Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

vanhuyou

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  85
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  3

Bài đăng được đăng bởi vanhuyou


 1. Vào lúc 12/7/2021 tại 10:21, phucquangcda đã nói:

  bạn thêm hàm này vào

  (defun wtxt(txt p cao)
   (entmake (list (cons 0 "TEXT")
       (cons 10 p)
       (cons 11 p)
       (cons 1 txt)
       (cons 40 cao)
       (cons 72 1)
       (cons 73 2)))
  )

  Rồi thay dòng đó bằng dòng này coi: (wtxt (rtos LV 2 3) point 100)

  ps: Không nhầm thì bác đang sửa lisp chèn cao độ vào đỉnh pline khi đã biết cao độ điểm đầu và độ dốc pllev trên diễn đàn.

  Đúng là chèn cao độ bác, đoạn thêm vào đó đưa vào cuối của lệnh đúng ko bác

   

  • Like 1

 2. Vào lúc 6/7/2021 tại 07:39, DungNguyen685 đã nói:
  
  ;;----------------------=={ Length at Midpoint }==----------------------;;
  ;                                   ;;
  ; This program prompts the user for a selection of objects to be   ;;
  ; labelled and proceeds to generate an MText object located at    ;;
  ; the midpoint of each object displaying a Field Expression      ;;
  ; referencing the length of the object.                ;;
  ;                                   ;;
  ; The program is compatible for use with Arcs, Circles, Lines,    ;;
  ; LWPolylines, 2D & 3D Polylines, and under all UCS & View settings. ;;
  ;                                   ;;
  ; The program will generate MText objects positioned directly over  ;;
  ; the midpoint of each object, and aligned with the object whilst   ;;
  ; preserving text readability. The MText will have a background mask ;;
  ; enabled and will use the active Text Style and Text Height settings ;;
  ; at the time of running the program.                 ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com       ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Version 1.0  -  2013-11-12                   ;;
  ;                                   ;;
  ; - First release.                          ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Version 1.1  -  2016-01-16                   ;;
  ;                                   ;;
  ; - Modified LM:objectid function to account for 64-bit AutoCAD 2008. ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  
  (defun c:midlen ( / *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa )
  
    (setq fmt "%lu6") ;; Field Formatting
    (setq pr "%pr0") ;; Precision
    (setq ps "%ps[,0]") ;; 
    (setq ct "%ct8[0.1]") ;; 
  	
  	(setq 	sca1 (getvar "DIMTXT"))
  	(setq 	sca2 (getvar "DIMSCALE"))
  	(setq sca3 (* sca1 sca2))
  	(setvar "textsize" sca3)
  
    (defun *error* ( msg )
      (LM:endundo (LM:acdoc))
      (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
        (princ (strcat "\nError: " msg))
      )
      (princ)
    )
    
    (if
      (setq sel
        (ssget
          (list
            '(0 . "ARC,CIRCLE,LINE,*POLYLINE")
            '(-4 . "<NOT")
              '(-4 . "<AND")
                '(0 . "POLYLINE")
                '(-4 . "&")
                '(70 . 80)
              '(-4 . "AND>")
            '(-4 . "NOT>")
            (if (= 1 (getvar 'cvport))
              (cons 410 (getvar 'ctab))
              '(410 . "Model")
            )
          )
        )
      )
      (progn
        (setq spc
          (vlax-get-property (LM:acdoc)
            (if (= 1 (getvar 'cvport))
              'paperspace
              'modelspace
            )
          )
        )
        (setq ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
           uxa (angle '(0.0 0.0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 ocs t))
        )
        (LM:startundo (LM:acdoc))
        (repeat (setq idx (sslength sel))
          (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))
             par (vlax-curve-getparamatdist ent (/ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)) 2.0))
             ins (vlax-curve-getpointatparam ent par)
             typ (cdr (assoc 0 (entget ent)))
          )
          (setq txt
            (vlax-invoke spc 'addmtext ins 0.0
              (strcat "L="
                "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:objectid (vlax-ename->vla-object ent)) ">%)."
                (cond
                  (  (= "CIRCLE" typ) "Circumference")
                  (  (= "ARC"  typ) "ArcLength")
                  (  "Length"  )
                )
                " \\f \" " fmt pr ps ct " \">%"
              )
            )
          )
          (vla-put-backgroundfill txt :vlax-true)
          (vla-put-attachmentpoint txt acattachmentpointmiddlecenter)
          (vla-put-insertionpoint txt (vlax-3D-point ins))
          (vla-put-rotation txt (LM:readable (- (angle '(0.0 0.0 0.0) (trans (vlax-curve-getfirstderiv ent par) 0 ocs t)) uxa)))
        )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
      )
    )
    (princ)
  )
  
