  	 D (distance p1 p2)
    )
    (* (* D (sin (- A B))) (phia p1 (polar p1 goc 1.0) p2))
   )
  
   (defun phanloai (ent)
    (setq
     kc  (khoangcachdim pgoc ent goc)
     loai (fix (/ kc heightdimgoc 0.93))
    )
    (cons loai ent)
   )
  
   (init)
   (princ "\nSap xep dim © CADViet.com")
   (while (not (setq entgoc (car (entsel "\nSelect orginal dimension: "))))
   )
   (setq
    ttgoc	 (entget entgoc)
    p13goc	 (cdr (assoc 13 ttgoc))
    pgoc	 (cdr (assoc 10 ttgoc))
    goc		 (cdr (assoc 50 ttgoc))
    heightdimgoc (textdimheight entgoc)
    ssd		 (ssget	(list
  			 (cons 0 "DIMENSION")
  			 (cons -4 "<OR")
  			 (cons 70 32)
  			 (cons 70 64)
  			 (cons 70 96)
  			 (cons 70 128)
  			 (cons 70 160)
  			 (cons 70 196)
  			 (cons 70 224)
  			 (cons -4 "OR>")
  			 (cons -4 "<OR")
  			 (cons 50 goc)
  			 (cons 50 (+ goc pi))
  			 (cons 50 (- goc pi))
  			 (cons -4 "OR>")
  			)
  		 )
    lstd	 (ss2ent ssd)
    lstd	 (mapcar 'phanloai lstd)
    lstlevel	 nil
   )
   (foreach pp lstd
    (if	(not (member (car pp) lstlevel))
     (setq lstlevel (append lstlevel (list (car pp))))
    )
   )
   (setq	lstlevel  (vl-sort lstlevel '(lambda (x1 x2) (< x1 x2)))
  	lstam	  nil
  	lstduong  nil
  	lstamtmp  nil
  	lstduongtmp nil
   )
   (foreach pp lstlevel
    (if	(< pp 0.0)
     (setq lstam (append lstam (list pp)))
    )
    (if	(> pp 0.0)
     (setq lstduong (append lstduong (list pp)))
    )
   )
   (setq index 0)
   (foreach pp (reverse lstam)
    (setq
     index  (1+ index)
     lstamtmp (append lstamtmp (list (cons pp index)))
    )
   )
   (setq
    lstam lstamtmp
    index 0
   )
   (foreach pp lstduong
    (setq
     index	 (1+ index)
     lstduongtmp (append lstduongtmp (list (cons pp index)))
    )
   )
   (setq lstduong lstduongtmp)
   (setq lstlevel (append lstduong lstam (list (cons 0.0 0))))
  
   (setq kcdimstandard (* 2.8 heightdimgoc))
   (foreach pp lstd
    (setq plht (car pp))
    (progn
     (setq
  	kcdimht	  (khoangcachdim pgoc (cdr pp) goc)
  	duongthu  (cdr (assoc plht lstlevel))
  	heso	  (cond
  		   ((/= 0 kcdimht)
  		   (abs (* (/ kcdimstandard kcdimht) duongthu))
  		   )
  		   (t 0.0)
  		  )
  	diemchenht (cdr (assoc 10 (entget (cdr pp))))
  	pmoi	  (polar pgoc
  			 (angle pgoc diemchenht)
  			 (* heso (distance pgoc diemchenht))
  		  )
     )
  
     (cdim (cdr pp) p13goc pmoi)
    )
   )
   (done)
  )
  (princ)
  )
  
