Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

nh0cxip0

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi nh0cxip0


 1. Vào lúc 31/3/2018 tại 17:33, tien2005 đã nói:

  Thử xem được chưa

  
  ;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;chuong trinh thong ke block - Pham Tien Chien - XMT
  ;phien ban V1.0
  ;================
  (defun c:bc( / ss bn sl lst txt n)
   (defun LM:effectivename ( obj )
    (vlax-get-property obj
      (if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
        'effectivename
        'name
      )
    )
  )
  (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  (if (null ss) (exit))
   (setq
    n 0
  ;;;  ent (entget (ssname ss 0))
  ;;  bn (cdr (assoc 2 ent))
  ;;  lst (list (cons bn 1))
    )
   
   (repeat (sslength ss)
    (setq
     bn (LM:effectivename (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
  ;;;   ent (entget (ssname ss n))
  ;;   bn (cdr (assoc 2 ent))
     )
    (if (not (assoc bn lst))
     (setq lst (cons (cons bn 1) lst))
     (setq
  	sl (cdr (assoc bn lst))
  	sl (1+ sl)
  	lst (subst (cons bn sl) (assoc bn lst) lst)
  	)
     )
    (setq n (1+ n))
    )
  (setq txt "")
  (setq n 0)
  (repeat (length lst)
   (setq a (nth n lst))
   (setq txt (strcat txt "\n" (itoa (cdr a)) "....." (car a) ))
   (setq n (1+ n))
   )
  (command "_Mtext" pause pause txt "")
  (princ)
  );the end
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   

  Lisp của bác chỉ ra kết quả tên block gốc, mình có block att thì muốn hiển thị kết quả ra nội dung của block att đó đc không bác, dùng để đếm block cửa... trong bản vẽ. thank bác

  • Vote giảm 2
×