  ;; Readable - Lee Mac
  ; Returns an angle corrected for text readability.
  
  (defun LM:readable ( a )
    (  (lambda ( a )
        (if (and (< (* pi 0.5) a) (<= a (* pi 1.5)))
          (LM:readable (+ a pi))
          a
        )
      )
      (rem (+ a pi pi) (+ pi pi))
    )
  )
  
  ;; ObjectID - Lee Mac
  ; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
  ; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
  
  (defun LM:objectid ( obj )
    (eval
      (list 'defun 'LM:objectid '( obj )
        (if (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*")
          (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
            (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
            '(LM:ename->objectid (vlax-vla-object->ename obj))
          )
          '(itoa (vla-get-objectid obj))
        )
      )
    )
    (LM:objectid obj)
  )
  
  ;; Entity Name to ObjectID - Lee Mac
  ; Returns the 32-bit or 64-bit ObjectID for a supplied entity name
  
  (defun LM:ename->objectid ( ent )
    (LM:hex->decstr
      (setq ent (vl-string-right-trim ">" (vl-prin1-to-string ent))
         ent (substr ent (+ (vl-string-position 58 ent) 3))
      )
    )
  )
  
  ;; Hex to Decimal String - Lee Mac
  ; Returns the decimal representation of a supplied hexadecimal string
  
  (defun LM:hex->decstr ( hex / foo bar )
    (defun foo ( lst rtn )
      (if lst
        (foo (cdr lst) (bar (- (car lst) (if (< 57 (car lst)) 55 48)) rtn))
        (apply 'strcat (mapcar 'itoa (reverse rtn)))
      )
    )
    (defun bar ( int lst )
      (if lst
        (if (or (< 0 (setq int (+ (* 16 (car lst)) int))) (cdr lst))
          (cons (rem int 10) (bar (/ int 10) (cdr lst)))
        )
        (bar int '(0))
      )
    )
    (foo (vl-string->list (strcase hex)) nil)
  )
  
  ;; Start Undo - Lee Mac
  ; Opens an Undo Group.
  
  (defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
  )
  
  ;; End Undo - Lee Mac
  ; Closes an Undo Group.
  
  (defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
      (vla-endundomark doc)
    )
  )
  
  ;; Active Document - Lee Mac
  ; Returns the VLA Active Document Object
  
  (defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
  )
  
  (vl-load-com)
  (princ
    (strcat
      "\n:: MidLen.lsp | Version 1.1 | \\U+00A9 Lee Mac "
      (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
      " www.lee-mac.com ::"
      "\n:: Type \"midlen\" to Invoke ::"
    )
  )
  (princ)
  
  ;;----------------------------------------------------------------------;;
  ;               End of File               ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;

  test xem nhé!