  ;; free lisp from cadviet.com
  ; this lisp was downloaded from https://www.cadviet.com/forum/topic/47541-đã-xong-lisp-vẽ-pline-mũi-tên-2-đầu/
  	(defun c:sline (/ loop p1 p2 lstPnt)  
  	 (grtext -1 "Free from Cadviet.com @Ketxu")
  	 (setq lstPnt '())
  	 (if (not asize) (setq asize 1))   
  	 (if (not PThk) (setq PThk 0.01))         
  	 (defun GETR (val msg / tm)
  	  (setq tm (getreal (strcat msg " <" (rtos val 2 4) ">: ")))
  	  (cond ((= (type tm) 'REAL) (eval tm))
  	     ((= tm nil) (eval val))
  	     (t (princ "\007 *error* Nh\U+1EADp sai lo\U+1EA1i d\U+1EEF li\U+1EC7u") (eval val)) ) )
  	 (defun loop ()
  	  (cond ((and(setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))(setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))) (command "non" p2) 
  	                  (setq p0 p1) (setq p1 p2) (loop))
  	     ( t (command "u" (polar p1 (angle p1 p0) asize)
  	           "w" (/ asize 3) 0.0 "non" p1 ""))))
  	 (setq asize (getr asize "\nK\U+00EDch th\U+01B0\U+1EDBc m\U+0169i t\U+00EAn :"))
  	 (setq PThk (getr PThk "\n B\U+1EC1 r\U+1ED9ng PLine :"))
  	 (setq p1 (getpoint "\n\U+0110i\U+1EC3m b\U+1EAFt \U+0111\U+1EA7u : "))
  	 (setq lstPnt (append (list p1) lstPnt))
  	 (command "pline" "non" p1 "w" 0.0 0.0)
  	 (setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))
  	 (setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))
  	 (command "w" 0.0 (/ asize 3) (polar p1 (angle p1 p2) asize) 
  	     "w" PThk PThk "non" p2)
  	 (setq p1 p2)
  	 (loop)
  	(if (ST:Geo-ListLinear lstPnt)
  	(foreach pt (cdr (vl-remove (last lstPnt) lstPnt)) (ST:Entmake-Circle pt 50))
  	)
  	 (eval "Done")
  	)
  	(defun ST:Geo-Linear ( p1 p2 p3 fuzz)
  	 (
  	  (lambda ( a b c )
  	   (or
  	    (equal (+ a B) c fuzz)
  	    (equal (+ b c) a fuzz)
  	    (equal (+ c a) b fuzz)
  	   )
  	  )
  	  (distance p1 p2) (distance p2 p3) (distance p1 p3)
  	 )
  	)
  	(defun ST:Geo-ListLinear (lst / tmp)
  	(setq i 2)
  	(cond ((and (= (length lst) 3)(ST:Geo-Linear(car lst)(cadr lst)(caddr lst) 1e-8))(setq tmp T))
  	  (T (while (and (< i (1- (length lst)))
  	      (setq tmp (ST:Geo-Linear (nth 0 lst)(nth 1 lst) (nth (setq i (1+ i)) lst) 1e-8)))
  	      tmp
  	    )
  	  )
  	)
  	tmp
  	)
  	(defun ST:Entmake-Circle ( Pt Rad )(entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt)(cons 40 Rad))))
  

  Lisp SD lỗi.

  • Vote tăng 1

 4. Vào lúc 12/2/2020 tại 05:55, 790312 đã nói:

  Cảm ơn bác đã bỏ thời gian check. Nhưng bác sử dụng lisp này vẽ mũi tên xong, sau đó bác zoom nhỏ hình lại và vẽ đoạn thẳng khác dài hơn thì nó sẽ bị lỗi là chỉ vẽ mũi tên ở một đầu thôi bác ah. E gửi bác lisp e down ở bài 12 từ trên xuống của chính chủ, bác check như e nói xem. Cảm ơn bác nhiều.

