Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

troggarf

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi troggarf


 1. ;;; Find Dimension Overrides
  ;;; Lucas3
  ;;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?83532-How-to-filter-Edited-Dimensions
  ;;; Will turn dim overrides Red. If there are no overrides, an alert box will display saying that no overrides were found.
  ;;; I edited the alert text for grammar
  (defun C:FakeDims(/ i ss)
   (vl-load-com)
   (setvar "cmdecho" 0)
   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (-3 ("ACAD")))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
     (entmod (list (cons -1 (ssname ss (setq i (1- i)))) (list -3 (list "ACAD"))))
    )
    (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (-4 . "<AND")(-4 . "<NOT")(1 . "")(-4 . "NOT>")(-4 . "<NOT")(1 . "*<>*")(-4 . "NOT>")(-4 . "AND>"))))
     (repeat (setq i (sslength ss))
       (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) "textcolor" 1) 
     )
     (alert "No Edited Dimensions Found!")
    )
   )
   (princ)
  )

   

×