  Các bác cho em hỏi thêm là khi em dùng lệnh tcout để đánh số thì cái mtext không áp dụng được, phải explode nó ra mới được


 3. 17 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
  
  ;;----------------------=={ Length at Midpoint }==----------------------;;
  ;                                   ;;
  ; This program prompts the user for a selection of objects to be   ;;
  ; labelled and proceeds to generate an MText object located at    ;;
  ; the midpoint of each object displaying a Field Expression      ;;
  ; referencing the length of the object.                ;;
  ;                                   ;;
  ; The program is compatible for use with Arcs, Circles, Lines,    ;;
  ; LWPolylines, 2D & 3D Polylines, and under all UCS & View settings. ;;
  ;                                   ;;
  ; The program will generate MText objects positioned directly over  ;;
  ; the midpoint of each object, and aligned with the object whilst   ;;
  ; preserving text readability. The MText will have a background mask ;;
  ; enabled and will use the active Text Style and Text Height settings ;;
  ; at the time of running the program.                 ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com       ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Version 1.0  -  2013-11-12                   ;;
  ;                                   ;;
  ; - First release.                          ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Version 1.1  -  2016-01-16                   ;;
  ;                                   ;;
  ; - Modified LM:objectid function to account for 64-bit AutoCAD 2008. ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  
  (defun c:midlen ( / *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa )
  
    (setq fmt "%lu6") ;; Field Formatting
    (setq pr "%pr0") ;; Precision
  
  	(setq 	sca1 (getvar "DIMTXT"))
  	(setq 	sca2 (getvar "DIMSCALE"))
  	(setq sca3 (* sca1 sca2))
  	(setvar "textsize" sca3)
  
    (defun *error* ( msg )
      (LM:endundo (LM:acdoc))
      (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
        (princ (strcat "\nError: " msg))
      )
      (princ)
    )
    
    (if
      (setq sel
        (ssget
          (list
            '(0 . "ARC,CIRCLE,LINE,*POLYLINE")
            '(-4 . "<NOT")
              '(-4 . "<AND")
                '(0 . "POLYLINE")
                '(-4 . "&")
                '(70 . 80)
              '(-4 . "AND>")
            '(-4 . "NOT>")
            (if (= 1 (getvar 'cvport))
              (cons 410 (getvar 'ctab))
              '(410 . "Model")
            )
          )
        )
      )
      (progn
        (setq spc
          (vlax-get-property (LM:acdoc)
            (if (= 1 (getvar 'cvport))
              'paperspace
              'modelspace
            )
          )
        )
        (setq ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
           uxa (angle '(0.0 0.0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 ocs t))
        )
        (LM:startundo (LM:acdoc))
        (repeat (setq idx (sslength sel))
          (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))
             par (vlax-curve-getparamatdist ent (/ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)) 2.0))
             ins (vlax-curve-getpointatparam ent par)
             typ (cdr (assoc 0 (entget ent)))
          )
          (setq txt
            (vlax-invoke spc 'addmtext ins 0.0
              (strcat "L="
                "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:objectid (vlax-ename->vla-object ent)) ">%)."
                (cond
                  (  (= "CIRCLE" typ) "Circumference")
                  (  (= "ARC"  typ) "ArcLength")
                  (  "Length"  )
                )
                " \\f \"" fmt pr "\">%"
              )
            )
          )
          (vla-put-backgroundfill txt :vlax-true)
          (vla-put-attachmentpoint txt acattachmentpointmiddlecenter)
          (vla-put-insertionpoint txt (vlax-3D-point ins))
          (vla-put-rotation txt (LM:readable (- (angle '(0.0 0.0 0.0) (trans (vlax-curve-getfirstderiv ent par) 0 ocs t)) uxa)))
        )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
      )
    )
    (princ)
  )
  
  ;; Readable - Lee Mac
  ; Returns an angle corrected for text readability.
  