  
  ;; free lisp from cadviet.com
  ;; this lisp was downloaded from https://www.cadviet.com/forum/topic/47541-%C4%91%C3%A3-xong-lisp-v%E1%BA%BD-pline-m%C5%A9i-t%C3%AAn-2-%C4%91%E1%BA%A7u/
  (defun c:sline (/ loop p1 p2 lstPnt)  
   (grtext -1 "Free from Cadviet.com @Ketxu")
   (setq lstPnt '())
   (if (not asize) (setq asize 1))   
   (if (not PThk) (setq PThk 0.01))         
   (defun GETR (val msg / tm)
    (setq tm (getreal (strcat msg " <" (rtos val 2 4) ">: ")))
    (cond ((= (type tm) 'REAL) (eval tm))
       ((= tm nil) (eval val))
       (t (princ "\007 *error* Nh\U+1EADp sai lo\U+1EA1i d\U+1EEF li\U+1EC7u") (eval val)) ) )
   (defun loop ()
    (cond ((and(setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))(setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))) (command p2) 
                    (setq p0 p1) (setq p1 p2) (loop))
       ( t (command "u" (polar p1 (angle p1 p0) asize)
             "w" (/ asize 3) 0.0 p1 ""))))
   (setq asize (getr asize "\nK\U+00EDch th\U+01B0\U+1EDBc m\U+0169i t\U+00EAn :"))
   (setq PThk (getr PThk "\n B\U+1EC1 r\U+1ED9ng PLine :"))
   (setq p1 (getpoint "\n\U+0110i\U+1EC3m b\U+1EAFt \U+0111\U+1EA7u : "))
   (setq lstPnt (append (list p1) lstPnt))
   (command "pline" p1 "w" 0.0 0.0)
   (setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))
   (setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))
   (command "w" 0.0 (/ asize 3) (polar p1 (angle p1 p2) asize) 
       "w" PThk PThk p2)
   (setq p1 p2)
   (loop)
  (if (ST:Geo-ListLinear lstPnt)
  (foreach pt (cdr (vl-remove (last lstPnt) lstPnt)) (ST:Entmake-Circle pt 50))
  )
   (eval "Done")
  )
  (defun ST:Geo-Linear ( p1 p2 p3 fuzz)
   (
    (lambda ( a b c )
     (or
      (equal (+ a B) c fuzz)
      (equal (+ b c) a fuzz)
      (equal (+ c a) b fuzz)
     )
    )
    (distance p1 p2) (distance p2 p3) (distance p1 p3)
   )
  )
  (defun ST:Geo-ListLinear (lst / tmp)
  (setq i 2)
  (cond ((and (= (length lst) 3)(ST:Geo-Linear(car lst)(cadr lst)(caddr lst) 1e-8))(setq tmp T))
  	(T (while (and (< i (1- (length lst)))
  			(setq tmp (ST:Geo-Linear (nth 0 lst)(nth 1 lst) (nth (setq i (1+ i)) lst) 1e-8)))
  			tmp
  		)
  	)
  )
  tmp
  )
  (defun ST:Entmake-Circle ( Pt Rad )(entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt)(cons 40 Rad))))
  

  Đúng là có lúc lisp lỗi thật, đúng như bác NTDNV nói trên. Lỗi thì do anh KetXu chưa xử lý chế độ bắt điểm khi viết lisp thôi.

  Tôi sửa thêm 1 số chỗ về bắt điểm nữa, bạn có thể tải về kiểm tra:

  
  
  

