Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

trungkaka119

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  7
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  1

Bài đăng được đăng bởi trungkaka119


 1. Vào lúc 25/11/2011 tại 08:39, ketxu đã nói:

  Ồ, mình cứ tếu táo vậy thôi. Dạo này bận quá, lên đâm chọt 1 2 câu rồi lại té, k có thời gian đọc kỹ bài của mọi người ^^

  Lisp dịch chuyển text dim theo vecto, lệnh mtd :

  http://www.cadviet.com/upfiles/3/24067_mtd_dich_chuyen_text_dim.rar

  Ai còn lisp này cho mình xin. Tải ko được.

   


 2. Vào lúc 20/6/2015 tại 07:24, Tue_NV đã nói:

   

  Sorry! Do mình làm trên 2 CAD2008 và 2012, buồn ngủ nữa nên test CAD2012 cứ tưởng là test trên CAD 2008

  code mình sửa

   

  
  (defun c:dopl(/ ghidim acadObj doc modelSpace e ddat)
  (defun ghidim(e ddat i / dis lst-dim)
      (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
      (setq dis (distance ddat (vlax-curve-getclosestpointto e ddat t)))
     (Repeat (fix (vlax-curve-getEndParam e))
      (if (= 0 (vla-GetBulge obj i))
     (vla-AddDimAligned modelSpace
            (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) )
            (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))
                (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis)
            )
     )
  (progn
   (vla-adddimradial modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5)))) 
   (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))) 0.0
   ) (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast))))
       (vla-AddDimArc modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5))))
            (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) )
            (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))
                (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis)
            )
       )
  )
      );if
  (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast))))
    (setq i (1+ i))
    );Repeat
  lst-dim
  )
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
   
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
   (if (and (setq e (car(entsel "\n Chon Pline : "))) (setq ddat (getpoint (vlax-curve-getstartpoint e) "\nDist (Pick diem) :")))
     (progn
  (setq lst-dim (ghidim e ddat 0))
  (initget "Y N")
  (if (= "Y" (getkword "\nBan muon ghi dim theo huong nguoc lai <Y/N>")) (progn
    (mapcar 'entdel lst-dim) ;(command "._pedit" e "R" "") 
    (ghidim (Rpl e) ddat 0)
  ))
   );progn
   );if
  (princ)
  )
  (defun rpl (p-ent)
  (setq again nil)
  ;;;;(setq p-ent nil)
  ;;;;;;;;;;(prompt "\nSelect a polyline: ")
  ;;;;;(while (not p-ent)
  ;;;(setq p-ent (car (entsel)))
  (if (not p-ent)
  (progn
  (if (and (/= (dxf 0 p-ent) "POLYLINE")
  (/= (dxf 0 p-ent) "LWPOLYLINE")
  ) ;_ end of and
  (progn
  (prompt "\nNot a polyline, select again:"
  ) ;_ end of prompt
  (setq p-ent nil)
  ) ; progn
  ) ;_ end of if
  ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  ;;;) ;_ end of while
  (setq etype (dxf 0 p-ent)
  x-ent p-ent
  is-closed (dxf 70 p-ent)
  ) ; setq
  (if (= etype "LWPOLYLINE")
  (progn
  (setq num-vert (dxf 90 p-ent)
  elist (entget p-ent)
  elist (member (assoc 10 elist) elist)
  vvlist nil
  ) ; setq
  (repeat num-vert
  (setq vlist (list (cdr (assoc 10 elist))))
  (setq vlist
  (append vlist
  (list (cdr (assoc 42 elist)))
  ) ;_ end of append
  ) ;_ end of setq
  (setq vvlist (append vvlist
  (list vlist)
  ) ;_ end of append
  ) ;_ end of setq
  (setq elist (cdr elist)
  elist (member (assoc 10 elist) elist)
  ) ; setq
  ) ; repeat
  ) ; progn lwpolyline
  (progn
  (setq vvlist nil
  p-ent (entnext p-ent)
  ) ; setq
  (while (/= "SEQEND"
  (cdr
  (assoc 0 (entget p-ent))
  ) ;_ end of cdr
  ) ;_ end of /=
  (setq vlist (list (dxf 10 p-ent)))
  (setq vlist (append vlist
  (list (dxf 42 p-ent))
  ) ;_ end of append
  ) ;_ end of setq
  (setq vvlist (append vvlist
  (list vlist)
  ) ;_ end of append
  ) ;_ end of setq
  (setq p-ent (entnext p-ent))
  ) ; while
  ) ; progn polyline
  ) ; if
  (setq p-list (mapcar 'car vvlist)
  p-list (reverse p-list)
  b-list (mapcar 'cadr vvlist)
  b-list (reverse b-list)
  b-first (car b-list)
  b-list (cdr b-list)
  b-list (append b-list (list b-first))
  b-list (mapcar '- b-list)
  ) ; setq
  (setq enlist (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  '(100 . "AcDbEntity")
  '(100 . "AcDbPolyline")
  (cons 90 (length p-list))
  (cons 70 (dxf 70 x-ent))
  (cons 8 (dxf 8 x-ent))
  ) ; list
  ) ; setq
  (setq elst nil)
  (repeat (length p-list)
  (setq
  elst (append elst
  (list (cons 10 (car p-list)))
  ) ;_ end of append
  ) ; setq
  (setq
  elst (append elst
  (list (cons 42 (car b-list)))
  ) ;_ end of append
  ) ; setq
  (setq p-list (cdr p-list))
  (setq b-list (cdr b-list))
  ) ; repeat
  (setq enlist (append enlist elst))
  (entdel x-ent)
  (entmakex enlist)
  ;;;;;(prompt "\nPolyline direction is reversed.\n ")
  ;;;(princ)
  );rpl
  (defun dxf (code ename)
  (cdr (assoc code (entget ename)))
  ) 

  Mong AD có thể sửa code về cad 2007 được không ạ?

×