  (defun LM:readable ( a )
    (  (lambda ( a )
        (if (and (< (* pi 0.5) a) (<= a (* pi 1.5)))
          (LM:readable (+ a pi))
          a
        )
      )
      (rem (+ a pi pi) (+ pi pi))
    )
  )
  
  ;; ObjectID - Lee Mac
  ; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
  ; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
  
  (defun LM:objectid ( obj )
    (eval
      (list 'defun 'LM:objectid '( obj )
        (if (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*")
          (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
            (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
            '(LM:ename->objectid (vlax-vla-object->ename obj))
          )
          '(itoa (vla-get-objectid obj))
        )
      )
    )
    (LM:objectid obj)
  )
  
  ;; Entity Name to ObjectID - Lee Mac
  ; Returns the 32-bit or 64-bit ObjectID for a supplied entity name
  
  (defun LM:ename->objectid ( ent )
    (LM:hex->decstr
      (setq ent (vl-string-right-trim ">" (vl-prin1-to-string ent))
         ent (substr ent (+ (vl-string-position 58 ent) 3))
      )
    )
  )
  
  ;; Hex to Decimal String - Lee Mac
  ; Returns the decimal representation of a supplied hexadecimal string
  
  (defun LM:hex->decstr ( hex / foo bar )
    (defun foo ( lst rtn )
      (if lst
        (foo (cdr lst) (bar (- (car lst) (if (< 57 (car lst)) 55 48)) rtn))
        (apply 'strcat (mapcar 'itoa (reverse rtn)))
      )
    )
    (defun bar ( int lst )
      (if lst
        (if (or (< 0 (setq int (+ (* 16 (car lst)) int))) (cdr lst))
          (cons (rem int 10) (bar (/ int 10) (cdr lst)))
        )
        (bar int '(0))
      )
    )
    (foo (vl-string->list (strcase hex)) nil)
  )
  
  ;; Start Undo - Lee Mac
  ; Opens an Undo Group.
  
  (defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
  )
  
  ;; End Undo - Lee Mac
  ; Closes an Undo Group.
  
  (defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
      (vla-endundomark doc)
    )
  )
  
  ;; Active Document - Lee Mac
  ; Returns the VLA Active Document Object
  
  (defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
  )
  
  (vl-load-com)
  (princ
    (strcat
      "\n:: MidLen.lsp | Version 1.1 | \\U+00A9 Lee Mac "
      (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
      " www.lee-mac.com ::"
      "\n:: Type \"midlen\" to Invoke ::"
    )
  )
  (princ)
  
  ;;----------------------------------------------------------------------;;
  ;               End of File               ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;

  Mình giúp bạn đến đây nhé! test thử xem.

  Bác nào có thể giúp em làm tròn số lên 10 được không, giúp em với.

  • Vote giảm 1

 4. Em xin cám ơn 2 bác

  DungNguyen685 và thiep đã giúp đỡ.

  49 phút trước, thiep đã nói:

  Dựa theo lisp MIDLEN.lsp của LEEMAC, Thiep ra lisp LENGFIELD.lsp phù hợp với ý của bạn

  Nhớ là cách chọn đối tượng là kiểu Fence nhe bạn, mục đích của mình là đối tượng polyline nào "dính" hàng rào trước thì lisp sẽ tạo ra 1 text gắn field trước, như vậy sẽ pick điểm chèn text cho phù hợp theo trật tự.

  
  ;;-------------------=={ Length *POLYLINE _ field }==-------------------;;
  ;                                   ;;
  ; This program prompts the user for a selection of objects to be   ;;
  ; labelled and proceeds to generate an MText object located at    ;;
  ; the midpoint of each object displaying a Field Expression      ;;
  ; referencing the length of the object.                ;;
  ;                                   ;;
  ; The program is compatible for use with *Polylines, and under    ;;
  ; all UCS & View settings.                      ;;
  ; The MText will have a background mask                ;;
  ; enabled and will use the active Text Style and Text Height settings ;;
  ; at the time of running the program.                 ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; Author: Trân Thiêp base lisp midlen.lsp by Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com       ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  ; - Modified LM:objectid function to account for 64-bit AutoCAD 2008. ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;
  