  ;; free lisp from cadviet.com
  ;; this lisp was downloaded from https://www.cadviet.com/forum/topic/47541-đã-xong-lisp-vẽ-pline-mũi-tên-2-đầu/
  (defun c:sline (/ loop p1 p2 lstPnt)   
   (grtext -1 "Free from Cadviet.com @Ketxu")
   (setq lstPnt '())
   (if (not asize) (setq asize 1))      
   (if (not PThk)  (setq PThk 0.01))                 
   (defun GETR (val msg / tm)
     (setq tm (getreal (strcat msg " <" (rtos val 2 4) ">: ")))
     (cond ((= (type tm) 'REAL) (eval tm))
           ((= tm nil) (eval val))
           (t (princ "\007 *error* Nh\U+1EADp sai lo\U+1EA1i d\U+1EEF li\U+1EC7u") (eval val)) ) )
   (defun loop ()
     (cond ((and(setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))(setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))) (command "non" p2) 
                                      (setq p0 p1) (setq p1 p2) (loop))
           ( t (command "u" (polar p1 (angle p1 p0) asize)
                        "w" (/ asize 3) 0.0 "non" p1 ""))))
   (setq asize (getr asize "\nK\U+00EDch th\U+01B0\U+1EDBc m\U+0169i t\U+00EAn :"))
   (setq PThk  (getr PThk "\n B\U+1EC1 r\U+1ED9ng PLine :"))
   (setq p1 (getpoint "\n\U+0110i\U+1EC3m b\U+1EAFt \U+0111\U+1EA7u : "))
   (setq lstPnt (append (list p1) lstPnt))
   (command "pline" "non" p1 "w" 0.0 0.0)
   (setq p2 (getpoint p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m ti\U+1EBFp theo : "))
   (setq lstPnt (append (list p2) lstPnt))
   (command "w" 0.0 (/ asize 3) (polar p1 (angle p1 p2) asize) 
            "w" PThk PThk "non" p2)
   (setq p1 p2)
   (loop)
  (if  (ST:Geo-ListLinear lstPnt)
  (foreach pt (cdr (vl-remove (last lstPnt) lstPnt)) (ST:Entmake-Circle pt 50))
  )
   (eval "Done")
  )
  (defun ST:Geo-Linear ( p1 p2 p3 fuzz)
   (
     (lambda ( a b c )
       (or
         (equal (+ a B) c fuzz)
         (equal (+ b c) a fuzz)
         (equal (+ c a) b fuzz)
       )
     )
     (distance p1 p2) (distance p2 p3) (distance p1 p3)
   )
  )
  (defun ST:Geo-ListLinear (lst / tmp)
  (setq i 2)
  (cond ((and (= (length lst) 3)(ST:Geo-Linear(car lst)(cadr lst)(caddr lst) 1e-8))(setq tmp T))
      (T (while (and (< i (1- (length lst)))
              (setq tmp (ST:Geo-Linear (nth 0 lst)(nth 1 lst) (nth (setq i (1+ i)) lst) 1e-8)))
              tmp
          )
      )
  )
  tmp
  )
  (defun ST:Entmake-Circle ( Pt Rad )(entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt)(cons 40 Rad))))v

  • Vote tăng 1

 5. 4 phút trước, VoHoan đã nói:

  Bác nào viết đoạn code giúp mình thay đổi thông số của 1 layer với, VD thay đổi màu sắc, kiểu đường nét ...

  Thông số có rất nhiều loại,ví dụ nét đứt, nét kiền,tim, chấm mảnh... Trừ khi bản thân theo 1 loại mẫu nhất định, chứ yêu cầu của bạn khó đoán quá :)))

  • Like 1

 6. 1 giờ} trướ}c, Hoangnhanst đã nói:

  Mong được giúp đỡ

   

  thank mn nhiều!

  Tôi góp ý thôi ^^

  Yêu cầu của bạn đừng nên mang tính cá nhân quá :))

  Bạn nên tách ra,lisp 1 là đo vuông góc, lisp 2 chọn các Dim rồi trừ đi 1 số.

  Rõ ràng 2 lisp sẽ có nhiều người sử dụng hơn là gộp cả 2 để phục vụ mỗi bạn :)))

   


 7. 18 giờ trước, doductiep đã nói:

  Cảm ơn bác. Erase với fence đã giải quyết được. Vậy mà khi gõ lệnh trong cad sao nó không hiển thị các lựa chọn này nhỉ

  + Nó bị ẩn khi con trỏ chuột đang hiện chữ "Select".

  Bạn muốn nó hiện thì gõ 1 chữ loằng ngoằng như "abc" rồi đọc thanh command bên dưới xem nó nói gì :)))

  • Like 1

 8. 9 giờ trước, VoHoan đã nói:

  Tiện đây cho mình hỏi code trong lisp để mặc định khi chạy lisp thì trả về đơn vị hệ "metters" với!

  Bạn viết lisp với biến hệ thống trong Cad:    (setvar "INSUNITS" 6)

   

  Specifies a drawing-units value for automatic scaling of blocks, images, or xrefs inserted or attached to a drawing.

  Note: The INSUNITS setting is ignored when inserting annotative blocks into a drawing.

  0    Unspecified (No units)
  1    Inches
  2    Feet
  3    Miles
  4    Millimeters
  5    Centimeters
  6    Meters
  7    Kilometers
  8    Microinches
  9    Mils
  10    Yards
  11    Angstroms
  12    Nanometers
  13    Microns
  14    Decimeters
  15    Decameters
  16    Hectometers
  17    Gigameters
  18    Astronomical Units
  19    Light Years
  20    Parsecs

  • Like 1

 9. 43 phút trước, hoành đã nói:

  EM CÓ 1 VẤN ĐỀ NHƯ SAU: EM CÓ 1 CÁI RANH GIỚI(VÍ DỤ MÀU ĐỎ NHƯ HÌNH), MÀ CÓ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NẰM ĐÈN LÊN TRÊN GIỜ EM MUỐN XÓA NHỮNG CÁI ĐÈ TRÊN RANH ĐÓ ĐI MÀ XÓA TAY LÂU QUÁ, RANH MÀU ĐỎ NÀY CÓ THỂ KÍN HOẶC CÓ THỂ LÀ 1 ĐƯỜNG POLYLINE

   NHỜ CÁC BÁC , CÁC ANH VIẾT HỘ CHO EM 1 CÁI LISP Ạ, EM CẢM ƠN

   

   

   

  Em nên tìm hiểu 1 số công cụ lựa chọn đối tượng ( Lựa chọn xong rồi thao tác gì tùy em ).

  + 1. Gõ lệnh Select >> Gõ "ABC" >> Nhìn dòng Command line >>> Lựa chọn Fence . ( Đọc thêm Previous, Last, CP, WP.)

  + 2. Sử dụng Fatsel.

   

  Ngoài ra thì dùng thêm 1 số công cụ trong Filter để lọc đối tượng nếu cần.


 10. 22 giờ trước, Nguyễn Huy Phương đã nói:

  Tình hình là công việc của em không chuyên về cad. mục đich học cad là lắm cơ bản 1 số cách dùng cad. nhiệm vụ của mình là chia ô theo diện tích bản vẽ các dự án cho sẵn. Bác nào rảnh nhận dạy thì giúp e với ạ. ai quan tâm cho e xin sdt ạ

  + Liên hệ với mình cũng được : 0336 760 750 :))) Mình giới thiệu cho người khác thôi.


 11. Các bác cho em hỏi :

  Em có test ở 2 loại font :  "Arial CE"  và "Arial CYR".image.png

  Em kiểm tra Entget của 2 loại Font Style này: 

   

  (entget (tblobjname "style" "5_Arial CE"))
  ((-1 . <Entity name: 7ff40a105c90>) (0 . "STYLE") (330 . <Entity name: 7ff40a103830>) (5 . "1C1") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")

  (2 . "5_Arial CE")   (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0)  (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "arial.ttf") (4 . ""))

   

  (entget (tblobjname "style" "6_Arial CYR"))
  ((-1 . <Entity name: 7ff40a105cb0>) (0 . "STYLE") (330 . <Entity name: 7ff40a103830>) (5 . "1C3") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")

  (2 . "6_Arial CYR") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0)  (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "arial.ttf") (4 . ""))

   

  ----> Tức là Entget của 2 font này tương đồng nhau:   ----> Vậy các bác cho em hỏi : Nếu em muốn tạo font "Arial CE", "Arial CYR"  thì em phải code entmake kiểu gì ạ ??

×