  (defun c:lengfield (/ *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa)
    (setvar "textsize" (getvar "DIMTXT"))
    (defun *error* (msg)
  	(LM:endundo (LM:acdoc))
  	(if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
  	  (princ (strcat "\nError: " msg))
  	)
  	(princ)
    )
    (if	(setq sel (ssget "F"
  			 (acet-ui-fence-select)
  			 (list '(0 . "*POLYLINE")
  			    '(-4 . "<NOT")
  			    '(-4 . "<AND")
  			    '(0 . "POLYLINE")
  			    '(-4 . "&")
  			    '(70 . 80)
  			    '(-4 . "AND>")
  			    '(-4 . "NOT>")
  			    (if (= 1 (getvar 'cvport))
  				  (cons 410 (getvar 'ctab))
  				  '(410 . "Model")
  			    )
  			 )
  		 )
  	)
  	(progn (setq spc (vlax-get-property (LM:acdoc)
  					  (if	(= 1 (getvar 'cvport))
  						'paperspace
  						'modelspace
  					  )
  			 )
  	    )
  	    (setq ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
  		   uxa (angle '(0.0 0.0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 ocs t))
  	    )
  	    (LM:startundo (LM:acdoc))
  	    (repeat (setq idx (sslength sel))
  		  (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))
  			 par (vlax-curve-getparamatdist
  				 ent
  				 (/ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)) 2.0)
  			   )
  			 ins (vlax-curve-getpointatparam ent par)
  			 typ (cdr (assoc 0 (entget ent)))
  		  )
  		  (setq txt (vlax-invoke spc
  					 'addmtext
  					 ins
  					 0.0
  					 (strcat "L="
  						 "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  						 (LM:objectid (vlax-ename->vla-object ent))
  						 ">%).Length \\f \"%lu2%pr0%ps[,0]%ct8[0.1]\">%"
  					 )
  			   )
  		  )
  		  (vla-put-backgroundfill txt :vlax-true)
  		  (vla-put-attachmentpoint txt acattachmentpointmiddlecenter)
  		  (vla-put-insertionpoint
  		    txt
  		    (vlax-3D-point (getpoint "\pick a point for inserttext_field"))
  		  )
  	    )
  	    (LM:endundo (LM:acdoc))
  	)
    )
    (princ)
  )
  
  ;; Readable - Lee Mac
  ; Returns an angle corrected for text readability.
  
  (defun LM:readable ( a )
    (  (lambda ( a )
        (if (and (< (* pi 0.5) a) (<= a (* pi 1.5)))
          (LM:readable (+ a pi))
          a
        )
      )
      (rem (+ a pi pi) (+ pi pi))
    )
  )
  
  ;; ObjectID - Lee Mac
  ; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
  ; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
  
  (defun LM:objectid ( obj )
    (eval
      (list 'defun 'LM:objectid '( obj )
        (if (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*")
          (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
            (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
            '(LM:ename->objectid (vlax-vla-object->ename obj))
          )
          '(itoa (vla-get-objectid obj))
        )
      )
    )
    (LM:objectid obj)
  )
  
  ;; Entity Name to ObjectID - Lee Mac
  ; Returns the 32-bit or 64-bit ObjectID for a supplied entity name
  
  (defun LM:ename->objectid ( ent )
    (LM:hex->decstr
      (setq ent (vl-string-right-trim ">" (vl-prin1-to-string ent))
         ent (substr ent (+ (vl-string-position 58 ent) 3))
      )
    )
  )
  
  ;; Hex to Decimal String - Lee Mac
  ; Returns the decimal representation of a supplied hexadecimal string
  
  (defun LM:hex->decstr ( hex / foo bar )
    (defun foo ( lst rtn )
      (if lst
        (foo (cdr lst) (bar (- (car lst) (if (< 57 (car lst)) 55 48)) rtn))
        (apply 'strcat (mapcar 'itoa (reverse rtn)))
      )
    )
    (defun bar ( int lst )
      (if lst
        (if (or (< 0 (setq int (+ (* 16 (car lst)) int))) (cdr lst))
          (cons (rem int 10) (bar (/ int 10) (cdr lst)))
        )
        (bar int '(0))
      )
    )
    (foo (vl-string->list (strcase hex)) nil)
  )
  
  ;; Start Undo - Lee Mac
  ; Opens an Undo Group.
  
  (defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
  )
  
  ;; End Undo - Lee Mac
  ; Closes an Undo Group.
  
  (defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
      (vla-endundomark doc)
    )
  )
  
  ;; Active Document - Lee Mac
  ; Returns the VLA Active Document Object
  
  (defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
  )
  
  (vl-load-com)
  (princ
    (strcat "\n:: Lengfield.lsp | by TranThiep | "
  	  (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
  	  ", based lisp midlen.lsp \\U+00A9 Lee Mac "
  	  "\n:: Type \"lengfield\" to Invoke ::"
    )
  )
  (princ)
  
  ;;----------------------------------------------------------------------;;
  ;               End of File               ;;
  ;----------------------------------------------------------------------;;

  Thân ái, chúc bạn thành công. TranThiep tel:0918841230

  Cám ơn bác nhiều.

  • Vote giảm 1

 5. Vào lúc 18/4/2016 tại 21:53, quocmanh04tt đã nói:

  Tặng bạn cái này cùng với ACE nào cần (Còn mới nóng): :D

  http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_khbv.rar

  141736_khbv.jpg

  Trong đó: (Lệnh KHBV)

  + Pick : để lấy tên Tag của block thuộc tính.

  + Auto: Số thứ tự tự động (Tác dung với trường hợp bạn thay đổi STT bắt đầu, muốn khôi phục lại) - Mặc định là tự động.

  + Chức năng sort:

   0 - None ... Cái nào chọn trước thì được trước ...

   1,2,3,4 Có ghi rõ ràng ... (Nguyên tắc luôn từ trái qua phải).

  P/s Có thể ứng dụng cho các loại att-block khác, không nhất thiết phải là khung tên.

  Bạn ơi cho mình hỏi là lúc pick để lấy Tag của Block Att thì được, nhưng khi bấm Ok để quét các đối tượng block thì nó lại không nhận đối tượng là sao nhỉ


 6. Chào mọi người, mình tìm được trong diễn đàn 2 lisp:

    1. Đổi các đối tượng được chọn về layer - layer mình có thể đặt trong code

    2. Dim kích thước các pline

  Mình muốn có thể gộp 2 lisp vào một để bấm lệnh sẽ thực hiện cả hai lisp trên. Mong mọi người giúp đỡ.

  Change doi tuong sang layer AUExport-LAC.lsp

  Dim pline voi arc-DPL.lsp

  • Vote giảm 2

 7. Vào lúc 12/5/2016 tại 23:12, hainguyen2014 đã nói:

  Bạn thứ xem đúng ý chưa nhé!

   

   

  
  (prompt "Lenh NT")(defun C:NT() ;;;;;;;;;; NHAN VOI MOT SO ;;;;;;;;;;;(command "undo" "BE")(setq ttt (getreal "Nhap gia tri muon nhan : "))(setq tp (getint "Nhap so thap phan : "))(princ "Chon cac Text can nhan:")(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))(setq j -1)(repeat (sslength ss)(setq j (+ j 1))(setq dt1 (ssname ss j))(setq el (entget dt1) )(setq gt (cdr (assoc 1 el) ))(setq gt1 (atof gt))(setq gt2 (* gt1 ttt))(setq gt2 (rtos gt2 2 tp))(setq elt (subst (cons 1 gt2) (assoc 1 el) el))(entmod elt))(command "undo" "END"))
  

  Không chạy lệnh bạn ơi

×